Słownik terminów finansowych – od U do Z

Słownik terminów finansowych opracowano z myślą o zapewnieniu szybkiego dostępu do pojęć i koncepcji używanych na rynkach walutowych, pieniężnych, akcyjnych, towarowych i długu.

Bazowe/Aktywa bazowe

Aktywa będące podstawą kontraktu terminowego futures lub kontraktu opcyjnego.

Niezrealizowany depozyt zabezpieczający P-L

Niezrealizowane zyski/straty na Twoich pozycjach wymagających depozytu zabezpieczającego.

Niezrealizowana wartość pozycji

Suma pozycji bez depozytu zabezpieczającego (wartość zabezpieczenia), niezrealizowany zysk/strata z transakcji zabezpieczonych depozytem (niezrealizowana wartość wszystkich otwartych pozycji) oraz koszt zamknięcia pozycji (prowizje i opłaty).

Wykorzystane na potrzeby depozytu zabezpieczającego

Kwota wykorzystywana obecnie do zabezpieczenia Twoich pozycji, będąca sumą salda środków pieniężnych i wartości niezaksięgowanych pozycji walutowych natychmiastowych i forward, jak również potencjalna wartość niezaksięgowanych pozycji na opcjach walutowych.

Data rozliczenia

Dzień, w którym na Twoim rachunku następuje rozliczenie środków z tytułu zawartych transakcji.

Opcja waniliowa

Zwykła opcja bez żadnych specjalnych cech.

Waluta kwotowana

Na rynku walutowym jest to waluta, którą inwestor płaci, lub którą otrzymuje przy dokonywaniu transakcji.

Na przykład: w parze EUR/USD walutą kwotowaną jest USD, czyli jedna jednostka EUR jest warta określoną kwotę zmienną w USD.

Kiedy kupujesz EUR, płacisz USD, a kiedy sprzedajesz EUR, otrzymujesz USD.

Ta druga waluta (w przykładzie powyżej: EUR) jest nazywana walutą podstawową.

Dodatkowy depozyt zabezpieczający

Na koniec każdego dnia transakcyjnego pozycje inwestora są zaznaczane na rynku na podstawie dziennej ceny rozliczenia, tym samym tworząc potencjalną stratę lub potencjalny zysk pobierane z rachunku lub na niego wpłacane.

Vega

Miernik wykorzystywany do opisywania zmiany w wartości opcji, kiedy zakres zmienności ceny aktywów bazowych ulega zmianie.

Widok

Widok to termin stworzony przez Saxo Bank dla określenia pojedynczej zakładki na ekranie Twojej przestrzeni roboczej, która obejmuje moduły transakcyjne i informacyjne.

Możesz dodawać, zmieniać lub usuwać Widoki w zależności od swoich indywidualnych wymagań.

Na przykład możesz zechcieć ustawić Widok dla transakcji obejmującej konkretne instrumenty, powiedzmy dla pary walutowej DolarJen, który obejmuje moduły wykresu, transakcji i analizy konkretnie dla tej pary.

Z reguły inwestor chce również ustawić Widok z podsumowaniem jego rachunku. Aby pomóc rozpocząć korzystanie z platformy, przygotowano domyślne ustawienia pewnych Widoków.

Zmienność

Są dwa typy zmienności:

  • Zmienność historyczna jest zmiennością rzeczywistą opartą na zmienności przeszłych ruchów cenowych na rynku.
  • Sugerowana zmienność to zmienność określana na podstawie ceny opcji. A zatem sugerowana zmienność jest oczekiwanym spreadem w ruchu cen aktywów bazowych, prognozowanym na okres ważności opcji i oszacowanym na podstawie znanych cen opcji oraz innych parametrów wykorzystywanych do obliczania tych cen.

Środowisko pracy

Środowisko pracy zawiera cały układ platformy, w tym elementy zwane przez Saxo Bank widokami, moduły transakcyjne wewnątrz widoków oraz wszelkie spersonalizowane ustawienia modułów. Platforma umożliwia zapisanie dowolnej liczby środowisk pracy w postaci odrębnych plików (w formacie .cs2).

Poza zapisaniem bieżącego układu środowiska pracy możesz także zapisać szablon środowiska pracy (pliki w formacie .cst), czyli podstawowy układ, który możesz ponownie załadować w sytuacji, gdy zmiany wprowadzone przez Ciebie w Twoim środowisku już Ci nie odpowiadają.

Rentowność

Wzrost wartości akcji spółki powiększony + wartość wypłaconych dywidend na akcję sprzed jednego roku.