Finančný slovník – I až L

Finančný slovník bol vytvorený za účelom poskytnutia rýchleho prístupu k pojmom a koncepciám, ktoré sa používajú na trhoch cudzích mien, peňažných, akciových, komoditných a dlhových trhoch.

Medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN) 

Číslo IBAN obsahuje informácie uvádzajú podrobnosti o krajine, banke a pobočke beneficienta, ako aj samotné číslo účtu.

Používa sa, aby sa umožnilo automatické spracovanie cezhraničných platieb.

IBAN môžete získať v banke beneficienta. V rámci EÚ je IBAN povinný.

Príkaz V prípade vykonania

Príkaz V prípade vykonania v skutočnosti pozostáva z dvoch príkazov: primárneho príkazu, ktorý sa vykoná akonáhle to umožnia podmienky na trhu, a sekundárneho príkazu, ktorý sa aktivuje len v prípade, že bol prvý príkaz vykonaný.

V peniazoch

Kúpna opcia je v peniazoch, keď je trhová cena podkladu nad strike cenou opcie. Predajná opcia je v peniazoch, keď je strike cena nad trhovou cenou podkladu.

Index

Číselné meradlo spôsobu, ako sa cena reprezentatívnej skupiny akcií zmenila počas času. Každá významná burza má jeden alebo viac indexov. Napríklad burza NASDAQ má index NASDAQ 100 (pozostáva zo 100 najväčších nefinančných spoločností, ktoré sú zaknihované na NASDAQ). Niektoré indexy vytvárajú a spravujú súkromné spoločnosti, ako napríklad Dow Jones Industrial Average a S&P 500. Na základe mnohých svetových indexov akciových trhov môžete obchodovať zmluvy CFD.

Počiatočná marža

Počiatočná platba zaplatená členmi clearingovému stredisku a klientmi členom clearingového strediska za účelom otvorenia pozícií vo futures alebo upísania opcií. Počiatočná marža kryje riziko nesolventnosti a každý deň sa upravuje nákupmi variačnej marže.

Nástroj

Obchodovateľný symbol s peňažnou hodnotou. Môže sa jednať o forexový kríž (menový pár) alebo o akciový ticker (v prípade zmlúv CFD a akcií), atď.

Mena nástroja

Mena, v ktorej sa nástroj obchoduje

Medzibankový

Krátkodobé (často cez noc) vypožičiavanie a požičanie si medzi bankami, odlišné od obchodov bánk s ich korporátnymi klientmi alebo inými finančnými inštitúciami.

Úrok

Úrok je poplatok, ktorý sa uplatní na požičané peniaze, a obvykle sa vyjadruje v percentách za rok.

Keď kupujete zmluvy CFD, v zásade požičiavate peniaze na obchodovanie, takže je vám naúčtovaná štandardná úroková sadzba vychádzajúca z aktuálnej sadzby LIBOR (London Interbank Offer Rate) navýšená o malú percentuálnu hodnotu.

Keď na druhej strane predávate zmluvu CFD, obdržíte úrok za sumu, ktorú zmluva CFD predstavuje. Toto percento je vo výške LIBID, od ktorej je odpočítaná malá percentuálna hodnota.

Rozdiel úrokovej sadzby

Rozpätie výnosov medzi dvomi inak porovnateľnými dlhovými nástrojmi denominovanými v rôznych menách.

Skutočná hodnota

Suma, o ktorú je opcia v peniazoch. V prípade kúpnej opcie sa skutočná hodnota vypočíta ako aktuálna cena za podkladové aktívum mínus strike cena. V prípade predajnej opcie sa skutočná hodnota vypočíta ako strike cena mínus cena za podkladové aktívum. Ak rozdiel medzi cenami nie je ani v jednom prípade kladné číslo, potom je skutočná hodnota nula.

Pripojiť sa k ponuke kúpy

Limitný príkaz na nákup za aktuálnu cenu ponuky kúpy.

Pripojiť sa k ponuke predaja

Limitný príkaz predať za aktuálnu cenu ponuky predaja (požadovanú).

Strmosť

Štatistické meradlo používané na opísanie rozdelenia pozorovaných dát okolo priemeru alebo strednej hodnoty.

Niekedy sa popisuje ako volatilita volatility.

Vysoká strmosť je zobrazená na grafe s plnými okrajovými hodnotami a nízkym, rovnomerným rozdelení, zatiaľ čo nízka strmosť sa zobrazuje na grafe s malými okrajovými hodnotami a rozdelením koncentrovaným smerom k stredovej hodnote.

Pákový efekt

Schopnosť držať investičnú pozíciu väčšej hodnoty ako majú vaše prostriedky (kolaterál). Keď aplikujete pákový efekt (taktiež nazývaný finančná sila), musíte vložiť len zlomok aktuálnej hodnoty nástroja, do ktorého investujete.

Napríklad, ak komodita, v ktorej obchodujete, vyžaduje maržu vo výške 5 %, umožňuje vám to uplatniť pákový efekt (alebo finančnú silu) vo výške 20-násobku na vašu investíciu. Inými slovami, vklad 10 000 USD môže držať pozíciu vo výške 200 000 USD.

Príkaz Limit

Príkazy Limit sa bežne používajú na vstup na trh a na realizáciu zisku na vopred stanovených úrovniach. Príkazy Limit na nákup sa umiestňujú pod aktuálnu trhovú cenu a vykonávajú sa, keď požadovaná cena dosiahne alebo prelomí stanovenú cenovú úroveň. (Ak sa umiestnia nad aktuálnu trhovú cenu, príkaz sa okamžite naplní za najlepšiu dostupnú cenu pod limitnou cenou alebo za limitnú cenu).

Príkazy Limit na predaj sa umiestňujú nad aktuálnu trhovú cenu a vykonávajú sa, keď ponúkaná cena dosiahne alebo prelomí stanovenú cenovú úroveň. (Ak sa umiestni pod aktuálnu trhovú cenu, príkaz sa okamžite naplní za najlepšiu dostupnú cenu nad limitnou cenou alebo za limitnú cenu.) Ak sa spustí príkaz Limit, naplní sa, akonáhle to bude možné, za cenu, ktorú je možné dosiahnuť na trhu.

Upozorňujeme, že cena, za ktorú sa naplní váš príkaz, sa môže líšiť od ceny, ktorú ste nastavili pre príkaz v prípade, ak otváracia cena trhu je lepšia ako vaša limitná cena. V prípade futures bude príkaz naplnený, ak to bude možné, a akýkoľvek zvyšný objem zostane na trhu ako príkaz Limit. V prípade zmlúv CFD bude príkaz naplnený, ak to bude možné, a akýkoľvek zvyšný objem zostane na trhu ako príkaz Limit.

Likvidita

Schopnosť jednoduchej premeny na hotovosť s minimálnymi stratami. Príkladom likvidnej investície sú veľmi krátko datované pokladničné poukážky. Likvidný trh je taký, na ktorom je dostatočná aktivita na uspokojenie kupujúcich aj predávajúcich.

Dlhý

Vo všeobecnosti znamená špekulácia na vzostup ceny nákup a špekulácia na pokles ceny predaj. Dlhá pozícia zvýši svoju hodnotu, ak trhové ceny vzrastú.

Napríklad vo forexovom obchodovaní spočíva špekulácia na vzostup ceny v kupovaní obchodovanej meny forexového menového páru. Ak by ste špekulovali na vzostup ceny USDJPY, kupovali by ste USD a predávali JPY.

V prípade cenných papierov spočíva špekulácia na vzostup ceny v prevzatí vlastníctva cenného papiera prostredníctvom jeho nákupu. Naproti tomu, špekulácia na pokles ceny nastáva, keď predávate cenný papier bez toho, aby ste ho vlastnili.

Lot

Používajú sa v obchodovaní s kontraktmi na futures na stanovenie pevného objemu kontraktu zodpovedajúceho pevne stanovenému množstvu veci, ktoré bude v budúcnosti zobchodované.