Słownik terminów finansowych – od A do D

Wyciąg z rachunku

Przegląd bieżącego salda i zmian salda na każdym rachunku.

Podsumowanie rachunku

Status i aktywność transakcyjna na danym rachunku. W przypadku posiadania wielu rachunków podsumowanie rachunku zawiera informacje dotyczące poszczególnych rachunków, jak również łączne zestawienie wszystkich rachunków.

Wartość rachunku

Bieżąca wartość rachunku obejmująca saldo środków pieniężnych, niezrealizowaną wartość pozycji oraz transakcje niezaksięgowane.

Dziennik aktywności

Lista wszystkich operacji przeprowadzonych w SaxoTrader. Dziennik aktywności obejmuje szczegółowe informacje na temat transakcji, zleceń, żądanych cen, rozmów na czacie, wiadomości systemowych oraz (w przypadku rachunków symulacyjnych) resetów rachunku.

Opcja amerykańska

Opcja, którą można wykonać (zgodnie z życzeniem posiadacza) w dowolnym momencie do wygaśnięcia opcji.

Analiza

Badania i analiza danych dotyczących cen historycznych służące do przewidzenia przyszłych zmian ceny instrumentu.

Aprecjacja

Wzrost wartości instrumentu.

Cena kupna

Cena, po której możesz kupić określony instrument. Nazywana jest także ceną ofertową. W przypadku transakcji walutowych jest to cena, po której możesz nabyć walutę transakcji/walutę podstawową (podawaną jako pierwszą), sprzedając walutę kwotowaną (drugą walutę pary). Na przykład: jeśli chcesz kupić 100 000 euro przy danym kursie EUR/USD, kupujesz 100 000 euro, płacąc w dolarach amerykańskich.

Aktywo

W przypadku obrotu opcjami aktywem często nazywane jest aktywo bazowe. Aktywo to instrument finansowy, na którym opierają się opcje, czyli instrumenty pochodne. Na przykład w przypadku opcji na akcje IBM aktywem bazowym są właśnie akcje IBM.

Przydzielenie

Obowiązek spoczywający na osobie sprzedającej opcję do wypełnienia warunków umownych (zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego) w odpowiedzi na decyzję kupującego, który chce wykonać opcję.

At The Money (ATM)

Opcja jest „at the money”, gdy wartość instrumentu bazowego jest równa lub prawie równa cenie wykonania kontraktu opcyjnego.

Cena wykonania kontraktu forward at the money

Cena wykonania kontraktu forward at the money dla danej opcji to cena wykonania dla odpowiedniej ceny kontraktu forward outright w konkretnym dniu ważności kontraktu forward, wyliczona na podstawie różnic stóp procentowych.

Automatyczna realizacja

Maksymalna ilość instrumentu, która może zostać automatycznie kupiona lub sprzedana, zanim dealer będzie musiał potwierdzić transakcje ręcznie („cena w czasie rzeczywistym”). W okresach zmiennych warunków rynkowych automatyczna realizacja transakcji może zostać zablokowana.

Środki w depozycie umożliwiające dokonywanie transakcji

Środki w depozycie umożliwiające dokonywanie transakcji są wyliczane poprzez odjęcie pozycji Wykorzystane na potrzeby depozytu zabezpieczającego od pozycji Wartość rachunku.

Wykres słupkowy

Graficzna prezentacja zmian cen danego instrumentu obejmująca zwykle cenę otwarcia, najwyższą, najniższą i zamknięcia w określonym przedziale czasowym.

Wykres słupkowy HLC w analizie technicznej

Styl wykresu prezentujący cenę najwyższą, najniższą i zamknięcia dla każdego okresu z wykresu.

Wykres słupkowy OHLC w analizie technicznej

Styl wykresu prezentujący cenę otwarcia, najwyższą, najniższą i zamknięcia dla każdego okresu z wykresu.

Waluta podstawowa

Na rynku walutowym jest to waluta, którą inwestor kupuje lub sprzedaje. Na przykład: w parze EUR/USD walutą podstawową jest EUR, czyli jedna jednostka EUR jest warta określoną kwotę zmienną w USD. Kiedy kupujesz EUR, płacisz USD, a kiedy sprzedajesz EUR, otrzymujesz USD. Ta druga waluta (w przykładzie powyżej: USD) jest nazywana walutą kwotowaną.

Niedźwiedź

Trader, który uważa, że ceny spadną. Rynek o tendencji zniżkowej to rynek, na którym ceny spadają, natomiast rynek niedźwiedzia (bessa) to rynek, na którym ceny spadły o 20% lub więcej w dłuższym przedziale czasu.

Współczynnik beta

Miara wrażliwości aktywa X względem wskaźnika odniesienia Y.

Cena sprzedaży

Cena, po której możesz sprzedać określony instrument. W przypadku transakcji walutowych jest to cena, po której możesz sprzedać walutę transakcji/walutę podstawową (podawaną jako pierwszą), kupując walutę kwotowaną (drugą walutę pary). Jeśli zatem chcesz sprzedać 100 000 dolarów po danym kursie USD/JPY, sprzedajesz 100 000 dolarów amerykańskich i kupujesz jeny japońskie.

Model Blacka-Scholesa

Wzór na zbadanie zmienności cen instrumentów finansowych w czasie. Często wzór ten stosuje się do określenia poziomów cen europejskich opcji kupna. We wzorze uwzględniono czynniki wpływające na cenę opcji kupna, w tym cenę aktywa bazowego, cenę wykonania opcji, stopę procentową oraz czas pozostały do wygaśnięcia opcji.

Przekroczenie

O przekroczeniu można mówić wtedy, gdy cena danego instrumentu przekracza określony poziom. Na przykład jeżeli cena wykonania zlecenia kupna z limitem zostanie ustalona na poziomie 100, a cena spadnie z poziomu 105 na 95, poziom ceny 100 zostanie przekroczony, zlecenie stanie się zleceniem po cenie rynkowej i zostanie zrealizowane tak szybko, jak to możliwe.

Byk

Trader, który uważa, że ceny wzrosną. Rynek o tendencji wzrostowej to rynek, na którym ceny rosną, natomiast rynek byka (hossa) to rynek, na którym ceny wzrosły o 20% lub więcej w dłuższym przedziale czasu.

Oferta kupna

Zlecenie z limitem na sprzedaż po bieżącej cenie ofertowej (kupna).

Kupno

Kontrakt opcyjny przyznający posiadaczowi prawo do kupna aktywów bazowych po uzgodnionej cenie wykonania opcji. Kupno zobowiązuje sprzedającego do sprzedaży aktywów bazowych po uzgodnionej cenie wykonania opcji, jeśli takie aktywa są mu przydzielone.

Opcja kupna

Możesz kupować lub sprzedawać opcję kupna.

Jeśli kupujesz opcję kupna, masz prawo, ale nie obowiązek, zakupu instrumentu bazowego po uzgodnionej cenie wykonania opcji w ustalonym dniu wygaśnięcia opcji (opcje europejskie).

Jeśli sprzedajesz opcję kupna, masz obowiązek sprzedać instrument bazowy po uzgodnionej cenie wykonania opcji w ustalonym dniu wygaśnięcia opcji (opcje europejskie).

Wykresy świecowe w analizie technicznej

Styl wykresu, na którym cienkie linie reprezentują zakres cenowy dla instrumentu w danym okresie. Ceny otwarcia i zamknięcia w danym okresie są reprezentowane przez grubsze linie (czerwone, jeśli końcowy poziom ceny jest niższy, oraz zielone, jeśli końcowy poziom jest wyższy). W efekcie słupek wykresu może przypominać świecę. Wielu graczy uważa, że jest to najłatwiejszy w interpretacji styl wykresu.

Saldo środków pieniężnych

Bieżąca wartość środków pieniężnych na Twoim rachunku.

Rozliczenie środków pieniężnych

Rozliczenie środków pieniężnych jest odpowiednikiem ostatecznego wezwania do wpłaty depozytu w terminie zapadalności. Wykonanie powoduje płatność:

  • Opcja kupna: różnicy pomiędzy końcową ceną rozliczeniową a ceną wykonania opcji kupna.
  • Opcja sprzedaży: różnicy pomiędzy ceną wykonania opcji sprzedaży a końcową ceną rozliczeniową.

Finansowanie CFD

Jeśli masz CFD (kontrakt różnic kursowych), zgadzasz się na uregulowanie różnicy pomiędzy ceną, kiedy otwierasz pozycję, a ceną, kiedy zamykasz pozycję. Nie ponosisz z góry żadnych kosztów przy otwieraniu pozycji, ale zamiast tego obciążają Cię koszty finansowania. I odwrotnie, kiedy masz pozycję krótką, odsetki są przyznawane/płacone Tobie.

Zamykanie pozycji

Zamykanie inwestycji poprzez zawarcie przeciwstawnej transakcji. Na przykład: jeśli kupujesz 100 000 dolarów po ustalonym kursie USD/JPY, konieczne będzie sprzedanie tych 100 000 dolarów po ustalonym kursie USD/JPY, aby zamknąć pozycję.

Kurs zamknięcia

Cena, przy jakiej pozycja została zamknięta. Nie stosuje się ona do transakcji otwierających i będzie taka sama jak cena transakcji.

Klasa (opcji)

Zestaw opcji tej samej kategorii (amerykańskie lub europejskie) będących przedmiotem transakcji w tym samym okresie wymagalności (krótkoterminowe lub długoterminowe) i odnoszących się do tego samego instrumentu.

Izba rozliczeniowa

Organizacja, która rejestruje transakcje i zapewnia swym członkom gwarancję ostatecznego rozliczenia.

Indeks zamknięcia

Ostatni indeks obliczany i publikowany w momencie zamknięcia giełdy; wykorzystywany jako podstawa do obliczenia depozytu zabezpieczającego.

Końcowa cena rozliczeniowa/Cena rozliczenia przy dostarczeniu

Końcowa cena rozliczeniowa jest obliczana w dniu wygaśnięcia (opcje) lub ostatniego dnia transakcji (kontrakty terminowe futures); jest ona ceną odniesienia dla istniejących opcji oraz dla ostatecznej płatności dodatkowego depozytu zabezpieczającego dla kontraktów terminowych futures.

Prowizja

Każda ustalona prowizja lub opłata, którą stosuje się do transakcji o określonym wolumenie.

Zlecenie zależne

Zlecenia zależne oznaczają to samo, co zlecenia transakcji powiązanych. Dostępne są rozmaite typy: If Done (podrzędne), kiedy to zlecenie podrzędne zostaje uaktywnione tylko wtedy, gdy wykonane zostanie zlecenie główne. Jedno unieważnia drugie (One Cancels the Other, O.C.O.), kiedy to wykonanie jednego zlecenia unieważnia wykonanie drugiego. Możliwe są także zlecenia zależne potrójne, kiedy dwa zlecenia są złożone (If Done), jeśli zlecenie główne jest wykonane. Te zlecenia są dla siebie zleceniami O.C.O., które umożliwiają złożenie zarówno zlecenia stop loss, jak i profit taking w ramach pozycji.

Kontrakt różnic kursowych (CFD)

CFD to instrument pochodny wobec produktów giełdowych, wykorzystywany do zawierania transakcji. Cena CFD zachowuje się dokładnie tak samo, jak cena akcji bazowej. Obrót kontraktami CFD zapewnia liczne korzyści w stosunku do tradycyjnego obrotu akcjami, na przykład umożliwia dokonywanie transakcji zabezpieczonych depozytem oraz transakcji bezpośrednich (bezzwłocznych) w odróżnieniu od konieczności czekania na przyjęcie zlecenia na giełdzie.

Rozmiar kontraktu/mnożnik

Kwota aktywów bazowych w opcji lub kontrakcie terminowym futures.

Wartość kontraktu

Uzyskiwana poprzez pomnożenie oferowanej ceny premii przez rozmiar kontraktu (mnożnik).

Kurs konwersji

Transfery i zyski/straty z transakcji są konwertowane na walutę podstawową rachunku w oparciu o kurs wymiany przeważający w danym dniu.

Koszt zamknięcia pozycji

Koszt zamknięcia Twoich pozycji, na przykład prowizje i opłaty transakcyjne.

Waluta przeciwstawna

Na rynku walutowym jest to waluta, którą inwestor płaci, lub którą otrzymuje przy dokonywaniu transakcji. Na przykład: w parze EUR/USD walutą kwotowaną jest USD; przykładowo: jedna jednostka EUR jest warta określoną kwotę zmienną w USD. Kiedy kupujesz EUR, płacisz USD, a kiedy sprzedajesz EUR, otrzymujesz USD. Ta druga waluta (w przykładzie powyżej: EUR) jest nazywana walutą podstawową.

Para

Wybierz parę walutową do transakcji, na przykład USD/JPY. USD/JPY oznacza, że kupujesz/sprzedajesz dolary amerykańskie, sprzedając/kupując jeny japońskie. Jeśli kupujesz, kupujesz dolary i płacisz w jenach, a jeśli sprzedajesz, sprzedajesz dolary i otrzymujesz jeny.

Krzyżowy depozyt zabezpieczający

Instrument, w przypadku którego początkowy depozyt zabezpieczający oblicza się na podstawie portfela obejmującego opcje i kontrakty terminowe futures na ten sam produkt (opcyjny krzyżowy depozyt zabezpieczający) albo kilka kontraktów (międzykontraktowy krzyżowy depozyt zabezpieczający). Portfel jest czasem narażony na ryzyko rozbieżnych zmian rynkowych: zapewnienie krzyżowego depozytu zabezpieczającego pozwala uwzględnić ten fakt i ograniczyć ryzyko początkowe.

Transakcje walutowe

Transakcje walutowe to inny termin na określenie transakcji rynku walutowego/obrotu walutami. Saxo Bank jest dostawcą internetowej platformy do obrotu walutami.

Zlecenie jednodniowe (DO)

Zlecenie ważne do końca dnia. Jeśli nie zostało zrealizowane do końca danego dnia, zostaje unieważnione.

W przypadku giełdy walutowej FOREX końcem dnia, w którym składa się zlecenie, jest godzina 22:00 GMT.

Dla kontraktów CFD i akcji końcem dnia jest godzina, o której zamykana jest giełda, na której dokonuje się transakcji.

Dzienny limit ceny

Maksymalne dozwolone zmiany ceny w odniesieniu do rozliczenia z poprzedniego dnia przez operatora rynku. Po osiągnięciu dziennego limitu ceny można zawiesić zawieranie transakcji; ustala się nowy limit cenowy, pobiera się dodatkowy depozyt zabezpieczający i wznawia transakcje.

Dzienna cena rozliczenia

Dzienna cena rozliczenia jest obliczana i ogłaszana każdego dnia transakcyjnego. Wykorzystuje się ją, by ustalić dodatkowy depozyt zabezpieczający dla kontraktów terminowych futures oraz limitów wahań dla kolejnego dnia transakcyjnego. Stosuje się ją także jako odniesienie dla wczesnej realizacji opcji na akcje amerykańskie.

Spadek

Spadek wartości instrumentu.

Data dostarczenia

Data wyznaczająca termin dostarczenia aktywów bazowych dla kontraktów terminowych futures. W przypadku spekulacji kontraktami terminowymi futures przyszła pozycja na ten kontrakt musi zostać zamknięta przed tą datą lub z upływem tej daty.

Delta

Miara tego, jak bardzo cena opcji będzie się różnić w przypadku zmiany ceny aktywów bazowych. Delta dla opcji kupna ma wartość od 0 do 1, zaś dla opcji sprzedaży – od -1 do 0.

Deprecjacja

Spadek wartości instrumentu.

Instrument pochodny

Instrumenty, które są tworzone na bazie innych aktywów (są w stosunku do nich pochodne). Na przykład: kontrakty CFD są instrumentami pochodnymi fizycznych akcji.

Bezpośredni dostęp do rynków (Direct Market Access, DMA)

Bezpośrednie uczestnictwo w księdze zleceń prowadzonej przez giełdę. Księga zleceń zawiera zlecenia kupna i sprzedaży papierów wartościowych i jest używana do określania bieżącej rynkowej ceny kupna/sprzedaży.

Dywidenda

Odsetek wartości akcji spółki płacony akcjonariuszom. Akcja o cenie rynkowej 100 USD i rocznej dywidendzie w wysokości 1 USD daje inwestorom zyski na poziomie 1%.

Wahnięcie w dół

Jednokrotny lub wielokrotny ruch spadkowy ceny instrumentu. Wiele giełd kieruje się zasadą wahnięcia w górę, która mówi, że akcja może być sprzedana tylko wtedy, gdy cena akcji wahnęła się powyżej ostatniej ceny, po której dokonano transakcji. Jest to zasada korzystna dla inwestorów, którzy chcą skorzystać z krótkiej sprzedaży, zaprojektowana tak, by uniknąć efektów kuli śnieżnej w przypadku spadków na rynku. Inne giełdy mają zasady testowania wahnięć, które w głównej mierze są podobne do zasady wahnięcia w górę: akcje mogą być pożyczane od brokerów przy tzw. zerowych wahnięciach w górę, co albo oznacza, że cena transakcyjna jest wyższa od ostatniej ceny transakcyjnej, albo że cena transakcyjna pozostaje niezmieniona, ale jest wyższa niż cena poprzedzającej transakcji. Zasada ta jest znana jako zerowe wahnięcie w górę lub zero plus tick. Kontrakty CFD są korzystne dla graczy liczących na zniżkę cen akcji, ponieważ kontraktów tych nie obowiązują powyższe zasady wahnięć w górę ani zasady testowania wahnięć.