Finansordliste – Q til T

Finansordlisten er utviklet for å gi deg rask tilgang til definisjoner av begreper og uttrykk som brukes i valuta-, penge-, aksje-, råvare- og gjeldsmarkedene.

Notering

Den gjeldende kursen som tilbys eller etterspørres for et finansinstrument.

Relatert ordre

Betingede ordrer er det samme som relaterte handelsordrer.

Det finnes flere typer:

If Done (slave), der en slaveordre bare blir aktiv hvis den primære ordren utføres.

OCO (One Cancels the Other), der utførelsen av én ordre annullerer den andre.

Betingede treveisordrer er også tilgjengelige, der to ordrer plasseres hvis (If Done) en primær ordre utføres.

Disse ordrene er selv relatert som OCO-ordrer, noe som gjør at både en stoploss- og en gevinstsikringsordre kan plasseres rundt en posisjon.

Motstand

Kursnivået som en stigende kurs forventes å stoppe på når markedsdeltakerne begynner å selge instrumentet. Det motsatte av motstand er støtte.

Risikostyring

Forsøk på å kontrollere utfallet av et kjent eller forutsigbart gevinst- eller tapsområde.

Risikostyring inkluderer flere trinn, og utgangspunktet er god forståelse av egne forretninger og eksponering for risiko som må dekkes for å beskytte verdien av forretningene.

Deretter bør det foretas en vurdering av typene variabler som kan påvirke forretningene, og hvordan du best beskytter deg mot uønskede resultater.

Risikostyring kan være så enkelt som å plassere stoplossordrer for å forhindre store tap, eller så komplekst som å sikre posisjoner med opsjoner eller variere porteføljen for å sikre at du ikke overeksponeres for én enkelt bransje eller instrumenttype.

Du bør deretter vurdere den foretrukne risikoprofilen, det vil si om du er risikouvillig eller har en rimelig aggressiv tilnærming. Dette inkluderer også å avgjøre hvilke instrumenter som skal brukes til å styre risiko, og om en naturlig sikring kan brukes.

Når du har valgt en risikostyringsstrategi, bør den evalueres kontinuerlig med henblikk på effektivitet og kostnader.

Risikotilbakeføring

Samtidig kjøp av en OTM-kjøpsopsjon og salg av en OTM-salgsopsjon, vanligvis uten noen forhåndspremie.

Opsjonene som kjøpes og selges, vil ha den samme teoretiske størrelsen og det forhåndsdefinerte utløpet, og deltaene settes vanligvis til 25 %.

I henhold til Black-Scholes bør kjøp og salg av opsjoner med lignende deltaer (og dermed OTM-forward i samme grad) være nullkost. I praksis favoriserer markedet den ene siden i forhold til den andre.

I det enkleste tilfellet er den implisitte volatiliteten for OTM-salgsopsjoner og -kjøpsopsjoner med samme innløsingskurs og utløpsdato ulike, og ekstrakostnaden for den favoriserte siden kalles vanligvis risikotilbakeføringsspread.

Denne spreaden reflekterer markedets oppfatning om at den relevante sannsynlighetsdistribusjonen ikke er symmetrisk rundt forwarden, men forskjøvet i retning av den favoriserte siden.

En annen måte å tolke dette på er å si at den implisitte volatiliteten samsvarer med spoten, noe som er umulig i Black-Scholes-universet.

Rollover

Når en spotvalutaposisjon holdes på slutten av arbeidsdagen før valuteringsdatoen, "rulles" den over til en ny valuteringsdato på en Tom/Next-basis.

Som en del av rollover-prosessen belastes posisjonene med et swap-gebyr eller en bytteavgift basert på LIBOR/LIBID-rentene for de to omsatte valutaene med et ekstra tillegg på +/- 0,25 % (for private kontoer) samt en rentekomponent for eventuelle urealiserte gevinster/tap for posisjonen.

Round turn

En kommisjon som inkluderer både åpning og stenging av posisjonen.

Alternativet er en Half turn-kommisjon, som belastes per handel (det vil si for både kjøp og salg).

Sekundær valuta

For valutahandel er dette valutaen som investoren betaler med eller mottar under handel.

I EURUSD er for eksempel den variable valutaen USD. Det vil si at én EUR-enhet har en variabel verdi i USD.

Når du kjøper EUR, betaler du med USD, og når du selger EUR, mottar du USD.

Den andre valutaen (EUR i eksempelet ovenfor) kalles grunnvalutaen.

Sekundær ordre

En sekundær ordre for en betinget treveis- eller If Done-ordre vil ikke bli en aktiv markedsordre med mindre den primære ordren utføres.

Verdipapir

Ethvert investeringsinstrument (bortsett fra en forsikringspolise eller fast livrentepolise) som er utstedt av selskaper, myndigheter eller andre organisasjoner. Typiske verdipapirer er aksjer og obligasjoner.

Serie (opsjoner)

Alle opsjoner av samme klasse, samme type (kjøps- eller salgsopsjon) basert på samme mengden av det underliggende instrument, og som har samme innløsningskurs og samme utløpsdato.

Salgsbud

En limit-ordre om å selge til den gjeldende kjøpskursen.

Andeler

Finansinstrument som representerer delvis eierskap i et selskap. Også kalt som aksje.

Short-salg

For valutahandel betyr å gå short å kjøpe kursvalutaen for valutaparet.

Hvis du for eksempel går short med GBPUSD, kjøper du USD ved å selge GBP.

For aksjer betyr å gå short å selge et verdipapir uten å eie det, i motsetning til å gå long, som betyr å få eierskap til verdipapiret ved å kjøpe det.

En short-posisjon utnytter en nedgang i markedskursene.

Slaveordre

En If Done-ordre består av to ordrer:

  • en primær ordre som vil bli utført så snart markedsforholdene tillater det,
  • og en sekundær ordre som bare skal aktiveres hvis den første ordren utføres.

Spekulasjon

Kjøp og salg som utelukkende gjøres med håp om gevinst, i stedet for å gjøre det med forretningsrelaterte motiver.

Spot

En direkte handel til markedskurs med en standard oppgjørsdato (valuteringsdato) to arbeidsdager etter handelsdatoen.

Spotmarked

Den delen av markedet der det kreves spotoppgjør for transaksjoner.

Den nøyaktige betydningen av spot avhenger av den lokale praksisen for en råvare, et verdipapir eller en valuta.

I britiske, amerikanske og australske valutamarkeder betyr spot levering to arbeidsdager senere.

Spread (i indekspoeng)

Differansen mellom kjøpskursen som du kan selge handelsinstrumentet til, og salgskursen som du kan kjøpe handelsinstrumentet til.

Statuslinje

Området nederst i arbeidsområdet på plattformen og i mange handelsmoduler, som brukes til systemmeldinger og statusinformasjon.

Aksjer

Finansinstrument som representerer delvis eierskap i et selskap. Også kalt andel.

Stopp

Et kjøpsstopp er en ordre om å kjøpe til en bestemt kurs høyere enn den gjeldende markedskursen, og et salgsstopp er et stopp om å selge til en bestemt kurs under den gjeldende markedskursen.

Meglere prater ofte om stoplossordrer, som er stopp plassert under markedet når megleren er long, og over markedet når megleren er short.

Disse ordrene utløses når markedskursen når dem, for å unngå videre tap i meglerens posisjon.

Stoppordrer utføres ikke alltid til den angitte kursen nøyaktig fordi markedet kan være for volatilt.

Stop-if-bid

Stop-if-bid-ordrer brukes vanligvis til å kjøpe det angitte instrumentet i et stigende marked. Hvis det angitte kursnivået faktisk er budt på markedet, vil ordren effektueres til kursen som banken tilbyr.

Hvis du for eksempel selger GBPUSD til 1,4280 med et stoppbud på 1,4330, stenges posisjonen (GBPUSD vil bli kjøpt) hvis kjøpskursen når eller overskrider 1,4330.

Vi anbefaler at Stop-if-bid-ordrer bare brukes til å kjøpe valutaposisjoner.

Bruk av Stop-if-bid til å selge valutaposisjoner kan føre til at posisjoner stenges for tidlig hvis en hendelse i markedet gjør at spreaden mellom kjøps- og salgskursen øker en kort periode.

Stop-if-offer

Stop-if-offer-ordrer brukes vanligvis til å selge det angitte instrumentet i et fallende marked. Hvis det angitte kursnivået faktisk tilbys på markedet, vil ordren effektueres til kursen som banken tilbyr.

Hvis du for eksempel kjøper USDJPY til 132,00 med et stopptilbud på 131,50, stenges posisjonen (USD vs JPY vil bli kjøpt) hvis tilbudskursen når eller overskrider 131,50 (med andre hvis 131,50 eller lavere blir tilbudt).

Vi anbefaler at Stop-if-offer-ordrer bare brukes til å selge valutaposisjoner.

Bruk av Stop-if-offer til å kjøpe valutaposisjoner kan føre til at posisjoner stenges for tidlig hvis en hendelse i markedet gjør at spreaden mellom kjøps- og salgskursen øker en kort periode.

Stopp-limit-ordre (futures)

For futures-handel er en Stopp-limit-ordre en variasjon av en stoppordre med en lavere/høyere limit-kurs for å stanse handel hvis kursen faller/øker for mye før ordren effektueres.

Dette betyr i realiteten at handel begrenses til et angitt kursområde.

Stoppordre

Stoppordrer brukes vanligvis til å gå ut av posisjoner og beskytte mot handelstap.

Stoppordrer om å selge plasseres under det gjeldende markedsnivået og utføres når kjøpskursen når eller overskrider det angitte kursnivået.

Stoppordrer om kjøp plasseres over det gjeldende markedskursnivået og utføres når selgerkursen når eller overskrider det angitte kursnivået.

Hvis kjøpskursen til salgsordrer (eller salgskursen til kjøpsordrer) nås eller overskrides, blir ordren en markedsordre og effektueres så raskt som mulig, til kursen som kan oppnås i markedet.

Vær oppmerksom på at denne kursen kan avvike fra kursen som du angir for ordren.

For futures vil ordren bli effektuert hvis det er mulig, og eventuelle gjenværende volumer vil forbli åpne som en markedsordre.

For CFDer vil ordren bli effektuert fullstendig hvis volumet i markedet tillater det. Ved en delvis effektuering vil den gjenværende delen av ordren forbli åpen som ordre.

Når det gjelder kontraktsopsjoner kan Saxo Bank, på grunn av begrensninger i markedet ikke utføre en stoppordre med mindre det er en handlet kurs i markedet. Derfor anbefales det ikke å bruke stoppordrer for kontraktsopsjoner.

Stoppordre (valuta)

Valutastoppordrer brukes vanligvis til å gå ut av posisjoner og beskytte investeringer hvis markedet beveger seg motsatt av en åpen posisjon.

Stoppordrer om å selge plasseres under det gjeldende markedsnivået og utføres når kjøpskursen når eller overskrider det angitte kursnivået.

Stoppordrer om kjøp plasseres over det gjeldende markedskursnivået og utføres når selgerkursen når eller overskrider det angitte kursnivået.

Stop-lossordre

Dette er en stoppordre som vil utføre og stenge en posisjon for å begrense tap i tilfelle en motsatt markedsbevegelse.

Når en stoppordre utføres, blir den en markedsordre og effektueres så raskt som mulig til kursen som kan oppnås i markedet.

Vær oppmerksom på at denne kursen kan avvike fra kursen som du angir for ordren.

Straight-through-processing (STP)

Dette er når ordren rutes direkte til børsen.

Strike-pris/innløsningskurs

Kursen som opsjonsinnehaveren kan kjøpe (ved kjøpsopsjon) eller selge (ved salgsopsjon) det underliggende aktivumet for.

Oversikt

Den kombinerte handelsstatusen og aktiviteten for kontoen(e) din(e), det vil si kontoverdi, verdipapirer og aksjer, nettoposisjoner og beløp ved stenging (samlet gevinst og tap for alle posisjonene dine).

Den tilgjengelige marginen og marginen som er nødvendig for de åpne posisjonene, er også tilgjengelige her, sammen med en oversikt over de åpne posisjonene.

Støtte

Kursnivået der fallet i en kurs er forventet å gå saktere eller snu når markedsdeltakerne begynner å kjøpe instrumentet.

Det motsatte av støtte er motstand.

Swap

En ordre om å spothandle (for eksempel kjøpe) et valutainstrument samt å utføre den motsatte transaksjonen (for eksempel selge) til en fastsatt kurs på en senere dato.

Hvis den første transaksjonen er på en fremtidig dato, er transaksjonen en forward-forward-kontrakt. Andre variasjoner er swap over natten og i morgen / neste dag (Tom/Next).

Swap-kurs

En kursjustering som legges til startkursen til en posisjon for å videreføre en valutahandel utover den opprinnelige valuteringsdatoen.

Det er en funksjon for rentedifferansen mellom de to handelsvalutaene og kan være gunstig eller ugunstig for deg.

Symbol

En kombinasjon av bokstaver som brukes til unik identifikasjon av et omsatt instrument. Kalles også et ticker-symbol.

For eksempel: For valutainstrumentet dollar-yen er symbolet USDJPY.

Et eksempel på et CFD-symbol er VOLVb:xome.

For futures er JYZ5 et eksempel.

For aksjer er MAERSKa:xcse et eksempel.

Tidsverdi

Beløpet som verdien av opsjonen overskrider egenverdien med.

Theta

Beskriver endring i verdien av en opsjon over tid.

Endringen i verdi stammer fra reduksjonen i tid til utløp og dermed reduksjonen i opsjonens levetid.

Eller:

Et anslag for reduksjon i kursen til en opsjon over en tidsperiode når alle andre faktorer holdes konstant.
Theta uttrykkes vanligvis på daglig basis. Hvis for eksempel en kjøpsopsjon har kursen USD 3,00 og en theta på 0,10 én dag senere, og alt annet er uendret, vil kjøpsopsjonen ha en kurs på USD 2,90 (USD 3,00 - (0,10 x 1)).
Theta genereres av en matematisk modell og avhenger av aksjekurs, innløsningskurs, volatilitet, renter, utbytte og tid til utløp.

Bevegelig stopp

En bevegelig stoppordre er en stoppordre som har en utløserkurs som endres med spotkursen.

Når markedet stiger (for long-posisjoner), stiger stoppkursen i henhold til proporsjonen du har angitt, men hvis markedskursen faller, vil stoppkursen forbli uendret.

Denne typen stoppordre hjelper en investor med å sette en grense for maksimalt mulig tap uten å begrense mulig gevinst på en posisjon.

Den reduserer også behovet for konstant overvåkning av markedskurser for åpne posisjoner.

Transaksjoner ikke bokført

Handler, kommisjoner osv. som ikke er bokført ennå. En handel som er utført i dag, vil for eksempel bli bokført neste arbeidsdag.