Co to jest MiFID II?

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID)Wprowadzono zmiany do jednego z najważniejszych unijnych aktów prawnych, którego celem jest ochrona osób kupujących lub inwestujących w produkty finansowe. Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) zostaje zaktualizowana i uzupełniona w kilku ważnych obszarach i będzie znana pod nazwą MiFID II.

Dyrektywa MiFID to najważniejsze prawo regulujące funkcjonowanie rynków finansowych w Unii Europejskiej. Określa ona zasady inwestowania w instrumenty finansowe (takich jak akcje, obligacje, instrumenty pochodne oraz różne produkty strukturyzowane) przez banki i firmy inwestycyjne, jak również funkcjonowanie giełd i innych systemów obrotów. Jednym z podstawowych celów dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu zharmonizowanej ochrony osób inwestujących w instrumenty finansowe.

Kiedy dyrektywa MiFID II i rozporządzenie MiFIR wejdą w życie?

Dyrektywa MiFID II/rozporządzenie MiFIR zaczną obowiązywać od 3 stycznia 2018 r.  Te nowe ramy prawne wzmocnią ochronę inwestorów i poprawią funkcjonowanie rynków finansowych, zwiększając ich wydajność, odporność i przejrzystość.

W jaki sposób wpłynie to na inwestorów?

Ochrona inwestorów zostaje wzmocniona dzięki wprowadzeniu nowych wymogów w zakresie zarządzania produktem i niezależnego doradztwa inwestycyjnego, jak również poprzez udoskonalenie wymogów w kilku obszarach, w tym w zakresie odpowiedzialności organów zarządzających, zachęt, informacji i sprawozdawczości względem klientów, wynagrodzeń pracowników i najlepszej realizacji zleceń.

Co to oznacza w praktyce

Klienci zauważą wiele aktualizacji platform transakcyjnych, z których korzystają, otrzymywanych raportów oraz informacji na temat kosztów, ryzyka i korzyści związanych z wybranymi przez siebie produktami inwestycyjnymi.

W jaki sposób wpłynie to na strukturę rynku?

Dyrektywa MiFID II to złożone ramy regulacyjne, które będą miały wpływ na wiele aspektów działalności firm inwestycyjnych większości uczestników rynku w różnych klasach aktywów.

Przepisy dyrektywy MiFID II i rozporządzenia MiFIR zagwarantują sprawiedliwsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze funkcjonowanie rynków oraz ułatwią zapewnienie większej przejrzystości dla wszystkich uczestników. Nowe wymogi sprawozdawcze i testy zwiększą ilość dostępnych informacji oraz ograniczą przeprowadzanie transakcji na prywatnych giełdach prowadzonych przez duże firmy inwestycyjne (tzw. dark pools) i handel pozagiełdowy.  Zasady regulujące wykonywanie transakcji o wysokiej częstotliwości nakładają na firmy inwestycyjne i systemy obrotu rygorystyczne wymogi organizacyjne, a przepisy regulujące niedyskryminacyjny dostęp do kontrahentów centralnych (CCP), systemów obrotu i modeli porównawczych mają na celu zwiększenie konkurencyjności.

W jaki sposób wpłynie to na firmy inwestycyjne?

Przejrzystość  – rozszerzenie wymogów przejrzystości przed- i potransakcyjnej poza akcje na inne instrumenty będące przedmiotem obrotu w systemie obrotu, takie jak fundusze inwestycyjne typu ETF, instrumenty pochodne i obligacje.

Obowiązki handlowe -– w przypadku akcji dopuszczonych do obrotu w systemie obrotu firmy inwestycyjne działające na podstawie MiFID muszą zagwarantować, by transakcje były zawierane na rynku regulowanym (RM), wielostronnej platformie obrotu (MTF), zorganizowanej platformie obrotu (OTF), podmiocie systematycznie internalizującym transakcje (SI) lub równoważnym systemie obrotu państw trzecich, z pewnymi ograniczonymi wyjątkami.

W przypadku instrumentów pochodnych, które są uznawane za podlegające obowiązkowemu rozliczaniu na mocy EMIR, z czasem zostanie przeprowadzona ocena w celu ustalenia, czy takie transakcje takich instrumentów powinny być zawierane jedynie w systemach obrotu.

Jakość realizacji zleceń – firmy inwestycyjne działające zgodnie z MiFID będą teraz zobowiązane do podawania corocznie wykazu pięciu najlepszych miejsc wykonywania zleceń (pod względem wolumenu obrotów), w których wykonywały zlecenia w poprzednim roku, w tym odsetka agresywnych, biernych i bezpośrednich zleceń dla każdej klasy instrumentów finansowych. Ponadto dane dotyczące jakości wykonania zleceń odnośnie do instrumentu mają być publikowane kwartalnie dla każdego miejsca wykonania.

Sprawozdania z transakcji – zmiany w systemie zgłaszania transakcji, w tym rozszerzenie zakresu danych dotyczących produktów, klientów i transakcji (np. identyfikatorów podmiotów prawnych) wraz z nowymi przepisami regulującymi obowiązek przekazywania informacji przez firmy. Wprowadzenie limitów sprawozdawczych i limitów pozycji dla towarów zgodnie z zasadami stosowanymi przez CFTC w USA.

Trwa dalsza debata branżowa na temat szeregu aspektów technicznych wdrażania wymaganych środków; warto zauważyć, że różne właściwe organy krajowe mogą przyjąć różne podejścia do transpozycji dyrektywy MiFID II.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.