Strategie inwestycyjne — najczęściej zadawane pytania

Czym jest strategia inwestycyjna?

Strategia inwestycyjna to rozwiązanie inwestycyjne przygotowane dla tych, którzy poszukują inwestycji o charakterze spekulacyjnym, ale mają zbyt mało czasu i doświadczenia, aby samodzielnie wejść w takie inwestycje i zarządzać nimi.

Saxo Bank wybrał kilka strategii inwestycyjnych zarządzanych przez ludzi — nazywanych dostawcami strategii — i opracował w pełni zautomatyzowane rozwiązanie, które umożliwia Ci inwestowanie według wybranej (lub wybranych) strategii oraz kontrolowanie inwestycji w całkowicie przejrzysty sposób.

Czym jest SaxoSelect?

SaxoSelect to w pełni zdigitalizowana i zautomatyzowana usługa inwestycyjna, która umożliwia klientom Saxo Bank inwestowanie według wybranych strategii bezpośrednio z poziomu platformy transakcyjnej.

SaxoSelect oferuje dwa główne rodzaje strategii: portfele inwestycyjne dla inwestujących długoterminowo oraz strategie inwestycyjne dla bardziej skłonnych do ryzyka i doświadczonych inwestorów.

Jak rozpocząć inwestowanie ze strategią inwestycyjną?

Inwestowanie według strategii inwestycyjnej jest podobne do inwestowania w fundusz: wybierasz strategię, klikasz „Inwestuj” i postępujesz zgodnie z instrukcjami online, aby dokonać inwestycji. Środki przeznaczone na inwestycję są automatycznie przelewane z Twojego głównego rachunku na nowo utworzony rachunek inwestycyjny po dokonaniu inwestycji. Masz stałą, pełną kontrolę nad swoimi rachunkami inwestycyjnymi.

Aby zainwestować według jednej ze strategii, musisz posiadać rzeczywisty rachunek w Saxo Bank A/S z odpowiednią ilością środków.

Czy strategie inwestycyjne są dostępne dla każdego?

Strategie inwestycyjne zaklasyfikowano jako ofertę bardzo ryzykownej inwestycji i przed przystąpieniem do dokonywania transakcji musisz wykazać, że jesteś odpowiednim inwestorem w przypadku tego typu usługi. Zgodnie z legislacją UE musisz przejść test adekwatności MiFID, który wyświetlony zostanie online w trakcie procedury Twojej inwestycji początkowej.

Czy muszę otworzyć nowy rachunek, aby zacząć inwestować?

Nie, nie jest to wymagane.

Gdy dokonasz inwestycji według jednej ze strategii inwestycyjnych, automatycznie zostanie stworzony specjalny rachunek podrzędny, który zostanie powiązany z Twoim istniejącym rachunkiem w Saxo Bank. Oznacza to, że używając tego samego loginu możesz śledzić i kontrolować swój główny rachunek transakcyjny oraz zautomatyzowane rachunki inwestycyjne. To takie proste!

Jak mogę zabezpieczyć swoją inwestycję?

Saxo Bank zaprojektował mechanizm stop out, który nazywamy osłoną inwestycyjną. Możesz dzięki niemu chronić swoją inwestycję. Samodzielnie ustalasz poziom osłony inwestycyjnej w module zleceń przed zatwierdzeniem swojej inwestycji.

Przykładowo: jeśli Twoja inwestycja z jedną strategią to 20 000 USD, to osłona inwestycyjna ustawiona jest domyślnie na 70% wartości inwestycji początkowej (tj. 14 000 USD). Możesz zmienić tę wartość, ale należy pamiętać, że poziom osłony inwestycyjnej nie może być wyższy niż 90%. Gdy wartość Twojego rachunku inwestycyjnego spadnie poniżej poziomu osłony inwestycyjnej, wszystkie pozycje zostaną zamknięte po cenie rynkowej i połączenie ze strategią zostanie zakończone.

Osłonę inwestycyjna zaprojektowano tak, aby ograniczać potencjalne straty, ale nie ma gwarancji, że stracisz co najwyżej wcześniej ustaloną kwotę. Uwaga: aktywowanie osłony inwestycyjnej nie będzie mieć wpływu na Twój główny rachunek transakcyjny lub inne zautomatyzowane rachunku inwestycyjne, ponieważ rachunki te są traktowanie oddzielnie ze względu na depozyt zabezpieczający. Wartość osłony inwestycyjnej jest ustawiona na wybranym przez Ciebie poziomie i nie zmienia się wraz z wartością rachunku. Możesz jednak zmienić poziom osłony inwestycyjnej, korzystając z przycisku „Zarządzaj”, który znajduje się obok rachunku inwestycyjnego na Twojej platformie.

Jak działa SaxoSelect?

Saxo Bank A/S opracował najlepszą w swojej kategorii technologię wyszukiwania transakcji dokonanych przez dostawcę strategii na swoim rachunku. Po wykryciu elementu wyzwalającego transakcję nasze oprogramowanie tworzy blok zleceń zawierający zlecenia wszystkich naszych klientów indywidualnych, którzy zainwestowali według tej konkretnej strategii. Stąd realizacja transakcji zachodzi proporcjonalnie dla inwestorów, którzy wybrali tę konkretną strategię. Saxo Bank nie podejmuje decyzji uznaniowych dotyczących nabycia lub zbycia papierów wartościowych, a jedynie automatycznie wykonuje transakcje przeprowadzane w odniesieniu do danej strategii.

Dlaczego ważne jest to, że moje zlecenie realizuje się w bloku zleceń?

Jesteśmy zdania, że wszyscy inwestorzy, którzy wybrali konkretną strategię, powinni być traktowani jednakowo, o ile to tylko możliwe pod kątem inwestycyjnym. Aby osiągnąć ten cel, opracowaliśmy technologię umożliwiającą Saxo Bank A/S realizację zleceń pojedynczych inwestorów, którzy wybrali konkretną strategię, w tym samym pojedynczym zleceniu. Dzięki temu Twoje zlecenie jest przetwarzane dokładnie w tym samym momencie i w ten sam sposób co zlecenie innych inwestorów, którzy wybrali tę samą strategię. Uwaga: ta zasada nie odnosi się do realizowanych oddzielnie zleceń składanych w momencie Twojej inwestycji początkowej.

Gdzie mogę śledzić moje inwestycje?

Z poziomu platformy możesz śledzić swoje inwestycje, zarządzać osłoną inwestycyjną, zatrzymywać i wznawiać inwestycje, a także przelewać środki na rachunki inwestycyjne oraz między nimi.

Czym mogę zatrzymać inwestowanie w dowolnym momencie?

Możesz zatrzymać swoją inwestycję w dowolnym momencie, po prostu naciskając przycisk „Stop” w platformie umieszczony obok wybranej strategii.

Gdy zdecydujesz się na zatrzymanie inwestycji w ramach danej strategii, masz możliwość utrzymania wszystkich istniejących pozycji lub — domyślnie — zamknięcia ich. Jeśli zdecydujesz się na zamknięcie wszystkich pozycji, wygenerowane zostaną zlecenia rynkowe. Jeśli rynki bazowe będą akurat zamknięte, zlecenia te zostaną zrealizowane niezwłocznie po wznowieniu pracy rynków.

Pamiętaj: jeśli zdecydujesz się na utrzymanie istniejących pozycji, to będziesz ponosić odpowiedzialność za zarządzanie nimi. Tylko od Ciebie będzie zależeć ich zamknięcie, ponieważ gdy naciśniesz przycisk „Stop”, połączenie ze strategią zostanie zakończone.

Czy mogę wypróbować usługę w środowisku demo?

Niestety ta usługa nie jest dostępna w wersji demo.

Jak następuje dobór strategii inwestycyjnych?

Każda strategia zostaje poddana szczegółowej analizie due diligence — w procesie tym ocenia się wszystkie aspekty transakcji, zarządzania ryzykiem oraz pieniędzmi. Koncentrujemy się także na inwestorach, którzy zarządzają strategiami, oraz na tym, jak bardzo te strategie są skalowalne dla innych, korzystających z danej strategii inwestorów.

Bierzemy pod uwagę tylko rzeczywiste rachunki inwestycyjne, nie — rachunki demo. Choć dokładamy wszelkich starań w wybór możliwie najlepszych strategii, to należy pamiętać, że usługa ta stanowi ofertę bardzo ryzykownej inwestycji, ponieważ każda strategia jest oparta na dźwigni finansowej z powodu użycia produktów z depozytem zabezpieczającym oraz wysokiego ryzyka pojedynczych papierów wartościowych i klas aktywów.

Czy mogę zaufać statystycznym wynikom strategii?

Statystyka jest oparta na rzeczywistych danych transakcji pochodzących z rachunków zasilonych rzeczywistymi środkami. Przykładowo: statystyki zysków i spadków wartości obliczane są na podstawie wartości rachunków, z uwzględnieniem zarówno zamkniętych, jak i otwartych pozycji. Obliczeń statystycznych dokonuje się w oparciu o dane na koniec poprzedniego dnia transakcyjnego. Należy jednak pamiętać, że wyniki historyczne nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów.

Czy mogę wznowić inwestycję po jej zatrzymaniu?

Jeśli zdecydujesz się na wstrzymanie inwestycji, możesz ją później wznowić, klikając przycisk „Restart” wyraźnie oznaczony w platformie. Następnie poprosimy Cię o potwierdzenie, że Twoja sytuacja finansowa nie zmieniła się znacznie od ostatniej inwestycji. Musisz posiadać wystarczającą ilość środków na pokrycie minimalnych wymogów kapitałowych.

Czy mogę zamykać pojedyncze pozycje na moim rachunku strategii?

Dopóki Twoja inwestycja jest aktywna, nie masz możliwości zmniejszenia lub zwiększenia narażenia na ryzyko pojedynczej pozycji na Twoim specjalnym rachunku inwestycyjnym.

Inwestycja w strategię inwestycyjną powinna być rozumiana jako odrębna. Albo wchodzisz w daną strategię, albo nie.

Czy dostawcy strategii widzą moją inwestycję i zarządzają moimi środkami?

Nie, dostawcy nie mają dostępu do Twojego rachunku ani nie wiedzą, ilu inwestorów czy ile kapitału zaangażowanych jest w daną strategię. Dostawcy strategii koncentrują się jedynie na własnych transakcjach i rachunkach.

Jakie są koszty związane z SaxoSelect?

Prowizje i spready są równe stawkom detalicznym lub na lepszym poziomie. Dodatkowo Saxo Bank A/S pobiera opłatę za usługę oraz opłatę za wyniki podlegające standardowej zasadzie High Water Mark. Szczegóły wspomnianych opłat przedstawiono na stronie opisu strategii, a także w poleceniach inwestycyjnych (więcej informacji — zob. „Jak wyliczana jest opłata za wyniki?”).

Dlaczego wymagana jest opłata za usługę? Ile to kosztuje?

Opłata za usługę pokrywa koszty poniesione przez Saxo Bank A/S w związku ze świadczeniem usługi SaxoSelect, np. koszty zarządzania IT, pośrednie koszty operacyjne, pokrycie ryzyka. Opłata za usługę wynosi 0,5% rocznie i pobierana jest kwartalnie. Wyliczana jest ona codziennie na podstawie salda rachunku inwestycyjnego na koniec każdego dnia.

Jak wyliczana jest opłata za wyniki?

Saxo Bank A/S zatrzymuje 20% zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto wygenerowanego na Twoim rachunku inwestycyjnym. Opłata za wyniki podlega zasadzie High Water Mark (zob. „High Water Mark — jak to działa?”). Opłata nie podlega zwrotowi, jeśli w kolejnych okresach strategia przyniesie straty. Jeśli inwestujesz w kilka strategii inwestycyjnych, opłata za wyniki zostanie naliczona odrębnie za każdy specjalny rachunek inwestycyjny.

Przykład:

1 kwietnia klient inwestuje 20 000 EUR

Początkowe saldo rachunku wynosi 20 000 EUR.

Opłata za usługę = 0,5% rocznie, płatna kwartalnie z dołu.

Opłata za wyniki = 20% zysku netto, płatna kwartalnie i zgodnie z zasadą High Water Mark.

Początkowy High Water Mark

High Water Mark = saldo rachunku w dniu 1 kwietnia = 20 000 EUR

Opłata za usługę wyliczana jest codziennie.

Kwota dziennej opłaty za usługę wyliczana jest według wzoru:

Saldo rachunku na koniec dnia * (procent opłaty za usługę / 365)

Opłata za pierwszy dzień wyliczana jest w następujący sposób: 20 000 * (0,005 / 365) = 0,27 EUR

Aby uprościć ten przykład, zakładamy, że wartość rachunku pozostaje na poziomie 20 000 EUR przez cały kwiecień (30 dni) i wynosi 21 000 EUR przez pozostałą część kwartału (maj i czerwiec = 61 dni)

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, opłatę za usługę narastająco wylicza się w następujący sposób:

(20000*(0,005*30/365)) + (21000*(0,005*61/365)) = 25,76 EUR

Uwaga: rzeczywiste liczby mogą odrobinę różnić się od przedstawionych ze względu na zaokrąglanie wartości.

Strategia ta wygenerowała zysk w wysokości 1000 EUR na koniec kwartału

Saldo rachunku wynosi 21 000 EUR na koniec kwartału. Zysk = 1000 EUR

Opłata za wyniki wyliczana jest na koniec okresu

Z uwagi na fakt, że bieżące saldo rachunku jest wyższe niż bieżący High Water Mark, Saxo Bank A/S pobiera opłatę za wyniki.

Opłata za wyniki wyliczana jest według wzoru:

(Saldo netto – opłata za usługę narastająco) * procent opłaty za wyniki

(1000 – 25,767) * 0,2 = 194,85 EUR

Wartość salda netto to różnica między wartością rachunku na początku okresu a wartością rachunku na końcu okresu, wyłączając wpłaty i wypłaty środków.

Saldo rachunku na koniec kwartału (rachunek Klienta*):

Saldo rachunku na początek kwartału

20,000

Zysk/strata

1,000

Saldo końcowe przed opłatami

21,000

Opłata za usługę

(25.77)

Opłata za wyniki

(194.85)

Saldo rachunku na koniec kwartału

20,779.38


*wszystkie kwoty w EUR

Nowy High Water Mark dla tego rachunku wynosi obecnie 21 000 EUR. Stanowi to wartość referencyjną do wyliczenia opłaty za wyniki w kolejnym okresie.

High Water Mark — jak to działa?

High Water Mark to maksymalna historyczna wartość Twojej inwestycji na koniec okresu (w naszym przypadku koniec kwartału) w określonej strategii inwestycyjnej. Zasada High Water Mark to gwarancja, że opłata za te same zyski nie zostanie dwukrotnie pobrana.

High Water Mark

Na powyższej ilustracji zwrot w pierwszym kwartale (1500 EUR) podlegający opłacie za wyniki jest opłatą za usługę netto, a więc od inwestora pobierana jest jedynie opłata za wyniki ponad poziom wszystkich innych opłat i prowizji związanych z rachunkiem inwestycyjnym. Opłaty za usługę pobierane za okresy, w których nie osiągnięto dodatkowej stopy zwrotu pomniejszają wyniki za okresy, w których wygenerowano dodatkową stopę zwrotu przed wyliczeniem opłaty za wyniki.

Czy zostaną mi naliczone opłaty, jeśli wstrzymam inwestycję w trakcie kwartału?

Jeśli wstrzymasz inwestycję poza dokładnymi datami harmonogramu naliczania opłat za Twój rachunek inwestycyjny, to musisz ponieść narastającą wartość stosownych opłat. Na potrzeby wyliczeń poziom High Water Mark zostanie ustalony na dzień wstrzymania inwestycji.

Jak wyliczane są wyniki strategii inwestycyjnej?

Wyniki procentowe strategii inwestycyjnych obliczane są jako wyniki ważone czasowo. To standardowa metodologia obliczeń stosowana do porównywania zarządzających portfelami inwestycyjnymi w branży zarządzania aktywami. Wyniki opierają się zarówno na zrealizowanych, jak i niezrealizowanych transakcjach i nie uwzględniają wpływu operacji zasilenia rachunku.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.