Finančný slovník – Q až T

Finančný slovník bol vytvorený za účelom poskytnutia rýchleho prístupu k pojmom a koncepciám, ktoré sa používajú na trhoch cudzích mien, peňažných, akciových, komoditných a dlhových trhoch.

Ponuka

Aktuálna cena, ktorá je ponúkaná alebo požadovaná za finančný nástroj.

Súvisiaci príkaz

Kontingenčné príkazy sú rovnaké ako súvisiace obchodné príkazy.

K dispozícii je viacero typov:

V prípade vykonania (podriadený), kedy sa podriadený príkaz stáva aktívnym v prípade, že bol vykonaný primárny príkaz.

Jeden ruší druhý (O.C.O.), kedy výkon jedného príkazu ruší druhý.

K dispozícii sú taktiež trojcestné kontingenčné príkazy, kedy sú zadané dva príkazy v prípade (V prípade vykonania), ak sa vykoná primárny príkaz.

Tieto príkazy majú medzi sebou vzťah O.C.O. príkazov, čo umožňuje umiestniť okolo pozície príkaz na zastavenie straty aj na realizáciu zisku.

Odpor

Cenová úroveň, na ktorej sa očakáva zastavenie stúpajúcej ceny, keď účastníci trhu začnú daný nástroj predávať. Opakom odporu je podpora.

Riadenie rizík

Pokus o kontrolovanie výsledku známeho alebo predvídateľného rozsahu ziskov alebo strát.

Riadenie rizík zahŕňa viacero krokov od dobrého porozumenia podnikaniu danej osoby a expozíciám alebo rizikám, ktoré boli kryté s cieľom chrániť hodnotu podnikania.

Potom by sa malo vykonať posúdenie typov premenných, ktoré môžu ovplyvniť podnikanie, a spôsobu, ako ho najlepšie chrániť pred nevítanými dôsledkami.

Riadenie rizík môže mať jednoduchú podobu zadania príkazov na zastavenie straty alebo predídenie veľkým stratám, alebo komplexnú podobu zaisťovania pozícií opciami alebo diverzifikácie portfólia, aby sa zabezpečilo, že nebudete mať príliš veľkú expozíciu v jednom odvetví alebo jednom type nástroja.

Je taktiež potrebné zohľadniť preferovaný rizikový profil, či má človek averziu voči riziku, alebo pomerne agresívny prístup. To taktiež zahŕňa rozhodnutie, ktoré nástroje sa majú na riadenie rizika použiť, a či je možné použiť prirodzené zaistenie.

Po realizácii by mala byť neustále hodnotená efektívnosť a náklady stratégie riadenia rizík.

Odvrátenie rizika

Simultánny nákup opcie kúpy (predaja) mimo peňazí a predaj opcie predaja (kúpy) mimo peňazí, obvykle bez očakávaného výnosu.

Nakupované a predávané opcie budú mať rovnakú nominálnu hodnotu a vopred stanovenú splatnosť a delty budú obvykle nastavené na 25 %.

Podľa modelu Black-Scholes by nákup a predaj opcií s podobnými deltami (a teda do istej miery aj forwardom mimo peňazí) nemal stáť žiadne náklady. V praxi trh uprednostňuje jednu stranu pred druhou.

V najjednoduchšom prípade implikovaná volatilita predajných a kúpnych opcií mimo peňazí za rovnakú cenu strike a dátum splatnosti sa líšia a extra náklady uprednostňovanej strany sa bežne nazývajú rozpätím odvrátenia rizika.

Toto rozpätie odráža vnímanie trhu, že príslušné rozdelenie pravdepodobnosti nie je symetrické okolo forwardu, ale posunuté smerom k uprednostňovanej strane.

Toto je možné interpretovať aj konštatovaním, že implikovaná volatilita koreluje so spotom, čo nie je v rámci modelu Blacka-Scholesa možné.

Preklopenie

Ak je spotová forexová pozícia držaná na konci pracovného dňa pred jej dátumom splatnosti, preklopí sa do nového dátumu splatnosti na základe princípu Zajtra/ďalší.

V rámci preklopenia sa na pozície uplatní poplatok za swap alebo kredit na vychádzajúci z úrokových sadzieb LIBOR/LIBID daných dvoch obchodovaných mien, ku ktorým sa pridáva prirážka +/- 0,25 % (v prípade súkromných účtov), a navyše úroková súčasť za akýkoľvek nezrealizovaný zisk/stratu na pozícii.

Celá obrátka

Poplatok zahŕňa tak otvorenie, ako aj zatvorenie pozícií.

Alternatívou je poplatok za pol obrátky, ktorý sa účtuje za obchod (tzn. tak za predaj, ako aj za nákup).

Sekundárna mena

Vo Forexe sa jedná o menu, ktorou investor platí alebo ktorú prijíma počas obchodovania.

Napríklad v rámci EURUSD je variabilnou menou USD, čo znamená, že jedna jednotka EUR má hodnotu vyjadrenú rôznymi čiastkami v USD.

Keď kupujete EUR, platíte s USD, a keď predávate EUR, prijímate USD.

Druhá mena (v príklade vyššie je to EUR) sa nazýva základná mena.

Sekundárny príkaz

Sekundárne príkazy v trojstranných alebo kontingenčných príkazoch V prípade vykonania sa nestanú aktívnymi trhovými príkazmi, dokým nebude primárny príkaz vykonaný.

Cenné papiere

Akékoľvek investičné nástroje, ktoré nie sú poisteniami alebo pevne stanovenými anuitami, ktoré vydáva spoločnosť, vláda alebo iná organizácia. Cenné papiere sú typicky akcie a dlhopisy.

Séria (opcií)

Všetky opcie rovnakej triedy, rovnakého typu (kúpna alebo predajná), ktoré nesú rovnaké množstvo podkladových nástrojov a majú rovnakú strike cenu a rovnaký dátum exspirácie.

Ponuka predaja

Limitný príkaz na predaj za aktuálnu ponúkanú cenu.

Účastiny

Finančné nástroje, ktoré prestavujú čiastočné vlastníctvo spoločnosti. Sú známe aj pod pojmom akcie.

Krátky predaj

Vo forexovom obchodovaní spočíva špekulácia na pokles ceny v kupovaní meny forexového menového páru, v ktorej je uvádzaná cena.

Napríklad, ak by ste špekulovali na pokles ceny GBPUSD, kupovali by ste USD a predávali GBP.

V prípade akcií spočíva špekulácia na pokles ceny v predaji cenného papiera bez jeho vlastníctva. Naproti tomu, špekulácia na vzostup ceny nastáva, keď preberáte vlastníctvo cenného papiera prostredníctvom jeho nákupu.

Krátka pozícia využíva pokles cien na trhu.

Podriadený príkaz

Príkaz V prípade vykonania pozostáva z dvoch príkazov:

  • primárneho príkazu, ktorý sa vykoná, akonáhle to umožnia podmienky na trhu a
  • sekundárneho príkazu, ktorý sa aktivuje len vtedy, ak bol vykonaný prvý príkaz.

Špekulácia

Kúpa a predaj výhradne za účelom tvorby zisku, na rozdiel od kúpy a predaja na základe motívov súvisiacich s podnikaním.

Spot

Priamy obchod trhovej ceny so štandardným dátumom vysporiadania (dátum splatnosti) za dva obchodné dni od dňa obchodu.

Spotový trh

Časť trhu, ktorá kupuje spotové vysporiadanie transakcií.

Presný význam spotu závisí od miestnych zvyklostí pre danú komoditu, cenný papier alebo menu.

Na trhoch cudzích mien vo Veľkej Británii, USA a v Austrálii znamená spot plnenie za dva pracovné dni od tohto okamihu.

Rozpätie (v bodoch indexu)

Rozdiel medzi ponúkanou cenou, za ktorú môžete predať nástroj obchodovania, a požadovanou cenou, za ktorú môžete kúpiť nástroj obchodovania.

Stavový riadok

Oblasť v spodnej časti pracovného priestoru platformy a v mnohých obchodných moduloch, ktorá sa využíva pre systémové správy a informácie o stave.

Akcie

Finančné nástroje, ktoré prestavujú čiastočné vlastníctvo spoločnosti. Taktiež známe aj pod pojmom účastiny.

Stop

Stop nákupu je príkaz nakupovať za určitú cenu, ktorá je vyššia ako aktuálna trhová cena a stop predaja je zastavenie predaja pri určitej cene nižšej ako je aktuálna trhová cena.

Obchodníci často hovoria o príkazoch na zastavenie straty, čo sú stopy umiestnené pod trhom, keď obchodník špekuluje na rast ceny a pod trhom, ak obchodník špekuluje na pokles ceny.

Tieto príkazy sa aktivujú, keď ich dosiahne trhová cena, aby sa predišlo ďalších stratám v pozícií obchodníka.

Stopové príkazy sa nie vždy vykonajú za presnú stanovenú cenu, keďže trh môže byť príliš volatilný.

Príkaz Stop v prípade ponuky na strane nákupu

Príkazy Stop v prípade ponuky na strane nákupu sa bežne používajú na nákup stanoveného nástroja na rastúcom trhu. Ak je stanovená cenová úroveň skutočne ponúknutá pri predaji na trhu, príkaz sa naplní za cenu ponúkanú bankou.

Napríklad, ak predávate GBPUSD na úrovni 1,4280 s príkazom Stop v prípade ponuky na strane nákupu na úrovni 1,4330, pozícia sa uzatvorí (kúpi sa GBPUSD), ak ponúkaná cena dosiahne alebo prelomí hodnotu 1,4330.

Odporúčame používať príkazy Stop v prípade ponuky na strane nákupu len na nákup forexových pozícií.

Použitie príkazu Stop v prípade ponuky na strane nákupu na predaj forexových pozícií môže spôsobiť, že sa pozície predčasne uzatvoria, ak udalosti na trhu spôsobia, že sa na krátke obdobie rozšíri rozpätie ponúkaná/požadovaná cena.

Príkaz Stop v prípade ponuky na strane predaja

Príkazy Stop v prípade ponuky na strane predaja sa bežne používajú na predaj stanoveného nástroja na klesajúcom trhu. Ak je stanovená cenová úroveň skutočne ponúknutá pri nákupe na trhu, príkaz sa naplní za cenu ponúkanú bankou.

Napríklad, ak by ste kupovali USDJPY na úrovni 132,00 s príkazom Stop v prípade ponuky na strane predaja na úrovni 131,50, vaša pozícia by sa uzatvorila (USD oproti JPY by sa predal), ak ponúkaná cena dosiahne alebo prelomí hodnotu 131,50 (inými slovami, ak bude ponúknutá na predaj cena 131,50 alebo nižšia).

Odporúčame používať príkazy Stop v prípade ponuky na strane predaja len na predaj forexových pozícií.

Použitie príkazu Stop v prípade ponuky na strane predaja na nákup forexových pozícií môže spôsobiť, že sa pozície predčasne uzatvoria, ak udalosti na trhu spôsobia, že sa na krátke obdobie rozšíri rozpätie ponúkaná/požadovaná cena.

Príkaz Stop-limit (futures)

V obchodovaní s futures je príkaz Stop-limit variáciou príkazu Stop, s limitom nižšej/vyššej ceny na zastavenie obchodovania v prípade, ak cena príliš poklesne/stúpne pred tým, než sa naplní daný príkaz.

To v podstate obmedzuje obchodovanie na stanovené cenové pásmo.

Príkaz Stop

Príkazy Stop sa bežne používajú na opustenie pozícií a na ochranu pred stratami pri obchodovaní.

Príkazy Stop na predaj sa umiestňujú pod aktuálnu úroveň trhu a vykonávajú sa, keď ponúkaná cena dosiahne alebo prelomí stanovenú cenovú úroveň.

Príkazy Limit na nákup sa umiestňujú nad aktuálnu úroveň trhu a vykonávajú sa, keď požadovaná cena dosiahne alebo prelomí stanovenú cenovú úroveň.

Ak sa dosiahne alebo prelomí ponúkaná cena v prípade príkazov na predaj (alebo požadovaná ceny v prípade príkazov na nákup), príkaz sa stane príkazom na trhu a čo najskôr sa naplní za cenu, ktorú je možné na trhu dosiahnuť.

Upozorňujeme, že táto cena sa môže líšiť od ceny, ktorú ste stanovili v príkaze.

V prípade futures bude príkaz naplnený, ak to bude možné, a akýkoľvek zvyšný objem zostane otvorený ako príkaz na trhu.

V prípade zmlúv CFD bude príkaz úplne naplnený, ak to objem na trhu umožňuje. V prípade čiastočného naplnenia zostane akákoľvek zvyšná časť príkazu otvorená ako príkaz.

V prípade opcií na kontrakty, z dôvodu obmedzení na trhu, nemôže Saxo Bank vykonať príkaz Stop, pokým sa nedosiahne obchodovaná cena na trhu. Z tohto dôvodu sa neodporúča používať príkazy Stop v prípade opcií na kontrakty.

Príkaz Stop (Forex)

Forexové príkazy Stop sa bežne používajú na opustenie pozícií a na ochranu investícií v prípade, že trh sa pohybuje proti otvorenej pozícií.

Príkazy Stop na predaj sa umiestňujú pod aktuálnu úroveň trhu a vykonávajú sa, keď ponúkaná cena dosiahne alebo prelomí stanovenú cenovú úroveň.

Príkazy Limit na nákup sa umiestňujú nad aktuálnu úroveň trhu a vykonávajú sa, keď požadovaná cena dosiahne alebo prelomí stanovenú cenovú úroveň.

Príkazy Zastaviť stratu

Toto je príkaz Stop, ktorý sa vykoná a zatvorí pozíciu za účelom obmedzenia strát v prípade nepriaznivého pohybu trhu.

Ak sa vykoná príkaz Stop, stane sa príkazom na trhu a naplní sa, akonáhle to bude možné, za cenu, ktorú je možné dosiahnuť na trhu.

Upozorňujeme, že táto cena sa môže líšiť od ceny, ktorú ste stanovili v príkaze.

Priame spracovanie (STP)

Toto nastáva, keď je váš príkaz nasmerovaný priamo na burzu.

Strike cena/realizovaná cena

Cena, za ktorú držiteľ opcie môže kúpiť (v prípade kúpy) alebo predať (v prípade predaja) podkladové aktívum.

Zhrnutie

Súhrnný stav obchodovania a aktivity na vašich účtoch, to znamená, hodnota vášho účtu, cenných papierov a akcií, čistých pozícií a uzatváracej hodnoty (celkový zisk a strata na všetkých vašich pozíciách).

Taktiež sa tu nachádza dostupná marža a marža požadovaná pre vaše otvorené pozície, tak ako je v prehľade vašich otvorených pozícií.

Podpora

Cenová úroveň, na ktorej sa očakáva spomalenie alebo otočenie klesajúcej ceny, keď účastníci trhu začnú daný nástroj nakupovať.

Opakom podpory je odpor.

Swap

Príkaz na spotový obchod (napríklad nákup) forexového nástroja, ako aj vykonanie opačnej transakcie (napríklad predaja) v neskorší dátum za pevnú cenu.

Ak je prvá transakcia datovaná do budúcnosti, transakcia je kontraktom forward-forward. Ostatné variácie sú swapy cez noc a zajtra/nasledujúci deň (zajtra/ďalší).

Cena swapu

Úprava ceny, ktorá sa pripočíta k otváracej cene pozície, za presunutie forexového obchodu za pôvodný dátum splatnosti.

Je to funkcia rozdielu úrokových sadzieb medzi dvomi obchodovanými menami a môže byť vo váš prospech alebo neprospech.

Symbol

Kombinácia písmen, ktorá sa používa na jedinečnú identifikáciu obchodovaného nástroja. Takto sa taktiež nazýva symbol tickeru.

Napríklad v prípade forexového nástroja dolár-jen je symbolom USDJPY.

Príklad symbolu CFD je VOLVb:xome.

V prípade futures je to napríklad JYZ5.

V prípade akcií je to napríklad MAERSKa:xcse.

Časová hodnota

Čiastka, o ktorú hodnota opcie prekročí skutočnú hodnotu.

Théta

Popisuje zmenu hodnoty opcie v čase.

Zmena hodnoty vyplýva zo skracovania času do exspirácie, a teda skracovania životnosti opcie.

Alebo:

Približné vymedzenie zmeny poklesu ceny opcie počas časového obdobia, keď zostanú všetky ostatné faktory nemenné.
Théta sa vo všeobecnosti vyjadruje za každý deň. Napríklad, ak má kúpa cenu 3,00 USD a thétu 0,10, o deň neskôr, ak sa nič iného nezmení, bude mať kúpa hodnotu 2,90 USD (3,00 USD - (0,10 x 1)).
Théta je generovaná matematickým modelom a závisí od ceny akcie, strike ceny, volatility, úrokových sadzieb, dividend a času do exspirácie.

Posuvný stop

Príkaz Posuvný stop je príkazom stop, ktorého aktivačná cena sa mení spolu so spotovou cenou.

Keď trh stúpa (v prípade dlhých pozícií), stopová cena sa zvyšuje podľa podielu určeného používateľom, ale ak trhová cena klesá, stopová cena zostáva nezmenená.

Tento typ stopového príkazu pomáha investorovi stanoviť limit maximálnej možnej straty bez obmedzenia možného zisku na pozícií.

Taktiež znižuje potrebu neustáleho sledovania trhovej ceny otvorených pozícií.

Nezaúčtovaná transakcia

Obchody, poplatky atď., ktoré ešte neboli zaúčtované. Napríklad obchod vykonaný dnes bude zaúčtovaný v nasledujúci pracovný deň.