Finančný slovník – M až P

Finančný slovník bol vytvorený za účelom poskytnutia rýchleho prístupu k pojmom a koncepciám, ktoré sa používajú na trhoch cudzích mien, peňažných, akciových, komoditných a dlhových trhoch.

Marža

Objem majetku (kolaterál), ktorý je požadovaný pre investičnú pozíciu ako percentuálny podiel aktuálnej hodnoty.

Keď obchodujete prostredníctvom marže ( taktiež nazývanej finančná sila alebo pákový efekt), musíte vložiť len zlomok aktuálnej hodnoty nástroja, do ktorého investujete.
 
Napríklad, ak komodita, v ktorej obchodujete, vyžaduje maržu vo výške 5 %, umožňuje vám to uplatniť finančnú silu (alebo pákový efekt) vo výške 20-násobku na vašu investíciu. Inými slovami, vklad 10 000 USD môže držať pozíciu vo výške 200 000 USD.

Kúpa marže

Keď prekročíte vašu povolenú prevádzkovú maržu, musíte si kúpiť maržu, aby ste túto situáciu napravili.

Aby ste sa vyhli tomu, že vám budú uzatvorené pozície (budete zastavení), musíte buď uzatvoriť otvorené pozície, alebo zmenšiť ich počet, alebo zaslať dodatočné prostriedky na krytie vašich pozícií.

Maržový vklad

Prostriedky, ktoré musí mať obchodník na maržovom účte, ktoré predstavujú percentuálny podiel z aktuálneho trhovej hodnoty cenných papierov držaných daným obchodníkom.

Predajcovia opcií musia mať na svojich účtoch okrem opčnej prémie ďalšie prostriedky, aby sa chránili pred možným stratami, ktoré môžu nastať v dôsledku pohybov trhu proti pozíciám opcií.

Požadovaná marža sa bude líšiť podľa typu opcie a toho, či predajca má taktiež pozíciu v podkladovom aktíve.

Ďalšie informácií o podmienkach obchodovania v Saxo Bank nájdete v Zhrnutí účtu na vašej klientskej stanici, kde si otvorte časť Podmienky obchodovania, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu Zhrnutia účtu.

Využite marže

Podiel expozície dostupnej marže, ktorý využívate.

Tvorca trhu

Renomovaná inštitúcia alebo jednotlivec, ktorý je ochotný obchodovať kedykoľvek určité cenné papiere, ktoré chce obchodník nakupovať alebo predávať. Stimulom na nákup alebo predaj vykonaný kedykoľvek je pre tvorcu trhu rozpätie, či rozdiel medzi ponúkanou a požadovanou cenou.

Príkaz na trhu

Príkaz na nákup alebo predaj určeného nástroja, akonáhle to bude možné, za cenu, ktorú je možné dosiahnuť na trhu.

Stredná cena

Stredná cena sa nachádza presne medzi ponúkanou a požadovanou (pri ponuke) cenou. Napríklad, ak je ponuka 1,4426 a požiadavka je 1,4430, stredná cena je 1,4428.

Modul

Funkčná súčasť platformy, ako napríklad modul Otvorené príkazy, modul Graf, atď. Moduly sa otvárajú z riadka ponuky.

Technická štúdia konvergencie/divergencie pohyblivého priemeru (MACD)

Štúdia grafu, ktorá indikuje trend. Sleduje vzťah medzi dvomi pohybujúcimi sa priemernými cenami (obvykle 26-dňový a 12-dňový priemer). A navyše sa zaznamenáva 9-dňový priemer línie MACD ako kontrolná alebo signálna línia. V bodoch prieniku s líniou MACD môže signálna línia ukazovať príležitosti na predaj alebo nákup.

Čistá expozícia

Vaša čistá expozícia je súhrnom nominálnej hodnoty vašich aktuálnych pozícií konvertovaných do základnej meny vášho účtu.

V prípade Forexu sa jedná o celkovú hodnotu vašich forexových pozícií konvertovanú do základnej meny vášho účtu.

Nemaržová pozícia

Aktuálna trhová hodnota akýchkoľvek cenných papierov (napríklad akcií, dlhopisov, atď.), ktoré sú držané ako kolaterál pre maržové požiadavky. Trhová hodnota sa vypočítava pomocou ponúkanej ceny.

Nedostupné ako maržový kolaterál

Podiel vašich aktuálnych investícií, ktorý nie je dostupný ako maržový kolaterál. Na tomto riadku sa uvádza čiastka, ktorá nie dostupná ako maržový kolaterál.

Ponúkaná cena

Cena, za ktorú môžete kúpiť určitý nástroj.

V prípade forexového obchodovania sa jedná o cenu, za ktorú môžete kúpiť obchodovanú/základnú menu (ponúkaná prvá) predajom meny páru, v ktorej je uvádzaná cena.

Napríklad ak kúpite 100 000 EURUSD, kupujete 100 000 eur za americké doláre.

Príkaz Jeden ruší druhý (O.C.O.)

Príkazy jeden ruší druhý v skutočnosti pozostávajú z dvoch príkazov. Ak sa vykoná ktorýkoľvek z príkazov, pretože boli splnené jeho trhové podmienky, súvisiaci príkaz sa automaticky zruší.

Otvorená pozícia

Pozícia v mene, ktorá ešte nebola vyrovnaná.

Ak ste napríklad kúpili 100 000 USDJPY, musíte mať otvorenú pozíciu v USDJPY, pokým ju nevyrovnáte predajom 100 000 USDJPY.

Opcia

Opcia poskytuje kupujúcemu (držiteľovi) právo, ale nie povinnosť kúpiť (v prípade kúpnej opcie) alebo predať (v prípade predajnej opcie) stanovené množstvo príslušného podkladového aktíva za stanovenú cenu (strike cena) za dané časové obdobie.

Príkaz

Obchodný príkaz kúpiť alebo predať stanovený nástroj. Hlavnými typmi príkazov sú Limit a Stop.

Trvanie príkazu

Doba, po ktorú príkaz platí. Podrobnosti si pozrite pri pojmoch Denný príkaz (DO) a Platí do zrušenia (GTC).

Ostatný kolaterál

Nástroje, ktoré nie je možné obchodovať online. Napríklad dlhopisy a iné pozície, ktoré sa prenášajú z inej banky.

Mimo peňazí

Kúpna opcia je mimo peňazí, keď je trhová cena podkladu pod strike cenou opcie. Predajná opcia je mimo peňazí, keď je strike cena pod trhovou cenou podkladu.

Outstrike

Určitá cenová hladina, pri dosiahnutí ktorej počas platnosti opcie okamžite stráca opcia platnosť.

Mimoburzový (OTC)

Obchod, ktorý sa dohodne medzi stranami bez použitia burzy.

Napríklad cenný papier, ktorý nie je obchodovaný na burze, je známy ako OTC cenný papier. Je to trh, na ktorom sa komodity a nástroje obchodujú priamo medzi stranami, napríklad medzi investičnou bankou a klientom.

Je iný než obchodovanie na verejnej burze, ktorá je otvoreným trhom.

Mimoburzové produkty môžu byť prispôsobené individuálnym klientom, zatiaľ čo na burze sa obchodujú štandardizované kontrakty.

Vznikol veľký mimoburzový trh, napríklad forex a forexové opcie.

PIP

Pip označuje percentuálnu hodnotu v bodoch, najmenší prírastok, o ktorý sa zmení cena forexového kríža.

Väčšina menových párov sa ponúka na štyri desatinné miesta, čo znamená, že pohyb menového páru z 1,1850 na 1,1851 bude predstavovať jeden pip.

Hodnotu jedného pipu pre určitú pozíciu môžete vypočítať pomocou vzorca uvedeného vyššie.

Napríklad viete, že EUR/USD sa ponúka na štyri desatinné miesta, takže pre danú pozíciu môžete vynásobiť objem pozície hodnotou jedného pipu, alebo 0,000 1 USD.

Takže pri kontrakte na EUR/USD s hodnotou 100 000 by sa jeden pip rovnal 10 USD. V prípade kontraktu na USD/JPY s hodnotou 100 000 by sa jeden pip rovnal 1000 JPY, pretože USD/JPY sa ponúka len na dve desatinné miesta (čo znamená, že jeden pip = 0,01 JPY).

Portfólio

Investičné portfólio je úplná škála finančných vlastnených nástrojov, ako sú napríklad akcie spoločností, cenné papiere s pevným úrokom alebo nástroje peňažného trhu.

Investičné portfólio by malo pozostávať zo škály relatívne vzájomne nepríbuzných alebo vzájomne nesúvisiacich investícií, aby sa minimalizovalo riziko – makléri a investiční poradcovia varujú pred tým, aby ste „všetko stavili na jednu kartu“.

Pozícia

Investícia do nástroja.

Napríklad, keď obchodujete (povedzme, že kupujete) USDJPY, otvárate pozíciu USDJPY.

Keď vykonáte opačný obchod (v tomto prípade predaj) USDJPY, zatvárate danú pozíciu.

Pozícia taktiež môže označovať zostatok obchodníka v hotovosti/cenných papieroch/menách, či nemá nedostatok hotovosti, má peniaze na požičanie, má prebytok kúpnych alebo predajných pozícií na menu, atď.

Dátum zverejnenia

Dátum, kedy je transakcia zverejnená ako kredit alebo debet na vašom účte.

Prémia

Cena opcie, ktorá je výsledkom porovnania kúpneho a predajného príkazu zadaného na trhu.

Pomer cena – zisk (PE)

Pomer Cena/zisk sa vypočíta ako cena akcie vydelená ziskom na jednu akciu.

Primárny príkaz

Primárny príkaz trojsmerného kontingenčného príkazu alebo kontingenčného príkazu V prípade vykonania. Súvisiace (sekundárne) príkazy sa nestanú aktívnymi trhovými príkazmi, dokým nebude tento príkaz vykonaný.

Realizácia zisku

Zatvorenie pozície s cieľom realizovať zisky. Obvykle sa vykonáva pomocou príkazu limit na uzatvorenie pozície a realizovanie ziskov automaticky, keď trh prelomí stanovenú úroveň.

Proxy

Proxy je zariadenie, ktoré funguje ako prostredník medzi počítačom a internetom.

Zariadenia proxy majú často zabudovanú vyrovnávaciu pamäť, aby bolo prehliadanie webu rýchlejšie, a niektoré dokonca umožňujú filtrovanie webu z bezpečnostných dôvodov.

Predaj (put)

Opčný kontrakt, ktorý udeľuje kupujúcemu právo predať podkladové aktívum za dohodnutú strike cenu. Na základe predaja (putu) má predávajúci povinnosť kúpiť podkladové aktívum za dohodnutú strike cenu, ak mu bola pridelená.