Financiële woordenlijst - Q t/m T

De Financiële woordenlijst is ontwikkeld om snel toegang te bieden tot definities voor termen en concepten die worden gebruikt in de valutahandel en geld-, aandelen-, grondstoffen- en obligatiemarkten.

Q

Prijsopgave

De huidige prijs die wordt geboden of gevraagd voor een financieel instrument.

R

Gerelateerde order

Contingente orders zijn hetzelfde als gerelateerde transactieorders.

Er zijn diverse typen mogelijk:

Indien gereed (slave), waarbij een slaveorder alleen actief wordt als de primaire order is uitgevoerd.

One Cancels the Other-order (O.C.O.) waarbij de uitvoering van de ene order de andere annuleert.

Contingente orders met drie niveaus zijn ook beschikbaar wanneer twee orders worden geplaatst bij het uitvoeren van een (Indien gereed) primaire order.

Deze orders zelf zijn aan elkaar gerelateerd als O.C.O.-orders, waarbij zowel een stop-loss als een profit-takingorder (order met winstoogmerk) rond een positie kunnen worden geplaatst.

Weerstand

Het prijsniveau waarop een stijgende prijs naar verwachting zal stoppen wanneer marktdeelnemers het instrument beginnen te verkopen. Het tegenovergestelde van weerstand is steun.

Risicobeheer

Poging om de uitkomst van een bekende of een voorspelbare reeks winsten of verliezen te beheersen.

Risicobeheer omvat diverse stappen, en begint met een grondig inzicht in het eigen bedrijf en de risico's die moeten worden afgedekt om de waarde van dat bedrijf te beschermen.

Vervolgens moet worden beoordeeld welke typen variabelen het bedrijf kunnen beïnvloeden en hoe men zich het beste kan beschermen tegen ongewenste resultaten.

Risicobeheer kan zo eenvoudig zijn als het plaatsen van stop-loss orders om grootschalige verliezen te voorkomen, of zo complex zijn als het beschermen van posities met opties of het diversifiëren van de portefeuille om te garanderen dat u niet te veel risico loopt in één sector of instrumenttype.

Ook moet het gewenste risicoprofiel worden beoordeeld, dat wil zeggen of iemand afwijzend staat tegenover risico's of juist een tamelijk agressieve aanpak wil. Dit omvat ook het bepalen van de instrumenten die worden gebruikt om het risico te beheren en of een natuurlijke hedge kan worden gebruikt.

Als een risicobeheerstrategie eenmaal in gebruik is genomen, moeten de doeltreffendheid en de kosten voortdurend worden beoordeeld.

Risk-reversal

De gelijktijdige aankoop van een out-of-the-money-call (put) en verkoop van een out-of-the-money-put (call), gewoonlijk zonder vooraf betaalde premie.

De gekochte en verkochte opties hebben dezelfde nominale grootte en een vooraf gedefinieerde vervaldag en de delta's zijn gewoonlijk ingesteld op 25%.

Volgens Black-Scholes vinden de koop en verkoop van opties met vergelijkbare delta's (en dus in dezelfde mate out-of-the-money-forward) tegen nul-kosten plaats. In de praktijk verkiest de markt de ene kant boven de andere.

In het eenvoudigste geval is de impliciete volatiliteit van out-of-the-money-puts en calls met dezelfde uitoefenprijs en vervaldatum niet hetzelfde, en staan de extra kosten van de favoriete zijde ook bekend als de risk-reversal spread.

Deze spread geeft de perceptie van de markt weer dat de relevante waarschijnlijkheidsverdeling niet symmetrisch is rond de forward, maar scheef in de richting van de favoriete zijde.

Een andere interpretatie is dat de impliciete volatiliteit samenhangt met de spotprijs, wat onmogelijk is in een Black-Scholes-wereld.

Doorrollen

Wanneer er sprake is van een spot-Forex-positie aan het einde van de werkdag voor de valutadatum, wordt deze doorgerold naar een nieuwe valutadatum op basis van Tom/Next.

Als onderdeel van het doorrollen komen de posities in aanmerking voor een swapheffing of een tegoed op basis van de LIBOR/LIBID-rentetarieven van de twee verhandelde valuta's met een extra verhoging van +/- 0,25% (voor particuliere rekeningen) plus een rentecomponent voor eventueel ongerealiseerde winsten/verliezen op de positie.

Round turn

De provisie omvat zowel het openen als het sluiten van de positie.

Het alternatief is een half-turn provisie die per transactie wordt berekend (zowel voor kopen als verkopen).

S

Secundaire valuta

Bij Forex is dit de valuta waarmee de belegger betaalt of die hij ontvangt voor transacties.

Bij EURUSD is USD bijvoorbeeld de variabele valuta, wat betekent dat één eenheid EUR een variabel bedrag aan USD waard kan zijn.

Als u EUR koopt, betaalt u in USD, en wanneer u EUR verkoopt, ontvangt u USD.

De andere valuta (EUR in het bovenstaande voorbeeld) wordt de basisvaluta genoemd.

Secundaire order

Een secundaire order van een contingente order met drie niveaus of een Indien gereed contingente order wordt alleen een actieve bestensorder indien de primaire order wordt uitgevoerd.

Effecten

Alle beleggingsinstrumenten, anders dan verzekeringspolissen en vaste lijfrentes, die worden uitgegeven door een onderneming, een overheid of een andere organisatie. Effecten zijn doorgaans aandelen en obligaties.

Reeks (van opties)

Alle opties uit dezelfde klasse, van hetzelfde type (call of put) die betrekking hebben op dezelfde hoeveelheid van het onderliggende instrument, en dezelfde uitoefenprijs en vervaldatum hebben.

Verkoopbod

Een limietorder om te verkopen tegen de actuele biedprijs.

Aandelen

Financiële instrumenten die een gedeeltelijk eigendom van een bedrijf vertegenwoordigen. Deze worden ook wel aandelen of equities genoemd.

Short verkopen

Bij Forex-handel betekent short gaan dat u de prijsvaluta koopt van het valutapaar.

Als u bijvoorbeeld short gaat op GBPUSD, koopt u USD door GBP te verkopen.

Bij aandelen betekent short gaan dat u een effect verkoopt zonder dat u het bezit. Het tegengestelde is long gaan, waarbij u eigenaar wordt van het effect door het te kopen.

Bij een short-positie profiteert u van dalende marktprijzen.

Slave order

Een Indien gereed-order die uit twee orders bestaat:

  • een primaire order die wordt uitgevoerd zodra de marktomstandigheden dat toestaan
  • een secundaire order die alleen actief wordt als de eerste order is uitgevoerd.

Speculatief

Kopen en verkopen met als enig doel het maken van winst, in plaats van dit te doen met zakelijke motieven.

Spot

Een directe transactie tegen een marktprijs met een standaard verrekeningsdatum (valutadatum) van twee werkdagen na de transactiedatum.

Spot-market

Het gedeelte van de markt waar transacties via de spot-methode worden verrekend.

De precieze betekenis van spot hangt af van de lokale gewoonten voor grondstoffen, effecten of valuta's.

Op Britse, Amerikaanse en Australische valutamarkten betekent spot levering na twee werkdagen.

Spread (in indexpunten)

Het verschil tussen de biedprijs waartegen u het instrument kunt verkopen en de laatprijs waartegen u het instrument kunt kopen.

Statusbalk

Het gedeelte onderaan de werkruimte van het platform en op veel beleggingsmodules, dat wordt gebruikt voor systeemmeldingen en statusgegevens.

Aandelen

Financiële instrumenten die een gedeeltelijk eigendom van een bedrijf vertegenwoordigen. Worden ook aandelen, equities of effecten genoemd.

Stop

Een koop-stoporder is een order om te kopen tegen een bepaalde prijs die hoger ligt dan de actuele marktprijs, en een verkoop-stoporder is een order om te verkopen tegen een bepaalde prijs onder de actuele marktprijs.

Handelaren verwijzen vaak naar stop-loss orders; dit zijn stops die onder de markt worden geplaatst wanneer een handelaar long is en boven de markt wanneer de handelaar short is.

Deze orders worden geactiveerd wanneer ze door de marktprijs worden bereikt om verdere verliezen voor de positie van de trader te voorkomen.

Stoporders worden niet altijd precies tegen de opgegeven prijs uitgevoerd, omdat de marktvolatiliteit te groot kan zijn.

Stop in geval van bod-order

Stop in geval van bod-orders worden meestal gebruikt om het betreffende instrument te kopen in een stijgende markt. Als het aangegeven prijsniveau daadwerkelijk wordt geboden op de markt, wordt de order uitgevoerd tegen de prijs die de bank vraagt.

Als u bijvoorbeeld GBPUSD hebt verkocht tegen 1,4280, met een Stop in geval van bod op 1,4330, wordt de positie gesloten (GBPUSD wordt gekocht) als de biedprijs 1,4330 bereikt of doorbreekt.

We adviseren om Stop in geval van bod-orders alleen te gebruiken voor het aankopen van Forex posities.

Het gebruik van Stop in geval van bod voor de verkoop van Forex-posities kan leiden tot voortijdige sluiting van posities wanneer door een marktontwikkeling de spread tussen bied- en vraagprijs kortstondig groter wordt.

Stop indien aangeboden-order

Stop indien aangeboden-orders worden meestal gebruikt om het betreffende instrument te verkopen in een dalende markt. Als het aangegeven prijsniveau daadwerkelijk wordt aangeboden op de markt, wordt de order uitgevoerd tegen de prijs die de bank biedt.

Als u bijvoorbeeld USDJPY hebt gekocht tegen 132,00, met een Stop indien aangeboden op 131,50, wordt de positie gesloten (wordt USD versus JPY verkocht) als de vraagprijs 131,50 bereikt of doorbreekt (met andere woorden als 131,50 of lager wordt aangeboden).

We adviseren om Stop indien aangeboden-orders alleen te gebruiken voor het verkopen van Forex-posities.

Het gebruik van Stop indien aangeboden voor de aankoop van Forex-posities kan leiden tot voortijdige sluiting van posities wanneer door een marktontwikkeling de spread tussen bied- en vraagprijs kortstondig groter wordt.

Stoplimiet-order (futures)

Bij de handel in futures is een stoplimiet-order een variant van de stoporder met een lagere/hogere limietprijs om de handel te onderbreken als de prijs te ver daalt/stijgt voordat de order volledig is uitgevoerd.

Hiermee wordt in feite de handel beperkt tot een bepaalde prijsrange.

Stoporder

Stoporders worden gewoonlijk gebruikt om posities te sluiten en te beschermen tegen handelsverliezen.

Stoporders voor verkopen worden geplaatst onder de actuele marktprijs en uitgevoerd als de biedprijs het aangegeven prijsniveau bereikt of daar doorheen breekt.

Stoporders voor kopen worden geplaatst boven de actuele marktprijs en uitgevoerd als de vraagprijs het aangegeven prijsniveau bereikt of daar doorheen breekt.

Als de biedprijs voor verkooporders (of de vraagprijs voor kooporders) wordt bereikt of doorbroken, wordt de order een bestensorder en wordt deze zo snel mogelijk uitgevoerd tegen de beschikbare marktprijs.

Houd er rekening mee dat deze prijs kan afwijken van de prijs die u voor de order hebt ingesteld.

In het geval van futures wordt de order indien mogelijk uitgevoerd en blijft een eventueel resterend volume openstaan als een bestensorder.

In het geval van CFD's wordt de order volledig uitgevoerd als het volume in de markt dat toelaat. In het geval van een gedeeltelijke uitvoering blijft het resterende gedeelte van de order openstaan als een order.

In geval van contractopties mag Saxo Bank, vanwege beperkingen in de markt, een stoporder alleen uitvoeren indien er een verhandelde prijs op de markt bestaat. Daarom wordt het niet aanbevolen om stoporders te gebruiken voor contractopties.

Stoporder (Forex)

Forex-stoporders worden meestal gebruikt om posities te sluiten en om beleggingen te beschermen als de markt tegen een open positie in beweegt.

Stoporders voor verkopen worden geplaatst onder de actuele marktprijs en uitgevoerd als de biedprijs het aangegeven prijsniveau bereikt of daardoor heen breekt.

Stoporders voor kopen worden geplaatst boven de actuele marktprijs en uitgevoerd als de vraagprijs het aangegeven prijsniveau bereikt of daardoor heen breekt.

Stop-loss orders

Dit is een stoporder die wordt uitgevoerd en waarmee een positie wordt gesloten om verliezen te beperken bij een negatieve ontwikkeling van de markt.

Als een stoporder wordt uitgevoerd, wordt deze een bestensorder die zo snel mogelijk wordt uitgevoerd tegen de beschikbare marktprijs.

Houd er rekening mee dat deze prijs kan afwijken van de prijs die u voor de order hebt ingesteld.

Straight-through-processing (STP)

Hiervan is sprake wanneer uw order rechtstreeks naar de beurs wordt gestuurd.

Uitoefenprijs/Strike-prijs

De prijs waarbij de optiehouder de onderliggende asset mag kopen (bij een call) of verkopen (bij een put).

Samenvatting

De gecombineerde status en activiteit voor de beleggingen voor uw rekening(en), dat wil zeggen uw rekeningwaarde, effecten en vermogen, nettoposities en het eindbedrag (totaal van winst en verlies over al uw posities).

Ook ziet u hier de beschikbare marge en de marge die is vereist voor uw openstaande posities, en een overzicht van uw openstaande posities.

Steun

Het prijsniveau waarop een prijs naar verwachting zal vertragen of omslaan wanneer deelnemers op de markt het instrument beginnen te kopen.

Het tegenovergestelde van steun is weerstand.

Swap

Een order voor een spottransactie (bijvoorbeeld kopen) voor een Forex-instrument en voor het uitvoeren van de tegengestelde transactie (bijvoorbeeld verkopen) op een latere datum tegen een vaste prijs.

Als de eerste transactie wordt uitgevoerd op een datum in de toekomst, is de transactie een forward-forwardcontract. Andere variaties zijn 'overnight' en 'tom/next' swaps.

Swapprijs

Een prijscorrectie die wordt opgeteld bij de openingsprijs van de positie, voor het uitstellen van een Forex-transactie tot na de oorspronkelijke valutadatum.

Dit is een functie van het rentedifferentieel tussen twee beleggingsvaluta's en kan in uw voordeel zijn of juist niet.

Symbool

Een combinatie van letters die wordt gebruikt als unieke aanduiding voor een verhandeld instrument. Dit wordt ook wel het 'tickersymbool' genoemd.

Een voorbeeld: voor het Forex-instrument dollar-yen is het teken USDJPY.

Voorbeeld van een CFD-teken is VOLVb:xome.

Voor futures geldt het voorbeeld JYZ5.

Voor aandelen geldt het voorbeeld MAERSKa:xcse.

T

Tijdwaarde

Het bedrag waarmee de waarde van de optie de intrinsieke waarde overschrijdt.

Theta

Beschrijft de verandering van de optiewaarde in de loop der tijd.

De verandering in de waarde wordt veroorzaakt door de reductie van de tijd tot de vervaldatum en daardoor door de reductie van de levensduur van de optie.

Of:

Een benadering van de prijsafname van een optie gedurende een tijdsperiode indien alle andere factoren constant blijven.
Theta wordt gewoonlijk per dag uitgedrukt. Als voor een call bijvoorbeeld een prijs geldt van USD 3,00 en een theta van 0,10, heeft de call één dag later, als de rest onveranderd blijft, een prijs van USD 2,90 (USD 3,00 - (0,10 x 1)).
Theta wordt gegenereerd door een wiskundig model en is afhankelijk van de aandelenprijs, uitoefenprijs, volatiliteit, rentetarieven, dividenden en tijd tot de vervaldatum.

Trailing-stop

Een trailing-stoporder is een stoporder met een triggerprijs die meegaat met de spotprijs.

Als de markt stijgt (voor long posities), stijgt de stopprijs overeenkomstig de verhouding die door de gebruiker is ingesteld. As de marktprijs echter daalt, blijft de stopprijs onveranderd.

Dit type stoporder helpt beleggers het maximaal mogelijke verlies te beperken zonder de mogelijke winst op een positie te beperken.

Ook hoeven de marktprijzen van open posities niet constant in de gaten te worden gehouden.

Transacties niet geboekt

Transacties, provisies enzovoort die nog niet zijn geboekt. Zo wordt bijvoorbeeld een vandaag uitgevoerde transactie pas op de volgende werkdag geboekt.

Uw browser kan deze website niet correct weergeven.

En op desktop IE 10 of nieuwer. Als u gebruik maakt van een ouder systeem of de browser, kan de website er vreemd uitzien. Om uw ervaring op onze site te verbeteren, werk aub uw browser of systeem bij.