Finansordliste – A til D

Kontoutskrift

En oversikt over den gjeldende saldoen og endringer i saldoen for hver konto.

Kontooversikt

Statusen og handelsaktiviteten for en spesifikk konto. Hvis du har flere kontoer, vises informasjon om de enkeltstående kontoene samt samlet informasjon for alle kontoene i kontosammendraget.

Kontoverdi

Gjeldende verdi for kontoen, inkludert kontantbeholdning, urealisert verdi for posisjoner og ikke-bokførte transaksjoner.

Aktivitetslogg

En liste over alle SaxoTraderPRO-aktivitetene dine. Aktivitetsloggen inkluderer detaljer om handler, ordrer, forespurte kurser, chat-samtaler, systemmeldinger og, for simulerte kontoer, tilbakestillinger av konto.

Amerikansk opsjon

En opsjon som etter innehaverens ønske kan innløses når som helst før opsjonen utløper.

Analyse

En studie og analyse av historiske kursdata for å forutsi fremtidige bevegelser i kursen til et instrument.

Appresiering

En økning i verdien av et instrument.

Salgskurs

Kursen du kan kjøpe det angitte instrumentet til. Dette kalles også tilbudskursen. For valutahandel er det kursen som du kan kjøpe handels-/grunnvalutaen til (notert først), ved å selge kursvalutaen for paret. Hvis du for eksempel kjøper EURUSD 100 000, kjøper du 100 000 euro mot amerikanske dollar.

Aktivum

I opsjonshandel er dette et vanlig uttrykk for det underliggende aktivumet. Dette er finansinstrumentet som opsjonene, som er et derivert produkt, er basert på. For eksempel er de underliggende aktivaene for IBMs aksjeopsjoner selve IBM-aksjene.

Oppdrag

Plikten som påhviler en selger av en opsjon om å oppfylle sine kontraktsmessige krav (kjøp eller salg av underliggende instrument), som svar på en kjøpers beslutning om å innløse en opsjon.

ATM (At the Money)

En opsjon er ATM når verdien av det underliggende instrumentet er den samme eller nesten den samme som innløsningskursen på opsjonsavtalen.

At The Money (ATM) forward-innløsningskurs

ATM-forward-innløsningskursen til en opsjon er innløsningskursen til den tilsvarende forward outright-kursen på en bestemt forward-dato, slik det beregnes via rentedifferanser.

Automatisk utførelse

Den maksimale mengden av instrumentet som kan omsettes automatisk før manuell bekreftelse fra en megler (direkte kurs) er påkrevd. I perioder med volatile markedsforhold kan automatisk utføring av handler bli deaktivert.

Tilgjengelig for marginhandel

Midlene som er tilgjengelige for marginhandel, utregnet ved å trekke "Brukes til margin-kravene" fra "Kontoverdien".

Stolpe

En grafisk fremstilling av bevegelsene til et instrument, som vanligvis inkluderer start- og sluttkursen samt den høyeste og laveste kursen for en angitt tidsperiode.

Stolpe-HLC, teknisk studie

En diagramtype som viser de høyeste og laveste kursene samt sluttkursene for hver diagramperiode.

Stolpe-OHLC, teknisk studie

En diagramtype som viser de høyeste og laveste kursene samt start- og sluttkursene for hver diagramperiode.

Grunnvaluta

For valutahandel er dette valutaen som investoren kjøper eller selger. I EURUSD er for eksempel grunnvalutaen EUR. Det betyr at én EUR-enhet har en variabel verdi i USD. Når du kjøper EUR, betaler du med USD, og når du selger EUR, mottar du USD. Den andre valutaen (USD i eksempelet ovenfor) kalles den variable valutaen.

Kursfallspekulant

En megler som tror at kursene vil falle. Et nedadgående marked er et marked der kursene faller, mens et nedkursmarked (bear-marked) er et marked der kursene har falt med 20 % eller mer over en lengre periode.

Beta

Et mål på følsomheten for et aktivum X overfor en referanseindeks Y.

Bid-pris

Kursen du kan selge et angitt instrument til. For valutahandel er det kursen som du kan selge handels-/grunnvalutaen til (notert først), ved å kjøpe kursvalutaen for paret. Det vil si at hvis du selger USDJPY 100 000, selger du 100 000 amerikanske dollar og kjøper japanske yen.

Black Scholes-modell

En formel som undersøker kursvariasjonen for finansinstrumenter over tid. Den brukes ofte til å fastsette kursnivåene for europeiske kjøpsopsjoner. Formelen tar i betraktning faktorer som påvirker kursen til en kjøpsopsjon, inkludert kursen til det underliggende aktivumet, innløsningskursen til opsjonen, renten og tidsperioden før opsjonen utløper.

Brudd

Når handel bringer kursen til et instrument gjennom et angitt nivå. Hvis for eksempel innløsningskursen til en limit-ordre om å kjøpe er satt til 100, og kursen hopper fra 105 til 95, er kursnivået på 100 blitt brutt, og ordren blir en markedsordre og effektueres så raskt som mulig.

Kursstigningsspekulant

En megler som tror at kursene vil stige. Et stigende marked er et marked der prisene stiger, mens et bullmarked er et marked der prisene har steget med 20 % eller mer fra et lavt punkt over en lengre periode.

Kjøp til tilbudskurs

En limit-ordre om å kjøpe til den gjeldende tilbudskursen (salgskursen).

Call

En opsjonskontrakt som gir selgeren rett til å selge det underliggende aktivumet til avtalt innløsningskurs. En call forplikter kjøperen til å selge det underliggende aktivumet til avtalt strike-pris dersom han får en innløsningstilordning.

Kjøpsopsjon

Du kan kjøpe eller selge en kjøpsopsjon.

Hvis du kjøper en kjøpsopsjon, har du rett til, men ikke plikt til, å kjøpe det underliggende instrumentet til avtalt innløsningskurs på den avtalte utløpsdatoen (europeisk alternativ).

Hvis du selger en kjøpsopsjon, er du pliktig til å selge det underliggende instrumentet til avtalt innløsningskurs på den avtalte utløpsdatoen (europeisk alternativ).

Børsdiagram (Candlestick), teknisk studie

En diagramtype der en tynn linje representerer kursområdet for instrumentet i diagramperioden. Start- og sluttkursene for perioden er representert av en tykkere linje (rød hvis kursen endte lavere, og grønn hvis den endte høyere). Det totale bildet kan minne om et stearinlys. Mange meglere synes at det er det enkleste diagrammet å lese.

Kontantbeholdning

Gjeldende verdi av kontantmidlene på kontoen.

Kontantoppgjør

Kontantoppgjør tilsvarer et endelig marginvarsel på forfallsdato. En innløsning utløser betaling av:

  • Kjøpsopsjoner: differansen mellom sluttoppgjørspris og kjøpsopsjonens strike-pris.
  • Salgsopsjoner: differansen mellom salgsopsjonens strike-pris og sluttoppgjørspris.

CFD-finansiering

Når du eier en CFD (differansekontrakt), godtar du å gjøre opp forskjellen mellom kursen da du åpnet posisjonen, og kursen når du stenger den. Du betaler ingenting på forhånd når du åpner en posisjon, men du blir i stedet belastet for en finansieringskostnad. Hvis du motsatt har en short-posisjon, vil du bli kreditert / få utbetalt rente.

Stenge en posisjon

Steng en investering ved å utføre den motsatte handelen. Hvis du for eksempel kjøpte USDJPY 100 000, må du selge USDJPY 100 000 for å stenge posisjonen.

Stengekurs

Kursen som en posisjon har ved stenging. Denne gjelder ikke for starthandler og vil være den samme som handelskursen.

Klasse (opsjoner)

Et sett av omsatte opsjoner av samme kategori (amerikanske eller europeiske) innenfor samme løpetidsintervall (kortsiktig eller langsiktig) og knyttet til samme instrument.

Oppgjørssentral

En organisasjon som registrerer transaksjoner og gir medlemmene en garanti for endelig oppgjør.

Sluttindeks

Den siste indeksen som beregnes og publiseres når markedene stenger, og som brukes som grunnlag for beregning av margin.

Sluttoppgjørskurs/leveringsoppgjørskurs

Sluttoppgjørskursen beregnes på utløpsdatoen (for opsjoner) eller den siste handelsdagen (for futures), og er referanseprisen for utløpende opsjoner og for siste betaling av variasjonsmargin på futures.

Kurtasje

Alle faste kommisjoner og avgifter som gjelder for handler av den oppgitte handelsstørrelsen.

Betinget ordre

Betingede ordrer er det samme som relaterte handelsordrer. Flere typer er tilgjengelig: If Done (slave), der en slaveordre bare blir aktiv hvis den primære ordren utføres. OCO (One Cancels the Other), der utførelsen av én ordre annullerer den andre. Betingede treveisordrer er også tilgjengelige, der to ordrer plasseres hvis (If Done) en primær ordre utføres. Disse ordrene er selv relatert som OCO-ordrer, noe som gjør at både en stoploss- og en gevinstsikringsordre kan plasseres rundt en posisjon.

CFD (Contract for Difference – differansekontrakt)

En CFD er et derivat av et aksjeprodukt og brukes til handel. CFD-kursen opptrer nøyaktig likt den underliggende aksjekursen. CFD-handel har en rekke fordeler i forhold til vanlig aksjehandel, for eksempel marginhandel og direkte (umiddelbar) handel i stedet for å måtte vente på at handelsordren skal effektueres på en børs.

Kontraktsstørrelse/multiplikator

Beløpet i det underliggende aktivumet i en opsjon eller future-kontrakt.

Kontraktsverdi

Oppnås ved å multiplisere den oppgitte prisen på premien med kontraktsstørrelsen (multiplikator)

Omregningskurs

Overføringer og gevinst/tap fra handler regnes om til grunnvalutaen for kontoen basert på dagens gjeldende valutakurs.

Kostnader for å lukke

Kostnaden for å stenge posisjonene dine, for eksempel kommisjoner og handelsgebyrer.

Motstående valuta

For valutahandel er dette valutaen som investoren betaler med eller mottar under handel. I EURUSD er for eksempel den variable valutaen USD, og én EUR-enhet har en variabel verdi i USD. Når du kjøper EUR, betaler du med USD, og når du selger EUR, mottar du USD. Den andre valutaen (EUR i eksempelet ovenfor) kalles grunnvalutaen.

Kryss

Velg valutakrysset for handelen, for eksempel USDJPY. USDJPY betyr at du handler amerikanske dollar mot japanske . Hvis du kjøper, kjøper du dollar og betaler med yen, og hvis du selger, selger du dollar og mottar yen.

Kryssmargin

En innretning der initiell margin beregnes på grunnlag av en portefølje bestående av enten opsjoner og futures på samme produkt (opsjonskryssmargin) eller flere kontakter (interkontrakt-kryssmargin). En portefølje er ofte utsatt for risiko fra divergerende markedsbevegelser: kryssmarginer fanger opp dette og gjør det mulig å redusere opprinnelig risiko.

Valutahandel

Valutahandel kalles også Forex-handel eller FX-handel. Saxo Bank er leverandør av en online-plattform for valutahandel.

Dagsordre (DO)

En ordre som er gyldig til dagsslutt. Hvis den ikke er effektuert før den tid, annulleres den.

For valutahandel er dagsslutt kl 22.00 GMT på dagen du plasserer ordren.

For CFDer og aksjer er dagsslutt når børsen som aksjen handles på, stenger.

Daglig kursgrense

Den maksimalt tillatte kursbevegelsen i forhold til det forrige dagsoppgjøret satt av markedsoperatøren. Når den daglige kursgrensen er nådd, kan handel bli suspendert, en ny kursgrense fastsettes, variasjonsmarginen innbetales og handelen gjenopptas.

Daglige oppgjørskurser

Daglige oppgjørskurser beregnes og formidles hver handelsdag og brukes til å bestemme variasjonsmarginen for futureskontrakter og fluktuasjonsgrenser for den påfølgende handelsdagen. De brukes også som referanse ved tidlig innløsning av amerikanske aksjeopsjoner.

Fall

En nedgang i verdien av et instrument.

Leveringsdato

Datoen da de underliggende varene for en futureskontrakt skal leveres. For spekulativ investering i futures må futureskontraktposisjonen stenges på eller før denne datoen.

Delta

Et mål på hvor mye en opsjonskurs vil variere ved en endring i prisen på det underliggende aktivumet. Delta spenner fra 0 til 1 for kjøpsopsjoner, og ligger mellom -1 og 0 for salgsopsjoner.

Svekkelse

En nedgang i verdien av et instrument.

Derivat

Instrumenter som er avledet (derivert) fra et annet verdipapir. CFDer er for eksempel derivert fra fysiske aksjer.

Direkte markedstilgang (DMA – Direct Market Access)

Direkte deltakelse i ordreboken som opprettholdes av en børs. Ordreboken inneholder ordrer om å kjøpe og selge et verdipapir og brukes til å fastsette den gjeldende kjøps-/salgskursen for markedet.

Utbytte

Prosentandelen av aksjeverdien i et selskap som utbetales til aksjonærene. En aksje som selges for USD 100 per aksje med et årlig utbytte på USD 1, gir investoren en avkastning på 1 %.

Downtick

Et større eller mindre fall i den noterte kursen. Mange aksjebørser har en uptick-regel som forhindrer at en aksje kan selges hvis ikke aksjekursen har steget høyere enn den siste kursen som det ble foretatt en transaksjon ved. Dette er rettet mot meglere som vil short-selge, og har som hensikt å forhindre store fall i markedet. Andre børser har tick test-regler som i hovedsak er like uptick-regelen: Aksjer kan bare short-selges ved såkalte zero-upticks, som betyr at transaksjonskursen er enten høyere enn den siste transaksjonskursen, eller at transaksjonskursen er uendret, men høyere enn den foregående transaksjonskursen. Dette kalles zero uptick eller zero plus tick. CFDer er fordelaktige for meglere som opererer kursfall rettet mot en aksje, for det er ingen uptick- eller tick test-regler for CFDer.