Se rater og betingelser

Handel på margin

Valuta handles på margin. Det betyr at du kan gire investeringen ved å åpne posisjoner som beløper seg til et høyere beløp enn midlene du må sette inn som marginsikkerhet. Med margin menes beløpet (f.eks. i kontanter eller i sikkerhet stilt overfor Saxo (hvis relevant)) som reserveres på handelskontoen din for å dekke potensielle tap fra åpne valutaposisjoner og eventuelle andre marginposisjoner.

Marginkrav varierer mellom forskjellige valutapar og avhenger av eksponeringen i det aktuelle valutaparet. Marginkravene kan være underlagt myndighetsregulerte minimumsverdier og kan endres i henhold til valutaparets underliggende likviditet og volatilitet. Av denne grunn krever de mest likvide valutaparene (de store) i de fleste tilfeller lavere margin.

Saxo tilbyr nivåbaserte marginer som en mekanisme for å håndtere politiske og økonomiske hendelser som kan føre til at markedet blir volatilt og endrer seg raskt. Med nivåbasert margin øker det gjennomsnittlige marginkravet («Blended Margin Requirement») med eksponeringsnivået. I motsatt fall vil marginkravet reduseres når eksponeringsnivået reduseres. Dette konseptet er illustrert nedenfor:

De ulike eksponeringsnivåene angis som et absolutt beløp i amerikanske dollar (USD) på tvers av alle valutaparene. Hvert valutapar har et spesifikt marginkrav for hvert nivå. Du finner en fullstendig liste over marginkrav sortert etter valutapar her og i SaxoTrader-plattformene, under Handelsbetingelser.

Vær oppmerksom på at marginkrav kan endres uten forvarsel. Saxo forbeholder seg retten til å øke marginkravene for store posisjonstørrelser, inkludert klientporteføljer som anses for å ha høy risiko.

Initiell margin og vedlikeholdsmargin er til for å beskytte deg mot ugunstige markedsforhold, ved å skape en buffer mellom handelskapasiteten din og nivået for marginavhengig tvungen avslutning.

  1. Initiell margin: En handelsmarginkontroll ved ordreplassering før handelen foretas, dvs. at ved åpning av en ny posisjon må det være tilstrekkelig marginsikkerhet tilgjengelig for å oppfylle kravet til initiell margin for hele marginporteføljen.
  2. Vedlikeholdsmargin: En kontinuerlig kontroll av marginen, det vil si minimumsbeløpet av kontanter eller godkjent marginsikkerhet som må opprettholdes for kontoen for å opprettholde en åpen posisjon. Vedlikeholdsmarginen brukes til å beregne marginutnyttelsen, og en tvungen avslutning vil skje så snart du ikke oppfyller kravet til vedlikeholdsmargin.

Du kan lese mer om initiell- og vedlikeholdsmargin her.

Du finner en fullstendig liste over marginkrav sortert etter valutapar her og i SaxoTrader-plattformene, under Handelsbetingelser.

Marginhandel innebærer et høyere nivå av kapitalrisiko, og du kan risikere å tape mer enn din opprinnelige investering. Marginhandel passer derfor ikke for alle investorer.

Sørg for at du forstår risikoene, og søk uavhengig rådgivning om nødvendig.

Se risikoadvarslene.

risk-icon--red

Advarsel om valutarisiko

Valuta er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys retailkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko. Du kan få mer informasjon ved å klikke her

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.