Finančný slovník – U až Z

Finančný slovník bol vytvorený za účelom poskytnutia rýchleho prístupu k pojmom a koncepciám, ktoré sa používajú na trhoch cudzích mien, peňažných, akciových, komoditných a dlhových trhoch.

Podklad/podkladové aktívum:

Aktívum, na ktorom je kontrakt na futures alebo opciu založený.

Nerealizovaný zisk/strata na marži

Nerealizovaný zisk/strata na vašich pozíciách v produktoch založených na marži.

Nerealizovaná hodnota pozícií

Súčet nemaržových pozícií (hodnota kolaterálu), nerealizovaného zisku/straty na marži (nerealizovaná hodnota všetkých otvorených pozícií) a nákladov na uzatvorenie (poplatky a náklady).

Požité na maržové požiadavky

Čiastka aktuálne využitá na krytie vašich pozícií, kombinujúca zostatok v hotovosti a hodnotu nezaknihovaných forexových spotových a forwardových pozícií, ako aj predpokladaná hodnota nezaknihovaných pozícií vo forexových opciách.

Dátum splatnosti

Dátum, kedy prebehne na vašom účte vysporiadanie prostriedkov za obchodnú transakciu.

Vanilla opcia

Bežná opcia bez žiadnych špeciálnych vlastností.

Variabilná mena

Vo Forexe sa jedná o menu, ktorou investor platí alebo ktorú prijíma počas obchodovania.

Napríklad v rámci EURUSD je variabilnou menou USD, čo znamená, že jedna jednotka EUR má hodnotu vyjadrenú rôznymi čiastkami v USD.

Keď kupujete EUR, platíte s USD, a keď predávate EUR, prijímate USD.

Druhá mena (v príklade vyššie je to EUR) sa nazýva základná mena.

Variačná marža

Na konci každého dňa obchodovania sú označené obchodníkove pozície na trhu na základe dennej ceny vysporiadania, a teda vzniká potenciálna strata alebo zisk, ktorý sa vyplatí na účet, alebo sa z neho vyberie.

Vega

Meradlo, ktoré sa používa na opis zmeny hodnoty opcie, keď sa zmení volatilita podkladového aktíva.

Pohľad

Pohľad je termín zavedený Saxo Bank, ktorý označuje jednu kartu pracovného priestoru na vašej obrazovke, ktorá zahŕňa obchodné aj informačné moduly.

Pohľady môžete podľa svojich požiadaviek pridávať, meniť alebo mazať.

Napríklad si môžete želať nastaviť Pohľad na obchodovanie konkrétnych nástrojov, ako napríklad DollarYen, a tento bude zahŕňať moduly grafu, obchodovania a analýzy špeciálne pre DollarYen.

Taktiež budete obvykle chcieť Pohľad venovaný zhrnutiu vášho účtu. Mnohé predvolené Pohľady sú nastavené v platforme, aby vám pomohli začať.

Volatilita

Existujú dva typy volatility:

  • Historická volatilita je skutočná volatilita vychádzajúca z volatility realizovanej počas pohybov na trhu v minulosti.
  • Implikovaná volatilita je volatilita interpretovaná z ceny opcií. Takže implikovaná volatilita je očakávané rozpätie pohybu ceny podkladového aktíva, ktorá sa predpokladá počas doby trvania opcie, a odvodzuje sa zo známych cien opcií a ďalších parametrov, ktoré sa používajú pri výpočtoch týchto cien.

Pracovný priestor

Pracovné priestory obsahujú celé rozloženie platformy, vrátane toho, čo Saxo Bank nazýva Pohľadmi, obchodných modulov Pohľadoch a akýchkoľvek prispôsobených nastavení modulov. Platforma vám umožňuje uložiť akýkoľvek počet pracovných priestorov ako samostatné súbory (súbory .cs2).

Okrem uloženia aktuálneho rozloženia pracovného priestoru si môžete taktiež uložiť šablónu pracovného priestoru (súbory .cst), čo je základné rozloženie, ktoré si môžete znovu nahrať, ak chcete zrušiť akékoľvek zmeny vykonané vo vašom pracovnom priestore.

Výnos

Zvýšenie hodnoty v rámci hodnoty akcií spoločnosti plus dividenda vyplácaná na akciu v minulom roku.