Balanserte porteføljer FAQ

Hva er SaxoSelect?

SaxoSelect er en helt digital og automatisert investeringstjeneste som lar kundene investere i et bredt utvalg av investerings- og tradingstrategier direkte fra handelsplattformen sin.

Når du åpner en SaxoSelect-investering, opprettes den automatisk i en ny konto i porteføljens valuta og investeringsbeløpet overføres fra standardkontoen din. SaxoSelect følger en konto som forvaltes av en erfaren trader eller fondsforvalter og som automatisk kopierer handler fra kontoen de forvalter til SaxoSelect-kontoen din med minimum forsinkelse.

SaxoSelect tilbyr tre hovedtyper av strategier:

Handelsstrategier

Handelsstrategier følger kontoene til dyktige tradere med dokumenterte resultater og tilbyr høy risikojustert avkastning på aggressive handelsstrategier. Strategien vil vanligvis følge et tema som for eksempel Råvarefokus og Diagrammer og formasjoner. Den følger tekniske handelssignaler, men bestemmes også av vurderingene til traderen.

Aksjeporteføljer

Aksjeporteføljer består av aksjer og administreres av porteføljeforvaltere. Saxo Morningstar Moat Portfolio bygger på Morningstar Moat-metoden og forvaltes og implementeres av Saxo Bank.

Balanserte porteføljer

Balanserte porteføljer for langsiktige investorer består av ETF-fond av aksjer og obligasjoner utvalgt basert på BlackRock-analyse. Disse porteføljene tilbyr attraktive investeringsmuligheter og er ideelle som sikkerhet for handel på margin, der en prosent av porteføljeverdien kan brukes som sikkerhet for handel i marginprodukter som valuta, CFD-er og terminkontrakter.

Hvordan kommer jeg i gang?

Du kan kjøpe en balansert portefølje nesten på samme måte som du kjøper en aksje.

Du velger helt enkelt den porteføljen som passer best til investorprofilen din, logger på SaxoTrader, gjennomføre den korte online-prosessen og velger hvor mye du vil investere, så behandles transaksjonen i sanntid.

Porteføljen rebalanseres automatisk og regelmessig av Saxo Bank, slik at den samsvarer med den valgte risikoprofilen din.

Hvordan kan jeg følge med på min balanserte portefølje?

Du beholder full kontroll over og innsyn i den balanserte porteføljen din.

Når du investerer, oppretter Saxo Bank en dedikert underkonto for den balanserte porteføljen. Denne underkontoen fungerer som en mappe under den eksisterende SaxoTrader-kontoen din.

På denne måten har du tilgang til å administrere eller avslutte investeringen i den balanserte porteføljen din når du måtte ønske.

Hva består en balansert portefølje av?

Balanserte porteføljer består av børsomsatte fond (ETF, Exchange Traded Fund).

Et ETF-fond kombinerer fordelene ved fond og aksjer. I likhet med et fond, investerer et ETF i en portefølje av obligasjoner, aksjer og/eller andre aktivaklasser. På samme måte som en aksje, kan et ETF kjøpes eller selges i løpet av dagen, så lenge markedet er åpent.

Å besitte et tilstrekkelig antall individuelle obligasjoner og aksjer for å sette sammen en godt diversifisert portefølje krever en stor investering. Med ETF-fond har investorer i balanserte porteføljer en kostnadseffektiv og godt diversifisert løsning, uten at de trenger å binde opp stor kapital.

Hva er iShares børsomsatte fond (ETF)?

Saxo Bank har valgt å bygge balanserte porteføljer med iShares ETF-fond fra BlackRock.

iShares er en global leder på børsomsatte fond, og har jobbet i over et tiår med private og institusjonelle investorer av alle størrelser. Med over 700 fond globalt, fordelt på flere aktivaklasser og strategier og mer enn 1 billion USD i forvaltningskapital den torsdag 30. juni 2016, hjelper iShares-fond kunder verden rundt med å sette sammen kjernen i porteføljene sine, oppfylle spesifikke investeringsmål og posisjonere seg basert på markedsutsiktene. iShares-fondene drives av BlackRocks kompetente portefølje- og risikoforvaltere med ansvar for å administrere mer kapital enn noe annet investeringsselskap.*

(*Basert på 4890 billioner i total forvaltningskapital per 6/30/16)

Saxo Bank benytter BlackRocks analyse og data for sammensetning av balanserte porteføljer.

BlackRocks analyse og data som brukes av Saxo Bank til å sette sammen balanserte porteføljer er basert på visse interne antakelser, og BlackRock har ikke tatt stilling til egnetheten i innholdet i analysene og dataene til å dekke individuelle behov eller risikotoleransen til den enkelte investor. BlackRocks analyse og data er derfor kun beregnet til informasjonsformål og skal ikke forstås som investeringsrådgivning eller tilbud om salg eller kjøp av de omtalte verdipapirene. BlackRocks forskning og data har ikke blitt utarbeidet i samsvar med de lovpålagte kravene designet for å fremme uavhengig investeringsanalyse, og er ikke underlagt noen begrensning av forretninger forut for utlevering av analyser og data til Saxo Bank, og skal derfor forstås som markedsføringskommunikasjon til Saxo Bank.

Hva koster det?

Saxo Bank belaster et servicegebyr på 0,9 % p.a. for å tilby tjenesten, beregnet ut fra verdien til en balansert portefølje-konto. Gebyret inkluderer eventuell MVA.

Servicegebyret beregnes daglig og belastes ved utgangen av hvert kvartal. Hvis du avslutter investeringen mellom kvartaler, belastes det påløpte servicegebyret på det tidspunktet.

Vi belaster ikke kurtasje ved opprettelse eller rebalansering av en portefølje. Vi belaster heller ikke depotgebyrer, gebyrer for inaktivitet eller minimumsgebyrer for transaksjoner.

Hvis du velger en balansert portefølje som er pålydende en annen valuta enn valutaen til kontoen du betaler fra, påløper et vekslingsgebyr på 0,5 % av det investerte beløpet per veksling.

ETF-forvalteren belaster også et gebyr for å forvalte fondets beholdning. Dette gebyret kalles kostnadsgraden og trekkes fra verdien av fondets aktiva, så ETF-prisen er fratrukket kostnadsgraden. Den totale kostnadsgraden for hver balanserte portefølje finnes i beskrivelsen av hver portefølje og er adskilt fra servicegebyret.

Eksempel på utregning av servicegebyr:

En kunde investerer 20 000 EUR den 1. april

Startkontobalansen er 20 000 EUR. Servicegebyr = 0,9% p.a., betales etterskuddsvis per kvartal

Servicegebyret beregnes én gang per dag.

Det daglige servicegebyret beregnes ut fra denne formelen:

Kontosaldo på slutten av dagen * (servicegebyrprosent / 365)

Gebyret for den første dagen beregnes på følgende måte: 20 000 * (0,009 / 365) = 0,49 EUR

For å forenkle eksemplet antar vi at kontoverdien er 20 000 EUR i hele april (30 dager), 21 000 EUR i resten av kvartalet (mai og juni = 61 dager)

Med disse antakelsene kan det samlede servicegebyret for kvartalet beregnes på følgende måte:

(20 000*(0,009*(30/365)) + (21 000*(0,009*61/365)) = 46,38 EUR

Det faktiske tallet kan avvike litt på grunn av avrunding.

Kontostatus ved utgangen av kvartalet:

Kontosaldo ved starten av kvartalet

20,000

G/T

1,000

Sluttsaldo før gebyrer

21,000

Servicegebyr

(46.38)

Kontosaldo ved slutten av kvartalet

20,953.62

*Alle tall er i EUR

Servicegebyret kommer i tillegg til ETF-fondets kostnadsgrad. Kostnadsgraden trekkes fra ETF-fondets aktiva og betales til ETF-forvalteren.

Hva er kostnadsgrad?

ETF-fond omsettes som aksjer med en kjøps- og salgspris på en børs. I motsetning til aksjer, har ETF-fond et løpende forvaltningsgebyr som vanligvis belastes av ETF-forvalteren og trekkes fra ETF-fondets aktiva. Dette er kostnadsgraden. Kostnadsgraden brukes til å dekke ETF-fondets driftsutgifter.

Siden en balansert portefølje er en sammensetning av ETF-fond, publiserer vi en vektet gjennomsnittlig kostnadsgrad for å vise kostnaden som allerede ligger i byggesteinene til den balanserte porteføljen. Den vektede gjennomsnittlige kostnadsgraden kan endre seg med jevne mellomrom. Saxo Banks servicegebyr beregnes separat og er ikke inkludert i ETF-prisen. (Se avsnittet ovenfor om Saxo Banks gebyrer.)

Kan jeg prøve en balansert portefølje i et demonstrasjonsmiljø?

Tjenesten er dessverre ikke tilgjengelig som demonstrasjon.

Kan jeg avslutte investeringen min når som helst?

Du kan avslutte investeringen når som helst ved å trykke på "Stopp"-knappen ved siden av strategien i SaxoTrader-plattformen din.

Når du ønsker å avslutte investering, kan du velge mellom å beholde de eksisterende posisjonene dine eller lukke alle posisjonene. Det sistnevnte er standardalternativet. Hvis du velger å lukke alle åpne posisjoner på dette stadiet, opprettes det markedsordrer. Dersom de underliggende markedene er stengt, utføres disse ordrene så snart markedene åpner igjen.

Husk at hvis du velger å beholde åpne posisjoner, er det ditt eget ansvar å administrere dem. Du må lukke posisjonen selv om du har klikket på Stopp-knappen.

Kan jeg åpne en investering på nytt etter at jeg har avsluttet den?

Hvis du velger å avslutte en investering, kan du åpne den igjen ved å trykke på Start på nytt-knappen. Du må bekrefte at den økonomiske situasjonen din ikke har endret seg betydelig siden forrige gang du investerte, og du må ha tilstrekkelige midler for å dekke kravet til minimumsinvestering.

Kan jeg lukke enkeltposisjoner i den balanserte porteføljen min?

Så lenge investeringen din er aktiv, er det ikke mulig å redusere eller øke risikoeksponeringen for enkeltposisjoner i den balanserte porteføljen.

En balansert portefølje må anses som en frittstående investering. Du er enten inne eller ute.

Hva er Balansert portefølje-siden?

Denne siden gir deg en oversikt over tidligere avkastning med den balanserte porteføljen i en konto med ekte penger finansiert av Saxo Bank (lignende som investorkontoen din). Husk at tidligere avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

Hvordan beregnes resultatet av en balansert portefølje?

Avkastningsprosenten beregnes som en tidsvektet avkastning. Denne beregningsmetoden er en standardmetode for å sammenligne forvaltere av balanserte porteføljer fra kapitalforvaltningsbransjen. Avkastning baseres på både realiserte og urealiserte handler.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.