Handelsstrategier FAQ

Hva er en handelsstrategi?

En handelsstrategi er en investeringsløsning for de som ønsker en spekulativ investering, men ikke har ekspertisen eller tiden til å implementere og administrere slike investeringer selv.

Saxo Bank har valgt et lite antall handelsstrategier som administreres av personer – som vi kaller strateger – og designet en helautomatisk løsning, slik at du kan investere ved siden av den valgte strategien din (eller strategiene) og beholde kontrollen på en helt gjennomsiktig måte.

Hva er SaxoSelect?

SaxoSelect er en helt digitalisert og automatisert handels- og investeringstjeneste som gjør det mulig for Saxo Banks kunder å investere i forhåndsvalgte handelsplattformer.

SaxoSelect tilbyr to hovedtyper av strategier: Investeringsporteføljer for langsiktige investorer og handelsstrategier for mer risikovillige og erfarne investorer.

Hvordan begynner jeg å investere i en handelsstrategi?

Å investere i en handelsstrategi er som å investere i et fond: velg en strategi, klikk på "Kjøp" og følg instruksjonene for å investere. Fondene som skal investeres vil overføres fra hovedkontoen din til den nyopprettede investeringskontoen automatisk når du gjennomfører investeringen. Du vil ha full kontroll over investeringskontoene dine til enhver tid.

For å investere i en strategi må du ha en live-konto med tilstrekkelige midler hos Saxo Bank A/S.

Er handelsstrategiene tilgjengelige for alle?

Handelsstrategiene klassifiseres som høyrisiko-investeringer, og som investor må du vise at du er en kvalifisert investor for tjenesten før du kan begynne å handle. I henhold til EU-lovgivningen er du pålagt å ta en MiFID-test for egnethet, som du blir bedt om å ta på nett under den første investeringsprosessen.

Må jeg åpne en ny konto for å investere?

Nei, det er ikke nødvendig.

Når du investerer gjennom en handelsstrategi, opprettes det automatisk en underkonto for den aktuelle strategien under den eksisterende Saxo Bank-kontoen din. Dette betyr at du med de samme, unike påloggingsopplysningene kan se og kontrollere hovedhandelskontoen din og de automatiske investeringskontoene. Det er enkelt!

Hvordan kan jeg beskytte investeringen min?

Saxo Bank har designet en sikringsmekanisme – som vi kaller Investment Shield – slik at du kan beskytte verdien av investeringen din. Du fastsetter Investment Shield-verdien i ordren før du foretar en investering.

Hvis du for eksempel investerer 20 000 USD i en strategi, settes Investment Shield som standard til 70 % av det opprinnelige investeringsbeløpet (14 000 USD). Du kan endre denne verdien hvis du ønsker, men Investment Shield-verdien kan ikke være høyere enn 90 %. Dersom verdien av investeringskontoen din faller under Investment Shield-verdien, vil alle posisjonene lukkes til markedspris og koblingen til strategien brytes.

Investment Shield er designet for å begrense potensielle tap, men det kan ikke garanteres at du bare vil tape beløpet du har spesifisert. Vær oppmerksom på at dersom Investment Shield-funksjonen for en strategi utløses, vil det ikke ha betydning for hovedkontoen din eller andre automatiserte investeringskontoer, da disse behandles adskilt for marginformål. Investment Shield-verdien er fastsatt på det nivået du har angitt, og svinger derfor ikke i takt med kontoverdien. Du kan likevel endre Investment Shield-verdien med "Administrer"-knappen, som du finner ved siden av investeringskontoen på plattformen din.

Hvordan fungerer SaxoSelect?

Saxo Bank A/S har utviklet ledende teknologi som oppdager handler utført av kontoens strateg. Når en handel registreres, oppretter programmet en blokkordre som kombinerer alle individuelle kundeordrer investert i den bestemte strategien. Ordreutførelse vil derfor være proporsjonal for investorer i hver valgte strategi. Saxo Bank tar ikke stilling til kjøp eller salg av verdipapirer, men utfører bare automatisk handler for en bestemt strategi.

Hvorfor er det viktig at ordren min utføres i en blokkordre?

Når en strategi følges, mener vi det er viktig at alle investorer behandles likt i investeringssammenheng. For å oppnå dette har vi utviklet en teknologi som gjør det mulig for Saxo Bank A/S å utføre ordrer for investorer med samme strategi i én ordre. På denne måten behandles ordren din samtidig med ordrene til andre investorer som følger strategien. Vær oppmerksom på at dette ikke gjelder ordrer på tidspunktet for den opprinnelige investeringer, der ordrene dine utføres individuelt.

Hvordan kan jeg følge med på investeringen min?

Du kan følge med på investeringen din fra plattformen, administrere Investment Shield, avslutte eller opprette en investering og overføre midler inn og ut av hver av investeringskontoene dine.

Kan jeg avslutte investeringen min når som helst?

Du kan avslutte investering med en gitt strategi når som helst ved å trykke på "Stopp"-ikonet ved siden av strategien på plattformen din.

Når du ønsker å avslutte investering i en strategi, kan du velge mellom å beholde de eksisterende posisjonene dine eller lukke alle posisjonene. Det sistnevnte er standardalternativet. Hvis du velger å lukke alle åpne posisjoner på dette stadiet, opprettes det markedsordrer. Dersom de underliggende markedene er stengt, utføres disse ordrene så snart markedene åpner igjen.

Husk at hvis du velger å beholde åpne posisjoner, er det ditt eget ansvar å administrere dem. Du må lukke posisjonene selv, da koblingen til strategien vil avbrytes med en gang du trykker på "Stopp"-ikonet.

Kan jeg prøve tjenesten i et demonstrasjonsmiljø?

Tjenesten er dessverre ikke tilgjengelig i demonstrasjonsmodus.

Hvordan velges handelsstrategiene?

Hver strategi gjennomgår en møysommelig due diligence-prosess der alle aspekter av handel, risikostyring og kapitalforvaltere tas hensyn til. Vi fokuserer også på menneskene som handler i tråd med strategiene, og hvor skalerbare strategiene er for andre investorer som vil følge dem.

Dette er kun tilgjengelig for ekte kontoer, ikke for demonstrasjonskontoer. Til tross for den omstendelige utvelgelsesprosessen, må du være oppmerksom på at tjenesten innebærer høy risiko, ettersom hver strategi bruker belåning på grunn av marginprodukter samt en høy grad av diskresjon og eksponering mot enkeltverdipapirer og individuelle aktivaklasser.

Kan jeg stole på utviklingsstatistikken til strategiene?

Statistikken som beskriver strategiene er basert på faktiske handelsdata fra kontoer med ekte penger. Statistikk for verdiutvikling og nedgang beregnes for eksempel ut fra kontoverdi, og omfatter dermed både lukkede og åpne handler. Statistikken beregnes ut fra sluttdata fra forrige handelsdag. Vær oppmerksom på at statistikken viser tidligere resultater og ikke nødvendigvis er en indikasjon på fremtidige resultater.

Kan jeg åpne en investering på nytt etter at jeg har avsluttet den?

Hvis du velger å avslutte en investering, kan du åpne den igjen ved å trykke på Start på nytt-knappen, som er tydelig merket i plattformen. Du må bekrefte at den økonomiske situasjonen din ikke har endret seg betydelig siden forrige gang du investerte, og du må ha tilstrekkelige midler for å dekke kravet til minimumsinvestering.

Kan jeg lukke enkeltposisjoner i strategikontoen min?

Så lenge investeringen din er aktiv, er det ikke mulig å redusere eller øke risikoeksponeringen for enkeltposisjoner i dedikerte investeringskontoer.

En investering i en handelsstrategi må anses som en frittstående investering. Du er enten inne eller ute.

Kan strategene se investeringen min, og forvalter de midlene mine?

Nei, de har ikke tilgang til kontoen din og vet ikke hvor mange investorer eller hvor mye kapital som følger strategiene. Strategene fokuserer bare på sin egen handel og egne kontoer.

Hvilke kostnader er relatert til SaxoSelect?

Gebyrer og spreads vil være som for forbrukerpriser eller bedre. I tillegg vil Saxo Bank A/S belaste et servicegebyr og resultatgebyr basert på et standard høyvannsmerke. Detaljene om disse gebyrene er oppgitt på siden for strategibeskrivelse og på investeringsbilletten (for mer informasjon, se Hvordan beregnes resultatgebyret?).

Hvorfor har dere et resultatgebyr? Hvordan belastes det?

Servicegebyret dekker Saxo Bank A/S sine kostnader ved å tilby SaxoSelect-tjenesten, for eksempel IT-drift, driftskostnader og risiko. Servicegebyret er 0,5 % per år og belastes kvartalsvis. Gebyret påløper daglig og beregnes ut fra saldoen i investeringskontoen din på slutten av hver dag.

Hvordan beregnes resultatgebyret?

Saxo Bank A/S beholder 20 % av realisert og urealisert nettogevinst generert i investeringskontoen din. Resultatgebyret beregnes ut fra et høyvannsmerke (se Høyvannsmerke – hvordan fungerer det?). Resultatgebyret refunderes ikke hvis strategien medfører tap i senere perioder. Hvis du har investert i flere handelsstrategier, beregnes resultatgebyret individuelt for hver dedikerte investeringskonto.

Eksempel:

En kunde investerer 20 000 EUR den 1. april

Startkontobalansen er 20 000 EUR.

Servicegebyr = 0,5 % p.a., betales kvartalsvis.

Resultatgebyr = 20 % av nettofortjeneste, betales kvartalsvis basert på høyvannsmerke.

Starthøyvannsmerke

Høyvannsmerke = kontosaldo 1. april = 20 000 EUR

Servicegebyret beregnes én gang per dag.

Det daglige servicegebyret beregnes ut fra denne formelen:

Kontosaldo på slutten av dagen * (servicegebyrprosent / 365)

Gebyret for den første dagen beregnes på følgende måte: 20000 * (0,005 / 365) = 0,27 EUR

For å forenkle eksemplet antar vi at kontoverdien er 20 000 EUR i hele april (30 dager), 21 000 EUR i resten av kvartalet (mai og juni = 61 dager)

Med disse enkle antakelsene kan det samlede servicegebyret for kvartalet beregnes på følgende måte:

(20 000*(0,005*30/365)) + (21 000*(0,005*61/365)) = 25,76 EUR

Det faktiske tallet kan avvike litt på grunn av avrunding.

Strategien har gitt en fortjeneste på 1000 EUR ved utgangen av kvartalet

Kontosaldoen er 21 000 EUR ved utgangen av kvartalet. Fortjeneste = 1000 EUR

Resultatgebyret beregnes ved utgangen av perioden

Siden kontosaldoen er høyere enn høyvannsmerket, vil Saxo Bank A/S belaste et resultatgebyr.

Resultatgebyret beregnes ut fra denne formelen:

(Nettosaldo – påløpt servicegebyr) * Resultatgebyrprosent

(1000 – 25 767) * 0,2 = EUR 194,85

Nettosaldoen er forskjellen mellom kontoverdien ved starten av perioden og kontoverdien på slutten av perioden, fratrukket innkommende og utgående transaksjoner.

Kontostatus ved utgangen av kvartalet (kundekonto*):

Kontosaldo ved starten av kvartalet

20,000

G/T

1,000

Sluttsaldo før gebyrer

21,000

Servicegebyr

(25.77)

Resultatgebyr

(194.85)

Kontosaldo ved slutten av kvartalet

20,779.38


*alle tall i EUR

Det nye høyvannsmerket er nå 21 000 EUR for denne kontoen. Dette er referanseverdien for beregning av neste periodes resultatgebyr.

Høyvannsmerke – hvordan fungerer det?

Høyvannsmerket er den høyeste historiske verdien ved utgangen av en periode (i vårt tilfelle kvartalsvis) for investeringen din i en gitt handelsstrategi. Høyvannsmerkeprinsippet sikrer at du ikke belastes to ganger for samme verdistigning.

Høyvannsmerke

I eksemplet ovenfor er avkastningen for første kvartal (1500 EUR), som servicegebyret er knyttet til, fratrukket servicegebyret, slik at investoren bare belastes gebyr for resultater medregnet alle andre gebyrer og kurtasje som påløper for investeringskontoen. Servicegebyrer som belastes for perioder uten overskytende avkastning, blir fratrukket avkastningen for perioder der overskytende avkastning er produsert før resultatgebyret beregnes.

Blir jeg belastet gebyrer hvis jeg avslutter investeringen mellom kvartaler?

Hvis du avslutter investeringen utenom de eksakte datoene i gebyrplanen, belastes investeringskontoen din med den påløpte verdien av relevante gebyrer. For beregningsformål vil høyvannsmerket fastsettes på den dagen du avslutter investeringen.

Hvordan beregnes resultatet av en handelsstrategi?

Handelsstrategier viser en avkastningsprosent beregnet som et tidsvektet resultat. Denne beregningsmetoden er en standardmetode for å sammenligne porteføljeforvaltere fra kapitalforvaltningsbransjen. Resultatene er basert på både realiserte og urealiserte handler og utelukker effekten av innbetalingstransaksjoner.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.