Zrównoważone portfele — najczęściej zadawane pytania

Czym jest SaxoSelect?

SaxoSelect to w pełni zdigitalizowana i zautomatyzowana usługa inwestycyjna, która umożliwia klientom inwestowanie w szeroki zakres strategii inwestycyjnych i transakcyjnych bezpośrednio z poziomu platformy transakcyjnej.

Gdy rozpoczynasz inwestycję z SaxoSelect, automatycznie otwierany jest nowy rachunek w walucie portfela, zaś z rachunku domyślnego przelewana jest kwota inwestycji. SaxoSelect śledzi rachunek zarządzany przez doświadczonego tradera lub osobę zarządzającą funduszem i automatycznie kopiuje transakcje dokonywane na takim rachunku na Twój rachunek SaxoSelect z niewielkim opóźnieniem.

SaxoSelect oferuje trzy rodzaje strategii:

Strategie inwestycyjne

Strategie inwestycyjne śledzą rachunki utalentowanych traderów z listą sprawdzonych transakcji i oferują wysokie ryzyko/korzyści z agresywnych strategii transakcyjnych. Strategie zazwyczaj podążają za schematem takim jak ukierunkowanie na transakcje towarowe czy wykresy i wzorce, śledząc sygnały transakcji technicznych, ale są instynktowne decyzje doświadczonych traderów.

Portfele akcyjne

Portfele akcyjne zawierają akcje i są zarządzane przez zarządzających portfelem. Portfel Saxo Morningstar MOAT® opiera się na metodologii Morningstar MOAT®, a zarządzany i realizowany jest przez Saxo Bank.

Zrównoważone portfele

Zrównoważone portfele dla inwestorów długoterminowych zawierają fundusze ETF akcyjne i obligacyjne wybrane na podstawie analiz BlackRock. Portfele te oferują atrakcyjne możliwości inwestycyjne i stanowią idealny sposób przechowywania środków wykorzystywanych do transakcji na kredyt, w których procent wartości inwestycji danego portfela można wykorzystać jako zabezpieczenie dla takich produktów jak opcja walutowe, kontrakty CFD i kontrakty terminowe futures.

Jak zacząć?

Możesz nabyć portfel zbilansowany w taki sam sposób, jak nabywa się akcje.

Po prostu wybierz portfel, który najlepiej pasuje do Twojego profilu inwestycyjnego, zaloguj się do SaxoTrader, przejdź krótką procedurę on-line, zdecyduj, ile chcesz zainwestować, a inwestycja zostanie przetworzona i zrealizowana w czasie rzeczywistym, na Twoich oczach.

Portfel będzie regularnie i automatycznie równoważony przez Saxo Bank tak, aby był zgodny z wybranym przez Ciebie profilem ryzyka.

Gdzie mogę śledzić mój portfel zbilansowany?

Masz pełną kontrolę nad portfelem zbilansowanym i możesz cieszyć się jego pełnym oglądem.

Po dokonaniu inwestycji Saxo Bank tworzy specjalny rachunek podrzędny, na którym przechowywany będzie portfel zbilansowany. Rachunek podrzędny to swego rodzaju folder przypisany do Twojego rachunku SaxoTrader.

W ten sposób masz kontrolę nad portfelem zbilansowanym — możesz nim zarządzać i wstrzymać inwestowanie, gdy uznasz to za konieczne.

Co wchodzi w skład portfela zbilansowanego?

W skład portfeli zbilansowanych wchodzą fundusze będące przedmiotem obrotu giełdowego (powszechnie nazywane funduszami ETF).

EFT łączy w sobie korzyści z funduszu i z akcji. Jak w przypadku zwykłego funduszu fundusz ETF inwestuje w zbiór obligacji, akcji lub innych klas aktywów. Jak w przypadku akcji poszczególne fundusze ETF kupuje się i sprzedaje przez cały dzień, w godzinach otwarcia giełdy.

Posiadanie wystarczającej liczbę obligacji i akcji w celu zbudowania dobrze zdywersyfikowanego portfela wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Dzięki funduszom ETF inwestorzy posiadający portfele zbilansowane dysponują opłacalnym i dobrze zdywersyfikowanym rozwiązaniem bez konieczności wpłacania dużej ilości kapitału.

Czym są fundusze ETF (będące przedmiotem obrotu giełdowego) iShares?

Saxo Bank postanowił utworzyć swoje portfele zbilansowane w oparciu o fundusze będące przedmiotem obrotu giełdowego iShares z BlackRock.

iShares to globalny lider w zakresie funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego, mający ponad dekadę doświadczenia i dbający zarówno o inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, niezależnie od ich wielkości. iShares oferuje ponad 700 funduszy na całym świecie w licznych klasach aktywów i w ramach licznych strategii. Zarządzane przez firmę aktywa mają wartość ponad 1 biliona dolarów (stan na dzień 30 czerwca 2016 r.). Firma pomaga klientom na całym świecie budować centralną część ich portfeli, realizować specjalne cele inwestycyjne oraz wdrażać koncepcje rynkowe. Fundusze iShares korzystają z eksperckiego portfela i zarządzania ryzykiem oferowanych przez firmę BlackRock, zaufany podmiot zarządzający większą liczbą środków niż jakakolwiek inna firma inwestycyjna.*

(*Na podstawie zarządzanych aktywów o wartości 4,890 biliona dolarów według stanu na dzień 30.06.2016)

Saxo Bank wykorzystuje analizy i dane BlackRock do budowania portfeli zbilansowanych.

Badania i dane BlackRock wykorzystywane przez Saxo Bank w tworzeniu portfeli zbilansowanych opierają się na pewnych wewnętrznych założeniach, a BlackRock nie rozważa przydatności treści swoich badań i danych w zakresie indywidualnych potrzeb i tolerancji ryzyka wszystkich inwestorów. Stąd badania i dane BlackRock służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią porady inwestycyjnej ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia opisywanych papierów wartościowych. Badania i dane BlackRock nie zostały sporządzone zgodnie z wymogiem prawnym mającym wspierać niezależność badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań i danych przekazanych Saxo Bank i jako takie uznawane są za informacje marketingowe przekazywane SaxoBank.

Ile to kosztuje?

Za świadczone usługi Saxo Bank pobiera opłatę usługę w wysokości 0,9% rocznie wyliczaną na podstawie wartości rachunku portfela zbilansowanego. W stosownych przypadkach opłata zawiera podatek VAT.

Opłata za usługę wyliczana jest codziennie i pobierana na koniec każdego kwartału. Jeśli wstrzymasz swoją inwestycję w trakcie kwartału, zostanie wówczas pobrana skumulowana kwota opłaty za usługę.

Nie pobieramy prowizji do transakcji, gdy realizujemy Twoją inwestycję początkową lub równoważymy skład Twojego portfela. Ponadto za Twój portfel nie pobieramy opłat takich jak opłaty powiernicze, opłaty za brak aktywności na rachunku czy minimalne opłaty za zlecenie.

Uwaga: jeśli wybierzesz portfel zbilansowany notowany w innej walucie niż waluta rachunku finansowego, ponosić będziesz opłatę za przeliczenie waluty (0,5% zainwestowanej kwoty za przeliczenie).

Zarządzający funduszami ETF również pobiera opłatę za zarządzanie aktywami funduszu. Opłata ta nosi nazwę wskaźnika kosztów i pomniejsza wartość aktywów przechowywanych przez fundusz, a więc cena EFT nie uwzględnia wskaźnika kosztów. Sumę wskaźnika kosztów za każdy portfel zbilansowany można znaleźć w opisie każdego portfela; jest ona odrębna od opłaty za usługę.

Przykładowe wyliczenie opłaty za usługę:

1 kwietnia klient inwestuje 20 000 EUR

Początkowe saldo rachunku wynosi 20 000 EUR. Opłata za usługę = 0,9% rocznie, płatna kwartalnie z dołu

Opłata za usługę wyliczana jest codziennie.

Kwota dziennej opłaty za usługę wyliczana jest według wzoru:

Saldo rachunku na koniec dnia * (procent opłaty za usługę / 365)

Opłata za pierwszy dzień wyliczana jest w następujący sposób: 20 000 * (0,009 / 365) = 0,49 EUR

Aby uprościć ten przykład, zakładamy, że wartość rachunku pozostaje na poziomie 20 000 EUR przez cały kwiecień (30 dni) i wynosi 21 000 EUR przez pozostałą część kwartału (maj i czerwiec = 61 dni)

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, opłatę za usługę narastająco wylicza się w następujący sposób:

(20 000*(0,009*(30/365)) + (21 000*(0,009*(61/365)) = 46,38 EUR

Uwaga: rzeczywiste liczby mogą odrobinę różnić się od przedstawionych ze względu na zaokrąglanie wartości.

Saldo rachunku na koniec kwartału:

Saldo rachunku na początek kwartału

20,000

Zysk/strata

1,000

Saldo końcowe przed opłatami

21,000

Opłata za usługę

(46.38)

Saldo rachunku na koniec kwartału

20,953.62

*wszystkie kwoty w EUR

Opłata za usługę wylicza się obok wskaźnika kosztów funduszy ETF. Wskaźnik kosztów odejmuje się od aktywów funduszy ETF i wypłaca zarządzającemu funduszami ETF.

Czym jest wskaźnik kosztów?

Transakcji na funduszach ETF dokonuje się jak transakcji na akcjach — ich ceny kupna i sprzedaży są notowane giełdzie. W przeciwieństwie do akcji fundusz ETF podlega stałej opłacie za zarządzanie pobieranej zazwyczaj przez zarządzającego funduszem ETF i odejmowanej od aktywów EFT. To właśnie jest wskaźnik kosztów. Wskaźnik kosztów wykorzystuje się do pokrycia wydatków operacyjnych związanych z funduszami ETF.

Portfel zbilansowany to zbiór funduszy ETF, dlatego publikujemy średnią ważoną wskaźnika kosztów, aby wyrazić koszt zawarty w składowych portfela zbilansowanego. Średnia ważona wskaźnika kosztów może sporadycznie ulegać zmianie. Opłata za usługę Saxo Bank wyliczana jest odrębnie i nie stanowi części EFT (zob. opis opłat naliczanych przez Saxo Bank powyżej).

Czy mogę wypróbować portfel zbilansowany w środowisku demo?

Niestety ta usługa nie jest dostępna w wersji demo.

Czym mogę zatrzymać inwestowanie w dowolnym momencie?

Możesz zatrzymać swoją inwestycję w dowolnym momencie, po prostu naciskając przycisk „Stop” umieszczony obok strategii w platformie SaxoTrader.

Gdy zdecydujesz się na zatrzymanie inwestycji, masz możliwość utrzymania wszystkich istniejących pozycji lub — domyślnie — zamknięcia ich. Jeśli zdecydujesz się na zamknięcie wszystkich pozycji, wygenerowane zostaną zlecenia rynkowe. Jeśli rynki bazowe będą akurat zamknięte, zlecenia te zostaną zrealizowane niezwłocznie po wznowieniu pracy rynków.

Pamiętaj: jeśli zdecydujesz się na utrzymanie istniejących pozycji, to będziesz ponosić odpowiedzialność za zarządzanie nimi w każdym momencie. Gdy naciśniesz przycisk „Stop”, tylko od Ciebie będzie zależeć zamknięcie pozycji.

Czy mogę wznowić inwestycję po jej zatrzymaniu?

Jeśli zdecydujesz się na wstrzymanie inwestycji, możesz ją później wznowić, klikając przycisk „Restart”. Następnie poprosimy Cię o potwierdzenie, że Twoja sytuacja finansowa nie zmieniła się znacznie od ostatniej inwestycji. Musisz posiadać wystarczającą ilość środków na pokrycie minimalnych wymogów inwestycyjnych.

Czy mogę zamykać pojedyncze pozycje w moim portfelu zbilansowanym?

Dopóki Twoja inwestycja jest aktywna, nie masz możliwości zmniejszenia lub zwiększenia narażenia na ryzyko pojedynczej pozycji w Twoim portfelu zbilansowanym.

Portfel zbilansowany należy rozumieć jako odrębną inwestycję. Albo wchodzisz w nią, albo nie.

Czym jest strona portfela zbilansowanego?

Strona ta prezentuje podsumowanie historycznych wyników wygenerowanych przez portfel zbilansowany na rzeczywistym rachunku zasilanym Saxo Bank i podobnym do rachunków inwestorów. Należy jednak pamiętać, że wyniki historyczne nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów.

Jak wyliczane są wyniki portfeli zbilansowanych?

Wyniki procentowe obliczane są jako wyniki ważone czasowo. To standardowa metodologia obliczeń stosowana do porównywania zarządzających portfelem zbilansowanym w branży zarządzania aktywami. Wyniki opierają się zarówno na zrealizowanych, jak i niezrealizowanych transakcjach.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.