Oversikt over lovmeny

Ansvarsfraskrivelse for SaxoSelect

Saxo Bank A/S (heretter "Saxo Bank") gir ingen løfter eller garantier om den faktiske avkastningen av handler som utføres på vegne av investoren via SaxoSelect. Saxo Bank utfører automatisk handler på vegne av investoren som korresponderer med handler for en bestemt strategi. Noen strategier bruker belåning på grunn av marginprodukter samt en høy grad av diskresjon og eksponering mot enkeltverdipapirer og individuelle aktivaklasser, og SaxoSelect kan derfor medføre betydelig risiko. Det innebygde, skjermede investeringsbeløpet er satt opp for å begrense potensielle tap, men det kan ikke garanteres at investoren bare vil tape beløpet investoren har spesifisert. Det skjermede investeringsbeløpet gjelder kun for marginprodukter og ikke kontantprodukter som aksjer, obligasjoner og ETF-fond.

Alle investeringer innebærer en risiko og kan resultere i både fortjeneste og tap. Spesielt kan investeringer i girede produkter, for eksempel valuta, derivater og råvarer, være svært spekulative, og gevinster og tap kan svinge både voldsomt og raskt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle mottakere bør nøye vurdere sin økonomiske situasjon og konsultere finansiell(e) rådgiver(e) for å forstå risikoen og påse at de i sin situasjon har nødvendig egnethet før de foretar investeringer, salg eller inngåelse av noen transaksjoner.

Tidligere utvikling er ikke veiledende for fremtidig utvikling og bør ikke være den eneste faktoren som legges til grunn for valg av en investeringsportefølje eller et ETF-fond. Prisen på investeringene kan gå opp eller ned, og investoren vil kanskje ikke få tilbake det investerte beløpet. Inntekten din er ikke fast, og kan svinge. Verdien av investeringer med risiko knyttet til utenlandsk valuta kan påvirkes av valutakursendringer. Vi miner om at skattenivåer, skattegrunnlag og mulighet for skattemessig fradrag kan endre seg.

Saxo Bank skal ikke holdes ansvarlig for (i) tap som investor kan lide som følge av handel og transaksjoner foretatt av Saxo Bank i samsvar med fullmakten og vilkårene i SaxoSelect ("Vilkårene"), (ii) tap som investor utsettes for som følge av eller i forbindelse med Saxo Banks iverksettelse av SaxoSelect i henhold til vilkårene, med mindre og i den utstrekning et slikt tap oppstår som følge av Saxo Banks grove uaktsomhet eller forsettlige forsømmelse, (iii) tap som skyldes handlinger som Saxo Bank har gjennomført i henhold til sine rettigheter i henhold til vilkårene, (iv) eventuelle følgeskader eller andre indirekte tap (inkludert tap av fortjeneste og tap av goodwill) som investor utsettes for, enten dette skyldes Saxo Banks uaktsomhet eller på annen måte, eller (v) tap som overstiger Saxo Banks inntekter på investorens investeringskonto(er) i en 12-månedersperiode før investoren reiser krav mot Saxo Bank.

Morningstar Investment Management Europe Ltd ("Morningstar") er heller ikke ansvarlig for tapene som er beskrevet ovenfor. Morningstars utvalg av aksjer for Saxo Morningstar Moat-porteføljen, som forvaltes av Saxo Bank, leveres i henhold til en kontrakt som kun gjelder tilveiebringelse av en rådgivningstjeneste til Saxo Bank for en modellportefølje og er basert på visse interne forutsetninger. Morningstar har ikke vurdert egnetheten i innholdet av modellen mot individuelle behov og risikotoleranser for alle investorer. Skjønnsmessig iverksettelse av modellen er Saxo Banks ansvar. Morningstars modell er derfor kun beregnet til informasjonsformål og skal ikke forstås som investeringsrådgivning eller tilbud om salg eller kjøp av de omtalte verdipapirene.

Morningstar-navnet og -logoen er registrerte varemerker for Morningstar, Inc og dets tilknyttede selskaper ("Morningstar") og brukes under lisens. Morningstar er ikke tilknyttet Saxo Bank. Morningstar gir ingen løfter eller garantier om hvorvidt det er tilrådelig å investere i et produkt, en portefølje eller en tjeneste som tilbys av Saxo Bank eller noen av dets partnere. Morningstar har ingen forpliktelse eller ansvar i forbindelse med drift, markedsføring, handel eller omsetning av et produkt, en portefølje eller en tjeneste som tilbys av Saxo Bank eller noen av dets partnere, og Morningstar har heller ingen forpliktelse eller ansvar overfor noen klient eller kunde av Saxo Bank.

BlackRock er heller ikke ansvarlig for tapene som er beskrevet ovenfor. BlackRocks kompetanse og data som brukes av Saxo Bank til å sette sammen investeringsporteføljer er basert på visse interne antakelser, og BlackRock har ikke tatt stilling til egnetheten i innholdet i kompetansen og dataene til å dekke individuelle behov eller risikotoleransen til den enkelte investor. BlackRocks kompetanse og data er derfor kun beregnet til informasjonsformål og skal ikke forstås som investeringsrådgivning eller tilbud om salg eller kjøp av de omtalte verdipapirene. BlackRocks kompetanse og data har ikke blitt utarbeidet i samsvar med de lovpålagte kravene designet for å fremme uavhengig investeringsanalyse, og er ikke underlagt noen begrensning av forretninger forut for utlevering av kompetanse og data til Saxo Bank, og skal derfor forstås som markedsføringskommunikasjon til Saxo Bank.

iShares® og BlackRock® er registrerte varemerker for BlackRock, Inc. og dets tilknyttede selskaper ("BlackRock") og brukes under lisens. BlackRock er ikke tilknyttet Saxo Bank. BlackRock gir ingen løfter eller garantier om hvorvidt det er tilrådelig å investere i et produkt, en portefølje eller en tjeneste som tilbys av Saxo Bank eller noen av dets partnere. BlackRock har ingen forpliktelse eller ansvar i forbindelse med drift, markedsføring, handel eller omsetning av et produkt, en portefølje eller en tjeneste som tilbys av Saxo Bank eller noen av dets partnere, og BlackRock har heller ingen forpliktelse eller ansvar overfor noen klient eller kunde av Saxo Bank.

Politikk for aktivt eierskap for SaxoSelect

Saxo Bank anser seg selv for å ha en viktig forpliktelse til å beskytte investorenes interesser. En del av vår rolle som porteføljeforvalter er å engasjere oss med investeringsselskaper, for å forsikre oss om at disse selskapene handler i aksjonærenes interesser. Det er imidlertid viktig å notere seg at vi ikke er en ”aktivistisk” aksjonær, da Saxo Bank aldri vil ha en betydelig eierandel i selskapene vi investerer i. Når Saxo Bank har mulighet til å stemme elektronisk, vil vi handle i den beste interesse i henhold til investeringsstrategien, basert på analyser foretatt av våre strategiforvaltere. Hvis vi noensinne blir bedt om å stemme på vegne av våres kunder, under omstendigheter hvor vi ikke er i stand til å håndtere en eventuell interessekonflikt, unnlater vi å stemme. Vi mener at ved å ha denne tilgang, kan den berørte part (i tilfelle av unnlatelse å stemme), varsle sitt styre på forhånd om våres politikk, så eventuelle stemmestatistikker kan bli tilpasset i overensstemmelse hermed. 

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.