Informácie o zásadách odmeňovania skupiny Saxo Bank a článku 5 smernice SFDR

Pre skupinu Saxo Bank je nevyhnutné, aby zamestnanci pracujúci v obchodných oblastiach, na ktoré sa vzťahujú zásady skupiny Saxo Bank pre riziká v oblasti udržateľnosti, tieto príslušné zásady dodržiavali.

V súlade so zásadami odmeňovania skupiny Saxo Bank sa preto vyžaduje, aby v prípade zamestnancov, ktorých práca súvisí so službami správy portfólia, penzijným a finančným poradenstvom (alebo inými pozíciami, pokiaľ sa považujú za relevantné pre článok 5 smernice 2019/2088 „SFDR“), bol aspoň jeden z kľúčových ukazovateľov výkonnosti stanovených pre jednotlivých zamestnancov spojený s dodržiavaním zásad skupiny Saxo Bank pre riziká v oblasti udržateľnosti, ktoré musia zamestnanci v rámci riadneho výkonu svojej práce dodržiavať.

V súvislosti s rozhodnutím skupiny Saxo Bank o tom, či má byť zamestnancovi priznaný bonus v rámci bonusového programu, musí byť negatívnym nefinančným výsledkom v podobe neetického alebo nevyhovujúceho správania prikladaný väčší význam než akýmkoľvek dobrým finančným výsledkom dosiahnutým skupinou Saxo Bank, organizačnou jednotkou alebo spoločnosťou, v ktorej je zamestnanec zamestnaný, a príslušným zamestnancom. V rozsahu zodpovedajúcom postaveniu a povinnostiam zamestnanca musí to isté platiť aj pre ostatné nefinančné výkonnostné kritériá.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.