Balancerede ETF-porteføljer – Kommentar til 4. kvartal 2019

SaxoSelect Commentaries 5 minutter at læse

Saxo Group

Aktivklasser
Aktier, obligationer, ikke-traditionelle aktivklasser
InstrumenterETF’er
InvesteringsstilDiversificeret, makro investeringsfokus

Kvartalsvis afkast (efter omkostninger)
 
Defensiv+0,5%
Moderat-defensiv+1,3%
Balanceret
+2,5%
Vækst
+3,0%
Aggressiv-vækst 
+3,8%

Markedsoversigt

I modsætning til den negative markedsoplevelse i 2018, viste 2019 sig at blive et år med positive afkast for de fleste aktivklasser. Dette var på trods af adskillige perioder med turbulente markeder, særligt i løbet af sommeren, som var en udfordrende periode for risikofyldte aktiver. Mens de globale økonomiske nøgletal fortsatte med at skuffe, og de geopolitiske spændinger fortsat hang i luften gennem hele 2019, blev aktivernes positive resultater hjulpet på vej af centralbankernes støttende lempelser.

Fjerde kvartal var særligt godt og var karakteriseret af positivitet over for risikoeksponering. BlackRock mener, at også dette var resultatet af centralbankerne, men samtidig årsafslutningens positive, geopolitiske nyhed: en fase-ét-handelsaftale mellem USA og Kina, og en sideløbende opklaring i Storbritanien, altså en aftagende risiko for Brexit uden en skilsmisseaftale.

På aktiesiden var det klart aktier på nye vækstmarkeder, der på resultaterne, førte an i kvartal kvartal. Der blev løsnet op for de politiske spændinger, da USA besluttede ikke at øge toldsatserne i december. Aktier på nye vækstmarkeder globalt og i Asien (ekskl. Japan) gav begge stærke afkast. Ligeledes oplevede aktier på udviklede markeder en betydelig stigning. Adskillige faktorer understøttede deres udvikling, herunder ovennævnte forløsning af spændinger, samt forbedrede nøgletal for service- og produktionsindustrien i USA og Eurozonen. Nederst på resultatlisten lå de britiske aktier, som dog blev løftet af decembermåneds valgresultat. 

Kursudviklingen for fastforrentede obligationer var på linje med markedsobservationerne. Markedets risikovillighed i fjerde kvartal drev udbyttet for riskobetonede obligationer længere ned, men øgede det for statsobligationer. Amerikanske højrenteobligationer kom ind på førstepladsen, skarpt efterfulgt af obligationer fra nye vækstmarkeder og europæiske højrenteobligationer. Som tabere har vi statsobligationer på udviklede markeder, som har tabt dele af tidligere gevinster.

Porteføljeudvikling

Afkast efter omkostningerDefensivMod-Defensiv Balanceret VækstAgg-Vækst
Okt.–0,4%–0,3%–0,1%–0,1%–0,1%
Nov.
0,5%0,9%1.7%2,0%2,5%
Dec.
0,4%0,7%0,9%1,1%1,4%
1 år+9,7%12%16%19%21%

Porteføljerne med forskellige aktivklasser afsluttede fjerde kvartal med positive afkast.

Groft sagt, bidrog stort set alle allokeringer i aktier positivt til porteføljens kursudvikling. Vores overvægt i amerikanske aktier var bestemt en hjælp i kraft af deres stærke resultater. Mens amerikanske aktier var den enkelte allokering med denstørste vækst og vores overvægt af dem derfor var gunstig, viste lav-volatilitetsaktierne sig at være mere uheldige.

Når vi ser på obligationssiden, var det absolutte afkast for fjerde kvartal positivt for virksomhedsobligationer, men negativt for statsobligationer. 

Forventninger

Det makroøkonomiske miljø for 2020 markere et stort skift fra det dynamiske 2019, hvor en usædvanlig sencyklisk lempelig drejning fra centralbankernes side var med til at opveje den negative indvirkning fra de stigende handelsspændinger. Den lempelige tilgang fra den amerikanske centralbank ser ud til at være ovre for nu. En eventuel støtte i euroområdet vil skulle komme fra finanspolitikken, og det ser BlackRock ikke som sandsynligt i 2020. Nye vækstmarkeder har dog stadig plads til at give pengepolitiske stimuli. 

Dette gør, at overordnet vækst er den største mulighed for risikobetonede aktiver. BlackRocks grundlæggende udgangspunkt er at vi imødegår en mild bedring, som bakkes op af bedre finansielle vilkår igennem den lettere forhøjning af USA's inflationspres. BlackRock vurderer, at Kinas økonomi vil stabilisere sig, men at der ikke vil være store ønsker om at gentage fortidens storstilede stimulus. Vi forventer, at den opadgående vækst i første halvår vil være anført af global produktionsaktivitet og rentefølsomme sektorer såsom boligmarkedet. 

Den største trussel mod vores prognose er en gradvis ændring af makroregimet. Et eksempel på en sådan risiko ville være, at væksten skulle gå i stå i takt med, at inflationen stiger. Dette ville lægge pres på den negative korrelation mellem afkast på aktier og obligationer over tid, hvilket reducerer muligheden for diversificering gennem obligationer.

En økonomisk afmatning er en anden mere fastforankret risiko at have med i overvejelserne. Handelskonflikten mellem USA og Kina har været sat på pause, men en eventuel eskalering af globale handelsstridigheder kan underminere markedsstemningen og afbryde det forventede opsving inden for produktion og anlægsinvesteringer, som ligger til grund for vores taktiske træk.

BlackRock har fortsat en moderat overvægt af aktier og virksomhedsobligationer grundet forventningerne om vækst, der retter sig, og et prisniveau, der stadig ser fornuftigt ud i forhold til den makroøkonomiske situation. Alligevel har vi foretaget en række betydelige ændringer i vores detaljerede anskuelser. Som vores grundlæggende udgangspunkt, ser BlackRock et fornyet potentiale inden for cykliske aktiver: BlackRock foretrækker japanske aktier, obligatioer og aktier på nye vækstmarkeder, samt højtrenteobligationer. Vi er opmærksomme på amerikanske aktier grundet usikkerheden vedrørende præsidentvalget i 2020.

BlackRock forventer, at væksten skubbes højere op i 2020 og dermed reduceres risikoen for recession. Det ville tale til fordel for risikobetonede aktiver. Men den lempelige tilgang fra centralbankerne, der fungerede som drivkraft for markederne i 2019, ligger nu i det store og hele bag os. Risiciene for inflation virker undervurderede, og afklaringen i handelskonflikten mellem USA og Kina kan vise sig midlertidig. Dette efterlader os med en indstilling for 2020, der i moderat grad taler for risikobetonede aktiver.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

SaxoSelect Balanced Portfolios udbydes af Saxo Bank. BlackRocks data, som anvendes af Saxo Bank til at sammensætte SaxoSelect Balanced Portfolios, er baseret på bestemte interne antagelser. BlackRock har ikke taget alle investorers individuelle behov og risikotolerancer i betragtning ved udarbejdelsen af indholdet af data. BlackRocks data er derfor kun beregnet som information og skal ikke opfattes som investeringsrådgivning eller et tilbud om salg eller en opfordring til at afgive tilbud om køb af de nævnte værdipapirer. BlackRocks data er ikke udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav beregnet til fremme af investeringsdatas uafhængighed og er ikke underlagt noget forbud mod handel forud for formidlingen af de data, der leveres til Saxo Bank, og betragtes som sådan som markedsføringskommunikation til SaxoBank. 

iShares og BlackRock er registrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc. og selskabets tilknyttede virksomheder ("BlackRock") og anvendes under licens. BlackRock er ikke tilknyttet Saxo Bank. BlackRock fremsætter ingen erklæringer eller garantier med hensyn til hensigtsmæssigheden af at investere i produkter, porteføljer og tjenester udbudt af Saxo Bank eller Saxo Banks tilknyttede virksomheder. BlackRock har ingen forpligtelse eller noget ansvar i forbindelse med drift, markedsføring, distribution og salg af produkter, porteføljer og tjenester udbudt af Saxo Bank eller Saxo Banks tilknyttede virksomheder, ligesom BlackRock ikke har nogen forpligtelse eller noget ansvar over for Saxo Banks kunder.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.