Balancerede ETF-porteføljer (DKK) – Kommentarer til 1. kvartal 2020

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

AktivklasserAktier, obligationer, ikke-traditionelle aktivklasser
InstrumenterETF'er
InvesteringsstilDiversificeret, makro investeringsfokus
Kvartalsvis afkast (efter omkostninger) 
Defensiv-7,13%
Moderat-Defensiv-9,52%
Balanceret
-12,3%
Vækst
-14,2%
Aggressiv-Vækst-17,1%

Markedsoversigt

Mens 2019 viste sig at blive et år med positive afkast for de fleste aktivklasser, har dette ændret sig drastisk siden begyndelsen af 2020. Januar startede med optimisme, da fase-et-handelsaftalen mellem USA og Kina blev underskrevet, men så tog det en negativ drejning, da bekymringer om udbruddet af coronavirus begyndte at påvirke markederne. Frygten for dens negative indvirkning på den globale økonomi overskyggede tegnene på en økonomi i bedring i januar og resulterede senere i forværrede økonomiske udsving i februar og marts. Volatiliteten er siden steget til niveauer, som ikke er set i lang tid, hvilket har medført frasalg af risikofyldte aktiver. Dette i kombination med pengepolitiske stimuli fra centralbanker over hele verden tilførte penge til safe haven-aktiver såsom statsobligationer og medførte den laveste rente nogensinde på amerikanske statsobligationer.

På linje med denne udvikling fulgte et stort frasalg af risikofyldte aktiver. For hvad angår aktier, var der en forsinkelse i faldet på de udviklede markeder i forhold til aktier på nye vækstmarkeder, da investorerne ikke havde taget højde for den hurtige spredning af smitte uden for Asien. Amerikanske aktier, som udgør en stor del af BlackRock-porteføljerne, hvilket også afspejles af f.eks. S&P 500, er faldet omkring 30 % siden årets begyndelse. Japan har klaret sig bedst, målt i USD. 

Når vi ser på obligationer, nød statsobligationerne hos de udviklede økonomier godt af denne usikkerhed og de pengepolitiske stimuli. Dette førte renten langt ned i det negative område for de fleste europæiske eksponeringer, mens renten på 10-årige statsobligationer ramte det laveste niveau nogensinde i midten af marts. Dog oplevede det mere risikofyldte spektrum et fald på linje med aktierne. Både gælds- og erhvervsobligationer på nye vækstmarkeder oplevede fald, særligt de højtforrentede eksponeringer.

Porteføljeudvikling

Afkast efter omkostningerDefensivModerat-DefensivBalanceretVækstAggressiv-Vækst
Jan+0,8%+0,67%+0,29%+0,14%-0,28%
Feb-2,74%-3,87%-5,07%-6,05%-7,10%
Mar-5,27%-6,51%-7,89%-8,79%-10,5%
Siden januar 2017+0,48%+1,03%1,01%+1,45%0,08%

Porteføljerne med forskellige aktivklasser afsluttede første kvartal med negative afkast. Porteføljerne oplevede en faldende kursudvikling, fordi strategierne var moderat risikovillige, mens de decideret risikofyldte aktiver blev solgt fra.

Groft sagt, bidrog stort set alle allokeringer i aktier negativt til porteføljernes kursudvikling. I absolutte tal var det de amerikanske aktier, der trak afkastet mest ned, efterfulgt af de europæiske aktier og aktier fra nye vækstmarkeder. Ud fra enrelativ synsvinkel trak vores overvægt af europæiske aktier samt britiske aktier udviklingen i en negativ retning, mens undervægten af aktier fra Stillehavsområdet ekskl. Japan hjalp på resultaterne. Overordnet set hjalp allokeringer til aktier med lave volatilitetskarakteristika. 

På obligationsfronten var det absolutte afkast positivt for amerikanske statsobligationer, men negativt for erhvervsobligationer. Porteføljens relative positionering taget i betragtning var undervægten af langfristede amerikanske statsobligationer ugunstig. Dog pyntede en overvægt af obligationer på nye vækstmarkeder og undervægt af amerikanske erhvervsobligationer på resultaterne. 

Allokeringen i guld hjalp, hvad angår diversificering, og pyntede på resultaterne.

Kommentar vedrørende rebalancering

Som følge af de markante udsving på markederne, som blev udløst af den globale spredning af coronavirus, er der blevet afveget betydeligt i fordelingen af aktier/obligationer i de enkelte indeksbenchmarks, når man sammenligner med deres ligevægt på langt sigt. De ekstreme markedsbevægelser har i betydelig grad reduceret aktieallokeringerne. Derfor køber BlackRocks investeringsteam aktier for at genskabe denne ligevægt. Inden for aktier er der en præference for aktier fra nye vækstmarkeder, da steder som f.eks. Kina, Korea og Taiwan med stor sandsynlighed vil komme sig efter coronavirussen. Dette understøttes aktuelt af et mindsket antal smittede. Allokeringen til japanske aktier øges på grund af deres eksponering til yen, men også fordi der ikke længere er usikkerheder vedrørende OL i Tokyo. Eksponeringen til "US minimum volatility" reduceres en smule og flyttes til amerikanske aktier. De resterende allokeringer flyttes tættere på benchmark.

BlackRocks investeringsteam føjer værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom samt amerikanske erhvervsobligationer til deres allokering af statsobligationer, da Federal Reserves har lovet at købe ubegrænsede mængder af de første to og etablerer programmer for at sikre, at der gives kredit til virksomheder og delstatsregeringer samt styreorganer på lokalt plan. Teamet føjer også den ultrakorte obligation til modellen, da programmet understøtter kortfristede obligationer. 

Allokeringer til statsobligationer og erhvervsobligationer fra nye vækstmarkeder samt amerikanske højrenteobligationer fastholdes på et niveau tæt på benchmark. Modellernes samlede varighed forbliver tæt på benchmark. Inden for de ikke-traditionelle investeringer reducerede teamet allokeringerne til ejendomme på udviklede markeder og tilføjede allokeringer til guld for at give robusthed.

Forventninger

De lovede politiske reaktioner på udbruddet af coronavirus har været hurtige, og mange initiativer viser tegn på intentioner om at gøre mere, hvis der er behov for det. Centralbankerne er fokuserede på at opretholde det finansielle system ved at lindre markedskursernes unormale udsving og stramme de finansielle vilkår. Finanspolitik i forreste række koordineret med pengepolitiske foranstaltninger understøtter folkesundheden og hjælper med at tilføre pengestrømme til de virksomheder og husholdninger, der har brug for det. Hvis disse politikker for tilførsel af pengestrømme er virkningsfulde, vil udbredelsen af rystelserne efter coronavirussen afhænge af, hvor længe nedlukningen varer – og hvor længe det tager at få hjulene i gang igen. 

Grundet det finansielle system var i relativt god form forud for coronavirussens udbredelse, er økonomien bedre positioneret til et kraftigt opsving, når rystelserne har lagt sig – men det kræver en dristig og koordineret indsats fra de politiske beslutningstagere på globalt plan for at dæmme op for virussen, tilføre midler de rette steder og begrænse dens udbredelse. Jo længere tid nedlukningerne varer, jo højere er risikoen for vedvarende skade på økonomien. På grund af den forhøjede markedsvolatilitet er det vigtigt at bevare de langsigtede perspektiver. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

SaxoSelect Balanced Portfolios udbydes af Saxo Bank. BlackRocks data, som anvendes af Saxo Bank til at sammensætte SaxoSelect Balanced Portfolios, er baseret på bestemte interne antagelser. BlackRock har ikke taget alle investorers individuelle behov og risikotolerancer i betragtning ved udarbejdelsen af indholdet af data. BlackRocks data er derfor kun beregnet som information og skal ikke opfattes som investeringsrådgivning eller et tilbud om salg eller en opfordring til at afgive tilbud om køb af de nævnte værdipapirer. BlackRocks data er ikke udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav beregnet til fremme af investeringsdatas uafhængighed og er ikke underlagt noget forbud mod handel forud for formidlingen af de data, der leveres til Saxo Bank, og betragtes som sådan som markedsføringskommunikation til SaxoBank. 

iShares og BlackRock er registrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc. og selskabets tilknyttede virksomheder ("BlackRock") og anvendes under licens. BlackRock er ikke tilknyttet Saxo Bank. BlackRock fremsætter ingen erklæringer eller garantier med hensyn til hensigtsmæssigheden af at investere i produkter, porteføljer og tjenester udbudt af Saxo Bank eller Saxo Banks tilknyttede virksomheder. BlackRock har ingen forpligtelse eller noget ansvar i forbindelse med drift, markedsføring, distribution og salg af produkter, porteføljer og tjenester udbudt af Saxo Bank eller Saxo Banks tilknyttede virksomheder, ligesom BlackRock ikke har nogen forpligtelse eller noget ansvar over for Saxo Banks kunder.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.