Finančný slovník – A až D

Výpis z účtu

Prehľad aktuálneho zostatku a zmien zostatkov na každom účte.

Zhrnutie účtu

Stav a obchodná aktivita konkrétneho účtu. Ak máte viacero účtov, v zhrnutí účtu sú zobrazené informácie o jednotlivých účtoch, ako aj súhrnne za všetky účty.

Hodnota účtu

Aktuálna hodnota účtu, pozostávajúca z hotovostného zostatku, nerealizovanej hodnoty pozícií a nezaúčtovaných transakcií.

Denník aktivity

Zoznam všetkých vašich aktivít v platforme SaxoTrader. Denník aktivity obsahuje podrobnosti o obchodoch, príkazoch, požadovaných cenách, rozhovoroch, systémových správach a v prípade simulovaných účtov o resetoch účtov.

Americká opcia

Opcia, ktorú môže kupujúci vykonať podľa svojej voľby a to kedykoľvek, dokiaľ opcia neexspiruje.

Analýzy

Štúdium a analýza historických údajov o cenách za účelom predvídania budúcich pohybov ceny nástroja.

Zvýšenie ceny

Zvýšenie hodnoty nástroja.

Požadovaná cena

Cena, za ktorú môžete kúpiť stanovený nástroj. Takto sa taktiež nazýva ponúkaná cena. V prípade forexového obchodovania sa jedná o cenu, za ktorú môžete kúpiť obchodovanú/základnú menu (ponúkaná prvá) predajom meny páru, v ktorej je uvádzaná cena. Napríklad, ak kúpite 100 000 EURUSD, kupujete 100 000 eur za americké doláre.

Aktívum

V prípade obchodovania s opciami sa jedná o spoločný termín pre podkladové aktívum. To je finančný nástroj, na ktorom sú založené opcie, derivátový produkt. Napríklad podkladové aktívum akciových opcií IBM je samotná akcia IBM.

Postúpenie

Povinnosť, ktorá vznikla predajcovi opcie, aby splnil svoje zmluvné záväzky (nákup alebo predaj podkladového nástroja) v reakcii na rozhodnutie kupujúceho, že realizuje danú opciu.

V peniazoch (ATM)

Opcia je v peniazoch, keď je trhová hodnota podkladového nástroja rovná alebo takmer rovná strike cene opčného kontraktu.

Strike cena forwardu v peniazoch (ATM)

Strike cena v peniazoch za opciu je strike cena príslušnej ceny priameho termínovaného nákupu v konkrétny deň forwardu tak, ako sa vypočíta prostredníctvom rozdielu úrokových sadzieb.

Automatické vykonanie

Maximálny objem nástroja, ktorý je možné automaticky zobchodovať pred tým, než bude požadované manuálne potvrdenie od makléra („Cena v reálnom čase“). V obdobiach volatilných podmienok na trhu môže byť automatické vykonávanie obchodov zakázané.

K dispozícii na maržové obchodovanie

Prostriedky, ktoré sú k dispozícii na maržové obchodovanie, odvodené odpočítaním položky Použité na maržové požiadavky od Hodnoty účtu.

Stĺpec

Grafické vyjadrenie pohybu nástroja, ktoré obvykle obsahuje otváraciu, najvyššiu, najnižšiu a uzatváraciu cenu za stanovené časové obdobie.

Technická štúdia stĺpca HLC

Štýl grafu, ktorý zobrazuje najvyššiu, najnižšiu a uzatváraciu cenu pre každé obdobie grafu.

Technická štúdia stĺpca OHLC

Štýl grafu, ktorý zobrazuje otváraciu, najvyššiu, najnižšiu a uzatváraciu cenu pre každé obdobie grafu.

Základná mena

Vo Forexe sa jedná o menu, ktorú investor nakupuje alebo predáva. Napríklad v rámci EURUSD je základnou menou EUR, čo znamená, že jedna jednotka EUR má hodnotu vyjadrenú rôznymi čiastkami v USD. Keď kupujete EUR, platíte s USD, a keď predávate EUR, prijímate USD. Druhá mena (v príklade vyššie je to USD) sa nazýva variabilná mena.

Medveď

Obchodník, ktorý sa domnieva, že ceny budú klesať. Kvázi-medvedí trh je taký, na ktorom klesajú ceny, zatiaľ čo medvedí trh je taký, keď ceny poklesnú o 20 % alebo viac v neprerušovanom období.

Beta

Meradlo citlivosti aktíva X k porovnávaciemu indexu Y.

Ponúkaná cena

Cena, za ktorú môžete predať určitý nástroj. V prípade forexového obchodovania sa jedná o cenu, za ktorú môžete predať obchodovanú/základnú menu (ponúkaná prvá) kúpou meny páru, v ktorej je uvádzaná cena. To znamená, že ak predáte 100 000 USDJPY, predávate 100 000 USD a kupujete japonské jeny.

Blackov-Scholesov model

Vzorec, ktorý skúma kolísanie cien finančných nástrojov v čase. Často sa používa na stanovenie cenových úrovní európskych kúpnych opcií. Tento vzorec berie do úvahy faktory ovplyvňujúce cenu kúpnej opcie, medzi ktoré patria cena podkladového aktíva, realizačná cena opcie, úroková sadzba a doba do exspirácie opcie.

Prelomenie

Keď sa cena nástroja obchoduje nad stanovenú úroveň. Napríklad, ak je realizačná cena v prípade príkazu limit na nákup nastavená na 100 a cena poskočí zo 105 na 95, úroveň ceny 100 bola prelomená a príkaz sa stane príkazom na trhu a čo najskôr sa naplní.

Býk

Obchodník, ktorý sa domnieva, že ceny budú stúpať. Kvázi-býčí trh je taký, na ktorom stúpajú ceny, zatiaľ čo býčí trh je taký, keď ceny stúpnu o 20 % alebo viac oproti minimu v neprerušovanom období.

Kúpiť ponuku

Limitný príkaz kúpiť za aktuálnu cenu ponuky (požadovanú).

Kúpa (call)

Opčný kontrakt, ktorý udeľuje držiteľovi právo kúpiť podkladové aktívum za dohodnutú strike cenu. Na základe kúpy (callu) má upisovateľ povinnosť predať podkladové aktívum za dohodnutú strike cenu, ak mu bola pridelená.

Kúpna opcia

Kúpnu opciu môžete kúpiť alebo predať.

Ak kúpite kúpnu opciu, máte právo, ale nie povinnosť kúpiť podkladový nástroj za dohodnutú strike cenu v dohodnutý deň exspirácie (európska opcia).

Ak predáte kúpnu opciu, máte právo, ale nie povinnosť predať podkladový nástroj za dohodnutú strike cenu v dohodnutý deň exspirácie (európska opcia).

Svietniková technická štúdia

Štýl grafu, v ktorom tenká čiara predstavuje cenové rozpätie nástroja v období na grafe. Otváracie a uzatváracie ceny v období sú predstavované hrubšou čiarou (červená, ak cena skončila nižšie, a zelenou, ak skončila vyššie). Celkový efekt môže vyzerať ako sviečka. Mnoho obchodníkov zastáva názor, že tento štýl grafu sa číta najjednoduchšie.

Zostatok hotovosti

Aktuálna hodnota prostriedkov v hotovosti na vašom účte.

Vysporiadanie v hotovosti

Vysporiadanie v hotovosti je ekvivalentom konečnej výzvy na vyrovnanie v dátum splatnosti. Jeho výkonom sa vyplatí:

  • Kúpne opcie: rozdiel medzi uzatváracou cenou vysporiadania a strike cenou kúpnej opcie.
  • Predajné opcie: rozdiel medzi strike cenou predajnej opcie a uzatváracou cenou vysporiadania.

Financovanie zmlúv CFD

Keď držíte zmluvu CFD (kontrakt na rozdiel), súhlasíte s tým, že vyrovnáte rozdiel medzi cenou, keď otvoríte pozíciu a cenou, keď pozíciu zatvoríte. Keď otvoríte pozíciu, neplatíte nič vopred, ale namiesto toho sú vám naúčtované náklady financovania. A naopak, ak máte krátku pozíciu, sú vám pripísané/vyplatené úroky.

Zatvorenie pozície

Zatvorenie investície vykonaním opačného obchodu. Ak ste napríklad kúpili 100 000 USDJPY, museli by ste predať za účelom zatvorenia tejto pozície 100 000 USDJPY.

Uzatváracia hodnota

Cena, za ktorú bola pozícia zatvorená. Netýka sa otvárania obchodov a bude rovnaká ako hodnota obchodu.

Trieda (opcií)

Súbor obchodovaných opcií rovnakej kategórie (americké alebo európske) v rámci rovnakého rozpätia splatnosti (krátkodobé alebo dlhodobé), ktoré sa vzťahujú k jednému nástroju.

Clearingové stredisko

Organizácia, ktorá registruje transakcie a poskytuje členom záruku konečného vysporiadania.

Uzatvárací index

Posledný index vypočítaný a zverejnený pri uzatvorení trhov, ktorý sa používa ako základ výpočtu marže.

Uzatváracia cena vysporiadania/cena vysporiadania pri dodaní

Vypočítava sa v deň exspirácie (opcie) alebo v posledný deň obchodovania (futures). Uzatváracia cena vysporiadania je referenčnou cenou pre exspirujúce opcie a konečnú výplatu variačnej marže na futures.

Poplatok

Akékoľvek pevné poplatky a poplatky za lístok, ktoré sa týkajú obchodov s určitým objemom.

Kontingenčný príkaz

Kontingenčné príkazy sú rovnaké ako súvisiace obchodné príkazy. K dispozícií sú viaceré typy: V prípade vykonania (podriadený), kedy sa podriadený príkaz stáva aktívnym v prípade, že bol vykonaný primárny príkaz. Jeden ruší druhý (O.C.O.), kedy výkon jedného príkazu ruší druhý. K dispozícii sú taktiež trojcestné kontingenčné príkazy, kedy sú zadané dva príkazy v prípade (V prípade vykonania), ak sa vykoná primárny príkaz. Tieto príkazy majú medzi sebou vzťah O.C.O. príkazov, čo umožňuje tak umiestniť okolo pozície príkaz na zastavenie straty aj na realizáciu zisku.

Kontrakt na rozdiel (CFD)

CFD je derivátom akciového produktu a používa sa na obchodovanie. Cena CFD sa odvíja presne podľa ceny podkladovej akcie. Obchodovanie s CFD ponúka množstvo výhod oproti tradičnému obchodovaniu s akciami, napríklad obchodovanie na maržu a priame (okamžité) obchodovanie namiesto čakania na naplnenie obchodného príkazu na burze.

Veľkosť kontraktu/násobiteľ

Suma podkladového aktíva v kontrakte na opcie alebo futures.

Hodnota kontraktu

Vypočítava sa vynásobením ponúkanej ceny prémie veľkosťou kontraktu (násobenie).

Konverzný kurz

Prevody a zisk/straty z obchodov sa konvertujú do základnej meny účtu na základe prevládajúceho výmenného kurzu v daný deň.

Náklady na zatvorenie

Náklady na zatvorenie vašich pozícií, napríklad poplatky a poplatky za obchodovanie.

Protimena

Vo Forexe sa jedná o menu, ktorou investor platí alebo ktorú prijíma počas obchodovania. Napríklad v rámci EURUSD je variabilnou menou USD, napríklad, že jedna jednotka EUR má hodnotu vyjadrenú rôznymi čiastkami v USD. Keď kupujete EUR, platíte s USD, a keď predávate EUR, prijímate USD. Druhá mena (v príklade vyššie je to EUR) sa nazýva základná mena.

Kríž

Výber menového kríža na obchodovanie, napríklad USDJPY. USDPY znamená, že obchodujete americké doláre za japonské jeny. Ak kupujete, kupujete doláre a platíte v jenoch, a ak predávate, predávate doláre a prijímate jeny.

Krížová marža

Pomôcka, v rámci ktorej sa vypočíta počiatočná marža na základe portfólia pozostávajúceho buď z opcií a futures na ten istý produkt (krížová marža na opciu), alebo na viacero kontraktov (krížová marža medzi kontraktmi). Portfólio je niekedy exponované voči riziku vyplývajúcemu z protichodných pohybov trhu: krížová marža tento fakt zachytáva, vďaka čomu je možné znížiť počiatočné riziko.

Obchodovanie s menami

Obchodovanie s menami je alternatívne označenie forexového obchodovania, FX obchodovania alebo obchodovania s cudzími menami. Saxo Bank poskytuje online platformu na obchodovanie s menami.

Denný príkaz (DO)

Príkaz, ktorý platí do konca dňa. Ak sa pred tým nenaplní, zruší sa.

V prípade Forexu nastáva koniec dňa o 22:00 GMT v deň, kedy ste príkaz zadali.

V prípade zmlúv CFD a akcií nastáva koniec dňa vtedy, keď sa zatvorí burza, na ktorej sa daná akcia obchoduje.

Denný cenový limit

Maximálny povolený pohyb ceny v pomere k predošlej dennej cene vysporiadania, ktorú stanovil operátor trhu. Po dosiahnutí cenového limitu sa môže obchodovanie pozastaviť, nastaví sa nový cenový limit, vyvolá sa variačná marža a obchodovanie pokračuje.

Denná cena vysporiadania

Vypočítava a oznamuje sa každý deň. Denná cena vysporiadania sa používa na stanovenie variačnej marže pre kontrakty futures a limity fluktuácie v nasledujúci deň obchodovania. Používa sa taktiež ako referencia pre skorý výkon amerických akciových opcií

Pokles

Pokles hodnoty nástroja

Dátum dodania

Dátum, kedy prebehne dodanie podkladového tovaru kontraktu futures. V prípade špekulatívneho investovania do futures musí byť pozícia kontraktu futures uzatvorená v tento deň alebo pred ním.

Delta

Miera toho, ako veľmi sa cena opcie bude líšiť od zmeny v cene podkladového aktíva. Delty majú hodnotu od 0 do 1 v prípade kúpnych opcií a od -1 do 0 v prípade predajných opcií.

Zníženie ceny

Pokles hodnoty nástroja

Derivatívne

Nástroje, ktoré sú odvodené (derivované) od iného nástroja. Napríklad zmluvy CFD sú derivátmi fyzických akcií.

Priamy prístup na trh (DMA)

Priama účasť v knihe príkazov, ktorú vedie burza. Kniha príkazov obsahuje príkazy na nákup a predaj cenných papierov a používa sa na stanovenie aktuálnej ponúkanej/požadovanej ceny.

Dividenda

Podiel hodnoty akcií spoločnosti, ktorý sa vypláca akcionárom. Akcia predávaná za 100 USD za akciu s ročnou dividendou 1 USD na akciu vynáša investorovi 1 %.

Downtick

Pohyb jedného alebo viacerých tikov nadol v rámci cenovej ponuky. Mnoho búrz má pravidlo tiku nahor, ktoré stanovuje, že akciu je možné predať len vtedy, ak cena akcia zaznamenala tik vyššie ako bola posledná cena, za ktorú prebehla transakcia. To je namierené na obchodníkov, ktorí chcú realizovať krátky predaj, a účelom je predísť lavínovým poklesom na trhu. Ostatné burzy majú pravidlá overenia tikov, ktoré sú v podstate také isté ako pravidlo tiku nahor: akcie je možné krátko predávať na tzv. nulových tikoch nahor, čo znamená, že transakčná cena je buď vyššia ako posledná cena transakcie, alebo že sa transakčná cena nezmenila, ale je vyššia ako transakčná cena, ktorá jej predchádzala. Tomu sa hovorí nulový tik nahor alebo nulový plusový tik. Zmluvy CFD majú výhodu pre obchodníkov, ktorí očakávajú pokles akcie, pretože sa na zmluvy CFD nevzťahujú žiadne pravidlá tikov nahor alebo overenia tikov.