Oversikt over lovmeny

Informasjon om retningslinjene for bærekraft

Introduksjon

«Saxo Banks globale retningslinjer for bærekraft» beskriver måten Saxo Bank inkorporerer bærekraft i investeringsprosessen, der risiko, avkastning og kostnader er en del av beslutningsgrunnlaget. Målet med retningslinjene for bærekraft er å integrere ESG-kriterier (miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyring) i investeringsprosessen.

Mål

Forvaltningsansvaret vårt er først og fremst å jobbe for god risikojustert avkastning for kundene våre. Vi mener at ESG-kriterier bør ha en sentral plass i retningslinjer for investeringsvirksomhet, og at selskaper kan spille en ledende rolle i implementeringen av disse kriteriene. Vi opplever også at kunder blir stadig mer opptatt av global bærekraft, noe som betyr at (fremtidige) kunder vil etterspørre ESG-produkter. Imidlertid kan det hende at kundene ikke tar ESG-kriterier med i betraktning, noe som potensielt kan føre til høyere risiko knyttet til ESG-emner.

Det er flere grunner til at vi har retningslinjer for bærekraft:

 • Vi mener at vi bør vise handling og bidra til bærekraft. I tillegg til det økonomiske ansvaret vi har som kapitalforvalter, synes vi det er viktig å ta samfunnsansvar.

 • Diskusjonen om samfunnsansvar har utviklet seg til et tema som blir diskutert i mye bredere skala enn før, godt hjulpet av Parisavtalen.

 • Etterspørselen blant fremtidens kunder etter bærekraftige produkter er ventet å øke.

 • Når vi ser på konkurranseforholdene, ser det ut til at bærekraftige investeringer blir standard i bransjen; noen av konkurrentene våre tilbyr bærekraftig diskresjonær porteføljestyring som standard.

 • Det er også en måte å begrense porteføljerisiko på, da analyser fra MSCI indikerer at selskaper med høy ESG-rangering kan være bedre til å håndtere selskapsspesifikke og operasjonelle risikoer. Dette betyr at det er en lavere idiosynkratisk halerisiko knyttet til aksjekursene.

 • Regulering: retningslinjene og prinsippene satt av myndighetene gjør også bærekraft til en del av investeringslandskapet.  

 • Det samfunnsmessige og regulatoriske fokuset på bærekraftig investering innebærer dessuten at emnet er forbundet med omdømmerisiko.

Retningslinjer

Generelt om strategier for bærekraftig investering

01-level-of-ESGNedenfor beskrives ESG-kriterienes generiske former. Hensikten med bærekraftskriterier er å etablere ikke-økonomiske kriterier relatert til miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyring. Bærekraftige strategier kan implementeres i form av forskjellige metoder for ESG-integrasjon, jfr. figur 1: 

 1. Utelukkelse
 2. ESG-integrasjon i aksjeanalyser
 3. Fokus på bærekraft
 4. Tema / impact-basert investering
 5. Aktivt eierskap

1. Utelukkelse

Formålet med å bruke eksklusjonsverktøyet er å unngå å investere i selskaper som er involvert i visse sosialt kontroversielle aktiviteter. Utgangspunktet er vanligvis de ti prinsippene i FNs Global Compact, som er en internasjonalt anerkjent metode. Ved hjelp av denne metoden blir det undersøkt om selskapet har forpliktet seg til å oppfylle internasjonalt anerkjente standarder. De ti prinsippene dekker områder som menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og bekjempelse av korrupsjon. Også andre kriterier kan benyttes, alt etter hva som er samfunnsmessig relevant eller stemmer overens med ens egen overbevisning. I disse dager kan det for eksempel være handel med våpen, tobakk, termisk kull og tjæresand. Samfunssynet er i stadig utvikling og tendensen går mot å utvide listen over ekskluderte selskaper. Dette betyr at retningslinjene bør gjennomgås og justeres med jevne mellomrom.

2. ESG-integrasjon

ESG-integrasjon kan gjøres ved å ekskludere visse kontroversielle selskaper (se punkt 1. ovenfor), men målet med ESG-integrasjon i analyseprosessen er å oppnå en høyere ESG-vurdering for porteføljen. Dette kan gjøres ved hjelp av spesifikt definerte mål, for eksempel utslippsreduksjon av CO2 og andre klimagasser i forhold til morindeksen, samtidig med at aspektene land, sektor, aksjevekting, omsetning og sporingsfeil tas med i betraktning.

3. Fokus på bærekraft

Fokus på bærekraft innebærer at bare de beste aksjene i de enkelte sektorene velges. Implementeringen skjer ved hjelp av dataleverandører. Nivået på ESG-fokus kan variere og gå fra for eksempel ESG-ledere til best-i-klassen / sosialt ansvarlige investeringer.

4. Tema / impact-basert investering

Disse fondstypene fokuserer på en bestemt trend og/eller genererer et målbart bærekraftig resultat i tillegg til en økonomisk avkastning (f.eks. et ren energi-fond).

5. Aktivt eierskap

Disse fondene påvirker selskapets styringsprinsipper i form av aktivt eierskap. Dette kan gjøres på forskjellige måter. For eksempel kan dialog iverksettes eller proaktive grep gjøres med hensyn til spesifikke spørsmål. Aktivt eierskap har ikke noen umiddelbar innvirkning på valget av aksjer, men har betydning for hvordan ulike emner behandles i forhold til selskapet. Hvis diskusjoner med selskapet ikke fører til forbedringer, kan det resultere i at aksjene selges. Aksjonæraktivisme kan også utøves ved å bruke stemmeretten som aksjene gir.

Internasjonale retningslinjer om bærekraftig investering

Selskaper som oppfyller bærekraftige kriterier kan identifiseres ved hjelp av prinsippene i FNs Global Compact. Prinsippene er basert på internasjonale avtaler og retningslinjer. Prinsippene er derfor internasjonalt anerkjent, og blir mye brukt av forvaltere og investorer i forbindelse med bærekraftige investeringer. FNs Global Compact består av ti prinsipper for ansvarlig selskapsatferd på fire områder: menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og bekjempelse av korrupsjon.

Saxos retningslinjer for bærekraftig investering

Bærekraft er innarbeidet i Saxo Banks investeringsmodell. Bærekraft inngår i produktene vi tilbyr kunder, men er også en del av utvelgelsesprosessen til de eksterne forvalterne. Saxo Bank tilbyr forskjellige diskresjonære investeringsløsninger, som kan variere avhengig av region og/eller land. Retningslinjene for bærekraftige investeringer er derfor ikke begrenset til et bestemt sett med mål. Informasjon om bærekraft i de enkelte produktene finnes i produktdokumentasjonen. Generelt tror vi på en kombinasjon av eksklusjon, ESG-integrering, bærekraftsfokus og aktivt eierskap. Vi holder også mulighetene åpne for å inkludere tema- og/eller impact-baserte investeringsfond i enkelte produktutvalg.

Målet er å oppnå bedre ESG-vurdering for porteføljer, alt fra (relativt) lysegrønne løsninger til mer mørkegrønne alternativer (med bærekraftsfokus). Dette kan gjøres gjennom forbedringer og/eller ekskluderinger med bestemte fokuspunkter. Kapitalforvalterne må også kunne utøve aktiv forvaltning (stemmerett og aktivt eierskap). Dette er forskjellig fra forvalter til forvalter og vil bli vektlagt i investeringsbeslutningene.

Når det gjelder diskresjonære produkter, velger vi eller den eksterne kapitalforvalteren ETF-er og/eller aktivt forvaltede fond. Vi har retningslinjer for å velge fond/instrumenter som inkluderer spesifikke valgbegrensninger. I utvelgelsesprosessen for investeringsfond (ETF-er og aktivt forvaltede fond) blir risiko (absolutt og relativ risiko, tracking-feil), avkastning (den bør ligge på linje med en vanlig referanseindeks) og kostnader (disse bør ligge på linje med vanlige fond) tatt med i betraktning og analysert. Utvelgelsen av fond blir gjort i tråd med utvalgskriteriene som er angitt i Saxo Banks retningslinjer: Saxo Banks poengkort for eksterne leverandører.

Saxo Banks retningslinjer for bærekraft er visualisert i figur 2:

02-level-of-ESG
Figur 2: Saxo Banks ESG-nivåer

Siden bærekraftsbildet endrer seg kontinuerlig, vil eksterne retningslinjer gjennomgås med jevne mellomrom (minst hvert annet år) og justeres når det er hensiktsmessig.

1  se en detaljert beskrivelse på https://www.globalcompact.ca/about/ungc-10-principles/


Sist oppdatert: 10. mars 2021

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.