Oversikt over lovmeny

Ansvarsfraskrivelse for SaxoSelect

Saxo Bank A/S (heretter «Saxo Bank») gir ingen løfter eller garantier om den faktiske avkastningen av handler som utføres på vegne av investoren via SaxoSelect. Saxo Bank utfører automatisk handler på vegne av investoren som korresponderer med handler for en bestemt strategi. Noen strategier bruker belåning på grunn av marginprodukter samt en høy grad av diskresjon og eksponering mot enkeltverdipapirer og individuelle aktivaklasser, og SaxoSelect kan derfor medføre betydelig risiko. Det innebygde, skjermede investeringsbeløpet er satt opp for å begrense potensielle tap, men det kan ikke garanteres at investoren bare vil tape beløpet investoren har spesifisert. Det skjermede investeringsbeløpet gjelder kun for marginprodukter og ikke kontantprodukter som aksjer, obligasjoner og ETF-fond.

Alle investeringer innebærer en risiko og kan resultere i både fortjeneste og tap. Spesielt kan investeringer i girede produkter, for eksempel valuta, derivater og råvarer, være svært spekulative, og gevinster og tap kan svinge både voldsomt og raskt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle mottakere bør nøye vurdere sin økonomiske situasjon og konsultere finansiell(e) rådgiver(e) for å forstå risikoen og påse at de i sin situasjon har nødvendig egnethet før de foretar investeringer, salg eller inngåelse av noen transaksjoner.

Tidligere utvikling er ikke veiledende for fremtidig utvikling og bør ikke være den eneste faktoren som legges til grunn for valg av en investeringsportefølje eller et ETF-fond. Prisen på investeringene kan gå opp eller ned, og investoren vil kanskje ikke få tilbake det investerte beløpet. Inntekten din er ikke fast, og kan svinge. Verdien av investeringer med risiko knyttet til utenlandsk valuta kan påvirkes av valutakursendringer. Vi minner om at skattenivåer, skattegrunnlag og mulighet for skattemessig fradrag kan endre seg.

Saxo Bank skal ikke holdes ansvarlig for (i) tap som investor kan lide som følge av handel og transaksjoner foretatt av Saxo Bank i samsvar med fullmakten og vilkårene i SaxoSelect («Vilkårene»), (ii) tap som investor utsettes for som følge av eller i forbindelse med Saxo Banks iverksettelse av SaxoSelect i henhold til vilkårene, med mindre og i den utstrekning et slikt tap oppstår som følge av Saxo Banks grove uaktsomhet eller forsettlige forsømmelse, (iii) tap som skyldes handlinger som Saxo Bank har gjennomført i henhold til sine rettigheter i henhold til vilkårene, (iv) eventuelle følgeskader eller andre indirekte tap (inkludert tap av fortjeneste og tap av goodwill) som investor utsettes for, enten dette skyldes Saxo Banks uaktsomhet eller på annen måte, eller (v) tap som overstiger Saxo Banks inntekter på investorens investeringskonto(er) i en 12-månedersperiode før investoren reiser krav mot Saxo Bank.

*Morningstars Investment Management Group består av Morningstar, Incs registrerte instanser på verdensbasis, inkludert i Frankrike der Morningstar Investment Consulting France («Morningstar») er autorisert og regulert av franske Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) som en økonomisk investeringsrådgiver for å yte tjenester til profesjonelle klienter.

Morningstar Investment Consulting France er heller ikke ansvarlig for tapene som er beskrevet ovenfor. Morningstars utvalg av aksjer for Saxo Morningstar Moat-porteføljen, som forvaltes av Saxo Bank, leveres i henhold til en kontrakt som kun gjelder tilveiebringelse av en rådgivningstjeneste til Saxo Bank for en modellportefølje og er basert på visse interne forutsetninger. Morningstar har ikke vurdert egnetheten i innholdet av modellen mot individuelle behov og risikotoleranser for alle investorer. Skjønnsmessig iverksettelse av modellen er Saxo Banks ansvar. Morningstars modell er derfor kun beregnet til informasjonsformål og skal ikke forstås som investeringsrådgivning eller tilbud om salg eller kjøp av de omtalte verdipapirene.

Morningstar-navnet og -logoen er registrerte varemerker for Morningstar, Inc og dets tilknyttede selskaper og brukes under lisens. Morningstar er ikke tilknyttet Saxo Bank. Morningstar gir ingen løfter eller garantier om hvorvidt det er tilrådelig å investere i et produkt, en portefølje eller en tjeneste som tilbys av Saxo Bank eller noen av dets partnere. Morningstar har ingen forpliktelse eller ansvar i forbindelse med drift, markedsføring, handel eller omsetning av et produkt, en portefølje eller en tjeneste som tilbys av Saxo Bank eller noen av dets partnere, og Morningstar har heller ingen forpliktelse eller ansvar overfor noen klient eller kunde av Saxo Bank.

Brown Advisory LLC («Brown Advisory») gir ikke investeringsanbefalinger til kunder av Saxo Bank og dets tilknyttede selskaper. Brown Advisory har ingen forpliktelse eller ansvar i forbindelse med drift, markedsføring, handel eller omsetning av porteføljer eller tjenester som tilbys av Saxo Bank eller noen av dets partnere, og Brown Advisory har heller ingen forpliktelse eller ansvar overfor klienter eller kunder av Saxo Bank.

BlackRock er heller ikke ansvarlig for tapene som er beskrevet ovenfor. BlackRocks analyse og data som brukes av Saxo Bank til å sette sammen balanserte porteføljer er basert på visse interne antakelser, og BlackRock har ved utarbeidelsen av innholdet i analysene og dataene ikke tatt høyde for individuelle behov eller risikotoleransen til den enkelte investor. BlackRocks analyser og data er derfor kun beregnet til informasjonsformål og skal ikke forstås som investeringsrådgivning eller tilbud om salg eller kjøp av de omtalte verdipapirene. BlackRocks analyser og data har ikke blitt utarbeidet i samsvar med de lovpålagte kravene designet for å fremme uavhengig investeringsanalyse, og er ikke underlagt noen begrensning av forretninger forut for utlevering av analyser og data til Saxo Bank, og skal derfor forstås som markedsføringskommunikasjon til Saxo Bank.

iShares® og BlackRock® er registrerte varemerker for BlackRock, Inc. og dets tilknyttede selskaper («BlackRock») og brukes under lisens. BlackRock er ikke tilknyttet Saxo Bank. BlackRock gir ingen løfter eller garantier om hvorvidt det er tilrådelig å investere i et produkt, en portefølje eller en tjeneste som tilbys av Saxo Bank eller noen av dets partnere. BlackRock har ingen forpliktelse eller ansvar i forbindelse med drift, markedsføring, handel eller omsetning av et produkt, en portefølje eller en tjeneste som tilbys av Saxo Bank eller noen av dets partnere, og BlackRock har heller ingen forpliktelse eller ansvar overfor noen klient eller kunde av Saxo Bank.


Sist oppdatert: 10. mars 2021

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.