Finančný slovník – E až H

Finančný slovník bol vytvorený za účelom poskytnutia rýchleho prístupu k pojmom a koncepciám, ktoré sa používajú na trhoch cudzích mien, peňažných, akciových, komoditných a dlhových trhoch.

Zisk na akciu (EPS)

EPS je zisk spoločnosti vydelený počtom jej nesplatených akcií.

Ak spoločnosť zarobila 10 miliónov USD za rok a mala nesplatené akcie v hodnote 10 miliónov USD, jej EPS by bolo 1 USD na akciu.

Spoločnosti často používajú pri výpočte EPS vážený priemer nesplatených akcií počas obdobia vykazovania.

Akcie

Finančný nástroj, ktorý predstavuje čiastočné vlastníctvo spoločnosti. Známe pod pojmom účastiny.

Európska opcia

Opcia, ktorú môže kupujúci vykonať len v deň vypršania platnosti kontraktu.

Burza

Trh, na ktorom sa obchodujú cenné papiere, opcie, future a/alebo komodity.

Výmenný kurz

Hodnota jednej meny vyjadrená v inej mene. Napríklad jeden argentínsky dolár by mal hodnotu 58 amerických centov alebo 70 japonských jenov. Voľne obchodované meny na trhoch cudzích mien majú spotovú cenu (ktorá sa používa na obchodovanie dohodnutých „okamihov“ (spotov), teda dvoch pracovných dní od tejto chvíle) a forwardovú cena (ktorá je spotovou cenou očistenou od rozdielu úrokových sadzieb medzi obomi menami do splatnosti). Štáty môžu stanoviť ich výmenné kurzy viacerými spôsobmi:

  • Systém plávajúcich výmenných kurzov, kedy mena nájde vlastnú úroveň na trhu.
  • Plazivý alebo flexibilný pevný systém, ktorý je kombináciou oficiálneho pevného kurzu a častých malých úprav, ktoré teoreticky znemožňujú špekulácie na revalváciu alebo devalváciu.
  • Systém pevných menových kurzov, kedy je hodnota meny stanovená vládou a/alebo centrálnou bankou.

Vykonanie

Rozhodnutie, vyhradené držiteľovi opcie, aby požadoval vykonanie kontraktu.

Dátum exspirácie

Deň, kedy opčný kontrakt exspiruje, alebo posledný deň obchodovania kontraktu na futures.

Expozícia

Vystavenie riziku, ako napríklad expozícia voči fluktuáciám menového kurzu cudzej meny.

Krytie expozície

Podiel expozície, ktorý je krytý prostriedkami dostupnými pre maržu.

Fibonacciho technická štúdia

Fibonacciho vejáre a pásma sú tri vodiace čiare zanesené do grafov odvodené od Fibonacciho číselnej postupnosti.

Niektorí obchodníci sa domnievajú, že pomáhajú identifikovať za sebou idúce oblasti podpory a odporu na trhu.

Firewall

Zariadenie, ktoré sa obvykle používa na ochranu súkromných sietí proti škodlivým útokom z internetu. Firewall stanovuje obmedzenia, ktoré typy sieťových prenosov môžu prechádzať na/z internetu, a môže niekedy spôsobovať problémy pri fungovaní stanice klienta.

Les

Štýl grafu, v ktorom je aktuálna uzatváracia cena základnou čiarou a každý dátový bod sa zaznamenáva v pomere k tejto základnej čiare.

Priamy termínovaný nákup

Príkaz na zobchodovanie forexového nástroja za pevnú cenu v pevný dátum. Cena priameho termínovaného nákupu je spotovou cenou, korigovanou o rozdiel úrokovej sadzby medzi príslušnými dvomi menami do splatnosti. Priame termínované nákupy sa často používajú na zaistenie rizík vyplývajúcich z expozícií počas obchodovania na zahraničných trhoch.

Kontrakt forward-forward

Príkaz na zobchodovanie (napríklad nákup) forexového nástroja za pevnú cenu v budúcnosti, alebo na vykonanie opačnej transakcie (napríklad predaja) v neskorší dátum za pevnú cenu.

Obchodovanie s cudzími menami

Obchodovanie s cudzími menami je alternatívne označenie forexového obchodovania, FX obchodovania alebo obchodovania s menami. Saxo Bank poskytuje online platformy a softvér na obchodovanie s cudzími menami.

Kontrakt futures/futures

Právne záväzná dohoda medzi kupujúcim a predávajúcim na trhu derivátových finančných nástrojov. Podmienky kontraktu sú štandardizované. Zahŕňajú pevnú a konečnú cenu na zaplatenie – a v prípade vhodnosti, dodanie podkladového aktíva – v pevný deň v budúcnosti.

Gamma

Približné vymedzenie zmeny delty opcie v pomere k zmene ceny podkladovej akcie, keď zostanú všetky ostatné faktory nemenné. Gamma je presná v prípade malých zmien ceny podkladových akcií, ale vyjadruje sa v rámci zmeny delty na jednobodový posun akcie.

Napríklad, ak má kúpa deltu 0,49 a gammu 0,03, v prípade, že akcia klesne o jeden bod, kúpna delta bude 0,46 (0,49+ (0,03 x 1,00 USD)). Delta je generovaná matematickým modelom a závisí od ceny akcie, strike ceny, volatility, úrokových sadzieb, dividend a času do exspirácie.

Finančná sila

Schopnosť držať investičnú pozíciu väčšej hodnoty ako majú vaše prostriedky (kolaterál). Keď aplikujete finančnú silu (taktiež nazývanú pákový efekt), musíte vložiť len zlomok aktuálnej hodnoty nástroja, do ktorého investujete.

Napríklad, ak komodita, v ktorej obchodujete, vyžaduje maržu vo výške 5 %, umožňuje vám to uplatniť pákový efekt (alebo finančnú silu) vo výške 20-násobku na vašu investíciu. Inými slovami, vklad 10 000 USD môže držať pozíciu vo výške 200 000 USD.

Platí do zrušenia (GTC)

Typ príkazu limit, ktorý je aktívny, pokým sa nenaplní alebo nezruší. Na rozdiel od denného príkazu, príkaz GTC môže zostať aktívny na neurčitý počet obchodných relácií.

Platí do dňa (GTD)

Príkaz, ktorý platí do dňa stanoveného obchodníkom. Ak sa príkaz nevykoná do dňa, ktorý stanoví obchodník, príkaz sa zruší.

Pol obrátky

Poplatok sa účtuje za obchod (za kúpu a predaj). Alternatívou je poplatok za celú obrátku, ktorý zahŕňa otvorenie aj zatvorenie pozícií.

Zaistenie

Zaistenie je nástroj, ktorý sa používa na obmedzenie expozície voči investičným stratám. Napríklad investor, ktorý má veľké, nerealizované zisky na pozíciách vo fyzických akciách alebo akciových opciách môže predať zmluvu CFD na tie isté akcie, aby predišiel akejkoľvek strate výnosov. Hoci zaistenie v tomto prípade zaisťuje zisk, taktiež je jeho dôsledkom, že zisk nemôže rásť. Inými slovami, keď použijete zaistenie, obmedzíte váš zisk, ako aj stratu.

Pomer zaistenia

Zmena ceny opcie alebo zmena ceny podkladového spotu.