Engagementbeleid

Feb 2024

1. Inleiding

Dit Engagementbeleid (het "Beleid") voor vermogensbeheer beschrijft de principes van en processen geïmplementeerd door Saxo Bank in Nederland en België ("Saxo Bank") voor engagementmanagement. Engagement betekent het gebruik van rechten en eigendomsposities om de activiteiten of het gedrag van ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd te beïnvloeden op basis van financiële en/of impactoverwegingen.

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank NV, een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en onderdeel van de Saxo Bank Groep. BinckBank NV beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") en is als zodanig geregistreerd bij DNB en de AFM. De Saxo Bank-entiteit in België is een bijkantoor van BinckBank NV.

Saxo Bank heeft het vermogensbeheer, inclusief engagementbeheer, gedelegeerd aan Saxo Bank A/S, een besloten vennootschap opgericht in Denemarken (Ondernemingsnummer 15731249) en onderdeel van de Saxo Bank Groep.

 

2. Reikwijdte en doelstelling

Het beleid is van toepassing op Saxo Bank, inclusief de vestiging in België, en beschrijft de benadering van Saxo Bankmet betrekking tot het aangaan van verplichtingen als onderdeel van de discretionaire vermogensbeheerdiensten vanSaxo Bank. Waar er verschillen bestaan in de lokale regelgevende vereisten, heeft de lokale regelgeving voorrang enzullen lokale beleidsregels en procedures worden opgesteld om afwijkingen van dit document te weerspiegelen.

Het Beleid is niet van toepassing op de financiële producten die op de Saxo Platforms voor zelfbeleggende klantenworden aangeboden. Het Beleid dekt geen handelsstrategieën die worden geïmplementeerd met behulp van derivaten.

Het beleid wordt indien nodig en ten minste jaarlijks herzien en bijgewerkt.

 

3. Definities

SFDR is de EU-verordening 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. De SFDR is van toepassing op Saxo Bank voor de discretionaire vermogensbeheerdiensten.

Rentmeesterschap verwijst naar het behouden en verhogen van de waarde van activa die een entiteit namens anderenheeft toevertrouwd. Het weerspiegelt het feit dat elke beleggingsbemiddelaar die namens een begunstigde of cliëntactiva beheert, verplichtingen van fiduciaire aard heeft.

Third party model portfolio service providers (MPS-providers) zijn die derden waarmee Saxo Bank of Saxo Bank A/S samenwerkt om modelportefeuilles aan te schaffen voor de discretionaire vermogensbeheerdiensten van Saxo Bank. Deze partnerschappen worden aangegaan zodat Saxo Bank de beste beleggingsideeën krijgt. De derde partijen zijnadviseurs en beheren geen fondsen van cliënten en hebben geen contact met cliënten van Saxo Bank.

Financiële materialiteit is de waarschijnlijke impact van verschillende risicobronnen op het rendement van debeleggingsdienst.

Principal Adverse Impacts (PAI) zijn negatieve effecten die investeringen kunnen hebben op duurzaamheidsfactorenzoals gemeten via indicatoren die zijn gedefinieerd in SFDR.

Duurzaamheidsfactoren zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, enbestrijding van corruptie en van omkoping.

 

4. Discretionair portefeuillebeheer

Saxo Bank biedt discretionair vermogensbeheer aan in samenwerking met Saxo Bank A/S en vertrouwt op de selectievan MPS-aanbieders. Deze MPS-aanbieders zetten zich actief in. De impact van Saxo Bank en Saxo Bank A/S begintmet de selectie van MPS-providers. Er zijn procedures en een sjabloon voor een scorekaart ontwikkeld die alle relevanteaspecten van een potentiële MPS-leverancier meten, inclusief de inspanningen op het gebied van rentmeesterschap.

Tijdens de due diligence-fase worden MPS-aanbieders beoordeeld of ze een betrokkenheids- en stembeleid hebbenom de doelen of streefdoelen voor specifieke strategieën te halen. De inspanningen op het gebied vanrentmeesterschap worden voortdurend gecontroleerd tijdens het partnerschap. De due diligence wordt zowel gebruiktvoor de selectie als voor de doorlopende monitoring en beoordeling van de MPS-aanbieders. MPS-aanbieders wordenelk kwartaal betrokken bij de vraag hoe zij die bedrijven waarin wordt geïnvesteerd hebben beïnvloed opduurzaamheidsgerelateerde zaken, in overeenstemming met de mandaten van specifieke strategieën.

Deze dialoog geeft meer inzicht in individuele bedrijven of fondsen. Aangezien Saxo Bank momenteel echter geenstandpunten heeft over het minimaliseren van de invloed van PAI op duurzaamheidsfactoren, is de dialoog gericht ophet verkrijgen van informatie over hoe een bepaalde strategie presteert ten opzichte van vastgestelde doelen endoelstellingen. Momenteel is de dialoog niet gericht op specifieke inspanningen om de PAI-impact te verminderen, tenzijde specifieke investeringsstrategie op productniveau rekening houdt met PAI.

Als er PAI-overwegingen zijn op productniveau, wordt de vermindering van die specifieke PAI's gecontroleerd. Deverwachtingen voor betrokkenheid van MPS-aanbieders wanneer er PAI-overwegingen zijn op productniveau zijn alsvolgt:

  • Engagement is een dialoog met een bedrijf waarin wordt geïnvesteerd, met de intentie om veranderingteweeg te brengen op het gebied van ecologische-, sociale of bestuurskwesties in lijn met doelen ofdoelstellingen die zijn vastgesteld voor specifieke strategieën. MPS-aanbieders moeten aantonen dat ze eenbeleid hebben voor engagement en stemmen en uitleggen hoe dit van toepassing is op een specifiekestrategie en hoe ze waarde toevoegen door hun invloed.
  • MPS-aanbieders moeten hun processen en doelstellingen aantonen en de voortgang van de betrokkenheidbijhouden in termen van impact en resultaten ten opzichte van doelen en doelstellingen.

Van MPS-aanbieders wordt verwacht dat zij verslag uitbrengen over de successen die zijn behaald als resultaat vanhun engagementinspanningen en zij zouden deze verslaglegging systematischer moeten maken. Als een MPS-providerover meer dan één gerapporteerde periode onvoldoende verbeteringen behaalt op het gebied van PAI-reductie, wordtdit beoordeeld en gegradeerd in de voortdurende due diligence-beoordeling van de MPS-provider.

 

5. Rollen en verantwoordelijkheden

Saxo voert due diligence uit op alle potentiële externe dienstverleners op het gebied van modelportefeuilles voor Saxo en haar dochterondernemingen. Alle relevante due diligence-documentatie wordt geanalyseerd en ingedeeld in een scorekaart voor potentiële kandidaten.

Het Group Investment Committee beoordeelt alle materialen en de scorekaart en levert input voordat deze ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Group Asset Management Committee, waar het senior management binnen de Groep regelmatig bijeenkomt. Het Group Asset Management Committee rapporteert aan het Management Risk Committee, waarin de Raad van Bestuur en vertegenwoordigers van de tweede en derde lijn zitting hebben.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland