Smernica MiFID II v Saxo Bank

MiFiD Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi ESMA Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

Čo pre vás smernica MiFID II znamená

Saxo Bank si vždy zakladala na čestnosti, transparentnosti a uprednostňovaní záujmov klientov do popredia všetkého, čo robíme. Teraz sme poctení tým, že podporujeme smernicu MiFID II, ktorá pretvára naše zásady do prísnych požiadaviek regulácie. 

Sme si istí, že uvítate smernicu MiFID II a nové úrovne ochrany a transparentnosti, ktoré ponúka. Predovšetkým, keď budete mať podrobnejšie a prístupnejšie náklady na obchodovanie, rozpisy nákladov vo vykazovaní a taktiež ochranu ponúkanú prostredníctvom Hodnotenia cieľového trhu a popisy vyrobených produktov PRIIP KID. 

Nižšie je uvedený popis smernice MiFID II a niektorých funkcií, ktoré zavádzame za účelom vašej ochrany.

Čo je to smernica MiFID a MiFID II

Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) je legislatívou Európskej únie, ktorá reguluje firmy poskytujúce klientom služby súvisiace s „finančnými nástrojmi“ (akcie, dlhopisy, podiely v systémoch kolektívneho investovania a deriváty) a miesta, kde sa tieto nástroje obchodujú.

Od 3. januára 2018 nadobúda účinnosť nová legislatíva 2014/65/EÚ (známa ako MiFID II), ktorá obsahuje mnoho iniciatív na posilnenie ochrany investorov a zlepšenie transparentnosti a vykazovania.

Saxo Bank zavádza mnohé funkcie, aby plnila tieto iniciatívy.

Viac informácií o smernici MiFID II

Hodnotenie cieľového trhu/test primeranosti

Smernica MiFID II požaduje, aby sme rozlišovali medzi komplexnými a nekomplexnými produktmi. V prípade komplexných produktov sme povinní ponúknuť Hodnotenie cieľového trhu a Test primeranosti a ponúknuť neprofesionálnym klientom primerané podávanie správ a upozornení na riziká.

Prečítajte si viac o novom Hodnotení cieľového trhu a Teste primeranosti

Oznamovanie nákladov a poplatkov

Smernica MiFID II požaduje, aby sme oznamovali všetky náklady a poplatky klientom ex-ante (pred obchodom) aj po obchode.

Oznamovanie nákladov pred obchodom

V prípade oznamovaní nákladov pred obchodom zavádzame na našich platformách novú súčasť Podmienky obchodovania, ktorá podrobne popisuje náklady na obchodovanie a držbu v prípade obchodovania s daným nástrojom. Podmienky obchodovania pre vybraný nástroj sú starostlivo včlenené do všetkých obchodných modulov a oblastí obchodovania v platforme a sú z nich jednoducho dostupné.

Prečítajte si viac o nových podmienkach obchodovania

Oznamovanie nákladov po obchode

V prípade oznamovaní nákladov po obchode ponúkame novú správu Prehľad portfólia, ktorá popisuje náklady a poplatky spojené s produktmi a nástrojmi, ktoré ste obchodovali. Prehľad portfólia je dostupný na našich platformách v časti Účet.

Oznamovanie nákladov po obchode

Dokumenty s kľúčovými informáciami o produktoch PRIIP (Dokumenty KID pre PRIIP)

Dokumenty s kľúčovými informáciami o PRIIP
Okrem smernice MiFID II nadobúda 1. januára 2018 účinnosť tiež nové nariadenie o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení (PRIIP), ktoré vyžaduje, aby „tvorcovia“ finančných produktov vydávali ku všetkým svojim produktom dokumenty s kľúčovými informáciami (KID), ktoré popisujú hlavné vlastnosti, náklady, riziká a výhody.

Dokumenty KID pre PRIIP pre produkty, ktorých tvorcom je Saxo Bank, je možné nájsť tu:

  • FX
  • FX opcie
  • CFD na akcie
  • CFD na ETP
  • CFD na indexy
  • CFD na futures

V prípade produktov, ktoré nie sú PRIIP (na burze obchodované a riadené fondy) bude prístup k dokumentom KID tvorcov umožnený prostredníctvom platforiem, na ktorých je daný produkt dostupný.

Zásada najlepšej realizácie

Saxo Bank je povinná jednať čestne, spravodlivo, profesionálne a v najlepšom záujme klienta. V súvislosti s realizáciou príkazov je Saxo Bank povinná podniknúť dostatočné kroky, aby dosiahla najlepší možný výsledok pri realizácii príkazov klientov alebo pri zadávaní príkazov spoločne s inými subjektmi, alebo pri zasielaní príkazov iným subjektom za účelom ich výkonu. 

Úplné znenie našich Zásad realizácie príkazov v súlade so smernicou MiFID II je k dispozícii tu.

Správy o znížení ceny

Smernica MiFID II vyžaduje, aby sme upozorňovali klientov, ak hodnota ich pozícií v „transakciách s podmieneným záväzkom“ (obchody s produktmi založenými na marži) poklesne o 10 %, a následne o ďalších poklesoch v intervaloch po 10 %.

V prípade klientov so spravovanými účtami (napríklad účty Saxo Select) sme povinní upozorňovať klientov, ak hodnota ich spravovaného účtu poklesne za určité obdobie o 10 %, a následne o ďalších poklesoch v intervaloch po 10 %.

Aby sme tieto povinnosti dodržali, budeme doručovať oznámenia o znížení ceny pozície a účtu prostredníctvom platforiem a taktiež prostredníctvom e-mailu.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.