NLNL-SWC-QRep-SlimVolgen-PL NLNL-SWC-QRep-SlimVolgen-PL NLNL-SWC-QRep-SlimVolgen-PL

Q4 Kwartaalterugblik 'Slim Volgen'

SWC Rewind
Saxo

Samenvatting:  Na elk kwartaal kunt u uw persoonlijke kwartaalrapport downloaden in uw SaxoWealthCare rekening. Hierin vindt u de ontwikkelingen en wijzigingen binnen uw eigen Laten Beleggen portefeuille. Graag lichten we met dit artikel verder toe wat er gebeurd is in de markt en hoe we hierop hebben ingespeeld binnen uw profiel en portefeuille.


Level: Starter


In dit artikel blikken we eerst terug op de marktontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2023. Daarna zoomen we verder in op wat dit betekende voor uw Laten Beleggen portefeuille. Dit stuk licht de rendementen, ontwikkelingen en wijzigingen toe in de 'Slim Volgen'-portefeuilles. In twee andere artikelen bespreken we de portefeuilles 'Meer Ambitie' en 'ESG-bewust'. Welk profiel u heeft is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren.

Uiteraard bieden de genoemde rendementen geen garantie voor de toekomst. Beleggingen kunnen immers fluctueren.In deze SaxoWealthCare kwartaalterugblik

  • Wat gebeurde er in de markt?
  • Hoe presteerde uw portefeuille
  • Wat wijzigde er in uw portefeuille
  • Download uw persoonlijke kwartaalrapport

Wat gebeurde er in de markt?

Het vierde kwartaal van 2023 eindigde positief voor zowel de aandelen- als obligatiemarkten. Dit was gunstig voor beleggingsportefeuilles op alle risiconiveaus.

Deze positieve trend werd ondersteund door de dalende inflatie. Daarnaast lukte het de grootste economieën om een recessie te vermijden. Als gevolg daarvan steeg de wereldwijde aandelenmarkt met 6,21% volgens de Morningstar Global Target Market Index, en lieten wereldwijde staatsobligaties een rendement van 5,36% zien volgens dezelfde index.

2023 zag een sterk herstel voor veel aandelenbeleggers, waarbij de verliezen van 2022 in veel gevallen werden goedgemaakt. Regionaal gezien presteerde de VS het best. De ‘Magnificent Seven’ (Microsoft, Amazon, Meta, Apple, Alphabet, Nvidia en Tesla) droegen voor een groot deel van 2023 bij aan de positieve rendementen. Dit kwam doordat beleggers massaal op zoek waren naar bedrijven met grote cashposities, en bedrijven die een blootstelling hadden in Artificial Intelligence (AI). Dit laatste gold hoofdzakelijk voor Nvidia. Tegen het vierde kwartaal was het algemene marktsentiment niet alleen voor de ‘Magnificent Seven’ goed, en aan het einde van 2023 lieten dan ook veel andere sectoren positieve rendementen zien. Opmerkelijk was dat de energiesector mindere rendementen heeft laten zien. Het was daarnaast opvallend dat China het moeilijker had dan andere landen. Ze kwamen in een deflatie terecht en de aandelenmarkten zagen het hele jaar door negatieve rendementen.

Ook obligaties zagen positieve rendementen in 2023. Echter moet de terugval in deze markt van 2022 nog worden goedgemaakt. In de eerste helft van 2023 hielpen de renteverhogingen door centrale banken de rendementen op obligaties omhoog (de koersen van obligaties daalden door deze verhogingen wel).

Tegen het vierde kwartaal pauzeerden de centrale banken hun renteverhogingen. Hierdoor begon de markt te anticiperen op renteverlagingen en als gevolg hiervan daalden rendementen op obligaties. Dit zorgde er wel voor dat de koersen op obligaties in deze periode stegen. Dit komt omdat de waarde van obligaties stijgt als hun rendement daalt. Alle obligatierendementen worden tot op zekere hoogte beïnvloed door de beweging van de rente op staatobligaties. Deze worden gezien als een "veilige haven". Binnen deze staatsobligaties worden US-Treasuries als een primaire indicator gezien voor de Westerse economieën. De 3-jaars rente op Amerikaanse staatsobligaties, een goede indicator voor de korte termijn, eindigde het jaar op 3,84%. Dit is een daling ten opzichte van de 4,60% aan het einde van september. Dit betekende een aanzienlijke daling waarbij de markt verwachtte dat centrale banken de rente zouden kunnen verlagen om de economie te ondersteunen dankzij verbeterde inflatiecijfers.

De grootste vragen voor 2024 blijven of de wereldeconomieën een recessie kunnen vermijden en of de rentetarieven kunnen worden verlaagd. Dit alles in combinatie met redelijkere inflatiecijfers. Hierbij is het goed om op te merken dat Europa in dit opzicht tot nu toe is achtergebleven bij de VS. Dit terwijl het hoofddoel van de centrale banken in 2023 was om de inflatie binnen de perken te houden, lijkt dit nu te zijn veranderd naar het proberen te vermijden van een recessie. De aanleiding is het dalen van de inflatie. Een gevolg hiervan kan zijn dat ook de rentetarieven zullen dalen. Sommige analisten verwachten dat de recente rally in aandelen zal aanhouden nu centrale banken wellicht overgaan naar het voorzetten van economische steun. Meer voorzichtige analisten merken geopolitieke risico's op, en zeggen zij dat veel aandelen te hoog gewaardeerd zijn. Dit kan als gevolg hebben dat aandelenkoersen gevoelig zouden kunnen zijn voor negatief nieuws.

Wat obligaties betreft is de consensus aan het einde van het jaar dat de rentetarieven en obligatierendementen kunnen dalen. Dit is gunstig voor obligatiebeleggers zolang de inflatie een neerwaartse trend blijft laten zien. Veel obligatiebezitters verdienen nu een veel aantrekkelijker positief reëel rendement. Iets wat ze sinds 2010 niet meer hebben gehad, en dit betekent dat beleggers nu een gezond rendement ontvangen wat hoger is dan de inflatie.


Hoe presteerde uw 'Slim Volgen' portefeuille

In het vierde kwartaal van 2023 deden zowel de aandelen- als obligatieportefeuilles het beter dan de wereldwijde markten. Hierdoor eindigden alle vijf de risicoprofielen 2023 met een positief rendement, waarmee een deel van de negatieve rendementen uit 2022 werden goedgemaakt.

De rendementen over het hele jaar variëren van +6,45% voor het Zeer Defensieve profiel tot +14,82% voor het Zeer Dynamische profiel. Aandelen deden het dit jaar beter dan obligaties, dus offensieve risicoprofielen met een hogere allocatie aan aandelen eindigden 2023 positiever dan defensieve risicoprofielen. 

In onderstaande tabel ziet u alle rendementen per risicoprofiel. Let wel, deze rendementen zijn gemiddelden. Voor het rendement van uw persoonlijke portefeuille verwijzen we u graag het kwartaalrapport (in PDF te downloaden vanaf uw rekening).


Rendementen voor 'Slim Volgen'-profielen ('Vaste verdeling'-strategie)


10 jaars Rendement op jaarbasis
10 jaars Volatiliteit op jaarbasis
Vanaf het begin
Year to Date
Afgelopen kwartaal
Zeer dynamisch
10.11%
13.25%
2.25%
14.82%
6.51%
Benchmark (100% aandelen)
10.35%
13.14%
6.29%
18.00%
6.37%
Dynamisch
8.46%
11.06%
-0.14%
12.70%
6.51%
Benchmark (80% aandelen/ 20% obligaties)
8.46%
10.80%
2.67%
15.17%
6.17%
Behoedzaam
6.78%
8.98%
-2.54%
10.60%
6.50%
Benchmark (60% aandelen / 40% obligaties)
6.53%
8.56%
-0.93%
12.39%
5.98%
 
Defensief
5.06%
7.09%
-4.96%
8.51%
6.48%
Benchmark (40% aandelen / 60% obligaties)
4.58%
6.48%
-4.49%
9.65%
5.77%
Zeer defensief
3.30%
5.61%
-7.38%
6.45%
6.46%
Benchmark (20% aandelen / 80% obligaties)
2.59%
4.82%
-8.01%
6.96%
5.57%

Bron: Gegevens van Bloomberg, Morningstar, BlackRock, Amundi, van 12/31/2013 tot 12/31/2023. Startdatum van de strategie is 11/30/2021. Rendementen worden weergegeven in EUR en bruto van kosten zoals beheerskosten en transactiekosten, maar netto van ETF-kosten (TER). 

De gebruikte benchmarkindices zijn Morningstar Target Market Exposure NR EUR voor aandelen en Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR voor obligaties. Rendementen worden berekend met een maandelijkse rebalance naar de doelallocatie. Rendementen voor de lancering van de strategie bij Saxo zijn berekend op basis van de portefeuilletoewijzing op de lanceringsdatum. Deze historische rendementen zijn niet bedoeld om beleggingsbeslissingen te simuleren die genomen hadden kunnen worden voordat de eerste portefeuille bij Saxo werd geïmplementeerd. De gepresenteerde rendementen zijn indicatief voor de rendementen van individuele beleggers, die licht kunnen afwijken.  


Heeft u Vermogensbewaker of Doelbeleggen geactiveerd?

Beleggers die hebben gekozen voor de vermogensbewaker- of doelbeleggen strategieën hebben hun eigen unieke assetallocatie die afhangt van hun individuele voorkeuren. Toch zal de mix van aandelen en obligaties in hun portefeuilles ergens in het spectrum van de vaste verdeling portefeuilles vallen, omdat ze zijn samengesteld uit dezelfde bouwstenen van aandelen en obligaties.


Wat wijzigde er in uw portefeuille

Wijzigingen in het aandelengedeelte

In het vierde kwartaal van 2023 werd de aandelenportefeuille twee keer geherbalanceerd door BlackRock.

Deze portefeuille biedt beleggers een brede blootstelling aan duurzame aandelen. Het doel is om beter te presteren dan de wereldwijde aandelenmarkten via tactische aanpassingen aan de mix van ETF's in de portefeuille. Deze aanpassingen worden gedaan via twee beleggingsmodellen: landenrotatie en factorrotatie.

Landenrotatie wordt geïmplementeerd via ETF's die de algemene markt van verschillende landen volgen en vertegenwoordigt het grootste deel van de portefeuille. De rest van de portefeuille is toegewezen aan factorrotatie die wordt geïmplementeerd via ETF's die aandelen selecteren op basis van een reeks kenmerken die geassocieerd worden met hogere risicogecorrigeerde rendementen.

Alle ETF's in deze portefeuille zijn geselecteerd op basis van ESG-kenmerken. Ze volgen de MSCI SRI-indices die zijn ontworpen om de prestaties van bedrijven met een hoge ESG-rating weer te geven.


Begin oktober

Er was een toename in de allocatie naar regio's met sterkere fundamenten. Het gewicht van Amerikaanse aandelen in de portefeuille werd verhoogd. De reden was dat de afnemende inflatie, een veerkrachtige economie en de AI-gerelateerde hausse de waarderingen hebben ondersteund. Aan de andere kant werd de onderwaardering in ‘opkomende markten’-aandelen licht verlaagd dankzij lagere waarderingen. De allocatie naar Europese aandelen werd daarnaast ook verlaagd. Deze herbalancering was een gelegenheid om over te stappen naar de niet-ESG-versies van Amerikaanse en opkomende markten-aandelen om de portefeuille beter af te stemmen.


Medio december

De nadruk bleef liggen op regio's met sterke fundamenten en economische veerkracht. De blootstelling aan Amerikaanse aandelen werd verhoogd. Dit komt omdat de Amerikaanse bedrijfswinsten blijven verrassen, en daardoor werd de onderwaardering in aandelen uit opkomende markten-landen verlaagd.

Verder werd de allocatie in Europa en Japan verlaagd. De vooruitzichten blijven positief voor Japan, maar de allocatie is licht verlaagd om de toevoeging aan opkomende markten in evenwicht te brengen en het risico in de portefeuille te beheren.


Wijzigingen in het obligatiegedeelte

In het vierde kwartaal van 2023 is de obligatieportefeuille eenmalig geherbalanceerd door Amundi.

De obligatieportefeuille is samengesteld uit wereldwijde staats- en bedrijfsobligaties met een gemiddelde duration*. De blootstelling aan vreemde valuta is in deze portefeuille grotendeels afgedekt naar de euro. De portefeuille is ontworpen om te beleggen voor stabielere rendementen dan aandelen, en om te fungeren als diversificatie wanneer aandelen een dalende trend laten zien.

(*Duration is de maatstaf voor de looptijd van alle uitkeringen (rente + aflossingen) van een obligatie).


Eind oktober

De wijzigingen waren bedoeld om te profiteren van de volatiliteit in rente en krediet. Dit is gedaan door o de allocatie aan Euro Investment Grade-obligaties ("EUR IG") en Global Aggregate-obligaties ("Global Agg") te verhogen. Dit ging gepaard met een verlaging van de allocatie aan de duration van Amerikaanse Treasuries. Een grote toename van de EUR IG-allocatie zou in dit stadium te offensief zijn geweest en zou hebben kunnen leiden tot een te grote blootstelling aan euro duration, dus werd deze gediversifieerd door allocatie aan de Global Agg SRI ETF.

Er waren ook veranderingen in de duration van de VS met een daling van US Treasury. Het ging dan vooral om treasuries met een looptijd van 7-10 jaar, ten gunste van US treasuries met een looptijd van meer dan 20 jaar. Dit kwam omdat de recente versteiling van de curve op korte termijn overdreven leek, en Fed-voorzitters zich tegen de beweging begonnen te verzetten. Door deze wijzigingen bleef de duration van de portefeuille rond de 6,5 jaar, en steeg het afgedekte rendement van 3,77% naar 3,92%.


Download uw persoonlijke kwartaalrapport

Omdat uw SaxoWealthCare portefeuille altijd op maat wordt gemaakt bij uw persoonlijke voorkeuren, kunnen ook de rendementen verschillen per persoon. We raden u daarom altijd aan om uw kwartaalrapport te downloaden in het platform. Dat doet u via de volgende vier stappen:

  1. Nog niet ingelogd? Log dan in via saxoinvestor.nl
  2. Klik rechtsbovenin op het poppetje om het menu te openen
  3. Ga vervolgens naar ‘Overzichten’ en selecteer ‘Portefeuillerapport’
  4. Selecteer uw SaxoWealthCare rekening, jaartal en betreffende kwartaal

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland