Finansordliste - I til L

Finansordlisten er utviklet for å gi deg rask tilgang til definisjoner av begreper og uttrykk som brukes i valuta-, penge-, aksje-, råvare- og gjeldsmarkedene.

IBAN-nummer (International Bank Account Number) 

Et IBAN-nummer inneholder informasjon som beskriver landet, banken og filialen for mottakeren, samt selve kontonummeret.

Det brukes til å forenkle den automatiske behandlingen av betalinger på tvers av landegrenser.

Et IBAN-nummer kan fås fra banken til mottakeren. IBAN-nummer er obligatorisk i EU.

If Done-ordre

En ordre av t

ITM (In-the-Money)

En salgsopsjon er ITM når markedskurs på underliggende aktivum er høyere enn opsjonens strike-pris. En kjøpsopsjon er ITM når strike-prisen er høyere enn markedskursen på det underliggende aktivumet.

Indeks

Et numerisk mål på hvordan kursen til en representativ gruppe aksjer har endret seg over tid. Alle de større børsene har én eller flere indekser. NASDAQ-børsen har for eksempel NASDAQ 100-indeksen (en sammensetning av de 100 største ikke-finansielle selskapene som er oppført på NASDAQ). Enkelte indekser lages og vedlikeholdes av private organisasjoner, for eksempel Dow Jones Industrial Average og S&P 500. Du kan handle CFDer basert på mange av aksjemarkedsindeksene rundt om i verden.

Initiell margin

Første betaling som betales av medlemmer av oppgjørssentralen og av klienter av oppgjørssentralens medlemmer for å åpne en futuresposisjon eller å kjøpe opsjoner. Initiell margin dekker risikoen for mislighold og justeres daglig med varsler om variasjonsmargin.

Instrument

Et omsettelig symbol med en pengeverdi. Dette kan være et valutakryss (valutapar) eller en aksje-ticker (for CFDer og aksjer) osv.

Instrumentvaluta

Valutaen instrumentet handles i.

Interbank

Kortsiktig (ofte over natten) lån og utlån mellom banker, i motsetning til bankenes forretninger med bedriftskunder eller andre finansinstitusjoner.

Rente

Rente er en avgift som påregnes lånte penger og uttrykkes vanligvis i prosent per år.

Når du kjøper CFDer, låner du i prinsippet penger til en handel. Dermed belastes du en standardrente basert på gjeldende LIBOR (London Interbank Offer Rate) samt en liten prosentandel.

Når du derimot selger en CFD, mottar du rente for beløpet som CFDen representerer. Denne prosentandelen er LIBID-renten minus en liten prosentandel.

Rentedifferanse

Avkastningsspreaden mellom to ellers sammenlignbare gjeldsinstrumenter som er benevnt i ulike valutaer.

Egenverdi

Beløpet som en opsjon er ITM. For en kjøpsopsjon er egenverdien gjeldende kurs til det underliggende aktivumet minus innløsningskursen. For en salgsopsjon er egenverdien innløsningskursen minus kursen til det underliggende aktivumet. Hvis differansen mellom kursene ikke er positiv for noen av tilfellene, er egenverdien null.

Delta i kjøp

En limit-ordre om å kjøpe til den gjeldende kjøpskursen.

Delta i tilbud

En limit-ordre om å selge til den gjeldende tilbudskursen (salgskursen).

Kurtose

Et statistisk mål som brukes til å beskrive distribusjonen av observerte data rundt gjennomsnittet.

Det beskrives av og til som volatilitetens volatilitet.

En høy kurtose beskriver et diagram med tykke haler og en lav, jevn fordeling, mens en lav kurtose beskriver et diagram med tynne haler og en distribusjon konsentrert mot gjennomsnittet.

Giring

Muligheten til å holde en investeringsposisjon med større verdi enn egenkapitalen din (sikkerheten). Når du øker (eller girer) investeringen din, trenger du bare å sette inn en brøkdel av den gjeldende verdien av det instrumentet du investerer i.

Hvis for eksempel råvaren du handler, krever en margin på 5 %, kan du øke (eller gire) investeringen 20 ganger. Med andre ord vil et innskudd på USD 10 000 kunne holde en posisjon på USD 200 000.

Limit ordre

Limit-ordrer brukes vanligvis til å komme seg inn på et marked og oppnå gevinst ved forhåndsdefinerte nivåer. Limit-ordrer om å kjøpe plasseres under den gjeldende markedskursen og utføres når salgskursen når eller overskrider det angitte kursnivået. (Hvis ordren plasseres over dagens markedspris, effektueres ordren umiddelbart til den beste tilgjengelige kursen under eller på limit-kurs.)

Limit-ordrer om å selge registreres over det gjeldende markedskursnivået og utføres når salgskursen når eller overskrider det angitte prisnivået. (Hvis ordren plasseres under dagens markedspris, effektueres ordren umiddelbart til den beste tilgjengelige kursen over eller til limit-kurs.) Når en limit-ordre trigges, blir den så snart som mulig fylt til kursen som kan oppnås i markedet.

Vær oppmerksom på at kursen som ordren effektueres til, kan skille seg fra kursen som er angitt for ordren hvis startkursen i markedet er bedre enn limit-kursen. For futures vil ordren bli effektuert hvis det er mulig, og eventuelle gjenværende volumer vil bli værende i markedet som en limit-ordre. For CFDer vil ordren bli effektuert hvis det er mulig, og eventuelle gjenværende volumer vil bli værende i markedet som en limit-ordre.

Likvid(itet)

Evnen til enkel konvertering til kontanter og med minimale tap. Statskasseveksler med svært kort løpetid er et eksempel på en likvid investering. Et likvid marked er et marked der det er nok aktivitet til å tilfredsstille både kjøpere og selgere.

Long

Generelt sett betyr å gå long kjøp, mens å gå short betyr salg. En long-posisjon vil øke i verdi hvis markedskursen øker.

For valutahandel betyr for eksempel å gå long kjøp av handelsvalutaen i valutaparet. Hvis du går long på USDJPY, kjøper du USD ved å selge JPY.

For verdipapirer betyr å gå long inntagelse av eierskap av et verdipapir ved å kjøpe det, i motsetning til å gå short, der du selger verdipapiret uten å eie det.

Lot

Brukes i handel med futureskontrakter som definisjon av en fast kontraktstørrelse som tilsvarer et fast antall av elementet som det skal handles med i fremtiden.