Finansordliste - E til H

Finansordlisten er utviklet for å gi deg rask tilgang til definisjoner av begreper og uttrykk som brukes i valuta-, penge-, aksje-, råvare- og gjeldsmarkedene.

Fortjeneste per aksje (EPS – Earnings per Share)

EPS er selskapets fortjeneste delt på antallet utestående aksjer.

Hvis et selskap som tjener USD 10 millioner på ett år, hadde utestående aksjer for USD 10 millioner, ville EPS være USD 1 per aksje.

Selskaper bruker ofte et vektet gjennomsnitt for utestående aksjer i løpet av rapporteringsperioden når de skal beregne EPS.

Aksjer

Et finansinstrument som representerer delvis eierskap i et selskap. Også kjent som en andel.

Europeisk opsjon

Et alternativ som bare kan innløses av kjøperen på kontraktens utløpsdato.

Børs

Et marked der verdipapirer, opsjoner, futures og/eller råvarer omsettes.

Valutakurs

Verdien av en valuta i forhold til en annen valuta. En argentinsk dollar kan for eksempel være verdt 58 amerikanske cent eller 70 japanske yen. Valutaer som omsettes fritt på valutamarkeder, har en spotkurs (gjelder for handler som gjøres opp "spot", det vil si to arbeidsdager senere) og en terminkurs (som er spotkursen justert slik at den inkluderer rentedifferansen mellom de to valutaene til utløp). Et land kan fastsette valutakursen på flere måter:

  • Et flytende valutakurssystem, der valutaen finner sitt eget nivå i markedet.
  • Et Crawling Peg-system (fleksibelt system), som er en kombinasjon av en offisielt fastsatt kurs og hyppige små justeringer som i teorien fungerer som et vern mot spekulasjonsbygging rundt revaluering eller devaluering.
  • Et fast valutakurssystem, der verdien av valutaen angis av myndighetene og/eller sentralbanken.

Exercise

En beslutning, reservert for opsjonsinnehaveren, om å be om innløsning av kontrakten.

Utløpsdato

Datoen en opsjonskontrakt utløper, eller siste handelsdag for en futureskontrakt.

Eksponering

Være utsatt for risiko, for eksempel eksponering for svingninger i valutakursen.

Risikoavdekning

Prosentandelen av eksponeringen som dekkes av midler tilgjengelig for margin.

Fibonacci, teknisk studie

Fibonacci Fans og Bands er trelinjede guider som er tegnet på diagrammer som er avledet fra Fibonacci-tallrekken.

Enkelte meglere mener at de bidrar til å identifisere etterfølgende områder med støtte og motstand i et marked.

Brannmur

En enhet som vanligvis brukes til å beskytte private nettverk mot skadelige angrep fra Internett. En brannmur begrenser typen nettverkstrafikk som har tillatelse til å passere til og fra Internett, og kan noen ganger forårsake problemer for driften av kundestasjonen.

Søyle

En diagramtype som tar den gjeldende sluttkursen som grunnlinje og viser hvert datapunkt i forhold til denne grunnlinjen.

Forward outright

En ordre om å handle et valutainstrument til en fastsatt kurs på en fastsatt dato. Kursen til en forward outright er spotkursen justert i forhold til rentedifferansen mellom de to valutaene til utløp. Forward outright-ordrer brukes ofte til å sikre (hedge) eksponeringsrisikoer når du handler på utenlandske markeder.

Forward-forward-kontrakt

En ordre om å handle (for eksempel kjøpe) et valutainstrument til en fastsatt kurs på en fremtidig dato eller utføre den motsatte transaksjonen (for eksempel selge) på en senere dato til en fastsatt kurs.

Valutahandel

Valutahandel kalles også forex-handel eller FX-handel. Saxo Bank er leverandør av en online-plattform og programvare for valutahandel.

Futures/futureskontrakt

En juridisk bindende avtale mellom en kjøper og en selger på et marked for finansielle derivatinstrumenter. Kontraktsspesifikasjonene er standardisert. De har en fast og endelig pris for betaling – og eventuelt levering av det underliggende aktivumet – på en fastsatt dato i fremtiden.

Gamma

Et anslag over endringen i deltaen for en opsjon i forhold til en endring i kursen til den underliggende aksjen når alle andre faktorer holdes konstant. Gamma er nøyaktig for små endringer i kursen til den underliggende aksjen, men uttrykkes som en endring i delta for en bevegelse i aksjen på ett punkt.

Hvis en kjøpsopsjon for eksempel har en delta på 0,49 og en gamma på 0,03 og aksjen faller ett punkt, vil opsjonens delta være 0,46 (0,49 + (0,03 x –USD 1,00)). Delta genereres av en matematisk modell og avhenger av aksjekurs, innløsningskurs, volatilitet, renter, utbytte og tid til utløp.

Giring

Muligheten til å holde en investeringsposisjon med større verdi enn egenkapitalen din (sikkerheten). Når du girer (eller øker) investeringen din, trenger du bare å sette inn en brøkdel av den gjeldende verdien av det instrumentet du investerer i.

Hvis for eksempel råvaren du handler, krever en margin på 5 %, kan du øke (eller gire) investeringen 20 ganger. Med andre ord vil et innskudd på USD 10 000 kunne holde en posisjon på USD 200 000.

Gyldig til annullert (GTC – Good till Cancelled)

En type limit-ordre som er aktiv til den effektueres eller annulleres. I motsetning til en dagsordre kan en GTC-ordre forbli aktiv over et ubegrenset antall handelsøkter.

Gyldig til dato (GTD – Good till Date)

En ordre som er gyldig til datoen som er angitt av megleren. Hvis ordren ikke utføres på datoen som megleren angir, annulleres ordren.

Half turn

En kommisjon som belastes per handel (for både kjøp og salg). Alternativet er en round turn-kommisjon, som inkluderer både åpning og stenging av posisjoner.

Sikre

Sikring er et verktøy som brukes til å begrense eksponeringen for investeringstap. En investor som for eksempel har store urealiserte gevinster i en fysisk aksje eller en aksjeopsjonsposisjon, kan selge en CFD for den samme aksjen for å forhindre eventuelle tap av gevinsten. Selv om sikringen verner om gevinsten i dette tilfellet, bidrar den også til at gevinsten ikke kan vokse. Når du sikrer, begrenser du med andre ord også gevinsten i tillegg til tapet.

Sikringsforhold

Endringen i opsjonskursen eller endringen i den underliggende spotkursen.