Informacje dotyczące depozytu zabezpieczającego

Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi depozytów zabezpieczających i innymi informacjami związanymi z transakcjami objętymi depozytem zabezpieczającym w Saxo.

Profesjonalne stawki depozytu zabezpieczającego podano w informacjach o depozytach zabezpieczających dla klientów profesjonalnych.

Wstępny i docelowy depozyt zabezpieczający na utrzymanie pozycji mają na celu ochronę przed niekorzystnymi warunkami rynkowymi poprzez utworzenie bufora między zdolnością handlową a poziomem zamknięcia pozycji z powodu niewystarczającego depozytu zabezpieczającego.

  1. Wstępny depozyt zabezpieczający: poprzedzająca transakcję kontrola depozytu zabezpieczającego dla złożonych zleceń — przy otwarciu nowej pozycji na rachunku musi być wystarczająca ilość wolnych środków, aby spełnić wymóg wstępnego depozytu zabezpieczającego.
  2. Docelowy depozyt zabezpieczający (na utrzymanie pozaycji): podlegająca ciągłej kontroli minimalna ilość środków pieniężnych lub innego zatwierdzonego zabezpieczenia, która musi być obecna na rachunku w celu podtrzymania otwartych pozycji. Wykorzystanie depozytu jest obliczane na podstawie docelowego depozytu zabezpieczającego. Gdy wymóg docelowego depozytu zabezpieczającego przestaje być spełniany, następuje zamknięcie pozycji (close-out).

Więcej informacji o wstępnym i docelowym depozycie zabezpieczającym można uzyskać tutaj.

Wymóg depozytu zabezpieczającego na opcjach walutowych jest obliczany dla pary walutowej (co zapewnia dostosowanie do koncepcji wielopoziomowych depozytów zabezpieczających dla par FX Spot i kontraktów forwards) oraz terminu zapadalności. W każdej parze walutowej występuje górne ograniczenie wymogu w zakresie depozytu zabezpieczającego, które jest najwyższą potencjalną ekspozycją w opcjach walutowych oraz pozycjach FX spot i forward, pomnożoną przez obowiązującą stawkę depozytu zabezpieczającego FX spot. Obliczenia te uwzględniają również potencjalny netting między opcjami walutowymi a pozycjami FX spot i forward.

W przypadku strategii ograniczonego ryzyka, np. spreadu short call, wymóg w zakresie depozytu zabezpieczającego dla portfela opcji walutowych oblicza się jako maksymalną stratę w przyszłości.

W przypadku strategii nieograniczonego ryzyka, np. opcji naked short, wymagany depozyt zabezpieczający oblicza się jako wartość nominalną pomnożoną przez obowiązującą stawkę depozytu zabezpieczającego FX spot.

Wielopoziomowe stawki depozytów zabezpieczających mają zastosowanie do obliczania depozytu zabezpieczającego dla opcji walutowych, gdy wymóg depozytu zabezpieczającego klienta wynika ze stawki depozytu zabezpieczającego FX spot, a nie maksymalnej straty w przyszłości. Obowiązujące poziomy depozytów zabezpieczających dla pozycji FX spot są tworzone w oparciu o wartości nominalne w USD — im wyższa wartość nominalna, tym wyższa stawka depozytu zabezpieczającego. Wymagany depozyt zabezpieczający w oparciu o wielopoziomowe stawki depozytów ustala się w przeliczeniu na parę walutową. Przy obliczaniu depozytu zabezpieczającego dla opcji walutowych obowiązujący wymóg depozytu zabezpieczającego FX spot w każdej parze walutowej jest wyrażony wielopoziomową lub mieszaną stawką depozytu zabezpieczającego ustaloną na podstawie najwyższej potencjalnej ekspozycji w opcjach walutowych oraz pozycjach FX spot i forward.

Przykład 1: Spread short call lub strategia ograniczonego ryzyka

Sprzedajesz spread call USDCAD za 10 mln przy stawkach 1,41 i 1,42. 
Aktualny kurs kasowy wynosi 1,40. 
Wymaganym depozytem zabezpieczającym będzie maksymalna strata w przyszłości w wysokości 71 429 USD (10 mln x (1,42 - 1,41) = 100 000 CAD / kurs USD 1,40).

Przykład 2: Nieograniczone ryzyko straty

Sprzedajesz opcję put USDCAD za 10 mln. Dysponujesz nieograniczonym ryzykiem straty. Wymóg w zakresie depozytu zabezpieczającego oblicza się zatem jako wartość nominalną pomnożoną przez obowiązującą stawkę depozytu zabezpieczającego FX spot.

Obowiązująca stawkę depozytu zabezpieczającego FX spot determinuje najwyższa potencjalna ekspozycja, która wynosi 10 mln USD. 
Zatem obowiązująca stawka depozytu zabezpieczającego FX spot to mieszana stawka depozytu zabezpieczającego wynosząca 2,2% ((1% x 3 mln USD + 2% x 2 mln USD + 3% x 5 mln USD) / 10 mln). 
Wymagany depozyt zabezpieczający wynosi więc 220 000 USD (2,2% x 10 mln USD).

Aby zobaczyć dodatkowe przykłady, kliknij tutaj.

Obliczanie depozytu zabezpieczającego opcji walutowych nie dotyczy opcji typu „touch”, jednak otwarte pozycje wpływają na kwotę wyświetlaną jako „Wolne środki pieniężne (transakcje objęte depozytem zabezpieczającym)” w podsumowaniu rachunku.

W związku z tym, jeśli na rachunku znajdują się pozycje zabezpieczone depozytem, wartość „Wykorzystania depozytu” wzrośnie po dodaniu pozycji opcji typu „touch”.

Uwaga. Przed otwarciem pozycji zostanie przeprowadzona kontrola wstępna w celu zapobieżenia przypadkowemu otwarciu pozycji opcji typu „touch” zwiększającej wykorzystanie depozytu powyżej 100%.

Możliwość częściowego wykorzystania niektórych instrumentów jako depozytu zabezpieczającego (tylko dla klientów profesjonalnych)

Saxo Bank pozwala na wykorzystywanie pewnej części inwestycji w określone akcje i fundusze ETF jako zabezpieczenia transakcji objętych depozytem zabezpieczającym. Wartość zabezpieczenia akcji lub pozycji ETF zależy od ratingu poszczególnych akcji lub funduszy ETF — zapoznaj się z tabelą konwersji poniżej.

Rating
1
2
3
4
5
6
Wartość zabezpieczenia pozycji
75%
50%
50%
25%
0%
0%

Przykład: 75% wartości pozycji na akcjach lub funduszach ETF z ratingiem 1 można wykorzystać jako zabezpieczenie (zamiast gotówki) do realizowania transakcji na produktach z depozytem zabezpieczającym, takich jak forex, kontrakty CFD, futures i opcje. Saxo Bank zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zaprzestania użycia pozycji na akcjach lub funduszach ETF jako depozytu zabezpieczającego dla większych wielkości pozycji lub portfeli akcji uznanych za obarczone wysokim ryzykiem.

Aby uzyskać pełną listę dostępnych akcji, ratingów i wartości zabezpieczeń, kliknij tutaj.

Aby uzyskać pełną listę dostępnych funduszy ETF, ratingów i wartości zabezpieczeń, kliknij tutaj.

Saxo pozwala na wykorzystywanie pewnej części inwestycji w określone obligacje jako zabezpieczenia transakcji objętych depozytem zabezpieczającym.

Wartość pozycji na obligacjach jako zabezpieczenia zależy od ratingu konkretnych obligacji, jak przedstawiono poniżej:

Definicja ratingu*Procent do użycia jako zabezpieczenie
Najwyższy rating (AAA)95%
Bardzo wysoka jakość (AA)90%
Wysoka jakość (A)80%

* rating nadawany wewnętrznie przez Saxo Bank

Przykład: 80% wartości rynkowej pozycji na obligacji z ratingiem A można wykorzystać jako zabezpieczenie (zamiast gotówki) do realizowania transakcji na produktach z depozytem zabezpieczającym, takich jak forex, kontrakty CFD lub futures i opcje.

Saxo Bank zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zaprzestania użycia pozycji na obligacjach jako depozytu zabezpieczającego.

Aby uzyskać więcej informacji lub poprosić o sporządzenie ratingu i potraktowanie konkretnej lub potencjalnej pozycji na obligacjach jako zabezpieczenia, wyślij wiadomość e-mail na adres fixedincome@saxobank.com lub skontaktuj się z opiekunem rachunku.

Chcesz od razu zacząć?

Otwarcie rachunku zajmuje około 5 minut

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiaze sie z ryzykiem. Czytaj dalej. Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostepnilismy dokumenty zawierajace kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzysci zwiazanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierajace kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej. Czytaj dalej

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.