Disclaimer ten aanzien van SaxoSelect

Saxo Bank A/S (hierna 'Saxo Bank' genoemd) doet geen uitspraken en geeft geen garanties met betrekking tot de werkelijke resultaten van de handelstransacties die namens de belegger worden uitgevoerd door middel van SaxoSelect. Saxo Bank voert namens de belegger automatisch transacties uit die in overeenstemming zijn met de transacties die worden verricht met het oog op een strategie. Bepaalde strategieën worden uitgevoerd met een hefboomwerking als gevolg van het gebruik van margeproducten en een hoge mate van discretie en posities in afzonderlijke aandelen en assetcategorieën, waardoor SaxoSelect een hoog risico met zich mee kan brengen. Het ingebouwde investment shield is bedoeld om mogelijke verliezen te beperken, maar is geen garantie dat de belegger slechts het vooraf door de belegger gedefinieerde bedrag kan verliezen. Het investment shield geldt slechts voor margeproducten en niet voor cashproducten zoals aandelen, obligaties en ETF's.

Beleggingen zijn nimmer zonder risico's en kunnen tot zowel winsten als verliezen leiden. Met name beleggingen in hefboomproducten, waaronder, doch niet uitsluitend, vreemde valuta, derivaten en grondstoffen, kunnen zeer speculatief zijn, waarbij winsten en verliezen zowel heftig als snel kunnen fluctueren. Speculatieve handel is niet geschikt voor alle beleggers. Ontvangers dienen derhalve hun financiële situatie zorgvuldig af te wegen en hun financieel adviseur(s) te raadplegen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen of een transactie uit te voeren, zodat ze zich kunnen laten informeren omtrent de risico's en de geschiktheid van hun specifieke financiële situatie.

Prestaties in het verleden zijn geen richtsnoer voor toekomstige resultaten en mogen nooit de enige factor van overweging zijn bij de keuze van een beleggingsportefeuille of een ETF. De waarde van de beleggingen kan stijgen of dalen en het is mogelijk dat de belegger het ingelegde bedrag niet terugkrijgt. Uw inkomsten staan niet vast en kunnen fluctueren. De waarde van beleggingen die posities in vreemde valuta's met zich meebrengen, kan worden beïnvloed door wisselkoersbewegingen. Houd er rekening mee dat belastingtarieven en -vrijstellingen aan verandering onderhevig kunnen zijn.

Saxo Bank is niet aansprakelijk voor (i) verliezen die de belegger kan lijden als gevolg van handelstransacties die door Saxo Bank worden uitgevoerd op grond van de volmacht en algemene voorwaarden van SaxoSelect (de 'Voorwaarden'); (ii) verliezen die door de belegger worden geleden als gevolg van of in verband met de levering volgens de Voorwaarden van SaxoSelect door Saxo Bank, tenzij en voor zover een dergelijk verlies het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Saxo Bank; (iii) verliezen als gevolg van handelingen die Saxo Bank verricht in overeenstemming met zijn bevoegdheden krachtens de Voorwaarden; (iv) gevolgschade of andere indirecte verliezen (waaronder verlies van winst en verlies van goodwill) die door de belegger worden geleden als gevolg van nalatigheid van Saxo Bank of andere oorzaken; of (v) enig verlies dat uitstijgt boven de inkomsten van Saxo Bank op de beleggingsrekening(en) van de belegger gedurende de periode van 12 maanden voorafgaande aan de datum waarop de belegger Saxo Bank aansprakelijk stelt.

Evenzo is Morningstar Investment Management Europe Ltd ('Morningstar') niet aansprakelijk voor de hierboven beschreven verliezen. De aandelenselectie van Morningstar voor de Saxo Morningstar Moat Portfolio, die wordt beheerd door Saxo Bank, wordt uitsluitend aangeboden op grond van een adviesovereenkomst met Saxo Bank met betrekking tot modelportefeuilles en is gebaseerd op bepaalde interne aannames. Morningstar houdt geen rekening met de geschiktheid van de inhoud van de modelportefeuille voor de individuele behoeften en risicotoleranties van alle beleggers. De discretionaire uitvoering van de modelportefeuille is de verantwoordelijkheid van Saxo Bank. Als zodanig dient de modelportefeuille van Morningstar slechts voor informatiedoeleinden en vormt deze geen beleggingsadvies of voorstel of aanbod tot het aankopen of verkopen van de beschreven effecten.

De naam en het logo van Morningstar zijn gedeponeerde handelsmerken van Morningstar, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen ('Morningstar') en worden op grond van een licentie gebruikt. Morningstar is niet gelieerd aan Saxo Bank. Morningstar doet geen uitspraken en geeft geen garanties met betrekking tot de wenselijkheid van beleggingen in een door Saxo Bank of zijn gelieerde ondernemingen aangeboden product, portefeuille of dienst. Morningstar aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid in verband met de werking, marketing, koop of verkoop van een door Saxo Bank of zijn gelieerde ondernemingen aangeboden product, portefeuille of dienst, noch aanvaardt Morningstar enige verplichting of aansprakelijkheid jegens klanten van Saxo Bank.

Evenzo is BlackRock niet aansprakelijk voor de hierboven beschreven verliezen. De inzichten en gegevens van BlackRock, die door Saxo Bank worden gebruikt bij de samenstelling van zijn beleggingsportefeuilles, zijn gebaseerd op bepaalde interne aannames en BlackRock laat zich niet uit over de geschiktheid van de inhoud van zijn inzichten en gegevens voor de individuele behoeften en risicotoleranties van alle beleggers. Als zodanig dienen de inzichten en gegevens van BlackRock slechts voor informatiedoeleinden en vormen zij geen beleggingsadvies of voorstel of aanbod tot het aankopen of verkopen van de beschreven effecten. De inzichten en gegevens van BlackRock zijn niet opgesteld volgens de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek en zijn niet onderworpen aan een handelsverbod voorafgaand aan de verspreiding van de inzichten en gegevens die aan Saxo Bank worden verstrekt, en worden als zodanig beschouwd als een vorm van marketingcommunicatie richting Saxo Bank.

iShares® en BlackRock® zijn gedeponeerde handelsmerken van BlackRock, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen ('BlackRock') en worden op grond van een licentie gebruikt. BlackRock is niet gelieerd aan Saxo Bank. BlackRock doet geen uitspraken en geeft geen garanties met betrekking tot de wenselijkheid van beleggingen in een door Saxo Bank of zijn gelieerde ondernemingen aangeboden product, portefeuille of dienst. BlackRock aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid in verband met de werking, marketing, koop of verkoop van een door Saxo Bank of zijn gelieerde ondernemingen aangeboden product, portefeuille of dienst, noch aanvaardt BlackRock enige verplichting of aansprakelijkheid jegens klanten van Saxo Bank.