Čo je to smernica MiFID II?

MiFID Smernica o trhoch s finančnými nástrojmiKľúčová časť európskeho práva sa podrobuje zmenám, ktorých účelom je chrániť vás pri nákupe finančných produktov alebo investovaní do nich. Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) sa práve aktualizuje a posilňuje v niektorých dôležitých oblastiach a bude sa označovať skratkou MiFID II.

Smernica MiFID tvorí základnú časť regulácie finančných trhov v Európskej únii. Reguluje poskytovanie investičných služieb súvisiacich s finančnými nástrojmi (akými sú akcie, dlhopisy, deriváty a rôzne štruktúrované produkty) bankami a investičnými spoločnosťami a prevádzky tradičných akciových búrz a alternatívnych obchodných systémov. Jedným z jej základných cieľov je zaistiť vysokú mieru harmonizovanej ochrany investorov do finančných nástrojov.

Kedy smernice MiFID II a MiFIR vstúpia do platnosti?

Smernice MiFID II/MiFIR vstúpia do platnosti 3. januára 2018. Tento nový legislatívny rámec posilní ochranu investorov a zlepší fungovanie finančných trhov. Zaistí, aby boli efektívnejšie, odolnejšie a transparentnejšie.

Aký vplyv to bude mať na investorov?

Ochrana investorov sa posilní zavedením nových požiadaviek týkajúcich sa správy produktov a nezávislého investičného poradenstva, ako aj zlepšením požiadaviek v rôznych oblastiach vrátane zodpovedností riadiacich orgánov, stimulov, informácií a vykazovania údajov pre klientov, odmien zamestnancom a najlepšej realizácie.

Čo to bude v praxi znamenať

Klienti uvidia mnohé úpravy obchodných platforiem, ktoré používajú, správ, ktoré dostávajú a informácií týkajúcich sa nákladov, rizík a odmien v prípade nimi vybratých investičných produktov.

Aký vplyv to bude mať na štruktúru trhu?

Smernica MiFID II predstavuje komplexný regulačný rámec, ktorý ovplyvní mnohé časti investičných spoločností pre väčšinu účastníkov trhu v rámci viacerých tried aktív.

Smernice MiFID II a MiFIR zaistia spravodlivejšie, bezpečnejšie a efektívnejšie fungovanie trhov a pomôžu zabezpečiť väčšiu transparentnosť pre všetkých účastníkov. Nové požiadavky na výkazníctvo a testy zvýšia množstvo dostupných informácií, znížia využívanie uzatvorených obchodných systémov (tzv. „dark pools“) a obchodovanie na mimoburzových systémoch (OTC). Pravidlá upravujúce veľmi frekventované obchodovanie stanovujú prísny súbor organizačných požiadaviek kladených na investičné firmy a obchodné systémy; cieľom ustanovení regulujúcich nediskriminačný prístup k centrálnym protistranám (CCP), obchodným systémom a benchmarkom je zvýšiť konkurenciu.

Aký vplyv to bude mať investičné spoločnosti?

Transparentnosť – rozšírenie požiadaviek na transparentnosť pred i po transakcii nad rámec akcií na ďalšie nástroje obchodované v obchodnom systéme, napríklad na fondy obchodované na burze (ETF), deriváty a dlhopisy.

Povinnosti týkajúce sa obchodovania – pokiaľ ide o akcie prijaté na obchodovanie v obchodnom systéme, musí investičná firma, ktorej činnosť upravuje smernica MiFID, s výnimkou určitých obmedzených prípadov, zabezpečiť, aby boli obchodné transakcie realizované na regulovanom trhu (RM), v mnohostrannom obchodnom systéme (MTF), v organizovanom obchodnom systéme (OTF), v systematickom internalizátore (SI) alebo v ekvivalentnom obchodnom systéme tretej krajiny.

Pokiaľ ide o deriváty, ktoré sú predmetom povinného clearingu v rámci nariadenia EMIR, bude sa postupne vykonávať posúdenie s cieľom určiť, či by takéto nástroje mali byť tiež povinne obchodované iba v obchodných systémoch.

Kvalita realizácie – investičné firmy spadajúce do pôsobnosti smernice MiFID budú teraz povinné vykazovať každý rok 5 najviac využívaných miest vykonávania pokynov (podľa objemu obchodných transakcií), kde za uplynulý rok zadávali pokyny, vrátane podielu agresívnych, pasívnych a priamych pokynov pre každú triedu finančných nástrojov. Navyše sa údaje o kvalite realizácie musia publikovať každý štvrťrok na úrovni nástrojov pre každé miesto vykonávania pokynov.

Vykazovanie transakcií – zmeny režimu vykazovania transakcií vrátane rozšírenia dátových polí týkajúcich sa produktov, klientov a transakcií (napr. identifikačných údajov právnických osôb), rovnako ako nové pravidlá upravujúce ohlasovacie povinnosti firiem. Zavedenie výkazov a limitov pozícií pre komodity v nadväznosti na pravidlá USA, ktoré uplatňuje CFTC.

V odvetví prebieha ďalšia debata o mnohých technických aspektoch zavedenia požadovaných opatrení a treba podotknúť, že pri zavádzaní smernice MiFID môžu rôzne príslušné vnútroštátne orgány zaujať rôzne prístupy.

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.