Słownik terminów finansowych – od M do P

Słownik terminów finansowych opracowano z myślą o zapewnieniu szybkiego dostępu do pojęć i koncepcji używanych na rynkach walutowych, pieniężnych, akcyjnych, towarowych i długu.

Depozyt zabezpieczający

Wysokość kapitału (zabezpieczenia) wymagana dla danej pozycji inwestycyjnej, stanowiąca odsetek wartości bieżącej.

W przypadku dokonywania transakcji zabezpieczonych depozytem (inne określenia to również lewarowanie lub wykorzystywanie dźwigni finansowej) musisz zdeponować zaledwie ułamek bieżącej wartości instrumentu, w który inwestujesz.
Na przykład jeśli towar, którym obracasz, wymaga depozytu zabezpieczającego na poziomie 5%, to dla tej inwestycji możesz zastosować dźwignię finansową (możesz ją lewarować) 20 razy. Innymi słowy, depozyt zabezpieczający w wysokości 10 000 USD może utrzymać pozycję o wartości 200 000 USD.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego

Jeśli wartość otwartych pozycji przekroczy poziom, który może być zabezpieczony aktualnym depozytem, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w celu naprawienia tej sytuacji.

Aby uniknąć odgórnego zamknięcia pozycji (procedura stop-out) musisz zamknąć pozycje otwarte lub zmniejszyć ich liczbę bądź też przelać dodatkowe środki na pokrycie tych pozycji.

Depozyt zabezpieczający transakcyjny

Środki, które trader musi mieć na rachunku depozytu zabezpieczającego, stanowiące odsetek bieżącej wartości rynkowej posiadanych przez niego papierów wartościowych.

Traderzy sprzedający opcje muszą dysponować dodatkowymi środkami na rachunkach, poza premiami opcyjnymi, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi stratami w sytuacji, gdy na rynku zajdą niekorzystne zmiany dla otwartej pozycji w opcjach.

Wysokość wymaganego depozytu jest zmienna i zależy od rodzaju opcji i tego, czy sprzedający posiada również pozycję w aktywie bazowym.

Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków obrotu w Saxo Bank, przejdź do podsumowania rachunku na stacji roboczej klienta i otwórz sekcję „Warunki zawierania transakcji” w prawym górnym rogu podsumowania rachunku.

Wykorzystanie depozytu zabezpieczającego

Wysokość dostępnego wykorzystywanego depozytu zabezpieczającego wyrażona procentowo.

Animator rynku

Uznana instytucja lub osoba fizyczna wyrażająca zgodę na obrót określonymi papierami wartościowymi za każdym razem, gdy trader chce coś sprzedać lub kupić. Dla animatora rynku zachętą do tego, aby kupował lub sprzedawał za każdym razem, jest spread, czyli różnica pomiędzy cenami kupna i sprzedaży.

Zlecenie po cenie rynkowej

Zlecenie kupna lub sprzedaży określonego instrumentu do zrealizowania tak szybko, jak to możliwe, po cenie możliwej do osiągnięcia na rynku.

Średnia cena

Średnia cena znajduje się dokładnie pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży. Na przykład jeśli cena sprzedaży wynosi 1,4426, a cena kupna 1,4430, średnia cena jest równa 1,4428.

Moduł

Funkcjonalny element platformy, jak np. moduł otwartych zleceń, moduł wykresów itp. Moduły otwiera się z paska Menu.

Zbieżności/rozbieżności średnich ruchomych (Moving average convergence/divergence, MACD) w analizie technicznej

Wykorzystywany w analizie technicznej wskaźnik trendu prezentowany w formie wykresu przedstawiający stosunek pomiędzy dwiema średnimi ruchomymi cen (zwykle 26-dniowymi i 12-dniowymi). Ponadto wyznaczana jest także 9-dniowa średnia linii MACD jako linia sygnalna lub kontrolna. Miejsca przecięcia linii sygnalnej z linią MACD mogą wskazywać okazje do kupna i sprzedaży.

Ekspozycja netto

Ekspozycja netto to suma wartości nominalnej Twoich bieżących pozycji przeliczona na walutę podstawową rachunku.

W przypadku transakcji walutowych jest to ogólna wartość wszystkich pozycji walutowych przeliczona na walutę podstawową rachunku.

Pozycja niezabezpieczona depozytem

Bieżąca wartość rynkowa wszelkich papierów wartościowych (np. akcji, obligacji itd.) służących jako zabezpieczenie w związku z wymaganym depozytem. Wartość rynkowa wyliczana jest na podstawie ceny sprzedaży.

Niedostępne jako depozyt zabezpieczający

Odsetek bieżących inwestycji niedostępnych na potrzeby depozytu zabezpieczającego. W tym wierszu wskazana jest kwota, której nie można wykorzystać jako depozyt zabezpieczający.

Cena ofertowa

Cena, po której możesz kupić określony instrument.

W przypadku transakcji walutowych jest to cena, po której możesz nabyć walutę transakcji/walutę podstawową (wymienioną w parze najpierw), sprzedając walutę kwotowaną (drugą walutę pary).

Na przykład: jeśli chcesz kupić 100 000 euro przy danym kursie EUR/USD, kupujesz 100 000 euro, płacąc w dolarach amerykańskich.

Zlecenie typu Jedno unieważnia drugie (One Cancels Other, O.C.O.)

Zlecenia typu Jedno unieważnia drugie tak naprawdę obejmują dwa zlecenia. Jeśli jedno ze zleceń zostaje zrealizowane, ponieważ zostały spełnione określone warunki rynkowe, drugie zlecenie jest automatycznie unieważniane.

Otwarta pozycja

Pozycja walutowa, która nie została jeszcze zrównoważona.

Na przykład: jeśli kupujesz 100 000 dolarów po ustalonym kursie USD/JPY, masz otwartą pozycję dla pary USD/JPY dopóty, dopóki nie zrównoważysz jej, sprzedając 100 000 dolarów po ustalonym kursie USD/JPY.

Opcja

Opcja daje kupującemu (posiadaczowi) prawo, ale nie obowiązek, kupna (w przypadku opcji kupna) lub sprzedaży (w przypadku opcji sprzedaży) ustalonej ilości aktywów bazowych po ustalonej cenie (cena wykonania opcji) przez określony czas.

Zlecenie

Zlecenie kupna lub sprzedaży określonego instrumentu. Zlecenia z limitem i zlecenia stop to główne typy zleceń.

Trwanie zlecenia

Okres, w którym zlecenie jest ważne. Patrz także: Zlecenie jednodniowe (DO) i Zlecenia ważne do odwołania (GTC).

Inne zabezpieczenie

Instrumenty, które nie podlegają transakcjom elektronicznym. Na przykład: obligacje i inne pozycje, które są transferowane z innego banku.

Out of the money

Opcja kupna jest „out of the money”, gdy cena rynkowa aktywów bazowych jest niższa niż cena wykonania opcji. Opcja sprzedaży jest „out of the money”, gdy cena wykonania opcji jest niższa niż cena rynkowa aktywów bazowych.

Cena unieważniająca

Konkretny poziom ceny, przy którym, jeśli zostanie osiągnięty w okresie ważności opcji, opcja jest automatycznie unieważniana.

Transakcja pozagiełdowa (Over the counter, OTC)

Transakcja zawierana pomiędzy stronami bez pośrednictwa instytucji giełdowej.

Na przykład papier wartościowy, który nie podlega obrotowi giełdowemu, jest papierem wartościowym OTC, czyli pozagiełdowym. To rynek, na którym towary i instrumenty są przedmiotem transakcji pomiędzy dwiema stronami, na przykład bankiem inwestycyjnym a klientem.

Jest to wymiana handlowa, która różni się od wymiany giełdowej, gdzie obrót następuje na ogólnie dostępnym rynku.

Produkty pozagiełdowe mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, podczas gdy na giełdach obrotowi podlegają produkty standaryzowane.

Duży rynek transakcji pozagiełdowych rozwinął się m.in. w ramach rynku walutowego czy rynku opcji walutowych.

PIP

Pip jest skrótem od angielskiego wyrażenia „percentage in point” (procent w punkcie) i jest najmniejszą wartością zmiany ceny pary walutowej na rynku walutowym.

Większość par walutowych jest kwotowana do czwartego miejsca po przecinku, a więc wzrost z poziomu 1,1850 do poziomu 1,1851 dla pary walutowej to właśnie jeden pip.

Dla każdej pozycji można obliczyć wartość pojedynczego pipa, wykorzystując powyższy wzór.

Na przykład: wiadomo, że kurs EUR/USD jest kwotowany do czterech cyfr po przecinku, więc dla danej pozycji można pomnożyć wartość pozycji przez wartość jednego pipa, czyli 0,0001 USD.

Tak więc dla transakcji EUR/USD o wartości 100 000 jeden pip równałby się 10 dolarom. Dla transakcji USD/JPY o wartości 100 000 jeden pip równa się 1000 JPY, ponieważ para USD/JPY jest kwotowana tylko do dwóch miejsc po przecinku (tzn. jeden pip = 0,01 JPY).

Portfel

Portfel inwestycyjny to wszystkie posiadane instrumenty finansowe, takie jak akcje spółek, papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu lub instrumenty rynku pieniężnego.

Portfel inwestycyjny powinien obejmować swym zakresem relatywnie niepowiązane, czyli nieskorelowane, instrumenty w celu zminimalizowania ryzyka – brokerzy i doradcy inwestycyjni przestrzegają przed inwestowaniem wszystkich środków w powiązane inwestycje.

Pozycja

Inwestycja w instrument.

Na przykład: kiedy dokonujesz transakcji (powiedzmy, kupujesz) w ramach pary USD/JPY, otwierasz pozycję na USD/JPY.

Kiedy dokonujesz transakcji przeciwnej (w tym przypadku sprzedajesz) w ramach pary USD/JPY, zamykasz pozycję.

Pozycja może się również odnosić do salda gotówkowego/walutowego czy bilansu papierów wartościowych inwestora, bez względu na to, czy brak mu gotówki, czy też ma nadmiar gotówki, ma zbyt dużo lub zbyt mało waluty itd.

Data księgowania

Dzień, w którym transakcja jest księgowana na Twoim rachunku po stronie winien lub ma.

Premia

Cena opcji wynikająca z dopasowania zleceń kupna i sprzedaży przesłanych na rynek.

Wskaźnik Cena do zysku (C/Z)

Wskaźnik Cena do zysku to cena akcji podzielona przez zysk na akcję.

Zlecenie główne

Jest to zlecenie główne przy zleceniach zależnych potrójnych lub If Done. Zlecenia powiązane (wtórne) nie zostaną uaktywnione, jeśli zlecenie główne nie zostanie wykonane.

Zlecenia profit taking

Zamykanie pozycji w celu realizacji zysków. Zwykle odbywa się to przy wykorzystaniu zlecenia z limitem do zamknięcia pozycji i realizacji zysków, gdy tylko cena rynkowa przekroczy określony poziom.

Proxy

Proxy to narzędzie, które działa jako pośrednik pomiędzy komputerem i Internetem.

Proxy mają częstokroć wbudowaną pamięć tymczasową (cache), aby przyśpieszyć surfowanie po sieci, a niektóre umożliwiają także filtrowanie zawartości Internetu ze względów bezpieczeństwa.

Sprzedaż

Kontrakt opcyjny przyznający kupującemu prawo do sprzedaży aktywów bazowych po ustalonej cenie wykonania opcji. Sprzedaż zobowiązuje sprzedającego do zakupu aktywów bazowych po uzgodnionej cenie wykonania opcji, jeśli takie aktywa są mu przydzielone.