Status profesionálneho klienta: čo to pre vás znamená

Od 30. Júla vstúpia do platnosti viaceré zmeny v spôsobe, akým sú produkty s využitím pákového efektu, ako napr. CFD kontrakty, ponúkané maloobchodným klientom.

Tieto zmeny zavedené Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA) zahŕňajú:

Limity finančnej páky ponúkanej retailovým obchodníkom,

Obmedzený prístup k niektorým produktom,

Ochrana pred negatívnym zostatkom

Žiadosť o status profesionálneho klienta. Prihláste sa a prejdite do menu Account > Other > Classification (Účet > Iné > Klasifikácia) a postupujte podľa uvedených krokov alebo sa obrátte na svojho Account managera.

Tieto zmeny sa týkajú všetkých poskytovateľov CFD, forexu a spreadových stávok, ale nemajú vplyv na profesionálnych obchodníkov.

Môžete požiadať o zmenu vašej klasifikácie na voliteľného profesionálneho klienta, aby sa vás obmedzenia netýkali. Ako voliteľný profesionálny klient však stratíte niektoré formy regulačnej ochrany, ktoré sú určené pre retailových obchodníkov.

Dôsledne si prečítajte nasledujúce informácie a vezmite do úvahy riziká spojené so zmenou klasifikácie.

Detaily o stave voliteľného profesionálneho klienta

Ochrana, ktorá vám zostane

Ochrana, ktorej sa zrieknete

Záručný fond
Ako jednotlivec máte nárok na ochranu prostredníctvom záručného fondu až do výšky 100 000 EUR na hotovostné vklady, ktoré máte u nás uložené. Vklady v hotovosti sú vypočítavané ako čistý voľný vklad po odpočítaní akéhokoľvek dlhu voči banke.

Obmedzenia páky
Obmedzenia páky, ktoré sa budú vzťahovať na niektoré naše produkty, nebudú platiť pre profesionálnych klientov. Majte na pamäti, že zvýšenie pákového efektu znamená aj zvýšenie rizika. Tu nájdete porovnania páky

Dánska rada pre sťažnosti na bankové služby (Pengainstituankenævnet)
Ak ste fyzická osoba konajúca mimo svojej obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti, mali by ste mať nárok na využívanie služieb Dánskej rady pre sťažnosti na bankové služby. Ak si nie ste istí, či služby rady môžete využiť, mali by ste ju kontaktovať priamo.

Ochrana pred debetným zostatkom
Profesionálnym klientom nemusíme ponúkať ochranu pred debetným zostatkom, preto ak sa váš účet dostane do debetného zostatku, musíte uskutočniť dodatočné platby, čo znamená, že vám môžu vzniknúť straty, ktoré presiahnu vaše vklady.

Optimálna exekúcia príkazov klientov
Máme všeobecnú povinnosť jednať čestne, spravodlivo, profesionálne a v najlepšom záujme klienta. V súvislosti s realizáciou príkazov sme povinní podniknúť všetky primerané kroky, aby sme konzistentne dosahovali najlepšie možné výsledky pre klientov pri realizácii príkazov klientov alebo pri zadávaní príkazov spoločne s tretími stranami, či pri zasielaní príkazov tretím stranám za účelom ich realizácie.

Produktové obmedzenia
Po tom, ako preukážete, že máte potrebné skúsenosti a vedomosti na to, aby ste pochopili riziká súvisiace s obchodovaním s komplexnými finančnými produktami, sa na vás nebudú vzťahovať produktové obmedzenia.

Zmena v kategorizácii
Zostáva vám nárok kedykoľvek požiadať o inú kategorizáciu, napríklad v prípade, ak chcete získať vyššiu úroveň regulačnej ochrany.

Upozornenia na riziká
Po tom, ako preukážete, že máte potrebné skúsenosti a vedomosti na to, aby ste pochopili riziká súvisiace s obchodovaním s našimi produktami, nebudeme mať povinnosť vám poskytovať žiadne štandardizované upozornenia na riziká.

 

Komunikácia
Keď preukážete, že zaručene rozumiete našim produktom, službám a s nimi spojeným rizikám, môžeme s vami komunikovať sofistikovanejším spôsobom.

Vždy s vami budeme komunikovať jasne, spravodlivo a bez snahy o zavádzanie, bez ohľadu na kategorizáciu klienta.

 

Profesionálny klient versus Retailový klient - porovnanie pákového efektu

SAXO PROFESIONÁLNY KLIENT (min.)SAXO RETAILOVÝ KLIENT
FX (Hlavné)1.50%3.33%30:1
FX (Vedľajšie)2.00%5.00%20:1
Indexy (Hlavné)2.50%5.00%20:1
Indexy (Vedľajšie)3.00%10.00%10:1
Zlato3.00%5.00%20:1
Komodity2%10%10:1
Akcie10.00%20.00%5:1
Žiadosť o status profesionálneho klienta. Prihláste sa a prejdite do menu Account > Other > Classification (Účet > Iné > Klasifikácia) a postupujte podľa uvedených krokov alebo sa obrátte na svojho Account managera.

Kvalifikačné kritériá

Ak chcete získať oprávnenie na profesionálnu kategorizáciu, musíte mať potrebnú odbornosť, skúsenosti a vedomosti na to, aby ste boli schopní vykonávať samostatné investičné rozhodnutia. Budete tiež musieť splniť minimálne dve z troch nasledujúcich kritérií určených orgánom ESMA a poskytnúť nám príslušné podporné informácie:

Skúsenosti s obchodovaním

Museli ste vykonať transakcie významnej veľkosti s relevantným produktom v priemere minimálne desaťkrát za štvrťrok v posledných štyroch štvrťrokoch (v spoločnosti Saxo alebo u iných poskytovateľov).

Portfólio

Hodnota vášho investičného portfólia (spravovaného u spoločnosti Saxo alebo iných poskytovateľov) vrátane vkladov v hotovosti a finančných nástrojov presahuje 500 000 EUR.

Znalosti o obchodovaní

Pracujete alebo ste pracovali vo finančnom sektore najmenej jeden rok v odbornej pozícii, ktorá si vyžaduje znalosť relevantných produktov.

Detaily o kvalifikačných kritériách

Veľkosť a objem obchodov:

Museli ste vykonať transakcie významnej veľkosti s relevantným produktom v priemere minimálne desaťkrát za štvrťrok v posledných štyroch štvrťrokoch (v spoločnosti Saxo alebo u iných poskytovateľov).

Relevantné produkty zahŕňajú: CFD/swapy, FX (spoty/forwardy/FX opcie), futures, opcie, produkty obchodované na burze s použitím páky, warranty, binárne opcie.

Významná veľkosť sa považuje za minimálnu nominálnu hodnotu vo výške napríklad 100 000 EUR na forexe, 50 000 EUR na indexoch a 10 000 EUR na CFD na jednotlivé akcie.

Priemerná početnosť obchodov môže byť u jedného poskytovateľa alebo u viacerých. Požiadame vás o naskenované kópie výpisov pre akékoľvek obchodné aktivity mimo spoločnosti Saxo.

Veľkosť portfólia

Hodnota vášho investičného portfólia (spravovaného u spoločnosti Saxo alebo iných poskytovateľov) je definovaná vrátane vkladov v hotovosti a finančných nástrojov* a presahuje 500 000 EUR.

Akceptovateľné príklady investičného portfólia zahŕňajú: úspory v hotovosti, akciové portfólio, obchodné účty a vzájomné fondy.

Neakceptovateľné príklady zahŕňajú: podnikové dôchodkové programy, neobchodovateľné aktíva, nehnuteľnosti, luxusné vozidlá, šperky.
Ak je portfólio spravované mimo spoločnosti Saxo, môžeme vás požiadať o naskenované kópie výpisov od ostatných poskytovateľov.

Odborné skúsenosti

Pracujete alebo ste pracovali vo finančnom sektore najmenej jeden rok v odbornej pozícii, ktorá si vyžaduje znalosť relevantných produktov.

Požiadame vás o poskytnutie detailov o vašej funkcii a o tom, ako ste vďaka nej získali dostatočné vedomosti a skúsenosti, a v prípade potreby môžeme požadovať aj dôkaz.