Bonds Bonds Bonds

Waarom obligaties opnemen in uw portefeuille?

Obligaties
Althea Spinozzi

Strateeg vastrentende beleggingen

Samenvatting:  In dit artikel zoomen we in op de vier troeven van obligaties en overlopen we nog eens een aantal cruciale punten om het maximale uit uw obligatiestrategie te halen. Laten we beginnen!


Obligaties spelen een cruciale rol in iemands beleggingsportefeuille omdat:

  1. Obligaties stabiliteit en inkomen. Obligaties worden beschouwd als relatief stabiele beleggingen in vergelijking met andere activaklassen, zoals aandelen of grondstoffen. Obligatiehouders ontvangen een vaste inkomstenstroom via regelmatige rentebetalingen.
  2. Obligaties zijn goed voor risicospreiding. Door obligaties in een portefeuille op te nemen naast aandelen en andere activa, kan het totale risico worden verminderd. Obligaties hebben historisch gezien een lagere volatiliteit dan aandelen, die gevoeliger zijn voor marktschommelingen.
  3. Obligaties zijn een geweldig instrument om kapitaal te behouden. Ze zijn minder risicovol dan aandelen vanwege de gegarandeerde teruggave van de hoofdsom op de vervaldatum. Daarom zijn het nuttige instrumenten om kapitaal te behouden, vooral voor beleggers met een lagere risicotolerantie of beleggers die hun vermogen willen beschermen.
  4. Obligaties kunnen worden gebruikt als instrument voor risicobeheer. Obligaties zijn nuttige instrumenten om zich te beschermen tegen mogelijke verliezen in een beleggingsportefeuille. Als een belegger bijvoorbeeld een aanzienlijke hoeveelheid aandelen heeft en een marktdaling verwacht, kan hij een deel van zijn portefeuille toewijzen aan obligaties om mogelijke verliezen te beperken.

Wat zijn de bepalende kenmerken van een obligatie?

Sector. Obligaties zijn financiële instrumenten die kunnen worden uitgegeven door verschillende instellingen in verschillende sectoren. Sommige sectoren zijn de overheid, financiële diensten, technologie, gezondheidszorg, energie en consumptiegoederen. Het risicoprofiel van een obligatie varieert afhankelijk van de sector. Obligaties die zijn uitgegeven door overheden van ontwikkelde landen worden meestal als risicovrij beschouwd en worden vaak gebruikt als benchmark bij het bepalen van de prijs van schuldtransacties in dat land.

Looptijd. Obligaties zijn financiële instrumenten die periodieke rentebetalingen genereren gedurende een bepaalde periode, die bekend staat als de looptijd van de obligatie. Aan het einde van de looptijd wordt de hoofdsom volledig terugbetaald. Obligaties kunnen een korte, middellange of lange looptijd hebben. Hoe langer de looptijd van de obligatie, hoe gevoeliger ze is voor renteschommelingen.

Rendement. Het rendement op een vastrentend instrument vertegenwoordigt het rendement dat een belegger ontvangt uit het aanhouden van dat instrument. Het wordt uitgedrukt als een percentage en berekend door de jaarlijkse rente-inkomsten te delen door de prijs van het instrument. Als een belegger een obligatie koopt tegen een bepaald rendement, vergrendelt hij dat rendement voor de levensduur van de obligatie.

Coupon. De vaste rente die de emittent van de obligatie belooft te betalen aan obligatiehouders.

Senioriteit. In het geval van een faillissement of liquidatie krijgt de terugbetaling van vastrentende instrumenten voorrang op aandelen. Dit betekent dat obligatiehouders een grotere aanspraak hebben op de activa van de emittent in geval van wanbetaling. Obligaties zijn verschillend gerangschikt op basis van hun senioriteit, variërend van first-lien lo-senior gedekt tot junior achtergesteld. Over het algemeen geldt: hoe lager de senioriteit van de obligatie, hoe hoger het rendement dat een belegger ontvangt.

Wat moet ik weten voordat ik een obligatie koop?

Obligatiekoersen zijn omgekeerd evenredig met rentetarieven.  Als de benchmarkrente stijgt, daalt de prijs van een obligatie en omgekeerd.

Beleggers leggen het rendement van hun obligaties vast bij aankoop. Als een belegger een obligatie koopt tegen een bepaald rendement, legt hij een bepaald rendement vast voor de hele looptijd van de obligatie. De marktwaarde van de obligatie zal echter blijven schommelen afhankelijk van de marktomstandigheden. Als de rendementen stijgen, zal de waarde van de obligaties op de secundaire markten dalen, maar een belegger zal de overeengekomen coupon blijven ontvangen tot de vervaldatum van de obligaties. Als de rente daalt, zal de waarde van de obligaties stijgen en kan een belegger besluiten om de obligaties met winst te verkopen om naar andere betere kansen te kijken.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België