Finansordliste - M til P

Finansordlisten er utviklet for å gi deg rask tilgang til definisjoner av begreper og uttrykk som brukes i valuta-, penge-, aksje-, råvare- og gjeldsmarkedene.

Margin

Mengden egenkapital (sikkerhet) som kreves for en investeringsposisjon, som en prosentandel av den gjeldende verdien.

Når du handler med marginer (kalles også giring), trenger du bare å sette inn en brøkdel av den gjeldende verdien av instrumentet du investerer i.

Hvis for eksempel råvaren du handler, krever en margin på 5 %, kan du øke (eller gire) investeringen 20 ganger. Med andre ord vil et innskudd på USD 10 000 kunne holde en posisjon på USD 200 000.

Marginvarsel

Når du har overskredet den tillatte driftsmarginen, mottar du et marginvarsel om å rette opp situasjonen.

For å unngå at posisjonene stenges for deg (Stop-out), må du enten stenge eller redusere åpne posisjoner eller sende ekstra midler for å dekke posisjonene.

Margininnskudd

Midler som en megler må ha på en marginkonto, som representerer en prosentandel av den gjeldende markedsverdien av verdipapirene som holdes av megleren.

Selgere av opsjoner må ha ekstra midler på kontoene i tillegg til opsjonspremien for å dekke mulige tap som kan påføres hvis markedet beveger seg motsatt av opsjonsposisjonen.

Den nødvendige marginen varierer i henhold til opsjonstypen og om selgeren også har en posisjon i det underliggende aktivumet.

Hvis du vil ha mer informasjon om handelsbetingelsene hos Saxo Bank, kan du gå til kontosammendraget i kundestasjonen din og åpne seksjonen for betingelser for handel, som du finner i det øvre, høyre hjørnet i kontosammendraget.

Marginutnyttelse

Prosentandelen du bruker av tilgjengelig margin.

Markedspleier

En anerkjent institusjon eller enkeltperson som er villig til å handle enkelte verdipapirer når en megler vil kjøpe eller selge. Markedspleierens insentiv for kjøp eller salg til alle tider er spreaden, eller forskjellen, mellom kjøps- og salgskurs.

Markedsordre

En ordre om å kjøpe eller selge et angitt instrument så raskt som mulig til kursen som kan oppnås i markedet.

Midtkurs

Midtkursen er midt mellom kjøps- og salgskursen (tilbudskursen). Hvis for eksempel kjøpskursen er 1,4426 og salgskursen er 1,4430, er midtkursen 1,4428.

Modul

En funksjonell komponent i plattformen, for eksempel modulene Åpne ordrer og Diagram. Modulene åpnes på menylinjen.

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) - teknisk analyse

En trendindikatordiagramstudie som følger forholdet mellom to kurser for glidende gjennomsnitt (vanligvis 26 og 12 dagers gjennomsnitt). I tillegg angis et 9 dagers gjennomsnitt for MACD-linjen som en kontroll- eller signallinje. Når signallinjen sammenfaller med MACD-linjen, kan den vise kjøps- og salgstradingmuligheter.

Nettoeksponering

Nettoeksponeringen er summen av den nominelle verdien av de gjeldende posisjonene, regnet om til grunnvalutaen for kontoen.

For valutahandel er dette totalverdien av alle valutaposisjonene omregnet til grunnvalutaen for kontoen.

Ikke-marginposisjon

Den gjeldende markedsverdien til eventuelle verdipapirer (for eksempel aksjer, obligasjoner osv.) som fungerer som sikkerhet for marginkrav. Markedsverdien beregnes ved hjelp av kjøpskursen.

Ikke tilgjengelig som marginsikkerhet

Den prosentandelen av de gjeldende investeringene som ikke er tilgjengelig som marginsikkerhet. Denne linjen oppgir beløpet som ikke er tilgjengelig som marginsikkerhet.

Tilbudskurs

Kursen du kan kjøpe et angitt instrument til.

For valutahandel er det kursen som du kan kjøpe handels-/grunnvalutaen til (notert først), ved å selge kursvalutaen for paret.

Hvis du for eksempel kjøper EURUSD 100 000, kjøper du 100 000 euro mot amerikanske dollar.

One-cancels-other (O.C.O.)-ordre

OCO-ordrer består egentlig av to ordrer. Hvis én av ordrene utføres fordi markedsforholdene har inntruffet, annulleres automatisk den tilhørende ordren.

Åpen posisjon

En posisjon i en valuta som ikke er utlignet ennå.

Hvis du for eksempel kjøper USDJPY 100 000, har du en åpen posisjon i USDJPY til du utligner den ved å selge USDJPY 100 000.

Opsjon

En opsjon gir kjøperen (innehaveren) rett, men ikke plikt til å kjøpe (kjøpsopsjon) eller selge (salgsopsjon) en angitt mengde av det underliggende aktivumet til en spesifisert pris (strike-pris) for en gitt periode.

Ordre

En handelsordre om å kjøpe eller selge et angitt instrument. Hovedtypene er limit-ordrer og stoppordrer.

Ordrens varighet

Perioden da ordren er gyldig. Se Dagsordre (DO) og Gyldig til annullert (GTC – Good till Cancelled) hvis du vil ha mer informasjon.

Andre sikkerhetsstillelser

Instrumenter som ikke kan omsettes online. Det kan for eksempel være obligasjoner og andre posisjoner som er overført fra en annen bank.

OTM (Out of the Money)

En kjøpsopsjon er OTM når markedskurs på underliggende aktivum er under opsjonens strike-pris. En salgsopsjon er OTM når strike-prisen er lavere enn markedskursen på det underliggende aktivumet.

Outstrike

Et bestemt kursnivå som ugyldiggjør opsjonen umiddelbart hvis det inntreffer under opsjonens løpetid.

OTC (Over the Counter)

En handel som inngås mellom to parter uten bruk av en børs.

For eksempel kalles et verdipapir som omsettes utenfor en børs, for et OTC-verdipapir. Det er et marked der råvarer og instrumenter omsettes direkte mellom to parter, for eksempel mellom en investeringsbank og en kunde.

Dette står i motsetning til handel på en offentlig børs, som er en åpen markedsplass.

OTC-produkter kan tilpasses til enkeltstående kunder, mens omsetningen på børsen skjer med standardiserte kontrakter.

Et stort OTC-marked har for eksempel oppstått for valuta og valutaopsjoner.

PIP

Pip står for "prosent i punkter" og er den minste grunnverdien for valutakrysskursendring.

De fleste valutapar noteres med fire desimaler, slik at en bevegelse fra 1,1850 til 1,1851 for et valutapar utgjør én pip.

Du kan beregne verdien av én enkelt pip for en bestemt posisjon ved hjelp av formelen ovenfor.

Du vet for eksempel at EUR/USD er angitt med fire desimaler, slik at du for en gitt posisjon kan multiplisere beløpet i posisjonen med verdien av en pip, eller USD 0,0001.

Så for en EUR/USD 100 000-kontrakt utgjør én pip USD 10. For en USD/JPY 100 000-kontrakt tilsvarer én pip JPY 1000 ettersom USD/JPY er angitt med bare to desimaler (én pip = JPY 0,01).

Portefølje

En investeringsportefølje er den samlede rekken av finansinstrumenter som eies, for eksempel selskapsaksjer, verdipapirer med fast rente eller pengemarkedsinstrumenter.

En investeringsportefølje bør ha en rekke relativt urelaterte, eller ukorrelerende, investeringer for å minimere risikoen – meglere og investeringsrådgivere advarer mot å "satse alt på ett kort".

Posisjon

En investering i et instrument.

Når du for eksempel handler (for eksempel kjøper) USDJPY, åpner du en USDJPY-posisjon.

Når du deretter utfører den motsatte handelen (i dette tilfellet selger) for USDJPY, stenger du posisjonen.

Posisjon kan også henvise til en meglers kontant-/verdipapir-/valutasaldo, om han eller hun har lite penger, har penger å låne ut, er overkjøpt eller oversolgt i en valuta osv.

Posteringsdato

Datoen en transaksjon posteres på kredit- eller debetsiden i kontoen.

Premie

Opsjonkursen som følger av matching av kjøps- og salgsordre som sendes til markedet.

PE-forhold (Price-to-Earnings)

PE-forholdet er aksjekursen delt på fortjeneste per aksje.

Primær ordre

Den primære ordren for en betinget treveis- eller If Done-ordre. Relaterte (sekundære) ordrer blir ikke aktive markedsordrer med mindre denne ordren utføres.

Gevinstsikring

Stenging av en posisjon for å innkassere gevinsten. Gjøres vanligvis ved en limit-ordre for å stenge en posisjon og innkassere gevinsten automatisk når markedet når et angitt nivå.

Proxy

En proxy er en enhet som fungerer som en mellomstasjon mellom en datamaskin og Internett.

Proxyer har en innebygd buffer for å gjøre Internett-surfing raskere, og noen muliggjør også filtrering av Internett-innhold av sikkerhetsårsaker.

Put

En opsjonskontrakt som gir kjøperen rett til å selge det underliggende aktivumet til avtalt innløsningskurs. En put forplikter selgeren til å kjøpe det underliggende aktivumet til avtalt strike-pris dersom han får en innløsningstilordning.