Słownik terminów finansowych – od I do L

Słownik terminów finansowych opracowano z myślą o zapewnieniu szybkiego dostępu do pojęć i koncepcji używanych na rynkach walutowych, pieniężnych, akcyjnych, towarowych i długu.

Międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)

Numer IBAN zawiera informacje na temat kraju, banku i oddziału właściciela, jak również sam numer rachunku.

Ułatwia automatyczne rozliczanie płatności międzynarodowych.

Numer IBAN można uzyskać od banku, w którym właściciel ma rachunek. Numer IBAN jest obowiązkowy w Unii Europejskiej.

Granica zleceń If Done

Zlecenie If Done obejmuje w rzeczywistości dwa zlecenia: zlecenie główne, które zostanie wykonane, gdy tylko zostaną spełnione odpowiednie warunki rynkowe, oraz zlecenie podrzędne, które zostanie uaktywnione tylko wtedy, gdy zlecenie główne zostanie wykonane.

In-the-money

Opcja kupna jest „in the money”, gdy cena rynkowa aktywów bazowych jest wyższa niż cena wykonania opcji. Opcja sprzedaży jest „in the money”, gdy cena wykonania opcji jest wyższa niż cena rynkowa aktywów bazowych.

Indeks

Miara liczbowa sposobu, w jaki cena reprezentatywnej grupy akcji zmieniała się w czasie. Każda główna giełda ma jeden lub więcej indeksów. Na przykład: giełda NASDAQ ma indeks NASDAQ 100 (złożony ze 100 największych niefinansowych spółek notowanych na giełdzie NASDAQ). Niektóre indeksy są tworzone i zarządzane przez prywatne korporacje, jak na przykład Dow Jones Industrial Average czy Standard&Poor's (S&P) 500. Możesz handlować kontraktami CFD opartymi na wielu światowych indeksach rynków akcji.

Początkowy depozyt zabezpieczający

Płatność początkowa wpłacana przez członków izby rozliczeniowej oraz przez klientów członkom izby rozliczeniowej, by otworzyć pozycję na kontrakt terminowy futures lub by otworzyć opcje. Początkowy depozyt zabezpieczający zabezpiecza przed ryzykiem niewywiązania się; codziennie dostosowuje się jego kwotę, wzywając do zapłaty dodatkowego depozytu zabezpieczającego.

Instrument

Symbol podlegający wymianie handlowej i o określonej wartości pieniężnej. Może to być cross walutowy (para walutowa), symbol giełdowy spółki notowanej (dla CFD i akcji) itp.

Waluta instrumentu

Waluta, w której dokonuje się transakcji.

Transakcje międzybankowe

Banki mogą pożyczać sobie nawzajem pieniądze, zazwyczaj na krótki okres (często do następnego dnia), w odróżnieniu od transakcji przeprowadzanych z ich klientami firmowymi.

Odsetki

Odsetki to cena udzielenia kredytu, zazwyczaj wyrażona procentowo dla jednego roku.

Kiedy inwestor kupuje kontrakty CFD, z zasady pożycza pieniądze na dokonanie transakcji, więc jest obciążany standardowymi odsetkami w oparciu o aktualny poziom stawki LIBOR (London Interbank Offer Rate) plus mała marża.

Z kolei kiedy sprzedaje kontrakt CFD, otrzymuje odsetki od kwoty na jaką opiewa kontrakt CFD. Odsetki te są naliczane w oparciu o stawkę LIBID minus mała marża.

Różnica stóp procentowych

Zyski ze spreadu pomiędzy dwoma porównywalnymi instrumentami dłużnymi denominowanymi w różnych walutach.

Wartość wewnętrzna

Wysokość kwoty dla opcji, która jest in the money. W przypadku opcji kupna wartość wewnętrzna równa się bieżącej cenie aktywów bazowych pomniejszonej o cenę wykonania opcji. W przypadku opcji sprzedaży wartość wewnętrzna równa się cenie wykonania opcji pomniejszonej o cenę aktywów bazowych. Jeśli w obu przypadkach różnica jest niższa od zera, wówczas wartość wewnętrzna wynosi zero.

Przystąpienie do zakupu

Zlecenie z limitem na zakup po bieżącej cenie sprzedaży.

Przystąpienie do sprzedaży

Zlecenie z limitem na sprzedaż po bieżącej cenie sprzedaży (ofertowej).

Kurtoza

Miara statystyczna używana do opisywania rozkładu zaobserwowanych danych wokół średniej lub wartości środkowej.

Czasami nazywana jest zmiennością zmienności.

Wysoka kurtoza przedstawia wykres z grubymi końcami i niskim, równomiernym rozkładem, podczas gdy niska kurtoza przedstawia wykres z cienkimi końcami i rozkładem skupionym wokół średniej.

Dźwignia finansowa

Zdolność do utrzymywania pozycji inwestycyjnej o większej wartości niż wartość Twojego kapitału (wartość zabezpieczenia). Kiedy wykorzystujesz dźwignię (przekładnię) w swojej inwestycji, musisz zabezpieczyć zaledwie ułamek bieżącej wartości instrumentu, w który inwestujesz.

Na przykład jeśli towar, którym obracasz, wymaga depozytu zabezpieczającego na poziomie 5%, to możesz lewarować tę inwestycję (zastosować dźwignię finansową) 20 razy. Innymi słowy, depozyt w wysokości 10 000 USD może zabezpieczać pozycję o wartości 200 000 USD.

Zlecenie z limitem

Zlecenia z limitem są powszechnie stosowane, aby wejść na rynek i czerpać zyski o określonych wcześniej poziomach. Zlecenia z limitem na zakup są składane poniżej bieżących cen rynkowych i wykonywane, kiedy cena sprzedaży osiągnie lub przekroczy ten określony poziom ceny. (Jeśli zlecenie jest składane powyżej bieżącej ceny rynkowej, jest ono realizowane niezwłocznie po osiągnięciu najlepszej dostępnej ceny poniżej limitu lub zgodnej z limitem).

Zlecenia z limitem na sprzedaż są składane powyżej bieżących cen rynkowych i wykonywane, kiedy cena sprzedaży przekroczy ten określony poziom ceny. (Jeśli zlecenie jest składane poniżej bieżącej ceny rynkowej, jest ono realizowane niezwłocznie po osiągnięciu najlepszej dostępnej ceny powyżej limitu lub zgodnej z limitem). Kiedy osiągana jest cena określona w zleceniu z limitem, jest ono realizowane tak szybko, jak to możliwe po cenie możliwej do osiągnięcia na rynku.

Zwróć uwagę, że cena, przy której Twoje zlecenie jest realizowane, może różnić się od ceny, którą ustalasz w zleceniu, jeśli cena otwarcia na rynku jest lepsza od Twojej ceny dla zlecenia. W przypadku kontraktów terminowych futures zlecenie zostanie zrealizowane, gdy to tylko możliwe, przy czym każda pozostała ilość pozostanie na rynku w ramach zlecenia z limitem. W przypadku kontraktów CFD zlecenie zostanie zrealizowane, gdy to tylko możliwe, przy czym każda pozostała ilość pozostanie na rynku w ramach zlecenia z limitem.

Płynny/płynność

Zdolność do łatwego przekształcenia w gotówkę, przy minimalnych stratach. Ultrakrótkoterminowe papiery skarbowe są przykładem płynnej inwestycji. Płynny rynek to taki, na którym aktywność graczy zaspokaja potrzeby zarówno kupujących, jak i sprzedających.

Długa pozycja

Zasadniczo długa pozycja oznacza kupno, krótka pozycja – sprzedaż. Wzrost cen rynkowych spowoduje wzrost wartości długiej pozycji.

Np. w przypadku transakcji na rynku walutowym długa pozycja to kupno waluty bazowej na podstawie pary walutowej rynku walutowego. Jeśli zajmujesz długą pozycję na parze USD/JPY, będziesz kupować USD, sprzedając JPY.

Dla papierów wartościowych zajmowanie długiej pozycji to wchodzenie w posiadanie papieru poprzez jego nabycie, w przeciwieństwie do zajmowania krótkiej pozycji, kiedy sprzedaje się papiery bez wchodzenia w ich posiadanie.

Partia

Używana przy kontraktach terminowych futures do określenia stałej wielkości kontraktu odpowiadającej stałej ilości dobra, które będzie przedmiotem przyszłej wymiany.