Se rater og betingelser

Handel på margin

Valuta handles på margin. Det betyr at du kan gire investeringen ved å åpne posisjoner som beløper seg til et høyere beløp enn midlene du må sette inn som marginsikkerhet. Med margin menes beløpet (f.eks. i kontanter eller i sikkerhet stilt overfor Saxo (hvis relevant)) som reserveres på handelskontoen din for å dekke potensielle tap fra åpne valutaposisjoner og eventuelle andre marginposisjoner.

Marginkrav varierer mellom forskjellige valutapar og avhenger av eksponeringen i det aktuelle valutaparet. Marginkravene kan være underlagt myndighetsregulerte minimumsverdier og kan endres i henhold til valutaparets underliggende likviditet og volatilitet. Av denne grunn krever de mest likvide valutaparene (de store) i de fleste tilfeller lavere margin.

Saxo tilbyr nivåbaserte marginer som en mekanisme for å håndtere politiske og økonomiske hendelser som kan føre til at markedet blir volatilt og endrer seg raskt. Med nivåbasert margin øker det gjennomsnittlige marginkravet («Blended Margin Requirement») med eksponeringsnivået. I motsatt fall vil marginkravet reduseres når eksponeringsnivået reduseres. Dette konseptet er illustrert nedenfor:

De ulike eksponeringsnivåene angis som et absolutt beløp i amerikanske dollar (USD) på tvers av alle valutaparene. Hvert valutapar har et spesifikt marginkrav for hvert nivå. Du finner en fullstendig liste over marginkrav sortert etter valutapar her og i SaxoTrader-plattformene, under Handelsbetingelser.

Vær oppmerksom på at marginkrav kan endres uten forvarsel. Saxo forbeholder seg retten til å øke marginkravene for store posisjonstørrelser, inkludert klientporteføljer som anses for å ha høy risiko.

For å opprettholde en buffer mellom handelskapasiteten din og nivået for marginavhengig tvungen avslutning, som ESMA har standardisert, bruker vi to forskjellige marginkrav:

  1. Initiell margin: en marginkontroll ved ordreplassering før handelen foretas, dvs. at ved åpning av en ny posisjon, må det være tilstrekkelig med marginsikkerhet for å oppfylle det initielle marginkravet.
  2. Vedlikeholdsmargin: En kontinuerlig marginkontroll, det vil si minimum marginsikkerhet som må være på kontoen for å beholde en åpen posisjon. Vedlikeholdsmarginen brukes til å beregne marginutnyttelsen.

Du finner en fullstendig liste over marginkrav sortert etter valutapar her og i SaxoTrader-plattformene, under Handelsbetingelser.

Marginhandel innebærer et høyere nivå av kapitalrisiko, og du kan risikere å tape mer enn din opprinnelige investering. Marginhandel passer derfor ikke for alle investorer.

Sørg for at du forstår risikoene, og søk uavhengig rådgivning om nødvendig.

Se risikoadvarslene.

risk-icon--red

Advarsel om valutarisiko

Valuta er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys retailkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko. Du kan få mer informasjon ved å klikke her