(Tijdelijk?) (Tijdelijk?) (Tijdelijk?)

(Tijdelijk?) oplopende inflatie

Aandelen
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Het zal u als belegger niet ontgaan zijn, de inflatie loopt op. Dat betekent niet alleen dat boodschappen duurder worden, maar ook financiele markten worden hier doorgaans nerveus van.


Level: Enige ervaring


Het zal u als belegger niet ontgaan zijn, de inflatie loopt op. Dat betekent niet alleen dat boodschappen duurder worden, maar ook financiele markten worden hier doorgaans nerveus van. Want een stijgende inflatie zorgt niet alleen voor hogere bedrijfskosten,ook de kans op hogere rentetarieven is reëel. Zaken die winsten en rendementen onder druk zetten en beleggen in aandelen minder aantrekkelijk maken.Of in het slechtste geval de economische groei zelfs kunnen remmen.

Eigenlijk is nu de meest actuele vraag: is dit een tijdelijke ‘opleving’ van de inflatie of zal het een meer permanent karakter gaan krijgen? Hier verschillen de meningen uiteraard over. In dit artikel kijk ik eerst naar de inflatie over de laatste periode, bespreek ik de argumenten voor een tijdelijke én een langer durende opleving van de inflatie. Ook leest u welke actie u zou kunnen ondernemen als u uw portefeuille meer inflatiebestendig wilt maken.


Inflatie laatste vijf jaar (mei 2021)

Als we kijken naar de inflatie van de laatste vijf jaar zien we deze in de Europese Unie oplopen in de laatste maanden. Hieronder de grafieken, eerst voor de EU en daarna voor de US.

Inflatieontwikkeling in de EU afgelopen vijf jaar (Bron: https://tradingeconomics.com/european-union/inflation-rate)
Inflatieontwikkeling in de Vs laatste vijf jaar (bron: https://tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi)

Ook hier ziet u hoe de inflatie de laatste paar maanden fors opgelopen is.


Inflatieverwachting over 5 jaar in de US

De Fed houdt op dagbasis bij hoe de inflatieverwachting is over vijf jaar vanaf nu. In onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat deze vanaf begin 2018 dalend was – met als dieptepunt 19 maart van 2020 – maar dat de trend vanaf dat punt duidelijk opwaarts is. 


Inflatieverwachting VS (bron: https://fred.stlouisfed.org/series/T5YIFR)

Voor de Europese Unie ontbreekt zo’n overzichtelijke en actuele grafiek  maar op de website van de ECB is het volgende te vinden over de inflatieverwachting:

Voor Europa geldt dus volgens de ECB een oplopende inflatie in vergelijking met nu maar ook de doelstelling van ‘iets onder de 2%’ zal in 2022 nog niet gehaald worden.


Wat zijn de redenen voor een hogere inflatie?

Er worden vanuit verschillende invalshoeken redenen geopperd die reden zouden kunnen zijn voor een oplopende inflatie. Hieronder een opsomming argumenten die aangevoerd worden:

 • Een groeiende economie
  Een groeiende economie veroorzaakt een opwaartse druk op prijzen. Het is dan om het even hoe die groei behaald wordt (nu vooral door de steunmaatregelen en ruim monetair beleid);
  Wereldwijd gaan economieën weer (langzaam) open, mede door de groeiende vaccinatiegraad;
 • Steunmaatregelen (monetair en fiscaal)
  De wereldwijde steunmaatregelen van Centrale Banken en overheden zullen (deels) doorsijpelen in de reële economie. Denk hierbij aan de huizenmarkt waarin de huizen fors gestegen zijn door de lage rente;
 • Diverse ‘supply chains’ zijn verstoord door de wereldwijde pandemie. 
  Het meest sprekende voorbeeld hiervan is de autoproductie die beduidend minder is dan zou kunnen vanwege het gebrek aan chips. Daarbij speelt de inschatting van diverse marktpartijen om aan het begin van de coronacrisis de productie af te schalen omdat de verwachting was dat de vraag zou afnemen. Het opstarten van de productie duurt langer dan verwacht;
 • Nieuw beleid van de FED
  De FED heeft recent publiekelijk verklaard dat ze een losser inflatiebeleid gaan voeren: er wordt ruimte gelaten voor een inflatie die voor bepaalde periodes (wat) hoger ligt dan het streefniveau van 2%. Mocht de inflatie oplopen, dan zal de Fed minder snel dan voorheen in reactie daarop de rente verhogen;
  Het recent publiekelijk bevestigen dat het monetaire beleid nog lange tijd ruim zal blijven (de rente blijft nog lang laag);
 • Deglobalisering en protectionisme
  Lokaal produceren is duurder maar heeft als voordeel dat supply chains minder snel verstoord worden (door zoiets als corona);
 • Trend naar duurzaamheid 
  Deze zal leiden tot hogere kosten omdat de duurzame alternatieven in eerste instantie duurder zijn dan de traditionele producten; 
 • Monopolies
  De positie van aantal grote bedrijven is zo sterk dat ze eenvoudig prijzen kan verhogen;
 • Van lage naar hoge(re) omloopsnelheid van geld
  Deze daalt al jaren maar als het algemene vertrouwen terugkeert – corona wordt overwonnen bijvoorbeeld – zou de omloopsnelheid weer toe kunnen gaan nemen;
 • Tekort aan (hoog) geschoolde arbeiders zou kunnen leiden tot hogere salarissen die daarmee mogelijk tot een loon-prijsspiraal kunnen leiden; 
 • Verhoging minimumlonen
  Dit geeft opwaartse druk op de productiekosten. Verhoging van de minimumlonen was trouwens wel een punt uit het verkiezingsprogramma van Biden;
 • Stijgende olieprijs en andere grondstoffen
  Olie is nog steeds onmisbaar in de huidige economie. De olieproducerende landen benutten nog niet hun volledige productiecapaciteit. Bij een aantrekkende vraag zal dit leiden tot hogere prijzen. In de grafiek hieronder ziet u de breed gespreide grondstoffenindex van Wisdom Tree. Een sterke daling in februari/maart 2020 maar een duidelijk opgaande trend sinds de zomer van 2020;
 • Basiskosten nemen toe
  Bijvoorbeeld de zorgkosten zullen volgens recente RIVM-studie met 2,8% per jaar stijgen de komende jaren.
Ontwikkeling grondstofprijzen WisdomTree

Tijdelijk of blijvend?

Hier begint de controverse. Is het nu oplopen van de inflatie een tijdelijk fenomeen dat min of meer vanzelf weer overwaait? Of hebben we nu te maken met structurele veranderingen die een langere periode van hogere inflatie met zich meebrengt? Helaas is er geen eenduidig antwoord.

Een van de partijen die denkt dat het een tijdelijk opleving zal zijn is Guggenheim. In een artikel wordt er uiteengezet waarom ze dit denken. Hun grondgedachte is dat het oplopen van een aantal items in de kerninflatie die zeer tijdelijk zal zijn. (Het artikel kunt u hier lezen).

Als u zou kijken naar de eerdergenoemde redenen voor inflatie, dan is er een aantal van tijdelijke aard en een aantal meer van structurele aard. De problemen in de supply chains zullen tijdelijk zijn, net als het weer opvoeren van de productiecapaciteit. Van meer structurele aard is het ruime monetaire beleid (zoals het er nu naar uitziet) en de deglobalisering en protectionisme.

Kortom, er is nog geen eenduidig antwoord op te geven wat de uitkomst zal zijn in het debat over de duur van de oplopende inflatie.


Hoe hier mee om te gaan als belegger?

Als u verwacht dat de inflatie zijn top nog niet bereikt heeft en dat er ook langer sprake van zal zijn, kunt u besluiten daar uw portefeuille op in te richten. Maar hoe doet u dat het beste? De basisgedachte is ‘goud kopen’. Professor Jan Longeval heeft hier onderzoek naar gedaan (te lezen in zijn boek over goud: Heavy Metal) en daar blijkt uit dat goud vooral een goede hedge is tegen onrust/chaos en in mindere mate voor inflatie. Wat wel tot de beschermingsmogelijkheden behoort zijn inflation-linked bonds, vastgoed en grondstoffen.

In het volgende overzicht ziet u de performance van een aantal verschillende onderliggende waardes. Er is gekozen om dit te doen vanaf 1 juli 2020 omdat toen de eerste geluiden over inflatie begonnen te klinken.

 1. Global industials (rood)  + 34%
 2. All Commodities (paars)  + 29%
 3. MSCI World index (groen)  + 26%
 4. Global Real Estate (geel) + 17%
 5. Inflation Linked Bonds (blauw)  + 5,3%
 6. Goud (in EUR) (zwart)  -1,4%

Performance onderliggende waarden sinds juli 2020

De producten die gebruikt zijn om deze grafiek te maken zijn de volgende:

 Fonds

Valuta 

ISIN

 iShares Core MSCI World UCITS ETFEUR IE00B4L5Y983
 iShares Euro Infl Linked Govt Bond UCITSEUR IE00B0M62X26 
 RBS Goud CertificaatEUR IE00BYTRRC02 
 SPDR MSCI World Industrials UCITS ETFEUR IE00BYTRRC02 
 VanEck Global Real Estate UCITS ETFEUR NL0009690239 
 WisdomTree All CommodityEUR GB00B15KY989 


Uiteraard zijn er veel meer invloeden die de prijs van een onderliggende waarde bepalen dan inflatie alleen. Maar wat u duidelijk kunt zien is dat de ‘traditionele inflatie hedge’ goud het niet goed gedaan heeft. Het edelmetaal heeft sinds 1 juli 2020 als enige een min laten zien. Opvallend zijn ‘de industrials die de lijst aanvoeren. De vraag is hier uiteraard of dit samenhangt met inflatieangst of dat het vooral gebaseerd is op verwacht herstel van de economische groei. Grondstoffen zijn nummer twee in de grafiek en het heeft de vroege koper hiervan geen windeieren gelegd. Ook een prima performance voor aandelen wereldwijd, Global Real Estate zit daar met 17% toch aanmerkelijk onder. De inflation-linked bonds hebben ook hun werk gedaan met een rendement van iets boven de 5% vanaf 1 juli 2020.

Let wel, dit kan natuurlijk altijd veranderen. Immers, de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Conclusie

Een conclusie zou kunnen zijn dat aandelen in het algemeen al enige bescherming bieden tegen inflatie en dat het toevoegen van grondstoffen – en wellicht een inflation-linked bond ETF - ook een manier is om de portefeuille wat meer ‘inflatie-proof’ te maken.

Het beeld rondom de inflatieontwikkeling is niet eenduidig. De meningen in de markt verschillen over de tijdelijkheid van het fenomeen. Als belegger kunt u echter wel iets doen om de impact van inflatie op uw rendement te verminderen.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland