Bekijk Juridisch Menu

Privacyverklaring van Saxo Bank A/S

Overeenkomstig de bekendmakingen die zijn vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'), geeft de volgende informatie een overzicht van de manier waarop Saxo Bank A/S ('we', 'ons', 'onze') gebruikmaakt van persoonlijke gegevens die we verzamelen van onze individuen, zoals klanten, leads en overige partners (hieronder te noemen 'u').

 1. Wie is wettelijk verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens?

  Saxo Bank A/S
  Philip Heymans Allé 15 
  2900 Hellerup 
  Denemarken 
  (Bedrijfsnummer: 15731249)

  We zijn verplicht om uw persoonlijke gegevens op veilige wijze en anderszins in overeenstemming met de AVG te behandelen ('verwerken'), en als een nationale wetgeving een hoger niveau van bescherming van persoonlijke gegevens vereist dan de AVG, moeten dergelijke strengere eisen worden nageleefd.

  Als u vragen of klachten hebt over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u deze stellen of indienen op support@accountservices.saxo of anders bij onze medewerker voor gegevensbescherming via de bovenstaande contactgegevens of op het volgende e-mailadres: privacy@saxobank.com.
 2. Welke persoonlijke gegevens mogen wij van u verzamelen en waar halen we deze vandaan?
  We verzamelen alleen gegevens over u die relevant zijn in de context van de klantrelatie die we met u hebben. Deze informatie verkrijgen we rechtstreeks van u. We verwerken echter ook persoonlijke gegevens uit andere bronnen, waaronder andere entiteiten van Saxo Bank A/S, andere bedrijven en financiële instellingen, publiekelijk beschikbare bronnen (bijv. de pers, bedrijvenregisters, internet, met inbegrip van platforms voor sociale media) en van aanbieders van diensten voor het screenen van bedrijfsrisico's, antifraudedatabases, sanctielijsten en databases met nieuwsartikelen.

  De soorten persoonlijke gegevens die we verwerken, zijn onder meer:
  • Naam, contactgegevens;
  • Records met betrekking tot onze klantrelatie en relevante diensten, met inbegrip van gegevens die zijn ontleend aan uw gebruik van onze IT-platforms (inclusief elektronische communicatie), mobiele apps; opgenomen telefoongesprekken en aan uw medewerking aan onze marketingactiviteiten;
  • KYC-records (ken uw klant), zoals paspoortgegevens, sofinummer, geboortedatum en -plaats, bron van inkomen, reden voor gebruik van bedrijfsstructuren, relaties met overheidsambtenaren, strafblad;
  • Financiële informatie zoals bankrekeninggegevens, specimen van handtekening, inkomsten, assets, uitgaven, beleggingsdoelstellingen, burgerlijke staat en details van kennis over financiële producten en diensten, risicoprofiel, verliescapaciteit, belastingstatus en woonplaats.
 3. Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?
  De doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken, worden hieronder opgesomd samen met de specifieke gronden in de wetgeving voor gegevensbescherming, die dit ons toestaan.
  • Voor de uitvoering van een contract
   Het kan zijn dat we uw persoonlijke gegevens moeten verwerken om een contract dat we met u hebben met betrekking tot onze financiële dienstverlening uit te voeren, of om volgens uw instructies te handelen voorafgaand aan het sluiten van een contract. Voor nadere details raadpleegt u uw contractdocumentatie.

  • Voor het naleven van een wettelijke verplichting of handelen in het openbaar belang  
   Als bank met een vergunning zijn we gehouden aan een aantal statutaire en wettelijke verplichtingen op grond waarvan we mogelijk persoonlijke gegevens moeten verzamelen, opslaan of bekendmaken, zoals voor antiwitwasdoeleinden of in reactie op onderzoeken of bevelen tot openbaarmaking afkomstig van politie, regelgevers van onze groepsentiteiten en belastingdiensten of andere overheidsinstanties.

  • Ten behoeve van rechtmatige belangen
   Waar nodig verwerken we uw persoonlijke gegevens ten behoeve van onze rechtmatige belangen of die van een derde partij (de AVG staat dit toe voor zover dergelijke belangen niet worden tenietgedaan door een grotere noodzaak om uw privacy te beschermen). Gevallen waarin we op onze rechtmatige belangen vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zijn onder meer:

   • Ken-uw-klantcontroles; Beheer van relatie tussen klant en leverancier; Bedrijfsanalyse en ontwikkeling van producten en diensten;
   • Activiteiten met betrekking tot informatiebeveiliging en gebouwenbeveiliging, met inbegrip van het gebruik van opnamen;
   • Beheer van het risico en optimalisering van de efficiëntie van onze groepsactiviteiten;
   • Opnamen van telefoongesprekken en bewaking van elektronische communicatie voor zakelijke en nalevingsdoeleinden;
   • Preventie en detectie van financiële misdrijven;
   • Evalueren, aanbrengen of verdedigen van wettelijke claims;
   • Onderhouden van onze producten;
   • Accountantscontroles;
   • Herstructureringen van bedrijven.
  • Op basis van uw toestemming
   Als we uw persoonlijke gegevens willen verwerken op een manier die niet gedekt is door de bovengenoemde wettelijke rechtvaardigingen, hebben we uw toestemming nodig. Als u uw toestemming geeft, kunt u deze te allen tijde weer intrekken. Het intrekken van uw toestemming maakt onze eerdere behandeling van uw persoonlijke gegevens niet onwettig en kan een effect hebben op de manier waarop we in de toekomst onze diensten kunnen blijven verlenen.

   Er zijn enkele categorieën persoonlijke gegevens die door de AVG dermate gevoelig worden geacht dat we over het algemeen persoonlijke toestemming nodig hebben om deze op te slaan en te gebruiken. Informatie over de biometrische gegevens van een persoon is hier een voorbeeld van. Als u dergelijke informatie vrijwillig aan ons verstrekt in omstandigheden waarin dit relevant kan zijn voor de financiële producten en diensten die we u aanbieden (zoals het geval kan zijn bij het plannen van geschikte beleggingen), gaan we ervan uit dat u toestemming geeft om deze informatie te gebruiken naar gelang het geval. U kunt die toestemming intrekken, maar dat kan ertoe leiden dat u niet de meest passende service ontvangt voor uw omstandigheden.
 4. Met wie mogen we uw gegevens delen?
  Waar dat nodig is om uw instructies aan ons uit te voeren en voor overige doeleinden die hierboven zijn uiteengezet, mogen we informatie over u delen met een reeks ontvangers, waaronder de volgende: aanbieders van achtergrondscreening, financiële instellingen, fondsen, betalingsontvangers, aanbieders van betalings- en verrekeningsinfrastructuur, beurzen, regelgevende instanties, overheidsinstanties (met inbegrip van de belastingdienst), onze overige groepsentiteiten en dienstverleners, professionele adviseurs, accountants, verzekeraars en potentiële kopers van onderdelen van ons bedrijf.

  We maken informatie over u alleen bekend zoals is toegestaan onder de voorwaarden van het contract dat we met u hebben afgesloten, de AVG en verplichtingen inzake klantvertrouwelijkheid.

  Klik hier voor onze categorieën ontvangers van persoonlijke gegevens.

 5. Dragen we uw gegevens over naar andere landen?
  We zijn wereldwijd actief, dat zit ons in het bloed, en om u de best mogelijke service te bieden, kan het zijn dat informatie met betrekking tot u voor de hierboven beschreven doeleinden wordt overgedragen naar landen buiten de EU/EEA of naar zogeheten 'derde landen' d.w.z. landen buiten de EU of de EEA die niet per se zorgdragen voor dezelfde beveiliging van uw persoonlijke gegevens.

  Als we gebruikmaken van serviceaanbieders in een dergelijk derde land, zijn we echter verplicht om hen hetzelfde niveau van gegevensbescherming te doen toepassen als nodig zou zijn binnen de EU. We zouden dit bewerkstelligen door het gebruik van standaardclausules voor gegevensbescherming, die voor deze doeleinden zijn goedgekeurd en gepubliceerd door de Europese Commissie. We dragen uw persoonlijke gegevens alleen over naar een derde land op een manier die is toegestaan onder de AVG.
 6. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
  Over het algemeen bewaren we uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verkregen. Bij het nemen van beslissingen over de bewaartermijn van de gegevens, houden we rekening met het volgende:
  • De beëindigingsdatum van het betreffende contract of de zakelijk relatie;
  • Een retentieperiode die is vereist door de wet, door regelgeving of door intern beleid;
  • Iedere noodzaak om records langer dan de bovengenoemde perioden te bewaren teneinde feitelijke of potentiële accountantscontroles, belastingzaken of wettelijke claims mogelijk te maken.
 7. Gebruiken we uw gegevens voor profileringsdoeleinden?
  In de context van deze privacyverklaring betekent profileren het gebruik van een geautomatiseerd proces voor het analyseren van gegevens om aspecten van uw gedrag te beoordelen of te voorspellen. In de volgende omstandigheden kunnen we gebruikmaken van profileren:
  • Om mogelijke gevallen van financiële misdrijven te helpen identificeren;
  • Om u te voorzien van informatie over onze producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn.
 8. Welke rechten op gegevensbescherming hebt u?
  Behoudens enkele uitzonderingen en beperkingen hebt u krachtens de AVG de volgende rechten:
  • Verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u een kopie krijgen van de persoonlijke gegevens die we van u hebben.
  • Verzoeken om correctie van de persoonlijke gegevens die we van u hebben. Hiermee kunt u onvolledige of incorrecte gegevens die van u hebben, laten corrigeren.
  • Verzoeken om wissen van uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u vragen om het verwijderen van uw persoonlijke gegevens indien er voor ons geen goede reden meer is om deze te blijven verwerken. Dit wordt soms 'het recht om te worden vergeten' genoemd.
  • Verzoeken om het beperken van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw gegevens op te schorten, zoals gedurende de tijdsperiode die we nodig hebben om te reageren op een claim van u dat de gegevens onnauwkeurig zijn of dat ons rechtmatige belang bij verwerking ervan niet opweegt tegen het uwe.
  • Ons verzoeken om overdracht aan u van de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, in een algemeen gebruikte elektronische indeling. Dit wordt het recht op portabiliteit genoemd.
  • Bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens. Hiermee kunt u bezwaar maken tegen de uitgevoerde verwerking van uw persoonlijke gegevens.
  • Verzoeken om buiten geautomatiseerde besluitvorming te blijven. Hiermee kunt u ons vragen om geen beslissing over u te nemen louter en alleen op grond van de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens, wat invloed heeft op uw rechtspositie (of een andere belangrijke invloed op u heeft). We nemen in de regel geen beslissingen van deze aard, louter en alleen op grond van geautomatiseerde verwerking en zonder enige menselijke beoordeling. Als we dat zouden doen, zouden we u daarvan op de hoogte stellen.

  Als u een van deze rechten wilt laten gelden, kunt u ons schrijven op support@accountservices.saxo.

  U bent tevens gerechtigd tot het indienen van enige klacht die u mocht hebben over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens bij het Deense agentschap voor gegevensbescherming (Datatilsynet).

 9. Bent u verplicht om uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken?
  U bent niet bij wet verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u dat weigert, zijn we echter niet in staat om de samenwerking met u voort te zetten. Om bijvoorbeeld te voldoen aan onze verplichtingen inzake antiwitwaspraktijken, moeten we onder andere uw identiteit verifiëren als u als klant een handelsrelatie wilt opzetten. Zodoende is het onvermijdelijk dat we bepaalde persoonlijke gegevens van u als klant verzamelen.
 10. Wijzigingen in deze privacyverklaring
  We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om deze te verduidelijken of om wijzigingen in de AVG of in onze bedrijfsvoering tot uitdrukking te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele substantiële wijzigingen.

Saxo Bank A/S the Netherlands
Keizersgracht 169
1016 DP Amsterdam
Nederland

Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.