Marge-informatie

Bekijk onze margevereisten en overige informatie met betrekking tot margehandel bij Saxo

Voor marges voor professionele klanten gaat u naar marge-informatie voor professionele klanten.

Saxo Bank maakt gebruik van twee margeprofielen voor klanten met betrekking tot het verhandelen van beursgenoteerde opties1:

 • Basisprofiel: de klant kan beursgenoteerde opties kopen (aanhouden)
 • Geavanceerd profiel: de klant kan beursgenoteerde opties kopen (aanhouden) en verkopen (schrijven). De klant ontvangt margevoordelen bij het verhandelen van een optiestrategie en/of een portefeuille met beursgenoteerde opties, d.w.z. een combinatie van beursgenoteerde opties en/of onderliggende instrumenten.

De klant wordt standaard op het basisprofiel ingesteld en kan daarom geen beursgenoteerde opties verkopen (schrijven). Voor het schrijven van beursgenoteerde opties moet de klant aan de volgende eisen voldoen zodat het geavanceerde profiel kan worden geactiveerd.

 • De klant moet een minimale rekeningwaarde van 5.000 USD of gelijkwaardig hebben
 • De klant moet schriftelijk verklaren dat hij kennis heeft genomen van de risico's die het short verkopen (schrijven) van opties met zich meebrengt

1 Beursgenoteerde opties omvatten aandelenopties en contractopties op futures en indices.

StrategieInitiële marge en onderhoudsmarge

Long straddle
Long strangle

Geen
Out-of-the-money naked calls

Aandelenopties

Callprijs + maximum((X%* onderliggende koers) - OTM-bedrag), (Y% * onderliggende koers))

Het OTM-bedrag is bij een calloptie gelijk aan: Max (0, uitoefenprijs van de optie - onderliggende koers)

Voorbeeld:short 1 DTE jan14 12,50 Call op 0,08

Onderliggende prijs om 12.30 uur

 • Short Option Margin = Premium Margin + Extra marge
 • (0,08 * 100 aandelen) + ((0,15 * 12,30) - (12,50-12,30)) * 100 aandelen
 • 8 € premie + 164,5 € marge = 172,50 € margevereiste
Uncovered put schrijven

Aandelenopties

Putprijs + maximum((X%* onderliggende koers) - OTM-bedrag), (Y% * uitoefenprijs))

Het OTM-bedrag is bij een putoptie gelijk aan: Max (0, onderliggende koers - uitoefenprijs optie)

Voorbeeld: short 1 DTE jan14 12 Put op 0,06

Onderliggende prijs om 12.30 uur

 • Short Option Margin = Premium Margin + Extra marge
 • (0,06 * 100 aandelen) + ((0,15 * 12,30) - (12,30-12)) * 100 aandelen
 • 6 € premie + 154,5 € marge = 160,50 € margevereiste
Bull Call Spread

Maximum ((uitoefenprijs long call - uitoefenprijs short call), 0)

Voorbeeld:  Long DTE Jan14 12,5 Call op 0,10 en short DTE Jan14 13,5 Call op 0,02

 • Maximum ((12,5 – 13,5), 0)
 • € 8 premium + margevereiste € 0

Bull Put Spread

(uitoefenprijs short put - uitoefenprijs long put) – (prijs short put – prijs long put)

Voorbeeld:   Short DTE Jan14 Put 12 Put op 0,08 en long DTE Jan14 11 Put op 0,02

 • ((12-11) – (0,08-0,02))*100 aandelen
 • (1 – 0,06)*100 aandelen
 • € 6 premium + margevereiste € 94

Short straddle
Short strangle

Als initiële marge van short put > initiële short call, dan
Initiële marge van short put + prijs van short call
anders
Als initiële marge van short call >= initiële short put, dan
Initiële marge van short call + prijs van short put

Short posities in opties Amerikaanse stijl kunnen worden gecombineerd met posities in long opties of dekkende posities in de onderliggende assets om de exposure met hoog risico te compenseren. Op die manier kunnen margetoeslagen worden gereduceerd of zelfs opgeheven. We bieden margereductie op de volgende positiecombinaties:

 • Covered call
 • Call/put spread
 • Short straddle

Covered call

Een short call-positie kan worden gecompenseerd met een long positie in het onderliggende aandeel.

Call / put spread

Met een spreadpositie kan een long optiepositie een short positie dekken van een optie van hetzelfde type en met dezelfde onderliggende asset. Als de long optie dieper in the money is dan de short optie (debetspread), wordt de waarde van de long optie gebruikt tot aan de waarde van de short optie om dekking te bieden zonder dat extra marge vereist is.

Wanneer het short gedeelte dieper in the money is dan het long gedeelte (credit spread), wordt de volle waarde van de long optie gebruikt om dekking te bieden plus een extra marge die gelijk is aan het verschil in uitoefenprijzen.

Opmerking: Als u uit een spreadpositie wilt stappen, verdient het aanbeveling om eerst het short gedeelte te sluiten voordat u het long gedeelte sluit om de hoge margekosten van de naked short optiepositie te voorkomen. Als de reservering voor de spreadmarge onvoldoende is om het contante bedrag te dekken dat nodig is om de short optiepositie terug te kopen, kan een klant vast komen te zitten in een positie waar hij niet uit kan komen zonder dat extra middelen beschikbaar worden gemaakt.

Short straddle / strangle

De regel voor short straddle/strangle wijkt in zo verre af van de covered en spread beleggingsregels dat de gedeelten van short straddle geen dekking voor elkaar bieden. Een short straddle/strangle combineert een short call met een short put. Aangezien de exposure van short call en short put tegenovergesteld is aan de richting van de markt, is alleen de extra marge van het gedeelte met de hoogste margekosten vereist.

Als het call-gedeelte van de strangle-positie wordt toegewezen, moet de klant het onderliggende aandeel leveren. Andersom geldt ook dat als het put-gedeelte wordt toegewezen, de klant het onderliggende aandeel moet nemen. De long positie kan worden gecombineerd met het resterende call-gedeelte van de oorspronkelijke strangle, met een covered call als resultaat.

Voor bepaalde instrumenten, waaronder aandelenopties, wordt een margetoeslag gevraagd voor het dekken van potentiële verliezen die samenhangen met de deelneming in een positie van het instrument. Aandelenopties worden behandeld als opties met een volledige premie.

Voorbeeld volledige premie:

Bij het verwerven van een long positie in een optie met een volledige premie, wordt het premiebedrag afgetrokken van het saldo van de klant. De waarde van een openstaande long optiepositie is niet beschikbaar voor margehandel behalve volgens de aanduiding in de margereductieschema's.

In het volgende voorbeeld koopt een klant een Apple Inc. DEC 2013 530 Call @ $ 25 (aandeel Apple Inc. wordt verhandeld voor $ 529,85. Eén optie is gelijk aan 100 aandelen, koop-/verkoopcommissies zijn $ 6,00 per contract en de beurskosten zijn $ 0,30. Met een kassaldo van $ 10.000,00 ziet het rekeningoverzicht er als volgt uit:

Overzicht contant en positie

Positiewaarde

1 * 25 * 100 aandelen =

$ 2.500,00

Niet-gerealiseerde winsten/verliezen

--

Sluitkosten

- 1* ($ 6 + $ 0,30) =

- $ 6,30

Niet-gerealiseerde waarde van posities

$ 2.493,70

Kassaldo

$ 10.000,00

Niet geboekte transacties

- ($ 2.500 + $ 6,30) =

- $ 2.506,30

Rekeningwaarde

$ 9.987,40

Niet beschikbaar als margeonderpand

- 1 * 25 * 100 aandelen =

- $ 2.500,00

Gebruikt voor margevereiste

--

Beschikbaar voor margehandel

$ 7.487,40

Als het gaat om een optie met volledige premie, worden de niet-geboekte transacties opgeteld bij het kassaldo van de klant tijdens de overnight verwerking. Als de optiemarkt de volgende dag naar $ 41 gaat (spot op 556,50), ziet het rekeningoverzicht er als volgt uit:

Overzicht contant en positie

Positiewaarde

1 * 41 * 100 aandelen =

$ 4.100,00

Niet-gerealiseerde winsten/verliezen

--

Sluitkosten

- 1 * ($ 6 + $ 0,30) =

-$ 6,30

Niet-gerealiseerde waarde van posities

$ 4.093,70

Kassaldo

$ 7.493,70

Niet geboekte transacties

--

Rekeningwaarde

$ 11.587,40

Niet beschikbaar als margeonderpand

- 1 * 41 * 100 aandelen =

-$ 4.100,00

Gebruikt voor margevereiste

--

Beschikbaar voor margehandel

$ 7.487,40

Positiewaarde: Verhoogd doordat de prijs van de optie is gestegen.

Niet-gerealiseerde waarde van posities: Verhoogd doordat de prijs van de optie is gestegen.

Kassaldo: Verlaagd doordat de prijs van de optie is gedaald. 'Niet geboekte transacties' is nu nul.

Rekeningwaarde: Verhoogd doordat de prijs van de optie is gestegen.

Niet beschikbaar als margeonderpand: Verhoogd vanwege de nieuwe waarde van de positie.

Marge voor short optie

De houder van een short optiepositie kan worden verplicht om de onderliggende opbrengsten te leveren als een andere marktdeelnemer die een long positie heeft, zijn optierecht uitoefent. Verliezen op een short optiepositie kunnen substantieel zijn wanneer de markt zich ongunstig ontwikkelt voor de positie. Daarom brengen we een premiemarge in rekening om te zorgen dat er voldoende waarde is op de rekening om de short positie te sluiten en een extra marge om overnight verschuivingen in de onderliggende waarde te dekken. De margekosten worden in realtime gecontroleerd bij veranderingen in de marktwaarden. Er kan een stop-out worden geactiveerd wanneer de totale margekosten voor alle margeposities het margin call-profiel van de klant overschrijden.

De algemene formule voor margekosten voor short opties is:

 • Marge voor short optie = premiemarge + extra marge

De premiemarge zorgt dat de short optiepositie kan worden gesloten tegen de huidige marktprijzen en is gelijk aan de huidige vraagprijs waartegen de optie kan worden verworven tijdens handelstijden. De extra marge dient om overnight koerswijzigingen in de onderliggende waarde te dekken wanneer de optiepositie niet kan worden gesloten vanwege beperkte handelstijden.

Aandelenopties

Voor aandelenopties is de extra marge gelijk aan een percentage van de onderliggende referentiewaarde minus een korting voor het bedrag waarvoor de optie out-of-the-money is.

 • Extra margin call = max (X% * onderliggende spot) – OTM-bedrag, Y% * onderliggende spot)
 • Extra margin put = max (X% * onderliggende spot) – OTM-bedrag, Y% * uitoefenprijs)

De margepercentages worden vastgesteld door Saxo Bank en zijn aan verandering onderhevig. De werkelijke waarden kunnen verschillen per optiecontract en worden ingesteld in de margeprofielen. Klanten kunnen de desbetreffende waarden vinden in de voorwaarden van het contract.

Het OTM-bedrag voor een calloptie is gelijk aan:

 • Max (0, uitoefenprijs optie - onderliggende spotprijs)

Het OTM-bedrag voor een putoptie is gelijk aan:

 • Max (0, onderliggende spotprijs - uitoefenprijs optie)

Voor het berekenen van het betreffende valutabedrag moeten de verkregen waarden worden vermenigvuldigd met de beleggingseenheid (100 aandelen).

Voorbeeld:

Laten we ervan uitgaan dat FORM een X-marge van 15% en een Y-marge van 10% heeft toegepast op aandelen Apple.

Een klant gaat short met Apple DEC 2013 535 Call op $ 1,90 (Apple-aandeel op 523,74). De optiewaarde is 100 aandelen. Het OTM-bedrag is 11,26 aandelenpunten (535 – 523,74), wat een extra marge oplevert van 67,30 aandelenpunten ($ 6.730). In het rekeningoverzicht wordt de premiemarge uit de positiewaarde gehaald:

Overzicht contant en positie

Positiewaarde

- 1 * $ 1,90 * 100 aandelen =

- $ 190,00

Niet-gerealiseerde winsten/verliezen

--

Sluitkosten

- (6 + $ 0,30) =

- $ 6,30

Niet-gerealiseerde waarde van posities

- $ 196,30

Kassaldo

$ 10.000,00

Niet geboekte transacties

$ 190 - ($ 6 + $ 0,30) =

$ 183,70

Rekeningwaarde

$ 9.987,40

Niet beschikbaar als margeonderpand

--

Gebruikt voor margevereiste

- 100 aandelen *( (0,15 * 523,74) – 11,26)

- $ 6.730,00

Beschikbaar voor margehandel

$ 3.257,40

De optieverkoper (schrijver) is verplicht om het onderliggende instrument op verzoek van de koper voor de aangeven prijs te verkopen aan (in geval van een call) of te kopen van (in geval van een put) de optiekoper (houder).

Een short optiepositie kan substantiële verliezen tot gevolg hebben wanneer de markt zich ongunstig ontwikkelt voor de positie. Saxo brengt een premie in rekening om er zeker van te zijn dat de rekening van de klant over voldoende saldo beschikt om de short optiepositie te sluiten, evenals een extra marge om eventuele overnight koerswijzigingen in de waarde van het onderliggende instrument te dekken.

De algemene formule voor de margetoeslag voor short opties is: Marge voor short optie = premiemarge + extra marge.

De margevereiste wordt bewaakt in realtime. Als de verliezen van de klant groter zijn dan de margebenutting, kan er automatische margesluiting plaatvinden, wat betekent dat Saxo probeert om onmiddellijk alle of een deel van de openstaande posities te beëindigen, te annuleren en te sluiten.

Handelen met marge brengt een hoog risiconiveau met zich mee dat kan leiden tot substantiële verliezen die de contanten en/of het goedgekeurde onderpand op de rekening van de klant kunnen overstijgen.

Handelen met marge is niet voor iedereen geschikt. Zorg dat u de betreffende risico's volledig begrijpt en win indien nodig onafhankelijk advies in.

Onderpandpercentages voor margehandel
(alleen voor proffesionals)

Saxo Bank staat toe dat een percentage van de belegging in bepaalde aandelen en ETF's wordt gebruikt als onderpand voor margehandelsactiviteiten. Dit geldt alleen voor professionele klanten. De onderpandwaarde van een aandeel- of ETF-positie hangt af van de rating van de afzonderlijke aandelen of ETF's – zie de conversietabel hieronder.

Rating
1
2
3
4
5
6
Onderpandwaarde van positie
75%
50%
50%
25%
0%
0%

Voorbeeld: 75% van de waarde van een positie in een aandeel of ETF met Rating 1 kan worden gebruikt als onderpand (in plaats van contanten) om margeproducten zoals forex, CFD's, futures en opties te verhandelen. Houd er rekening mee dat Saxo Bank zich het recht voorbehoudt om het gebruik van aandelen- of ETF-beleggingen als onderpand voor omvangrijke posities of aandelenportefeuilles die als zeer risicovol worden beschouwd, te verlagen of ongedaan te maken.

Voor een volledige lijst met beschikbare aandelen, ratings en onderpandwaarden kunt u hier klikken (alleen voor professionals).

Voor een volledige lijst met beschikbare ETF's, ratings en onderpandwaarden kunt u hier klikken alleen voor professionals).

Saxo Bank staat toe dat een percentage van de belegging in bepaalde obligaties wordt gebruikt als onderpand voor margehandelsactiviteiten. Dit geldt alleen voor professionele klanten.

De onderpandwaarde van een obligatiepositie hangt af van de rating van de afzonderlijke obligatie, zoals hieronder wordt beschreven:

Definitie van rating*Onderpandpercentage
Hoogste rating (AAA)95%
Zeer hoge kwaliteit (AA)90%
Hoge kwaliteit (A)80%

* zoals intern gewaardeerd door Saxo Bank

Voorbeeld: 80% van de marktwaarde van een obligatiepositie met een A-rating kan worden gebruikt als onderpand (in plaats van contanten) om margeproducten zoals forex, CFD's of futures en opties te verhandelen.

Merk op dat Saxo Bank zich het recht voorbehoudt om het gebruik van obligatieposities als onderpand te verminderen of ongedaan te maken.

Voor meer informatie of om de rating en onderpandbehandeling aan te vragen voor een specifieke of potentiële obligatiepositie, stuurt u een e-mail naar fixedincome@saxobank.com of neemt u contact op met uw accountmanager.

Klaar om aan de slag te gaan?

Een rekening openen kost rond de 5 minuten

Saxo Bank A/S the Netherlands
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Netherlands

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.