Najčastejšie otázky o vyvážených portfóliách

Čo je to SaxoSelect?

SaxoSelect je plne digitalizovaná a automatizovaná služba na investovanie, ktoré umožňujá klientom investovať do širokej škály investičných a obchodných stratégií priamo z ich obchodnej platformy.

Pri otvorení investície v portfóliu SaxoSelect sa automaticky vytvorí nový účet v mene portfólia a čiastka investície sa prevedie z vášho predvoleného účtu. SaxoSelect sleduje účet riadený obchodníkom s odbornými znalosťami alebo manažérom fondu a automaticky kopíruje obchody na riadenom účte do vášho účtu SaxoSelect s minimálnym oneskorením.

SaxoSelect ponúka tri typy stratégií:

Obchodné stratégie

Obchodné stratégie sledujú účty uznávaných obchodníkov, ktorí v obchodovaní preukázali výsledky, a ponúkajú vysoké riziko/odmeny pri agresívnych obchodných stratégiách. Stratégie obvykle sledujú témy ako sú zameranie na komodity a grafy a charakteristiky – sledovanie technických obchodných signálov, ale taktiež závisia od uváženia na základe inštinktov skúseného obchodníka.

Akciové portfóliá

Akciové portfóliá obsahujú akcie a sú riadené manažérmi portfólií. Portfólio Saxo Morningstar MOAT® je vytvorené na základe metodológie Morningstar MOAT® a riadi a uskutočňuje ho Saxo Bank.

Vyvážené portfóliá

Vyvážené portfóliá pre dlhodobých investorov, ktoré obsahujú portfólio akcií a na burze obchodovaných fondov dlhopisov, vytvorené na základe výskumu spoločnosti BlackRock. Tieto portfóliá ponúkajú atraktívne investičné príležitosti a sú taktiež ideálnymi depozitármi prostriedkov používanými na maržové obchodovanie, pri ktorom percentuálny podiel hodnoty investícií v portfóliu je možné použiť ako kolaterál na obchodovanie maržových produktov, ako sú FX, zmluvy CFD a futures.

Ako začnem?

Vyvážené portfólio si môžete zakúpiť takmer rovnakým spôsobom, ako by ste si kupovali akcie.

Jednoducho si vyberiete portfólio, ktoré najlepšie zodpovedá vášmu profilu investora, prihlásite sa do vašej platformy SaxoTrader, dokončíte krátky online proces, rozhodnete sa, koľko chcete investovať, a vaša investícia sa spracuje a uskutoční v reálnom čase, pred vašimi očami.

Portfólio bude Saxo Bank pravidelne automaticky rebalancovať, aby bolo portfólio v súlade s vami zvoleným rizikovým profilom.

Kde môžem sledovať moje Vyvážené portfólio?

Ponecháte si plnú kontrolu nad vaším Vyváženým portfóliom a prehľad o ňom.

Keď dokončíte investíciu, Saxo Bank vytvorí vyhradený podúčet, na ktorom bude držané Vyvážené portfólio. Tento podúčet funguje ako priečinok v rámci vášho existujúceho účtu SaxoTrader.

Takto zostáva Vyvážené portfólio pod vašou kontrolou, aby ste ho riadili alebo zastavili investovanie, keď to budete považovať za potrebné.

Z čoho sa skladá Vyvážené portfólio?

Vyvážené portfóliá sú tvorené na burze obchodovanými fondami (známymi ako ETF).

ETF kombinuje výhody fondu a akcie. Podobne ako fond, ETF investuje do súboru dlhopisov, akcií a/alebo iných tried aktív. Podobne ako akcie je možné fondy ETF nakupovať alebo predávať počas dňa, pokým je trh otvorený.

Držba dostatočného počtu jednotlivých dlhopisov a akcií za účelom vybudovania dobre diverzifikovaného portfólia si vyžaduje veľkú investíciu. Ale pomocou fondov ETF môžu investori do Vyvážených portfólií získať nákladovo efektívne a dobre diverzifikované riešenie bez potreby vyčlenenia vysokej sumy kapitálu.

Čo sú to na burze obchodované fondy iShares?

Saxo Bank sa rozhodla vytvoriť svoje Vyvážené portfóliá pomocou na burze obchodovaných fondov iShares od spoločnosti BlackRock.

iShares je globálny líder v na burze obchodovaných fondoch s viac ako desaťročnými skúsenosťami a záväzkami voči individuálnym a inštitucionálnym investorom všetkých veľkostí. S viac ako 700 globálnymi fondami v rámci rôznych tried aktív a stratégií a viac ako 1 biliardou USD spravovaných aktív k 30. júnu 2016 pomáhajú fondy iShares klientom na celom svete vybudovať jadro ich portfólií, plniť špecifické investičné ciele a realizovať názory na trh. Fondy iShares využívajú odborné riadenie portfólií a rizika zo strany spoločnosti BlackRock, ktorej bolo do správy zverených viac peňazí ako ktorejkoľvek investične firme.*

(* Vychádza z 4,890 biliardy USD v AUM k 30. 6. 2016)

Saxo Bank využíva výskum a dáta spoločnosti BlackRock na vytváranie vlastných Vyvážených portfólií.

Výskum a dáta spoločnosti BlackRock, ktoré využíva Saxo Bank pri tvorbe svojich Vyvážených portfólií, vychádzajú z určitých interných predpokladov a spoločnosť BlackRock nezvažovala vhodnosť obsahu svojho výskumu a dát pre potreby žiadneho jednotlivca a tolerancie rizika pre všetkých investorov. Ako také sú výskum a dáta spoločnosti BlackRock určené len na informačné účely a nepredstavujú investičné poradenstvo alebo ponuky predať či žiadosť o ponuku kupovať cenné papiere, ktoré sú v nich popísané. Výskum a dáta spoločnosti BlackRock neboli pripravené podľa právnych požiadaviek vytvorených na podporu nezávislosti investičného výskumu a nepodliehajú žiadnemu zákazu obchodovania pred zverejnení výskumu a dát, ktoré sa poskytujú Saxo Bank, a ako také sú považované za marketingovú komunikáciu určenú Saxo Bank.

Koľko to stojí?

Za poskytovanie tejto služby Saxo Bank účtuje servisný poplatok vo výške 0,9 % p. a., vypočítaný podľa hodnoty účtu Vyváženého portfólia. V príslušných prípadoch poplatok zahŕňa DPH.

Servisný poplatok sa počíta denne a je účtovaný na konci každého štvrťroku. Ak vašu investíciu zastavíte medzi štvrťrokmi, vzniknutá čiastka servisného poplatku sa zaúčtuje v tomto okamihu.

Pri realizácií vašej prvotnej investície alebo pri rebalancovaní vášho portfólia si neúčtujeme poplatky za obchod. Navyše, neuplatňujeme na vašom portfóliu poplatky za uchovávanie, poplatky za neaktivitu ani neuplatňujeme poplatky za minimálnu hodnotu lístka.

Upozorňujeme, že ak si vyberiete Vyvážené portfólio, ktoré je denominované v inej mene, než je mena vášho účtu s prostriedkami, bude vám účtovaný poplatok za menovú konverziu (0,5 % investovanej sumy na jednu konverziu).

Správca na burze obchodovaných fondov si taktiež účtuje poplatok za správu aktív fondu. Tento poplatok sa nazýva Výška nákladov a odpočítava sa z hodnoty aktív, ktoré drží fond, aby bola cena na burze obchodovaného fondu bez Výšky nákladov. Celkovú Výšku nákladov, ktoré sú účtované každému Vyváženému portfóliu, nájdete v popise každého portfólia a nie je súčasťou servisného poplatku.

Vypočítaný príklad pre servisný poplatok:

Klient investuje 20 000 EUR 1. apríla

Počiatočný zostatok na účte je 20 000 EUR, servisný poplatok = 0,9 % p. a., spätne splatný za štvrťrok

Servisný poplatok sa počíta každý deň.

Čiastka denného servisného poplatku sa počíta podľa tohto vzorca:

Zostatok na účte na konci dňa * (percentuálna hodnota servisného poplatku/365)

Poplatok za prvý deň sa vypočíta nasledovne: 20 000 * (0,009/365) = 0,49 EUR

Aby sme zjednodušili príklad, predpokladáme, že hodnota účtu zostane v apríli (30 dní) na úrovni 20 000 EUR a na úrovni 21 000 EUR po zvyšok daného štvrťroka (máj a jún = 61 dní)

Pri týchto predpokladoch bude vyrubený servisný poplatok za daný štvrťrok vypočítaný takto:

(20 000*(0,009*30/365)) + (21 000*(0,009*61/365)) = 46,38 EUR

Upozorňujeme, že skutočné číslo sa môže mierne líšiť z dôvodu zaokrúhľovania.

Situácia na účte na konci štvrťroka:

Zostatok na účte na začiatku štvrťroka

20,000

Zisky a straty

1,000

Konečná hodnota pred uplatnením poplatkov

21,000

Servisný poplatok

(46.38)

Zostatok na účte na konci štvrťroka

20,953.62

* všetky sumy sú v EUR

Servisný poplatok je doplnkom Výšky nákladov na burze obchodovaného fondu. Nákladový koeficient sa odpočíta od aktív na burze obchodovaného fondu a vyplatí sa manažérovi na burze obchodovaného fondu.

Čo je to nákladový koeficient?

Na burze obchodované fondy sa obchodujú na burze ako akcie s kúpnou a predajnou cenou. Na rozdiel od akcií má na burze obchodovaný fond trvalý poplatok za správu, ktorý obvykle účtuje manažér na burze obchodovaného fondu, a ktorý sa odpočítava od aktív na burze obchodovaného fondu. To je nákladový koeficient. Nákladový koeficient sa používa na krytie prevádzkových nákladov na burze obchodovaného fondu.

Keďže je Vyvážané portfólio súborom na burze obchodovaných fondov, zverejňujeme vážený priemer Nákladového koeficientu, aby sme vyjadrili náklady, ktoré už sú zahrnuté v stavebných prvkoch Vyváženého portfólia. Vážený priemer Nákladového koeficientu sa môže občas meniť. Servisný poplatok Saxo Bank sa vypočítava samostatne a nie je zahrnutý ako časť na burze obchodovaného fondu (pozrite si časť vyššie ohľadom poplatkov Saxo Bank).

Môžem si vyskúšať Vyvážené portfólio v demo prostredí?

Nanešťastie táto služba nie je k dispozícii v demoverzii.

Môžem kedykoľvek moju investíciu zastaviť?

Môžete kedykoľvek prestať investovať do danej stratégie jednoduchým stlačením tlačidla „Stop“ vedľa stratégie v platforme SaxoTrader.

Keď sa rozhodnete ukončiť investovanie, budete vám poskytnutá možnosť výberu, či si chcete ponechať vaše existujúce pozície alebo uzatvoriť všetky pozície (predvolená možnosť). Ak sa rozhodnete v tejto fáze uzatvoriť všetky otvorené pozície, vygenerujú sa trhové príkazy. Ak by boli podkladové trhy zatvorené, vykonajú sa tieto príkazy ihneď po opätovnom otvorení trhov.

Majte na pamäti, že ak sa rozhodnete ponechať si otvorené pozície, nesiete zodpovednosť za ich riadenie vždy vy. Vy sami budete musieť uzatvoriť pozície po tom, ako kliknete na tlačidlo „Stop“.

Môžem reštartovať investíciu po jej zastavení?

Ak sa rozhodnete zastaviť investíciu, môžete vašu investíciu znovu aktivovať pomocou tlačidla Reštartovať. Budete požiadaní o potvrdenie, že vaša finančná situácia sa významne nezmenila od doby, kedy ste naposledy investovali a budete musieť mať dostatočné finančné prostriedky na pokrytie minimálnej investície.

Môžem uzatvoriť jednotlivé pozície v mojom Vyváženom portfóliu?

Pokiaľ je vaša investícia aktívna, nie je možné znížiť alebo zvýšiť expozíciu voči riziku na úrovni jednotlivých investícií vo vašom Vyváženom portfóliu.

Vyvážené portfólio by malo byť považované za jediný investičný návrh. Buď sa zúčastňujete, alebo nie.

Čo je to stránka Vyváženého portfólia?

Táto stránka poskytuje prehľad výkonnosti v minulosti, ktorú generovalo Vyvážené portfólio na účte s reálnymi peniazmi financovanom Saxo Bank a podobnom ako je akýkoľvek účet investorov. Pripomíname vám, že výkonnosť v minulosti nemusí byť indikátorom budúcich výkonov.

Ako sa vypočítava výkonnosť Vyvážených portfólií?

Výkonnosť v percentách sa vypočítava ako časovo vážená výkonnosť. Táto metodológia výpočtu je štandardnou metodológiou porovnávania správcov Vyvážených portfólií z odvetvia správy aktív. Výkonnosť vychádza z vykonaných aj nevykonaných obchodov.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.