Słownik terminów finansowych – od E do H

Słownik terminów finansowych opracowano z myślą o zapewnieniu szybkiego dostępu do pojęć i koncepcji używanych na rynkach walutowych, pieniężnych, akcyjnych, towarowych i długu.

Wskaźnik zysk na akcję (Earnings Per Share, EPS)

Wskaźnik zysk na akcję to zysk spółki podzielony przez liczbę akcji w obiegu.

Jeżeli spółka w ciągu jednego roku wygenerowała zysk w wysokości 10 mln USD, a w obiegu pozostało 10 mln USD akcji tej spółki, wskaźnik zysk na akcję wynosi 1 USD na akcję.

Przy obliczaniu wskaźnika EPS spółki stosują często średnią ważoną akcji, które znajdują się w obiegu w okresie sprawozdawczym.

Akcje (equities)

Instrumenty finansowe, które reprezentują częściowe prawa własności do spółki. Akcje w języku angielskim to również „stocks” i „shares”.

Opcja europejska

Opcja, którą nabywca może zrealizować wyłącznie w dniu wygaśnięcia kontraktu.

Giełda

Rynek obrotu papierami wartościowymi, opcjami, kontraktami terminowymi futures lub towarami.

Kurs walutowy

Informuje, ile warta jest jedna waluta w odniesieniu do drugiej. Na przykład jeden dolar argentyński może być wart 58 centów amerykańskich lub 70 jenów japońskich. Waluty będące przedmiotem swobodnego obrotu na rynkach walutowych mają kurs natychmiastowej realizacji, tzw. kurs spot (stosowany do transakcji dokonywanych "natychmiastowo", tj. w terminie dwóch dni roboczych) oraz kurs terminowy (kurs forward, czyli kurs natychmiastowej realizacji skorygowany o różnicę stóp procentowych pomiędzy dwiema walutami do czasu realizacji kontraktu). Państwa mogą ustalić własne kursy wymiany walut na różne sposoby:

  • jako system płynnego kursu walutowego, w ramach którego poziom waluty na rynku kształtuje się samoczynnie;
  • jako system kursu pełzającego lub kursu elastycznego będący połączeniem oficjalnie przyjętego kursu stałego i częstych małych korekt, które w teorii zapobiegają nadmiernym spekulacjom dotyczącym rewaluacji lub dewaluacji;
  • jako system kursu sztywnego, w ramach którego wartość waluty ustalana jest przez rząd lub bank centralny.

Wykonanie

Decyzja, którą podejmuje posiadacz opcji, polegająca na zażądaniu wykonania kontraktu.

Data wygaśnięcia

Dzień, w którym wygasa kontrakt opcyjny lub ostatni dzień transakcji w przypadku kontraktu terminowego futures.

Ekspozycja

Bycie narażonym na ryzyko, np. ekspozycja na wahania kursów walutowych.

Pokrycie ekspozycji

Wartość procentowa ekspozycji zabezpieczona środkami dostępnymi na potrzeby depozytu zabezpieczającego.

Techniki Fibonacciego w analizie technicznej

Wstęgi i wachlarze Fibonacciego to trzy linie nanoszone na wykresy bazujące na ciągu liczbowym Fibonacciego.

Zdaniem niektórych traderów linie te pomagają wyznaczyć kolejne obszary wsparcia i oporu na rynku.

Zapora ogniowa

Narzędzie stosowane zazwyczaj do ochrony sieci prywatnych przed złośliwymi atakami z Internetu. Zapora ogniowa ogranicza ten rodzaj ruchu sieciowego pomiędzy komputerem a Internetem, który może czasami szkodzić funkcjonowaniu stacji roboczej klienta.

Wykres typu Forest

Styl wykresu, w którym przyjmuje się bieżącą cenę zamknięcia jako linię bazową, a każdy punkt danych nanosi się w odniesieniu do tej linii bazowej.

Forward outright

Zlecenie zakupu lub sprzedaży instrumentu rynku walutowego po ustalonej cenie i w ustalonym terminie. Cena kontraktu forward outright jest ceną spot korygowaną o różnice pomiędzy stopami procentowymi dwóch walut do czasu realizacji kontraktu. Kontrakty forward outright są często wykorzystywane do zabezpieczania się przed ryzykiem związanym z inwestowaniem na rynkach zagranicznych.

Kontrakt forward-forward

Zlecenie wykonania transakcji (na przykład zakupu) instrumentu rynku walutowego po ustalonej cenie w przyszłości lub przeprowadzenia transakcji odwrotnej (na przykład sprzedaży) w późniejszym terminie po ustalonej cenie.

Transakcje na rynku walutowym

Transakcje na rynku walutowym to inny termin na określenie transakcji Forex, transakcji FX i obrotu walutami. Saxo Bank jest dostawcą internetowych platform transakcyjnych i oprogramowania do obrotu walutami.

Kontrakt terminowy futures

Wiążące prawnie porozumienie między kupującym a sprzedającym na rynku pochodnych instrumentów finansowych. Specyfikacje kontraktów są ustandaryzowane. Obejmują stałą i ostateczną cenę do zapłacenia – a w stosownych przypadkach także cenę dostarczenia aktywa bazowego – w ustalonym terminie w przyszłości.

Współczynnik gamma

Przybliżona zmiana wartości delta opcji w odniesieniu do zmiany ceny akcji bazowych w sytuacji, gdy wszystkie pozostałe czynniki pozostają bez zmian. Gamma jest wskaźnikiem odpowiednim w przypadku małych zmian w cenie akcji bazowych, ale jest wyrażona jako zmiana wartości delta przy zmianie ceny akcji o jeden punkt.

Na przykład jeśli opcja kupna ma deltę równą 0,49 i gammę równą 0,03 oraz jeśli cena akcji spadnie o jeden punkt, to delta opcji kupna wyniesie 0,46 (0,49 + (0,03 x (-1,00) USD))). Generowany za pomocą modelu matematycznego współczynnik delta jest zależny od ceny akcji, ceny wykonania opcji, zmienności, stóp procentowych, dywidend i czasu pozostałego do daty wygaśnięcia.

Lewarowanie

Zdolność do utrzymywania pozycji inwestycyjnej o większej wartości niż wartość Twojego kapitału (wartość zabezpieczenia). W przypadku lewarowania inwestycji (wykorzystywania dźwigni finansowej) musisz zdeponować zaledwie ułamek bieżącej wartości instrumentu, w który inwestujesz.

Na przykład jeśli towar, którym obracasz, wymaga depozytu zabezpieczającego na poziomie 5%, to możesz lewarować tę inwestycję (zastosować dźwignię finansową) 20 razy. Innymi słowy, depozyt zabezpieczający w wysokości 10 000 USD może utrzymać pozycję o wartości 200 000 USD.

Zlecenie ważne do odwołania (Good till Cancelled, GTC)

Rodzaj zlecenia z limitem aktywnym do momentu realizacji lub anulowania. W przeciwieństwie do zlecenia jednodniowego, zlecenie GTC może być aktywne przez nieokreśloną liczbę sesji giełdowych.

Zlecenie ważne do określonej daty (Good till Date, GTD)

Zlecenie, które jest aktywne do daty określonej przez tradera. Jeśli zlecenie nie zostanie wykonane do daty określonej przez tradera, zostaje anulowane.

Prowizja od pojedynczej transakcji

Prowizja jest pobierana od transakcji (zarówno dla kupna, jak i sprzedaży). Jej alternatywą jest prowizja obustronna, która obejmuje zarówno otwieranie, jak i zamykanie pozycji.

Hedging (zabezpieczenie)

Hedging jest narzędziem wykorzystywanym do ograniczenia ryzyka strat związanego z inwestycją. Na przykład inwestor, który ma ogromne i niezrealizowane zyski w postaci fizycznych akcji lub opcji na akcje, może sprzedać kontrakt CFD na te same akcje, by zapobiec jakiejkolwiek utracie zysków. Hedging w tym przypadku zabezpiecza zyski, ale też uniemożliwia im dalsze wzrosty. Innymi słowy, kiedy stosujesz hedging, ograniczasz zarówno swoje zyski, jak i straty.

Współczynnik hedgingu

Zmiana ceny opcji lub zmiana ceny natychmiastowej aktywów bazowych.