Bekijk Juridisch Menu

Disclaimer

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Nederland, handelend onder de naam Saxo, het Nederlandse bijkantoor van Saxo Bank A/S.

Alle feiten, beoordelingen, analyses, voorspellingen, meningen en overige informatie (tezamen 'informatie'), die worden gepubliceerd door:

 • Saxo,
 • alle eigenaars, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of filialen van Saxo en
 • alle directeuren, stafmedewerkers, werknemers of vertegenwoordigers

(tezamen 'Saxo'),

of deze nu worden verstrekt op de websites van Saxo, op websites van derden, in marketingmateriaal, nieuwsbrieven, in individuele e-mails en brieven, in lezingen, individuele gesprekken of in enige andere vorm van schriftelijke of mondelinge communicatie (tezamen 'Publicaties'), worden uitsluitend verstrekt voor informatieve en/of marketingdoeleinden.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, mag geen enkele publicatie van Saxo worden opgevat als een aanbod (of een uitnodiging tot doen van een aanbod) tot:

 • het kopen of verkopen van een valuta, product of financieel instrument,
 • het doen van een belegging, of
 • het deelnemen aan een bepaalde beleggingsstrategie

(tezamen 'Aanbiedingen').

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling (zelfs niet indien deze uitdrukkelijk is vermeld), mag geen enkele openbaarmaking van Saxo worden opgevat als een aanbod in enig rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod onwettig zou zijn. Een dergelijk vermeend aanbod zal door Saxo niet worden gehonoreerd.

Geen verklaring, geen garantie

Hoewel Saxo zich naar alle redelijkheid inspant om informatie uit betrouwbare bronnen te verkrijgen, worden alle publicaties verstrekt op een 'as is'-basis zonder enige verklaring of garantie van welke aard dan ook (noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend) en Saxo wijst alle aansprakelijkheid af voor publicaties die niet volledig, nauwkeurig, geschikt en relevant zijn voor de ontvanger. In het bijzonder wijst Saxo aansprakelijkheid af jegens abonnees, klanten, partners, leveranciers, wederpartijen en andere ontvangers voor:

 • de nauwkeurigheid van noteringen,
 • vertragingen, onnauwkeurigheden, fouten, onderbrekingen of weglatingen bij het verstrekken van noteringen,
 • en eventuele stopzetting van noteringen.

De publicaties van Saxo worden na openbaarmaking niet bijgewerkt en kunnen als gevolg van veranderende omstandigheden onjuist en mogelijk misleidend worden na een tijdsperiode die kan variëren van seconden en minuten tot dagen, weken en maanden, afhankelijk van de informatie. Saxo geeft geen garantie met betrekking tot, en aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens enige ontvanger voor een publicatie die verouderd is.

Als een publicatie verouderd raakt, is Saxo niet verplicht om:

 • de publicatie bij te werken;
 • de ontvangers van een publicatie op de hoogte te stellen, of
 • enige andere actie te ondernemen.

Een publicatie kan op persoonlijke titel van de auteur zijn en weerspiegelt wellicht niet de mening van Saxo. Saxo behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande of latere kennisgeving de publicatie of informatie op elk moment in te trekken of te wijzigen.

Geen aanbevelingen

Saxo houdt in geen van haar publicaties rekening met de algemene of specifieke beleggingsdoelen, de financiële situatie en de specifieke behoeften en wensen van een bepaalde ontvanger van het materiaal. Alle publicaties van Saxo zijn derhalve, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, uitsluitend bedoeld voor informatieve en/of marketingdoeleinden en dienen niet te worden opgevat als:

 • zakelijk, financieel, beleggings-, hedging-, juridisch, regelgevings-, fiscaal of boekhoudkundig advies;
 • een aanbeveling of beleggingsidee, of
 • enige andere soort aanbeveling om op een bepaalde wijze te handelen of beleggingen te kopen of te verkopen

(tezamen 'Aanbevelingen').

Saxo is niet verantwoordelijk voor enig verlies voortvloeiend uit een belegging op basis van een vermeende aanbeveling.

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling (zelfs niet indien deze uitdrukkelijk is vermeld), mag geen enkele publicatie (met inbegrip van eventuele aanbevelingen) worden opgevat als een verklaring of garantie (noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend) dat de ontvanger winst zal behalen uit het beleggen volgens een in een publicatie uiteengezette beleggingsstrategie of dat de ontvanger geen verliezen zal lijden uit het beleggen volgens een in een publicatie uiteengezette beleggingsstrategie.

Saxo is alleen aansprakelijk (in overeenstemming met de paragraaf 'Beperking van aansprakelijkheid' hieronder) als een mogelijke aanbeveling niet van een goed en professioneel niveau is.

Risicowaarschuwing

Beleggen in de producten en diensten van Saxo kan, zelfs als dit in overeenstemming met een aanbeveling gebeurt, zowel tot verliezen als tot winsten leiden. Vooral beleggingen in hefboomproducten waaronder, maar niet beperkt tot vreemde valuta, derivaten en grondstoffen, kunnen zeer speculatief zijn, waarbij verliezen en winsten zowel heftig als snel kunnen fluctueren.

Speculatief beleggen is niet geschikt voor alle beleggers.

Eventuele vermeldingen in een publicatie van de risico's van een bepaald product of een bepaalde dienst kunnen en mogen niet worden opgevat als een volledige beschrijving van alle risico's van dat product of die dienst. Saxo raadt elke ontvanger die overweegt in haar producten en diensten te beleggen, ten stelligste aan om geschikte financieel adviseurs te raadplegen alvorens een belegging of transactie af te sluiten.

Gebruik van de website

Saxo is niet aansprakelijk voor schade of nadeel dat voortvloeit uit de toegang van een persoon of entiteit tot, of de onmogelijkheid van toegang tot, een website van Saxo. Deze beperking omvat, maar is niet beperkt tot schade aan computerapparatuur en computersystemen veroorzaakt door virussen, malware en andere schadelijke computercode.

Het raadplegen van een website van Saxo vormt geen klantrelatie en Saxo heeft geen enkele verplichting of aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens een persoon of entiteit als gevolg van het feit dat die persoon of entiteit een website van Saxo raadpleegt.

Alle marktgegevens die op dit handelsplatform worden weergegeven, mogen uitsluitend worden gebruikt voor uw eigen interne bedrijfsdoeleinden en alleen in verband met deze specifieke dienst. Distributie van marktgegevens aan derden is verboden.

Klantrelatie

Bij het aanvragen van een rekening bij Saxo gelden voor iedere aanvrager de betreffende zakelijke voorwaarden. Alle aanvragers en klanten worden geacht kennis te hebben genomen van de zakelijke voorwaarden en daaraan gerelateerde beleidsregels die op hen en hun relatie van toepassing zijn.

Het raadplegen van een website of het ontvangen van een publicatie van Saxo vormt geen klantrelatie en Saxo heeft geen enkele verplichting of aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens een persoon of entiteit als gevolg daarvan.

Diensten van derden

Personen of entiteiten die niet tot Saxo behoren, mogen via links, banners of anderszins adverteren op websites van Saxo. Saxo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de aanbiedingen, informatie of handelingen van dergelijke derde partijen. Indien een gebruiker van websites van Saxo besluit om op dergelijke uitingen in te gaan, doet deze gebruiker dit geheel op eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

Indien Saxo op enig moment en om welke reden dan ook aansprakelijk mocht zijn voor het verlies van een persoon en/of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het geval dat een bepaling van deze disclaimer in enige mate of onder enige omstandigheden en om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is of wordt, dan is de aansprakelijkheid van Saxo beperkt tot het naar behoren gedocumenteerde directe verlies van die persoon en/of entiteit, waaronder, voor alle duidelijkheid en zonder beperking, niet begrepen is schadevergoeding voor incidentele verliezen of gevolgschade, schadevergoeding voor gederfde kansen, schadevergoeding voor gederfde winst, wettelijke schadevergoeding, nominale schadevergoeding, punitieve schadevergoeding, schadevergoeding in de vorm van restitutie of teruggave, schadevergoeding voor kosten, waaronder juridische kosten, en schadevergoeding voor andere indirecte verliezen.

Privacy en gebruik van persoonlijke gegevens

Wanneer een gebruiker zich voor een demo- of live-rekening bij een entiteit van Saxo registreert, zal deze entiteit voor administratieve, commerciële en/of juridische doeleinden informatie over de gebruiker waaronder, maar niet beperkt tot, naam en adres, vragen en opslaan. Verder kan Saxo enkele financiële gegevens nodig hebben voor kredietbeoordelingsdoeleinden, evenals het e-mailadres van gebruikers om de aanmeldingsgegevens te kunnen mailen. De e-mailadressen van de gebruikers worden niet doorgegeven aan derden, maar kunnen door elke entiteit van Saxo worden gebruikt voor de promotie van haar producten en diensten.

Saxo is wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en mag geen persoonlijke gegevens doorgeven of gebruiken zonder geldige wettelijke grondslag.

Alle persoonlijke gegevens genieten deze volledige bescherming en worden alleen aan derden, zoals bestuurlijke of gerechtelijke autoriteiten, verstrekt indien Saxo hiertoe krachtens de van toepassing zijnde wet verplicht is of indien de geregistreerde persoon schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verstrekking. De geregistreerde persoon kan deze toestemming te allen tijde intrekken of de reikwijdte ervan wijzigen.

Onverminderd het bovenstaande kan Saxo de volgende informatie openbaar maken:

 • Algemene klantgegevens, zoals naam, adres en persoonlijk registratienummer, aan bedrijven die administratieve taken uitvoeren voor de Saxo Group.

 • Algemene klantgegevens van zakelijke klanten aan financiële instellingen die onder het beroepsgeheim vallen, met het oog op marketing- en adviesdiensten.

Indien de gegevens die van een bij Saxo geregistreerde persoon worden bijgehouden, onjuist of verouderd blijken te zijn, zal Saxo de geregistreerde gegevens op verzoek van de geregistreerde persoon onverwijld corrigeren. De geregistreerde persoon kan er ook voor kiezen om zijn/haar gegevens op eigen initiatief te wijzigen door rechtstreeks contact op te nemen met Saxo. Vragen en opmerkingen kunt u richten aan Saxo door contact met ons op te nemen via chat of telefonisch via +31 (0)20 2255 900.

Supervisie

Saxo Bank A/S staat primair onder toezicht van de Deense financiële toezichthouder (DFSA). In Nederland is Saxo Nederland geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland