Oversikt over lovmeny

Risikoerklæring for SaxoSelect

I. Porteføljeforvaltningstjeneste

Med den nettbaserte handelsplattformen for kunder gir Saxo Bank A/S («bank») kundene sine (hver av disse en «kunde») mulighet til å følge strategier (hver av disse en «strategi») fra forskjellige tredjeparts strategitilbydere (hver av disse en «strategitilbyder»). Kunden er inneforstått med at bankens tjenester er begrenset til å følge den aktuelle strategien på grunnlag av modellporteføljene og handelssignalene som tilbys av strategileverandøren. Kunden erklærer seg derfor inneforstått med at det hovedsakelig er strategitilbyderen som leverer innspillene som er relevante for avkastningen. Strategien implementeres av banken på grunnlag av analysedata levert av strategitilbyderen, men det er ingen direkte juridisk forbindelse mellom strategitilbyderen og kunden, og strategitilbyderen har derfor ikke forpliktelser eller ansvar overfor kunden.

Ved å signere dette mandatet for porteføljeforvaltning gir kunden banken fullmakt til å utføre alle handlinger som anses som hensiktsmessige i implementeringen av strategien valgt av kunden. Dette inkluderer investering i, tegning, salg og avvikling av alle slags investeringsprodukter nevnt i mandatet for porteføljeforvaltning.

Vær oppmerksom på at bankens tjenester er underlagt kostnader som reduserer eventuell avkastning. Kunden blir pålagt å betale disse kostnadene, også i tilfeller der positiv avkastning ikke blir oppnådd. Kostnadene varierer avhengig av strategien som er valgt. I tillegg til tjenestegebyret og/eller det resultatbetingede gebyret, kan det påløpe transaksjonsrelaterte kostnader (f.eks. spreads, kurtasje, vekslingsgebyrer). Derfor kan aktiv handel i en strategi føre til høye transaksjonsrelaterte kostnader.

II. Strategi

Kunden kan velge mellom forskjellige strategitilbydere samt strategier med forskjellige risikostrukturer. Enkelte strategier implementeres ved bruk av ETF- eller marginprodukter.

Risikoprofilen til en strategi bestemmes først og fremst av aktivaklassen (aksjer, obligasjoner og råvarer) eller investeringsinstrumentene («long only» eller marginprodukter) som brukes til å implementere strategien. Andre faktorer som regional allokering (f.eks. allokering i fremvoksende markeder), likviditeten til investeringene og modellrisiko (dvs. risikoen for at modellen som strategien er basert på, ikke utvikler seg som forventet) påvirker risikoprofilen til en strategi.

Du finner mer detaljert informasjon om strategiene i bankens nettbaserte handelsplattform for klienter.

Banken fastslår kundens risikoprofil på grunnlag av vedkommendes kunnskap og erfaring, risikokapasitet og investeringsmål. Banken tillater bare kunden å investere i strategier som den anser som egnet ut fra kundens risikoprofil.

I denne forbindelse informerer banken kunden om at det vanligvis er en sammenheng mellom en strategis risiko og avkastning. Strategier med høyere forventet avkastning er som regel forbundet med en høyere risiko enn strategier med lavere forventet avkastning.

III. Produkttyper

1. Aksjer

Når man investerer i aksjer, får man en eierandel i det utstedende selskapet.

Investeringer i aksjer er spesielt forbundet med følgende risikoer:

 • Selskapsrisiko Verdien av aksjer avhenger av interne faktorer i selskapet (inkludert utvikling i inntekt og fortjeneste). I tillegg påvirkes verdien av utviklingen i sektoren eller i regionen som selskapet driver virksomhet i.
 • Markedsrisiko Sett bort fra svingningene i markedet, kan aksjekursen påvirkes av faktorer som geopolitiske eller økonomiske nyheter. Aksjeinvesteringer kan være veldig volatile.

2. Obligasjoner (renteinstrumenter)

Obligasjoner er gjeldsinstrumenter med kort til lang løpetid som verdipapiriserer et krav om tilbakebetaling av en hovedstol pluss påløpte renter vis-à-vis utstederen av instrumentet.

Investeringer i obligasjoner er spesielt forbundet med følgende risikoer:

 • Utstederrisiko Risikoen for at utstederen (eller garantisten) ikke vil være i stand til å oppfylle forpliktelsene knyttet til obligasjonen (f.eks. rentebetaling og tilbakebetaling av hovedstolen).
 • Renterisiko Økninger i rentenivået generelt kan ha en negativ innvirkning på obligasjonens pris i sekundærmarkedet.

Det er viktig å merke seg at obligasjoner kan handles under pålydende i løpet av instrumentets løpetid.

3. ETF-er

ETF-er er børsnoterte kollektive investeringsordninger. I likhet med tradisjonelle kollektive investeringsordninger, kan ETF-er (avhengig av strategi) være investert i forskjellige aktivaklasser, som aksjer, obligasjoner, eiendom og råvarer. Verdien av en ETF avhenger derfor av verdien av de underliggende investeringene, dvs. aktivaene ETF-en investerer i. Derfor bør kunden også lese risikoinformasjonen for den spesifikke underliggende produkttypen (for en obligasjons-ETF, for eksempel, bør kunden også lese avsnittet i risikoerklæringen om «Obligasjoner»).

ETF-er forvaltes ikke aktivt av en kapitalforvalter, men speiler en indeks. Indeksen kan speiles på to måter, enten fysisk, dvs. gjennom investeringer i indekskomponenter, eller syntetisk, dvs. ved bruk av derivater (f.eks. swaps).

ETF-er er vanligvis veldig gjennomsiktige og relativt billige (sammenlignet med tradisjonelle kollektive investeringsordninger).

Investeringer i ETF-er er spesielt forbundet med følgende risikoer:

 • Markedsrisiko ETF-er er underlagt markedsrisikoen knyttet til eiendelene de investerer i eller som reflekteres i indeksen.
 • Tracking-risiko Avkastningen til ETF-er kan være lavere enn avkastningen til den underliggende indeksen eller referanseindeksen. Dette kan skyldes at ETF-en kanskje ikke gjenspeiler indeksen nøyaktig, kanskje må bruke sikringsinstrumenter eller valutaomregninger, eller på grunn av aktivarelaterte gebyrer som belastes ETF-en.
 • Motpartsrisiko Hvis indeksen replikeres syntetisk, er det en motpartsrisiko i forhold til swap-/derivatmotparten. Mer detaljert informasjon, inkludert informasjon om de totale kostnadene ved forvaltning og drift av ETF-en, dvs. informasjon om den totale kostnadsgraden (TER), finner du i dokumentene til det aktuelle fondet.

4. Margininstrumenter

Derivater er finansielle instrumenter hvis verdi er avledet fra et annet underliggende aktivum (les også risikoinformasjonen for det underliggende aktivumet). Derivater kan være børsnoterte eller unoterte. De kan handles på en børs (børsnoterte) eller utenfor børs (både børsnoterte og unoterte). Ikke-standardiserte derivater som handles utenfor børs, kalles OTC-derivater. Fordi margininstrumenter handles utenfor børs, blir prisene ofte ikke publisert og de er mindre gjennomsiktige.

4.1 Typer margininstrumenter

Følgende margininstrumenter er de vanligste:

Valuta
Ved valutahandel spekuleres det i valutakursenes svingninger. Markedet for valutahandel er et globalt finansmarked der alle verdens valutaer blir handlet. Det er et desentralisert internasjonalt nettverk uten en fast, fysisk beliggenhet. Det er et OTC-marked der meglere og dealere handler direkte med hverandre. Valutahandel skjer vanligvis i form av spothandler (les om andre typer valutahandel i avsnittet i risikoerklæringen om «Margininstrumenter»). En spothandel er en kontrakt som innebærer kjøp eller salg av en valuta for øyeblikkelig levering og betaling på spotdatoen, som vanligvis er to bankdager etter handelsdagen. Valutahandel kan være forbundet med følgende risikoer (se relevant avsnitt nedenfor):

 • Giring
 • Motpartsrisiko
 • Volatilitet
 • Landrisiko

CFD-er
Contracts for difference (CFD-er) er avtaler mellom to parter, som spekulerer i kursutviklingen til et bestemt underliggende aktivum, for eksempel aksjer, indekser, valutapar og renter. Investoren spekulerer i positive eller negative endringer i kursen på det underliggende. Når kursen til det underliggende aktivumet endres, gjenspeiles kursstigningen eller -nedgangen i CFD-en. Hvis kursen stiger, mottar investoren differansebeløpet fra CFD-leverandøren; faller kursen, må investoren betale differansebeløpet til CFD-leverandøren. På grunn av potensialet for ubegrensede tap, har noen lovgivere innført forbud mot markedsføring, distribusjon og salg av CFD-er med tilleggsbetalingsforpliktelser for ikke-profesjonelle investorer.

CFD-er kan være forbundet med følgende risikoer (se relevant avsnitt nedenfor):

 • Giring
 • Markedsrisiko
 • Motpartsrisiko
 • Likviditetsrisiko
 • Finansieringskostnader

4.2 Mulige risikoer forbundet med margininstrumenter

 • Giring Ved handel i margininstrumenter må investoren vanligvis bare betale en liten prosentandel av den totale verdien av kontrakten. Det kalles margin. Margininstrumenter er derfor girede instrumenter. Små kurssvingninger kan ha stor innvirkning på margininnskuddet, og investoren kan risikere å måtte betale ytterligere margin innen relativt kort tid. Hvis investoren ikke stiller med den nødvendige marginen, kan posisjonen stenges med tap, hvorpå et eventuelt underskudd må dekkes av investoren. Investoren bør derfor være oppmerksom på at et potensielt tap kan være langt større enn verdien av margininnskuddet .
 • Markedsrisiko I motsetning til tradisjonelle verdipapirer, svinger avkastningen på et margininstrument ikke-lineært med verdien av det underliggende aktivumet og andre faktorer. Prisingen av margininstrumenter er kompleks og verdien av et margininstrument avhenger av en rekke faktorer, blant annet innløsningskursen (i forbindelse med opsjoner), gjenværende løpetid, volatiliteten til det underliggende aktivumet, rentenivået og utbytter.
 • Motpartsrisiko Margininstrumenter handles direkte med en motpart, og det er derfor en risiko for at motparten ikke vil kunne oppfylle sine betalings- eller leveringsforpliktelser i henhold til avtalen.
 • Likviditetsrisiko Mange margininstrumenter er relativt illikvide, noe som har en tendens til å øke kursvolatiliteten. Det er ofte vanskelig for investorer å kjøpe eller selge illikvide derivater uten å bevege kursen. I noen tilfeller er det ikke mulig å lukke en posisjon i et margininstrument innen rimelig tid.
 • Finansieringskostnader Kjøperen av en CFD må betale en rente som gjenspeiler finansieringskostnadene ved å låne penger til investeringen. Hvis det er en long-posisjon, må kjøperen betale finansieringskostnader til markedsrente (dvs. LIBOR) pluss påslag p.a. for den perioden investoren holder posisjonen.
 • Volatilitet Valutakursene svinger på bakgrunn av en rekke faktorer, inkludert politiske situasjoner, renteutvikling, pengepolitikk og inflasjon. Svingningene er uforutsigbare, og markedet kan plutselig utvikle seg i en ugunstig retning for investoren. Det påvirker kursen på valutakontrakten, med tilhørende muligheter for gevinst og tap.
 • Landsrisiko Økonomiske og politiske faktorer kan endre investeringslandskapet i et bestemt land, noe som kan utgjøre en risiko for f.eks. valutatransaksjoner.

5. Komplekse ETF-er

Komplekse ETF-er er ETF-er (se avsnittet om «ETF-er») som benytter seg av giring eller investerer i råvarer. Komplekse ETF-er kan derfor være forbundet med følgende risikoer:

 • Giring Komplekse ETF-er som benytter seg av giring, er svært volatile. Små kurssvingninger kan ha stor innvirkning på ETF-verdien, og verdien svinger ikke nødvendigvis lineært med verdien av det underliggende og/eller referanseindeksen.
 • Råvarer Råvarer er fysiske varer produsert av for eksempel gruve- eller landbrukssektoren, og som er standardisert for bruk som underliggende aktiva i transaksjoner. Råvarer omfatter energi, edle metaller og andre metaller samt landbruksprodukter.

Verdien av råvarer avhenger av følgende faktorer: forholdet mellom tilbud og etterspørsel, politiske og miljømessige hendelser, transportforhold, tollavgifter, skattemessige restriksjoner og statlig inngripen (f.eks. programmer, embargoer og tollendringer). Råvareinvesteringer kan være ekstremt volatile.

Råvarer (kontrakter) kan bli veldig illikvide hvis det er begrenset aktivitet i markedet. Slik illikviditet kan føre til store kursendringer.


Sist oppdatert: 10. mars 2021

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.