Oznamovanie nákladov pred obchodom

V súlade s požiadavkami smernice MIFID II na oznamovanie nákladov pred obchodom zavádzame do platforiem novú súčasť Podmienok obchodovania, ktorá uvádza podrobný rozpis nákladov na obchodovanie a držbu spojených s daným finančným nástrojom.

Prístup k Podmienkam obchodovania

Podmienky obchodovania boli vnútorne integrované s obchodnými súčasťami platformy a je ich možné ľahko sprístupniť:

  • z obchodných lístkov vybraných finančných nástrojov kliknutím na ich informačnú ikonu

  • z ponuky vyvolanej kliknutím pravým tlačidlom myši vo všetkých obchodných moduloch a obchodných oblastiach platformy 

  • Podmienky obchodovania môžete sprístupniť aj z ponuky Account (Účet) > Other (Iné) > Trading Conditions (Podmienky obchodovania)

Náklady

Náklady spojené s obchodovaním vybraného finančného nástroja sú uvedené v časti Náklady Podmienok obchodovania.

Náklady sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:

Náklady na obchodovanie – náklady na obchodovanie spojené s nákupom či predajom finančného nástroja vrátane provízií, spreadov a maklérskych poplatkov za prevod meny.

Spread – pri produktoch obchodovaných so spreadom (FX, indexy CFD, komodity CFD) znázorňuje bežný alebo minimálny rozdiel medzi ponukovou (predajnou) a dopytovou (kúpnou) cenou.

Náklady na držbu – náklady spojené s držaním pozície na určitý čas. Náklady na držbu môžu zahŕňať poplatky FX rollover, poplatky za úschovu (akcie a fondy), prevádzkové náklady (futures, exspirujúce CFD a opcie), jednodenné financovanie CFD.

Dokumenty s kľúčovými informáciami (KID)

Keď je pre vybraný finančný nástroj k dispozícii Dokument s kľúčovými informáciami, je možné ho sprístupniť z časti Náklady Podmienok obchodovania prostredníctvom príslušného odkazu:

  • pri produktoch PRIIPS sa bude jednať o odkaz na Dokumenty s kľúčovými informáciami týkajúce sa štruktúrovaných retailových a poisťovacích investičných produktov na našich webových stránkach
  • pri produktoch obchodovaných na burze o odkaz na Dokument s kľúčovými informáciami výrobcu
  • Dokumenty s kľúčovými informáciami nie sú k dispozícii pre akcie a dlhopisy alebo pre ne nie sú vyžadované.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.