SaxoWealthCare: het rendement van 2022 verklaard SaxoWealthCare: het rendement van 2022 verklaard SaxoWealthCare: het rendement van 2022 verklaard

SaxoWealthCare: het rendement verklaard

Saxoassetmanagement 9 minuten leestijd
Saxo

Samenvatting:  De afgelopen periode was er een met bijzondere uitdagingen voor beleggers, zo ook voor uw SaxoWealthCare portefeuille. In dit artikel leggen we uit wat dit betekent voor de resultaten en kijken we vooruit.


Algemeen

Uw rendement is zeer persoonlijk en hangt in grote mate af van uw antwoorden die u ons gegeven hebt tijdens de online vragenlijst. Eerst en vooral is er een groot verschil in aanpak tussen portefeuilles met of zonder kapitaalbewaking.

Portefeuilles zonder kapitaalbewaking volgen grotendeels de markt en hun rendement ligt in lijn met dat van de wereldwijde aandelen- en obligatiemarkten. Uw rendement wordt het meest beïnvloed door uw risicoappetijt die bepaalt hoeveel we in aandelen kunnen beleggen. Bent u eerder risicoavers, dan wordt uw rendement grotendeels gedragen door de richting van de obligatiemarkten. Opteert u voor meer risico, dan wordt uw rendement beïnvloed door wat er gebeurt op de wereldwijde aandelenmarkten. Let wel, uw aandelenportefeuille wordt wereldwijd belegd en uw ijkingspunt is dan ook het rendement van wereldwijde aandelen in plaats van een specifieke regio zoals bv. Europa of een specifieke sector zoals bv. technologie. Dit jaar verschillen de rendementen tussen regio’s en sectoren immers sterk.

Bij portefeuilles met kapitaalbewaking is het verhaal genuanceerder. Uw rendement hangt immers van een aantal factoren, zoals uw bewakingsniveau, de recente evolutie van de volatiliteit op de aandelenmarkten en de datum waarop u gestart bent of waarop u uw bewakingsniveau het laatst hebt herzien. Zo is het perfect mogelijk dat portefeuilles met hetzelfde bewakingsniveau een verschillend aandelengewicht hebben en als gevolg daarvan ook een verschillend rendement.

Een kort voorbeeld zal dit verduidelijken. Stel dat klant A vandaag start met een portefeuille van € 20.000 die een bewakingsniveau heeft van 80%. Het volledige kapitaal van klant A wordt in aandelen belegd. Klant B start met hetzelfde bewakingsniveau, maar een week later. Ook zijn portefeuille (€ 20.000) wordt volledig in aandelen belegd. Gedurende die week stijgen de aandelenmarkten met 10% zodat de portefeuillewaarde van klant A niet langer € 20.000 waard is (zoals bij klant B), maar € 22.000. De afstand tot het bewakingsniveau bij klant A bedraagt dus € 6.000 (€ 22.000 – € 16.000) terwijl dat bij klant B slechts € 4.000 bedraagt. Met andere woorden, de buffer bij klant A is groter dan die bij klant B en kan dus een grotere aandelenschok verwerken dan die bij klant B. Wanneer de markten beginnen te dalen, zal dus ook het gewicht in aandelen van beide klanten beginnen afwijken.

Rendement 2022

De wereldwijde aandelenindex MSCI World (US Dollar) daalde in 2022 met 17,73%, ook de wereldwijde obligatiemarkt daalde met 13,3% op jaarbasis. Zowel aandelen als obligaties kenden in 2022 dus een significant verlies wat ook voor de portefeuilles in SWC voor een negatief resultaat zorgde. Dat zowel de aandelen- als obligatiemarkt dalen is echter uitzonderlijk. Nemen we als voorbeeld de Amerikaanse markt, stellen we dit fenomeen amper in 4 jaren van de gehele beursgeschiedenis vast.

Verder was 2022 – ondanks het aanzienlijk negatief rendement – een jaar waarin er geen direct éénduidige neerwaartse trend was. Hiermee wordt bedoeld dat de markten op- en neerwaarts verliepen en niet in één rechte lijn naar beneden gingen. Hieronder ziet u het verloop van de MSCI World in 2022 waarbij het op- en neerwaartse karakter van 2022 duidelijk wordt.

Het is in zulke wispelturige situaties dat beleggingsplannen met Kapitaalbewaking tevens minder performant zijn.

Onderstaande grafiek toont dit aan met een voorbeeld. We starten in dit voorbeeld met een stijgende aandelenmarkt, waardoor het beheerd vermogen van de klant stijgt en er zo extra aandelen-ETF's gekocht worden op punt K1. Er is een duidelijke trend naar boven toe en bij een daling wordt er verkocht aan V1. Er wordt dus hoger verkocht dan gekocht, wat een positief resultaat geeft. Nadien is de trend minder duidelijk en gaat de markt op en neer. Er worden terug aandelen gekocht op K2 omdat de markt en de portefeuillewaarde terug stijgt, de markt en de portefeuillewaarde daalt terug en er wordt lager verkocht tegen V2. Daarna stijgt de markt weer waarbij er terug duurder wordt gekocht aan K3. De stijging is van korte duur (geen duidelijke trend) en er wordt verkocht aan V3 (lager dan K3). Wordt de markt dus gekenmerkt door (korte) op- en neergaande bewegingen, werkt dit in het nadeel van het beheer met Kapitaalbewaking.

Kijken naar 2022 is korte termijn en SWC bekijkt het beheer op lange termijn waarbij we overtuigd zijn dat Kapitaalbewaking voor onze klanten een meerwaarde kan zijn.

Beheer met kapitaalbewaking biedt een bewaking van 75% tot 95% van uw beheerd vermogen, kortom enigszins gemoedsrust. In een markt met een duidelijke neerwaartse trend wordt het aandelengedeelte van de portefeuille afgebouwd (eerst naar langlopende obligaties) waardoor de portefeuille steeds minder onderhevig is aan verdere dalingen van de aandelenmarkt. Wanneer de waarde van de portefeuille het bewakingsniveau (75% tot 95% bewaking) nadert, zal de portefeuille uiteindelijk volledig uit aandelen-ETF's gezet zijn en volledig belegd zijn in kortlopende obligatie-ETF's. Bij deze kortlopende obligatie-ETF's ligt de focus op waardebehoud van de beleggingsportefeuille.

Beleggen met het oog op de lange termijn is dus de boodschap. Hoe u die focus op lange termijn kan behouden leest u hier.

Wat gaat Saxo doen om de rendementen te optimaliseren?

In België heeft de beurstaks een grote impact op uw rendement. Hoe meer er geroteerd wordt in uw portefeuille, hoe meer de beurstaks uw rendement zal opeten. Het is dus belangrijk om de rotatie in uw portefeuille te beperken zonder dat dit een impact heeft op de werking van onze algoritmes (zoals bv. de Kapitaalbewaker).

Uw rotatie wordt door twee factoren beïnvloed:
  • De rotatie binnen het aandelen- en obligatieluik: momenteel zijn we in gesprek met onze partners BlackRock en Amundi om te kijken hoe we de rotatie kunnen beperken binnen resp. het aandelen- en obligatiedeel, zonder uiteraard afbreuk te doen aan hun vooruitzichten en diens impact op positionering.
  • De rotatie tussen aandelen en obligaties: het grootste deel van uw portefeuillerotatie wordt bepaald door hoe snel we switchen van aandelen naar obligaties, en omgekeerd. Dit is vooral belangrijk bij de Kapitaalbewaker die de mix tussen aandelen en obligaties veel dynamischer gaat aanpassen, vooral in tijden van marktturbulenties. Ook hier zijn we momenteel een oefening aan het maken om een perfecte balans te vinden tussen de rotatie tussen aandelen en obligaties en een optimale werking van de kapitaalbewaking, waarvoor u gekozen hebt. Van zodra we de volledige analyse hebben afgerond, zullen we u hierover informeren.

Welk rendement mag ik verwachten?

Uw rendement hangt in grote mate af van drie factoren:

  • Uw risicoappetijt die bepaalt hoeveel we in aandelen en obligaties beleggen
  • Het verwacht rendement van aandelen op korte en lange termijn
  • Het verwacht rendement van obligaties op korte en lange termijn
In onderstaande tabel geven we u een overzicht van welk rendement u kan verwachten op lange termijn (d.i. meer dan 10 jaar) voor aandelen, obligaties en cash:
Een belegging in aandelen zal dus gemiddeld gezien een jaarlijks rendement opleveren van 8,2% indien u minstens 10 jaar belegt. Voor obligaties bedraagt dit slechts 3,5%. Met andere woorden, hoe meer u belegt in aandelen, hoe hoger uw verwacht rendement op lange termijn. De weging tussen aandelen en obligaties hangt dan weer af van uw risicoprofiel dat we bepalen op basis van uw antwoorden in de online vragenlijst.

Een gemiddeld jaarlijks rendement van 8,2% voor aandelen betekent niet dat u elk jaar een winst van 8,2% zal zien. Het verloop van aandelen vertoont immers de nodige grillen zoals u misschien zelf al heeft kunnen ervaren tijdens de technologiecrash aan het begin van deze eeuw of de financiële crisis in 2008.

Onderstaand plaatje geeft aan welke rendementen u mag verwachten in functie van uw beleggingshorizon. Hoe langer u belegt, hoe kleiner de kans wordt op een negatief rendement. In het verleden heeft bv. een belegging in Amerikaanse aandelen nog nooit een negatief reëel rendement opgeleverd bij een beleggingshorizon van meer dan 20 jaar (dit is een rendement zelfs na aftrek van inflatie). En laat ons duidelijk zijn, deze periode houdt rekening met de crash op Wall Street aan het begin van de jaren ’30 en de Tweede Wereldoorlog, de Oliecrisis in de jaren ’70, enz.

Maar zoals u ook kan zien, wordt een aandelenbelegging meer risicovol naarmate uw beleggingshorizon korter wordt omdat aandelen nu eenmaal sterk kunnen fluctueren. Beleggen kan zeer stressvol zijn, zeker tijdens de eerste jaren, maar de aanhouder wint wel als die zijn emoties opzij kan schuiven. Met een verwacht rendement van 8,2% kan u uw kapitaal gemiddeld gezien iets meer dan verdubbelen, maar dit verloopt niet altijd over rozengeur en maneschijn.
Hoe u uw vizier op lange termijn kunt houden, leest u hier.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België