Risico van beleggen

Als u besluit om te gaan beleggen, loopt u altijd risico. Beleggen (zelfs sparen) en risico gaan hand in hand. Wie liever helemaal geen risico loopt, kan beter niet beleggen. Een veel gehoord advies is dan ook dat men alleen met geld moet beleggen dat men (voorlopig) niet nodig heeft. Maar waarom zijn de begrippen risico, rendement en beleggen zo met elkaar verbonden?

 • Starten met beleggen

  Als u besluit te gaan beleggen (bijvoorbeeld door aandelen te kopen) wordt u voor een (klein) deel mede-eigenaar van een bedrijf. Doet het bedrijf het goed, dan kunt u als aandeelhouder vaak meeprofiteren van de winst. Dit wordt rendement genoemd. Maar het kan zijn dat het bedrijf het niet goed doet en uw aandeel minder of niets meer waard wordt. In dat geval deelt u ook mee in het verlies. U loopt bij beleggen dus altijd het risico dat uw inleg minder waard wordt. Bij sommige producten is het mogelijk om uw hele inleg of zelfs meer dan uw inleg kwijt te raken. • Dit soort risicovolle producten is zeker niet geschikt voor de beginnende belegger. Over het algemeen geldt dat hoe meer risico u wilt nemen, hoe hoger uw rendementen kunnen zijn. Wilt u weinig risico nemen, dan kunt u beleggen door middel van defensieve handelsinstrumenten of op defensieve markten. Zoals eerder gezegd, beleggen is nooit risicoloos. Kunt u het zich niet permitteren om uw inleg te verliezen, dan kunt u beter niet beleggen. In de beleggingswereld kennen we diverse risico’s. De meest voorkomende risico’s zijn: marktrisico, liquiditeitsrisico, renterisico, valutarisico en kredietrisico.

 • Marktrisico

  Het marktrisico hangt samen met de macro-economische situatie. Factoren die van invloed zijn hierop zijn belastinghervormingen, wet- en regelgeving of wereldwijde veranderingen. Als de economische situatie verslechtert of de economie minder hard groeit dan geprognotiseerd, is het mogelijk dat dit negatieve gevolgen heeft voor bedrijven. De waarde van ondernemingen kan hierdoor fluctueren. Is het vertrouwen in een onderneming minder, dan wordt uw belegging vaak ook minder waard.

 • Liquiditeitsrisico

  Liquiditeitsrisico hangt samen met de resultaten van een bedrijf. Als het bedrijf waarvan u aandelen bezit slechter presteert dan verwacht, heeft dit gevolgen voor de waarde van uw aandelen. Het kan zijn dat minder beleggers of zelfs helemaal niemand uw aandelen wilt kopen. U kunt dan uw aandelen niet verkopen en ook niet beschikken over uw inleg.

 • Renterisico

  Het renterisico heeft te maken met de marktrente. Stijgt de marktrente, dan wordt het duurder om geld te lenen. Een logisch gevolg is dat de consumptie daalt en rentelasten voor bedrijven hoger worden. Hierdoor komen winsten onder druk te staan. Als de winsten afnemen worden beleggingen vaak minder waard. Bij obligaties kan het gebeuren dat er nieuwe obligaties op de markt komen met dezelfde looptijd als die van u, maar waarbij er een hogere rentevergoeding is. In dat geval wordt uw obligatie minder waard.

 • Valutarisico

  Met valutarisico heeft u te maken als u belegt in een markt met een andere munteenheid dan de euro. Daalt de koers van deze andere valuta in vergelijking met de euro, dan heeft dat een negatieve invloed op de waarde van beleggingen die u in die andere valuta doet. U krijgt dan minder euro’s terug voor uw beleggingen dan u eerder heeft geïnvesteerd.

 • Kredietrisico

  Tot slot is er ook het kredietrisico. Soms kan een onderneming, land of staat niet aan de verplichtingen voldoen. Op dat moment wordt er geen rente uitgekeerd aan de schuldeisers / obligatiehouders. Dit noemt men in het Engels een default. Het kan zijn dat uw belegging hierdoor minder waard wordt. In het ergste geval kunt u uw beleggingen aan niemand meer verkopen en bent u de hele inleg kwijt.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland