Informácie o marži

Prečítajte si naše požiadavky na maržu a ďalšie informácie pre maržové obchodovanie so Saxo

Profesionálne maržové sadzby nájdete v informáciách o marži pre profesionálov.

Saxo Bank ponúka dva maržové profily klientov v súvislosti s obchodovaním so zaknihovanými opciami1:

 • Základný profil: klient môže nakupovať (držať) zaknihované opcie
 • Pokročilý profil: klient môže nakupovať (držať) a predávať (vypisovať) zaknihované opcie. Klient získa maržové výhody v prípade, že obchoduje na základe opčnej stratégie a/alebo obchoduje s portfóliom kótovaných produktov, t.j. na základe kombinácie zaknihovaných opcií a/alebo podkladových nástrojov.

Štandardným nastavením pre každého klienta je základný profil, a preto nemôže predávať (vypisovať) zaknihované opcie. Vypisovanie zaknihovaných opcií si vyžaduje, aby klient splnil tieto podmienky, na základe čoho mu bude aktivovaný pokročilý profil.

 • Minimálna hodnota účtu klienta musí byť 5 000 USD alebo ekvivalentná suma
 • Klient musí predložiť písomné uznanie rizík súvisiacich s krátkym predajom (vypisovaním) opcií

1Zaknihované opcie zahŕňajú akciové opcie a opcie na kontrakt na futures a indexy.

Na vyváženie vysokého rizika expozície môžete krátke opčné pozície amerického typu kombinovať s dlhými alebo krycími opčnými pozíciami v podkladovom produkte. Tak je možné maržové poplatky znížiť, či dokonca odpustiť. Zníženie marže poskytneme pri nasledujúcich kombináciách pozícií:

 • Covered Call
 • Call/Put Spread
 • Short straddle

Covered Call

Short Call pozíciu môžete kompenzovať dlhou v podkladovej akcii.

Call/Put Spread

Spreadová pozícia umožňuje pri pozícii rovnakého typu a pri rovnakom podkladovom produkte, aby dlhá pozícia opcie kryla krátku pozíciu opcie. Ak je dlhá opcia hlbšie v peniazoch (ITM) v porovnaní s krátkou opciou (debetný spread), použije sa hodnota dlhej opcie na krytie hodnoty krátkej bez požadovania dodatočnej marže.

Ak je kratšia noha hlbšie v peniazoch (ITM) v porovnaní s dlhou nohou (kreditný spread), na krytie sa použije celá hodnota dlhej opcie plus ďalšia marža rovnajúca sa rozdielu v striku.

Poznámka: Pri obchode zo spreadovej pozície odporúčame najprv zatvoriť short leg a potom long leg, aby sa predišlo vysokému maržovému poplatku z nekrytej krátkej pozície opcie. Keďže však rezerva marže spreadu nemusí postačovať na pokrytie sumy v hotovosti požadovanej na spätné odkúpenie krátkej pozície opcie, klient by sa mohol ocitnúť v situácii, kedy by nemohol pokračovať bez doplnenia ďalších finančných prostriedkov.

Short Straddle/Strangle

Pravidlo short straddle/strangle sa líši od pravidiel pre Covered a Spread, keďže legy pre short straddle sa navzájom nekryjú. Short straddle/strangle v sebe spája short call a short put. Keďže expozície pre short call a short put sú na trhu nasmerované opačným smerom, vyžaduje sa dodatočná marža pre leg s najväčším maržovým poplatkom.

Keď sa priradí call leg konkrétnej strangle pozície, klient musí dodať podkladovú akciu. Platí to aj opačne, keď je priradený put leg, klient musí prevziať dodanú podkladovú akciu. Dlhú akciu je možné kombinovať so zvyšným call legom pre pôvodný strangle, takže vznikne krytý nákup.

Pre určité inštrumenty vrátane akciových opcií vyžadujeme maržový poplatok na pokrytie potenciálnych strát spojených s držaním pozície v danom inštrumente. S opciami na akcie sa zaobchádza ako s opciami s plnou prémiou.

Príklad plnej prémie:

Pri získaní dlhej opčnej pozície s plnou prémiou sa suma prémie odpočíta z hotovostného zostatku klienta. Hodnota z otvorenej dlhej opčnej pozície nebude k dispozícii na obchodovanie s maržami inak, ako je uvedené v systémoch znižovania marží.

V nasledujúcom príklade si klient kúpi jednu opciu spoločnosti Apple Inc. DEC 2013 530 Call po 25 USD (Akcia spoločnosti Apple Inc. sa obchoduje za 529,85 USD. Jedna opcia sa rovná 100 akciám, provízia za predaj/nákup je 6,00 USD na lot a poplatok za výmenu meny je 0,30 USD.Pri hotovostnom zostatku 10 000,00 USD bude súhrn účtu zobrazovať:

Sumár hotovosti a účtu

Hodnota pozície

1 * 25 * 100 akcií =

2 500,00 USD

Nerealizovaný zisk/strata

Náklady uzavretia

–1* (6 USD + 0,30 USD) =

– 6,30 USD

Nerealizovaná hodnota pozícií

2 493,70 USD

Hotovostný zostatok

10 000,00 USD

Nezaúčtované transakcie

– (2 500 USD + 6,30 USD) =

– 2 506,30 USD

Hodnota účtu

9 987,40 USD

Nie je k dispozícií ako maržový kolaterál

– 1 * 25 * 100 akcií =

– 2 500,00 USD

Použité pre požiadavky na maržu

K dispozícií na obchodovanie na maržu

7 487,40 USD

V prípade opcie s plnou prémiou sa transakcie, ktoré nie sú zaúčtované, pri spracovaní cez noc pripočítajú k hotovostnému zostatku klienta. Nasledujúci deň, keď sa trh opcií posunie na 41 USD (spot za 556,50), sumár účtu uvádza:

Sumár hotovosti a účtu

Hodnota pozície

– 1 * 41 * 100 akcií =

4 100,00 USD

Nerealizovaný zisk/strata

Náklady uzavretia

– 1*(6 USD + 0,30 USD) =

–6,30 USD

Nerealizovaná hodnota pozícií

4 093,70 USD

Hotovostný zostatok

7 493,70 USD

Nezaúčtované transakcie

Hodnota účtu

11 587,40 USD

Nie je k dispozícií ako maržový kolaterál

– 1 * 41 * 100 akcií =

–4 100,00 USD

Použité pre požiadavky na maržu

K dispozícií na obchodovanie na maržu

7 487,40 USD

Hodnota pozície: Zvýšenie z dôvodu vyššej ceny opcie.

Nerealizovaná hodnota pozícií: Zvýšenie z dôvodu vyššej ceny opcie.

Hotovostný zostatok: Zníženie o cenu opcie. Hodnota „Nezaúčtované transakcie“ je teraz nula.

Hodnota účtu: Zvýšenie z dôvodu vyššej ceny opcie.

Nie je k dispozícií ako maržový kolaterál: Zvýšenie z dôvodu novej hodnoty pozície.

Marža krátkej opcie

Majiteľ krátkej opčnej pozície je vystavený možnosti, že táto pozícia môže byť priradená na dodanie podkladového výnosu, keď iný účastník trhu, ktorý má dlhú pozíciu, uplatní svoje opčné právo. Keď sa trh posunie proti krátkej opčnej pozícii, straty na nej môžu byť značné. Budeme preto účtovať prémiovú maržu, aby sme zabezpečili, že bude k dispozícii dostatočná hodnota účtu na uzatvorenie krátkej pozície, a dodatočnú maržu na pokrytie posunov podkladovej hodnoty do druhého dňa. Maržové poplatky sa monitorujú v reálnom čase s ohľadom na zmeny v trhových hodnotách a pokyn Stop Out sa môže aktivovať, keď celkový maržový poplatok pre všetky maržové pozície prekročí profil pre maržový call klienta.

Všeobecný vzorec pre maržový poplatok krátkej pozície je:

 • Marža krátkej opcie = Maržová prémia + Dodatočná marža

Prémiová marža zaisťuje, že krátka opčná pozícia môže byť uzavretá za súčasné trhové ceny a rovná sa aktuálnej cene za nákup, za ktorú možno opciu získať počas obchodných hodín. Dodatočná marža slúži na pokrytie zmien v cene podkladovej hodnoty do druhého dňa, keď opčnú pozíciu nie je možné uzavrieť pre obmedzené obchodné hodiny.

Opcie na akcie

Pre opcie na akcie sa dodatočná marža rovná percentuálnemu podielu podkladovej referenčnej hodnoty mínus zľava na sumu, v ktorej je opcia mimo peňazí OTM.

 • Dodatočný maržový call = Max. (X % * Podkladový spot) – Suma mimo peniaze OTM, Y % * Podkladový spot)
 • Dodatočný maržový put = Max. (X % * Podkladový spot) – Suma mimo peniaze OTM, Y % * Cena Strike)

Percentuálne hodnoty marže stanovuje Saxo Bank a môžu sa zmeniť. Skutočné hodnoty sa môžu líšiť podľa opčného kontraktu a dajú sa nastaviť v profiloch marže. Klienti môžu vidieť príslušné hodnoty v podmienkach obchodovanie daného kontraktu.

Čiastka mimo peňazí OTM sa v prípade kúpnej opcie rovná:

 • Max (0, Strike opcie – Spot podkladu)

Čiastka mimo peňazí OTM sa v prípade predajnej opcie rovná:

 • Max (0, Spotová cena podkladu – Strike opcie)

Na získanie príslušnej sumy meny je potrebné vynásobiť získané hodnoty obchodnou jednotkou (100 akcií).

Príklad:

Predpokladajme, že FORM uplatňuje na akcie Apple maržu X vo výške 15 % a maržu Y vo výške 10 %.

Klient predá Apple DEC 2013 535 Call pri 1,90 USD (akcie Apple za 523,74). Hodnota opcie je 100 akcií. Suma OTM je 11,26 akciových bodov (535 – 523,74), výsledkom čoho je dodatočná marža 67,30 akciových bodov (6 730 USD). V súhrne účtu sa prémiová marža berie z hodnoty pozície:

Sumár hotovosti a účtu

Hodnota pozície

– 1 * 1,90 * 100 akcií =

– 190,00 USD

Nerealizovaný zisk/strata

Náklady uzavretia

– (6 + 0,30 USD) =

– 6,30 USD

Nerealizovaná hodnota pozícií

– 196,30

Hotovostný zostatok

10 000,00 USD

Nezaúčtované transakcie

190 USD – (6 USD + 0,30 USD) =

183,70 USD

Hodnota účtu

9 987,40 USD

Nie je k dispozícií ako maržový kolaterál

Použité pre požiadavky na maržu

– 100 akcií *( (0,15 * 523,74) – 11,26)

– 6 730,00 USD

K dispozícií na obchodovanie na maržu

3 257,40 USD

Predajca opcie (vypisovateľ) je povinný podkladový nástroj predať (v prípade call) kupujúcemu opcie alebo kúpiť (v prípade put) od držiteľa opcie na žiadosť kupujúceho.

Krátka pozícia opcie môže viesť k značným stratám ak sa trh posunie proti tejto pozícii. Saxo účtuje príplatok s cieľom zabezpečiť, aby účet klienta mal dostatočné finančné prostriedky na uzavretie krátkej pozície opcie a dodatočnú maržu na pokrytie akýchkoľvek zmien ceny podkladového nástroja do druhého dňa.

Všeobecný vzorec pre maržový poplatok krátkej opcie je: Marža krátkej opcie = Maržová prémia + Dodatočná marža.

Požiadavka na maržu sa sleduje v reálnom čase. V prípade, že straty klienta prekračujú využitie marže, môže dôjsť k automatickému uzavretiu podľa marže, čo znamená, že Saxo okamžite ukončí, zruší a zatvorí všetky otvorené pozície alebo ich časti.

Obchodovanie s maržou je spojené s vysokou mierou rizika, výsledkom ktorej môžu vzniknúť značné straty, ktoré môžu prekročiť hotovostný a/alebo schválený kolaterál na účte klienta.

Obchodovanie s maržou nie je vhodné pre každého. Uistite sa, že v plnej miere rozumiete súvisiacim rizikám, a v prípade potreby vyhľadajte nezávislé poradenstvo.

Sadzby kolaterálu pre maržové obchodovanie
(len profesionálni klienti)

Saxo Bank umožňuje, aby sa určité percento investícií do určitých akcií a ETF fondov použilo ako kolaterál pri maržovom obchodovaní. Hodnota kolaterálu pozície akcie alebo ETF závisí od ratingu jednotlivých akcií alebo ETF – pozrite si tabuľku prevodu nižšie.

Rating
1
2
3
4
5
6
Hodnota kolaterálu pozície
75 %
50 %
50 %
25 %
0 %
0 %

Príklad: 75 % hodnoty pozície akcie alebo ETF s hodnotením 1 sa môže použiť ako kolaterál (namiesto hotovosti) na obchodovanie s maržovými produktmi, ako sú Forex, CFD ,futures a opcie. Upozorňujeme, že Saxo Bank si vyhradzuje právo znížiť alebo odstrániť použitie investícií do akcií alebo ETF ako kolaterálu pre veľké pozície alebo portfóliá cenných papierov, ktoré sa považujú za veľmi vysoko rizikové.

Úplný zoznam dostupných cenných papierov, hodnotení a kolaterálov si pozrite tu.

Úplný zoznam dostupných ETF fondov, hodnotení a kolaterálov si pozrite tu.

Saxo Bank umožňuje, aby sa určité percento investícií do určitých dlhopisov použilo ako kolaterál pri maržovom obchodovaní.

Hodnota kolaterálu dlhopisovej pozície závisí od ratingu konkrétneho dlhopisu, ako je vysvetlené nižšie:

Definícia ratingov*Percento kolaterálu
Najvyšší rating (AAA)95 %
Veľmi vysoký rating (AA)90 %
Vysoký rating (A)80 %

* podľa interného hodnotenia Saxo Bank

Príklad: 80 % trhovej hodnoty dlhopisovej pozície s ratingom A sa môže použiť ako kolaterál (namiesto hotovosti) na obchodovanie s maržovými produktmi, ako sú Forex, CFD alebo futures a opcie.

Upozorňujeme, že Saxo Bank si vyhradzuje právo znížiť alebo odstrániť použitie dlhopisových pozícií ako kolaterálu.

Ak potrebujete vedieť viac alebo chcete požiadať o hodnotenie pre konkrétnu alebo potenciálnu pozíciu dlhopisu a použiť ju ako kolaterál, pošlite e-mail na adresu fixedincome@saxobank.com alebo kontaktujte svojho Relationship manažéra.

Ste pripravení začať?

Otvorenie účtu trvá približne 5 minút

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.