Najčastejšie otázky o obchodných stratégiách

Čo je to Obchodná stratégia?

Obchodná stratégia je investičným riešením pre tých, ktorí hľadajú špekulatívne investície, ale chýbajú im odborné znalosti alebo čas na realizáciu a riadenie takýchto investícií vlastnými silami.

Saxo Bank vopred vybrala malý počet Obchodných stratégií, ktoré vykonávajú reálni ľudia – ktorých nazývame Stratégovia – a vytvorilo plne automatizované riešenie pre vás, aby ste investovali v súlade s vami vybranou stratégiou (alebo stratégiami) a mali ste kontrolu plne transparentným spôsobom.

Čo je to SaxoSelect?

SaxoSelect je plne digitalizovaná a automatizovaná služba na obchodovanie a investovanie, ktoré umožňuje klientom Saxo Bank investovať vo vopred vybraných stratégiách priamo z ich obchodnej platformy.

SaxoSelect ponúka dva hlavné typy stratégií: investičné portfóliá pre dlhodobých investorov a Obchodné stratégie pre investorov, ktorí sú odhodlaní podstupovať väčšie riziko a sú skúsenejší.

Ako začnem investovať v rámci Obchodnej stratégie?

Investovanie do Obchodnej stratégie je ako investovanie do fondu: vyberte si stratégiu, kliknite na tlačidlo „Investovať“ a postupujte podľa pokynov online, aby ste dokončili investíciu. Prostriedky, ktoré sa majú investovať, sa automaticky prevedú z vášho hlavného účtu na novo vytvorený investičný účet, keď dokončíte vašu investíciu. Vždy si zachovávate plnú kontrolu nad vašimi investičnými účtami.

Aby ste investovali do jednej zo stratégií, musíte mať aktívny účet v Saxo Bank A/S, na ktorom sú dostatočné prostriedky.

Sú Obchodné stratégie dostupné pre každého?

Obchodné stratégie sú klasifikované ako vysokorizikové investičné návrhy a predtým, než budete môcť začať obchodovať, musíte ako investor preukázať, že ste vhodným investorom pre danú službu. Podľa legislatívy EÚ ste povinní absolvovať overenie vhodnosti podľa smernice MiFID, ku ktorého online absolvovaniu budete vyzvaní počas počiatočného investičného procesu.

Musím si otvoriť nový účet na investície?

Nie, nie je to potrebné.

Keď dokončíte investíciu v Obchodnej stratégií, vytvorí sa v rámci vášho existujúceho účtu v Saxo Bank automaticky podúčet vyhradený pre danú stratégiu. To znamená, že s rovnakým jedinečným prihlásením si môžete prezerať a ovládať váš hlavný obchodný účet a vaše automatizované investičné účty. Je to tak jednoduché!

Ako môžem chrániť svoju investíciu?

Saxo Bank vytvorila mechanizmus prerušenia – ktorý nazývame Investičná ochrana – aby ste mohli chrániť hodnotu vašej investície. Hodnotu Investičnej ochrany stanovíte vy na investičnom lístku pred dokončením vašej investície.

Napríklad, ak ste investovali 20 000 USD do jednej stratégie, je vaša Investičná ochrana štandardne nastavená na 70 % hodnoty prvotnej investície (tzn. 14 000 USD). Ak si želáte, túto hodnotu môžete zmeniť, ale Investičnú ochranu nie je možné nastaviť na viac ako 90 %. Ak by hodnota vášho investičného účtu následne poklesla pod hodnotu Investičnej ochrany, všetky pozície sa uzatvoria za trhovú cenu a preruší sa spojenie so stratégiou.

Investičná ochrana je určená na obmedzenie potenciálnych strát, ale nie je zárukou toho, že môžete stratiť iba vopred stanovenú sumu, ktorú si určíte. Upozorňujeme, že aktivácia Investičnej ochrany jednej stratégie nemá vplyv na váš hlavný obchodný účet alebo iné automatizované investičné účty, keďže tieto účty sú pre účely marže spracovávané samostatne. Hodnota Investičnej ochrany je fixovaná na úrovni, ktorú nastavíte, a teda sa nemení spoločne s hodnotou účtu. Môžete však zmeniť hodnotu Investičnej ochrany pomocou tlačidla „Spravovať“, ktoré je k dispozícii vedľa vášho investičného účtu v platforme.

Ako funguje SaxoSelect?

Saxo Bank A/S vytvorila najlepšiu technológiu v triede, ktorá deteguje obchody vykonané Stratégom na jeho účte. Detekcia obchodu spustí náš softvér, ktorý vytvorí blokový príkaz kombinujúci príkazy všetkých jednotlivých klientov, ktorí investovali do danej jednotlivej stratégie. Preto bude v rámci investorov v rámci danej vybranej stratégie obchod vykonaný proporcionálne. Saxo Bank nevykonáva žiadne uváženie v súvislosti s nákupom alebo predajom cenných papierom, ale len automaticky vykonáva obchody, ktoré zodpovedajú obchodom vykonávaným v súvislosti so stratégiou.

Prečo je dôležité, aby bol môj príkaz vykonaný v rámci blokového príkazu?

Pri dodržiavaní určitej stratégie je podľa nás dôležité pristupovať pri investíciách ku všetkým investorom v čo najväčšej možnej miere rovnako. Aby sme to dosiahli, vytvorili sme technológiu, ktorá umožňuje Saxo Bank A/S vykonávať príkazy jednotlivých investorov v rámci rovnakej stratégie v jednom príkaze. Týmto spôsobom sa bude váš príkaz spracovaný zároveň s príkazmi ostatných investorov, ktorí sledujú danú stratégiu. Upozorňujeme, že to sa netýka príkazov v čase vašej prvotnej investície, kedy sa vaše príkazy vykonajú individuálne.

Kde môžem sledovať moje investície?

Vaše investície môžete sledovať z platformy, spravovať vašu Investičnú ochranu, zastaviť alebo reštartovať investíciu a prevod prostriedkov na každý z vašich investičných účtov a z neho.

Môžem kedykoľvek moju investíciu zastaviť?

Môžete kedykoľvek prestať investovať do danej stratégie jednoduchým stlačením ikony „Stop“ vedľa stratégie v platforme.

Keď sa rozhodnete ukončiť investovanie do stratégie, bude vám poskytnutá možnosť výberu, či si chcete ponechať vaše existujúce pozície alebo uzatvoriť všetky pozície (čo je predvolená možnosť). Ak sa rozhodnete v tejto fáze uzatvoriť všetky otvorené pozície, vygenerujú sa trhové príkazy. Ak by boli podkladové trhy zatvorené, vykonajú sa tieto príkazy ihneď po opätovnom otvorení trhov.

Pamätajte, že ak sa rozhodnete ponechať si otvorené pozície, nesiete zodpovednosť za ich riadenie vy. Vy sami budete musieť uzatvoriť pozície, keďže prepojenie so stratégiou sa preruší okamžite po stlačení ikony „Stop“.

Môžem si vyskúšať službu v demo prostredí?

Nanešťastie táto služba nie je k dispozícii v demoverzii.

Ako sa vyberajú Obchodné stratégie?

Každá stratégia je podrobená prísnemu procesu v rámci náležitej starostlivosti, kedy sa zvážia všetky aspekty obchodovania, riadenia rizík a správy peňazí. Taktiež sa zameriavame na ľudí, ktorí obchodujú dané stratégie a to, ako prispôsobiteľné sú stratégie pre ostatných investorov, aby ich nasledovali.

Zvažované sú len skutočné peňažné účty, takže demo účty neexistujú. Napriek starostlivosti vynaloženej v procese výberu upozorňujeme, že táto služba zostáva vysokorizikovým investičným návrhom, keďže každá stratégia funguje s pákovým efektom, pretože sú pri nej využívané maržové produkty, vychádza do veľkej miery z vlastného uváženia a je pre ňu príznačná expozícia voči jednotlivým cenným papierom a druhom aktív.

Môžem dôverovať štatistikám výkonnosti stratégií?

Štatistiky popisujúce každú stratégiu vychádzajú zo skutočných údajov o obchodovaní z účtov so skutočnými peniazmi. Štatistiky výkonnosti vo výnosoch a poklesov sa počítajú, napríklad, podľa hodnoty účtu, a teda berú do úvahy uzatvorené aj otvorené obchody. Štatistiky sa vypočítavajú podľa údajov z konca predošlého dňa obchodovania. Upozorňujeme, že štatistiky ukazujú výkonnosť v minulosti a nemusia nevyhnutne naznačovať budúce výsledky.

Môžem reštartovať investíciu po jej zastavení?

Ak sa rozhodnete zastaviť investíciu, môžete vašu investíciu znovu aktivovať pomocou tlačidla Reštartovať, ktoré je v platforme jasne označené. Budete požiadaní o potvrdenie, že vaša finančná situácia sa významne nezmenila od doby, kedy ste naposledy investovali a budete musieť mať dostatočné finančné prostriedky na pokrytie minimálneho požadovaného kapitálu.

Môžem uzatvoriť jednotlivé pozície na mojom účte stratégie?

Pokiaľ je vaša investícia aktívna, nie je možné znížiť alebo zvýšiť expozíciu voči riziku na úrovni jednotlivých investícií na vašom vyhradenom investičnom účte.

Investícia do Obchodnej stratégie by mala byť považovaná za jediný investičný návrh. Buď sa zúčastňujete alebo nie.

Vidia Stratégovia moju investíciu a spravujú moje prostriedky?

Nie, nemajú prístup k vášmu účtu, ani nevedia, koľko investorov alebo koľko kapitálu sleduje dané stratégie. Stratégovia sa zameriavajú len na svoje vlastné obchodovanie a účty.

Aké náklady sa viažu k SaxoSelect?

Poplatky a spready budú mať hodnotu retailových cien alebo lepšiu. Navyše Saxo Bank A/S bude účtovať servisný poplatok a výkonnostný poplatok podmienený štandardnou hodnotou High Water Mark. Podrobnosti o týchto poplatkoch sú uvedené na stránke popisujúcej stratégiu, ako aj na investičných lístkoch (ďalšie informácie si pozrite v časti Ako sa vypočítava výkonnostný poplatok?).

Prečo je zavedený servisný poplatok? Ako sa účtuje?

Servisný poplatok kryje náklady, ktoré vznikajú Saxo Bank A/S pri poskytovaní služby SaxoSelect, ako napríklad náklady na údržbu IT, prevádzkové náklady a riziko. Servisný poplatok má hodnotu ročnej sadzby 0,5 % a účtuje sa štvrťročne. Jeho výška rastie každodenne a vypočítava sa zo zostatku vášho investičného účtu na konci každého dňa.

Ako sa výkonnostný poplatok vypočítava?

Saxo Bank A/S si ponecháva 20 % realizovaných a nerealizovaných čistých ziskov, ktoré sa generujú na vašom investičnom účte. Výkonnostný poplatok je podmienený hodnotou High Water Mark (pozrite si časť Hodnota High Water Mark – ako funguje?). Ak v nasledujúcich obdobiach stratégia stratí peniaze, poplatok sa nerefunduje. Ak ste investovali do viacerých Obchodných stratégií, výpočet výkonnostného poplatku sa uplatní na každý vyhradený investičný účet nezávisle.

Príklad:

Klient investuje 20 000 EUR 1. apríla

Počiatočný zostatok účtu je 20 000 EUR.

Servisný poplatok = 0,5 % p. a., splatný spätne za štvrťrok.

Výkonnostný poplatok = 20 % čistých ziskov, splatný štvrťročne a podmienený hodnotou High Water Mark.

Počiatočná hodnota High Water Mark

Hodnota High Water Mark = zostatok na účte 1. apríla = 20 000 EUR

Servisný poplatok sa počíta každý deň.

Čiastka denného servisného poplatku sa počíta podľa tohto vzorca:

Zostatok na účte na konci dňa * (percentuálna hodnota servisného poplatku/365)

Poplatok za prvý deň sa vypočíta nasledovne (20 000) * (0,005/365) = 0,27 EUR

Aby sme zjednodušili príklad, predpokladáme, že hodnota účtu zostane v apríli (30 dní) na úrovni 20 000 EUR a na úrovni 21 000 EUR po zvyšok daného štvrťroka (máj a jún = 61 dní)

Pri týchto jednoduchých predpokladoch bude vyrubený servisný poplatok za daný štvrťrok vypočítaný takto:

(20 000*(0,005*30/365)) + (21 000*(0,005*61/365)) = 25,76 EUR

Upozorňujeme, že skutočné číslo sa môže mierne líšiť z dôvodu zaokrúhľovania.

Stratégia vygenerovala zisk 1 000 EUR na konci štvrťroka

Zostatok na účte je na konci štvrťročného obdobia 21 000 EUR. Zisk = 1 000 EUR

Výkonnostný poplatok sa vypočítava na konci obdobia

Keďže aktuálny zostatok na účte je nad aktuálnou hodnotou High Water Mark, Saxo A/S naúčtuje výkonnostný poplatok.

Výkonnostný poplatok sa vypočíta podľa tohto vzorca:

(Čistý zostatok – vyrubený servisný poplatok) * percentuálna hodnota výkonnostného poplatku

(1 000 – 25,767) * 0,2 = 194,85 EUR

Hodnota čistého zostatku je rozdielom medzi hodnotou účtu na začiatku obdobia a hodnotou účtu na konci obdobia, očistená o prichádzajúce a odchádzajúce prevody prostriedkov.

Situácia na účte na konci štvrťroku (účet klienta*):

Zostatok na účte na začiatku štvrťroka

20,000

Zisky a straty

1,000

Konečná hodnota pred uplatnením poplatkov

21,000

Servisný poplatok

(25.77)

Výkonnostný poplatok

(194.85)

Zostatok na účte na konci štvrťroka

20,779.38


*všetky hodnoty sú v EUR

Nová hodnota High Water Mark pre tento účet je teraz 21 000 EUR. To je referenčná hodnota pre výpočet výkonnostného poplatku za ďalšie obdobie.

Hodnota High Water Mark – ako funguje?

Hodnota High Water Mark je najvyššia hodnota na konci obdobia (v našom prípade štvrťroku) z historických hodnôt vašej investície v rámci danej Obchodnej stratégie. Zásada hodnoty High Water Mark zabezpečuje, že vám nebude účtovaný poplatok dvakrát za to isté plnenie.

Hodnota High Water Mark

Vo vyššie uvedenom príklade je výnos v 1. štvrťroku (1 500 EUR), na ktorý bude zaúčtovaný výkonnostný poplatok, očistený od servisného poplatku, takže investorovi je účtovaný len poplatok za výkonnosť nad hodnotou všetkých ostatných poplatkov, ktoré sa vzťahujú na investičný účet. Servisné poplatky účtované za obdobia bez zisku nad touto hodnotou budú odpočítane od výkonu v obdobiach, kedy boli vytvorené zisky nad touto hodnotou pred vypočítaním výkonnostného poplatku.

Budú mi účtované poplatky, ak zastavím svoju investíciu uprostred štvrťrokov?

Ak zastavíte vašu investíciu mimo presné dni plánu poplatkov, vášmu investičnému účtu bude naúčtovaná nakumulovaná hodnota príslušných poplatkov. Na účely výpočtu bude hodnota High Water Mark stanovená na deň, kedy zastavíte investíciu.

Ako sa vypočítava výkonnosť Obchodnej stratégie?

Obchodné stratégie vykazujú percentuálnu výkonnosť, ktorá sa vypočítava ako časovo vážená výkonnosť. Táto metodológia výpočtu je štandardnou metodológiou porovnávania správcov investičných portfólií z odvetvia správy aktív. Výkonnosť vychádza z realizovaných aj nerealizovaných obchodov a odstraňuje účinok operácií prevodu prostriedkov.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.