Επενδυτικές Στρατηγικές – Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι οι Επενδυτικές Στρατηγικές;

Οι Επενδυτικές Στρατηγικές αποτελούν επενδυτική λύση για όσους αναζητούν κερδοσκοπικές επενδύσεις, αλλά δεν έχουν την τεχνογνωσία ή τον χρόνο να πραγματοποιούν και να διαχειρίζονται οι ίδιοι τέτοιου είδους επενδύσεις.

Η Saxo Bank έχει προεπιλέξει μικρό αριθμό Επενδυτικών Στρατηγικών τις οποίες διαχειρίζονται άτομα –τα οποία αποκαλούμε Παρόχους Στρατηγικής– και έχει σχεδιάσει μια πλήρως αυτοματοποιημένη λύση για να πραγματοποιείτε επενδύσεις παράλληλα με την επιλεγμένη στρατηγική (ή στρατηγικές) σας, έχοντας τον πλήρη έλεγχο, με απόλυτη διαφάνεια.

Τι είναι το SaxoSelect;

Το SaxoSelect είναι μια πλήρως ψηφιακή και αυτοματοποιημένη υπηρεσία συναλλαγών και επενδύσεων, η οποία παρέχει στους πελάτες της Saxo Bank τη δυνατότητα να επενδύουν σε προεπιλεγμένες στρατηγικές απευθείας από την πλατφόρμα συναλλαγών τους.

Το SaxoSelect προσφέρει δύο κύρια είδη στρατηγικών: τα Επενδυτικά Χαρτοφυλάκια για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές και τις Επενδυτικές Στρατηγικές για τους πιο έμπειρους επενδυτές, που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν κινδύνους.

Πώς αρχίζω να επενδύω σε μια Επενδυτική Στρατηγική;

Οι επενδύσεις σε μια Επενδυτική Στρατηγική είναι όπως οι επενδύσεις σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο: επιλέγετε τη στρατηγική σας, κάνετε κλικ στο "Invest" (Επένδυση) και ακολουθείτε τις ηλεκτρονικές οδηγίες για να ολοκληρώσετε την επένδυση. Τα κεφάλαια προς επένδυση θα μεταφερθούν αυτόματα από τον βασικό λογαριασμό σας στον νέο επενδυτικό λογαριασμό σας, μόλις ολοκληρώσετε την επένδυσή σας. Εξακολουθείτε να έχετε ανά πάσα στιγμή τον πλήρη έλεγχο των επενδυτικών λογαριασμών σας.

Για να επενδύσετε σε κάποια από τις στρατηγικές, πρέπει να διατηρείτε ενεργό λογαριασμό με επαρκή κεφάλαια στη Saxo Bank A/S.

Οι Επενδυτικές Στρατηγικές είναι διαθέσιμες για όλους;

Οι Επενδυτικές Στρατηγικές ταξινομούνται ως επενδυτική πρόταση υψηλού κινδύνου και ως επενδυτής πρέπει να αποδείξετε ότι είστε κατάλληλος για την εν λόγω υπηρεσία προκειμένου να μπορέσετε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να συμπληρώσετε το τεστ καταλληλότητας MiFID, το οποίο θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της αρχικής διαδικασίας επένδυσης.

Χρειάζεται να ανοίξω νέο λογαριασμό για να επενδύσω;

Όχι, δεν είναι απαραίτητο.

Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία επένδυσης σε κάποια Επενδυτική Στρατηγική, θα δημιουργηθεί αυτόματα ένας υπολογαριασμός αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη στρατηγική, στο πλαίσιο του λογαριασμού που τηρείτε ήδη στη Saxo Bank. Αυτό σημαίνει ότι, με τα ίδια μοναδικά στοιχεία σύνδεσης, μπορείτε να προβάλλετε και να ελέγχετε τον βασικό λογαριασμό συναλλαγών σας, αλλά και τους επιμέρους λογαριασμούς αυτοματοποιημένων επενδύσεών σας. Τόσο απλά!

Πώς μπορώ να προστατεύσω την επένδυσή μου;

Η Saxo Bank έχει σχεδιάσει έναν μηχανισμό stop out –τον οποίο αποκαλούμε Ασπίδα Επενδύσεων– προκειμένου να προστατεύετε την αξία της επένδυσής σας. Την αξία της Ασπίδας Επενδύσεων την καθορίζετε στο παράθυρο καταχώρισης της επένδυσης προτού ολοκληρώσετε την επένδυσή σας.

Για παράδειγμα, εάν επενδύσατε 20.000 USD σε κάποια στρατηγική, η Ασπίδα Επενδύσεων ορίζεται από προεπιλογή στο 70% της αξίας της αρχικής επένδυσης (δηλ. στα 14.000 USD). Μπορείτε αν θέλετε να τροποποιήσετε αυτήν την τιμή, ωστόσο η Ασπίδα Επενδύσεων δεν μπορεί να οριστεί σε ποσοστό άνω του 90%. Σε περίπτωση που το ποσό του επενδυτικού σας λογαριασμού υποχωρήσει μετέπειτα κάτω από την αξία της Ασπίδας Επενδύσεων, όλες οι θέσεις θα κλείσουν στην τρέχουσα τιμή αγοράς και η σύνδεση με την επιλεγμένη στρατηγική θα πάψει να υφίσταται.

Η Ασπίδα Επενδύσεων έχει σχεδιαστεί ώστε να περιορίζει τις ενδεχόμενες ζημίες, ωστόσο δεν αποτελεί εγγύηση για τυχόν απώλεια μόνο του προκαθορισμένου ποσού που έχετε ορίσει. Έχετε υπόψη ότι η ενεργοποίηση της Ασπίδας Επενδύσεων σε μία στρατηγική δεν επηρεάζει τον βασικό επενδυτικό λογαριασμό ή άλλους λογαριασμούς αυτοματοποιημένων επενδύσεων, καθότι οι λογαριασμοί αυτοί υπόκεινται σε χωριστή διαχείριση για λόγους περιθωρίου ασφάλισης. Η αξία της Ασπίδας Επενδύσεων είναι σταθερή στο επίπεδο που έχετε ορίσει και, ως εκ τούτου, δεν μεταβάλλεται παράλληλα με την αξία του λογαριασμού σας. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε την αξία της Ασπίδας Επενδύσεων μέσω της επιλογής “Manage” (Διαχείριση) που θα βρείτε δίπλα στον επιμέρους επενδυτικό σας λογαριασμό, στην πλατφόρμα.

Πώς λειτουργεί το SaxoSelect;

Η Saxo Bank A/S έχει αναπτύξει μια πρωτοποριακή τεχνολογία, η οποία εντοπίζει τις συναλλαγές που πραγματοποιεί ο Πάροχος Στρατηγικής (Strategy Provider) για ίδιο λογαριασμό. Ο εντοπισμός μιας συναλλαγής ενεργοποιεί το λογισμικό μας, ώστε να δημιουργήσει μια εντολή πακέτου, η οποία συγκεντρώνει όλες τις επιμέρους εντολές των πελατών μας που έχουν επενδύσει στη συγκεκριμένη στρατηγική. Επομένως, η εκτέλεση της συναλλαγής στο πλαίσιο κάθε επιλεγμένης στρατηγικής θα αφορά κατά ανάλογο ποσοστό κάθε επενδυτή. Η Saxo Bank δεν ασκεί καμία διακριτική ευχέρεια σε σχέση με την αγορά ή την πώληση των τίτλων, απλώς εκτελεί αυτόματα τις συναλλαγές που συνδέονται με την εκάστοτε στρατηγική.

Γιατί είναι σημαντικό η εντολή μου να εκτελεστεί στο πλαίσιο μιας εντολής πακέτου;

Εκτιμούμε ότι, στο πλαίσιο μιας δεδομένης στρατηγικής και σε επίπεδο επενδύσεων, είναι σημαντικό όλοι οι επενδυτές να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν πιο ισότιμα. Προκειμένου να το πετύχουμε, έχουμε αναπτύξει μια τεχνολογία η οποία επιτρέπει στη Saxo Bank A/S να εκτελεί τις εντολές των μεμονωμένων επενδυτών που έχουν επιλέξει την ίδια στρατηγική με μία μοναδική εντολή. Με τον τρόπο αυτόν, η εντολή σας θα εκτελεστεί ταυτόχρονα με τις εντολές των υπόλοιπων επενδυτών που ακολουθούν την ίδια στρατηγική. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι αυτό δεν ισχύει για τις εντολές στο στάδιο της αρχικής σας επένδυσης, όπου οι εντολές σας εκτελούνται μεμονωμένα.

Πώς μπορώ να παρακολουθώ τις επενδύσεις μου;

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις επενδύσεις σας μέσω της πλατφόρμας σας, να διαχειρίζεστε την Ασπίδα Επενδύσεών σας, να σταματήσετε ή να επανεκκινήσετε μια επένδυση και να μεταφέρετε κεφάλαια από και προς τους επιμέρους επενδυτικούς λογαριασμούς σας.

Μπορώ να σταματήσω μια επένδυση οποιαδήποτε στιγμή;

Μπορείτε να σταματήσετε να επενδύετε σε μια δεδομένη στρατηγική ανά πάσα στιγμή, απλώς πατώντας πάνω στο εικονίδιο “Stop” (Κλείσιμο) που θα βρείτε δίπλα στην εν λόγω στρατηγική, στην πλατφόρμα.

Όταν αποφασίσετε να σταματήσετε να επενδύετε σε κάποια στρατηγική, έχετε την επιλογή είτε να κρατήσετε τις υφιστάμενες θέσεις σας είτε να κλείσετε όλες τις θέσεις σας, όπως ορίζεται από προεπιλογή. Αν αποφασίσετε να κλείσετε όλες τις ανοιχτές θέσεις σας σε αυτό το στάδιο, θα δημιουργηθούν οι ανάλογες εντολές Market. Σε περίπτωση που οι υποκείμενες αγορές είναι κλειστές, οι εντολές αυτές θα εκτελεστούν αμέσως μόλις οι αγορές ανοίξουν.

Να θυμάστε ότι, εάν αποφασίσετε να διατηρήσετε τις ανοιχτές θέσεις σας, η διαχείρισή τους αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Θα πρέπει να κλείσετε οι ίδιοι τις θέσεις σας, αφού η σύνδεση με την επιλεγμένη στρατηγική θα πάψει να υφίσταται αμέσως μόλις πατήσετε το εικονίδιο “Stop”.

Μπορώ να δοκιμάσω την υπηρεσία σε περιβάλλον demo;

Δυστυχώς, η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν διατίθεται σε demo λειτουργία.

Πώς επιλέγονται οι Επενδυτικές Στρατηγικές;

Κάθε στρατηγική υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο δέουσας επιμέλειας, κατά τον οποίο εξετάζονται όλοι οι παράγοντες των συναλλαγών, της διαχείρισης κινδύνου και της διαχείρισης κεφαλαίων. Εστιάζουμε, επίσης, στα άτομα που αναπτύσσουν τις συγκεκριμένες στρατηγικές, αλλά και στον βαθμό στον οποίο αυτές μπορούν να κλιμακωθούν ώστε να τις ακολουθούν και άλλοι επενδυτές.

Εξετάζονται μόνο πραγματικοί λογαριασμοί – όχι demo. Παρά την προσοχή που αφιερώνουμε κατά τη διαδικασία επιλογής, τονίζουμε ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία εξακολουθεί να αποτελεί μια επενδυτική πρόταση υψηλού κινδύνου, αφού κάθε στρατηγική χρησιμοποιεί μόχλευση εξαιτίας της χρήσης προϊόντων με περιθώριο ασφάλισης, ενώ ενέχει υψηλό βαθμό υποκειμενικότητας και έκθεσης σε συγκεκριμένους τίτλους και κατηγορίες προϊόντων.

Μπορώ να βασιστώ στα στατιστικά στοιχεία απόδοσης των στρατηγικών;

Τα στατιστικά στοιχεία για κάθε στρατηγική βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα συναλλαγών από πραγματικούς λογαριασμούς. Για παράδειγμα, τα στατιστικά στοιχεία για τις αποδόσεις και τα draw-down υπολογίζονται σύμφωνα με την αξία του λογαριασμού, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις κλειστές όσο και τις ανοιχτές συναλλαγές. Τα στατιστικά στοιχεία υπολογίζονται βάσει των δεδομένων στο κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας διαπραγμάτευσης. Επισημαίνεται ότι τα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζουν προηγούμενες αποδόσεις και δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη για τα μελλοντικά αποτελέσματα.

Μπορώ να επανεκκινήσω μια επένδυση αφού την έχω σταματήσει;

Αν αποφασίσετε να σταματήσετε μια επένδυση, έχετε τη δυνατότητα να την ενεργοποιήσετε εκ νέου με το κουμπί "Restart" (Επανεκκίνηση) που θα εντοπίσετε εύκολα στην πλατφόρμα. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι η οικονομική σας κατάσταση δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά από την τελευταία σας επένδυση, ενώ θα χρειαστεί να έχετε επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια ώστε να καλύψετε το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο.

Μπορώ να κλείσω μεμονωμένες θέσεις στον επενδυτικό λογαριασμό μου;

Για όσο διάστημα η επένδυσή σας είναι ενεργή, δεν μπορείτε να μειώσετε ή να αυξήσετε την έκθεση στον κίνδυνο μέσω μίας μεμονωμένης θέσης στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό σας.

Η επένδυση σε μια Επενδυτική Στρατηγική θα πρέπει να θεωρείται αυτόνομη επενδυτική πρόταση, την οποία επιλέγετε είτε να ακολουθήσετε είτε όχι.

Οι Πάροχοι Στρατηγικής βλέπουν την επένδυσή μου και διαχειρίζονται τα κεφάλαιά μου;

Όχι, δεν έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό σας ούτε γνωρίζουν πόσοι επενδυτές ακολουθούν τη στρατηγική τους και πόσα κεφάλαια συμμετέχουν σε αυτήν. Οι Πάροχοι Στρατηγικής ασχολούνται αποκλειστικά με τις δικές τους συναλλαγές και λογαριασμούς.

Ποια είναι τα κόστη που αφορούν το SaxoSelect;

Οι προμήθειες και τα spread διαμορφώνονται στα ισχύοντα ή σε καλύτερα επίπεδα. Επιπλέον, η Saxo Bank A/S επιβάλλει Κόστος Εξυπηρέτησης και Προμήθεια Απόδοσης μέχρι συγκεκριμένο ανώτατο όριο High Water Mark. Λεπτομέρειες για τα κόστη αυτά παρέχονται στη σελίδα περιγραφής της στρατηγικής, καθώς και στα παράθυρα καταχώρισης της επένδυσης (για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο ερώτημα "Πώς υπολογίζεται η Προμήθεια Απόδοσης;").

Γιατί υπάρχει Κόστος Εξυπηρέτησης; Πώς γίνεται η χρέωση;

Το Κόστος Εξυπηρέτησης καλύπτει το κόστος που βαρύνει τη Saxo Bank A/S για την παροχή της υπηρεσίας SaxoSelect, όπως τα έξοδα συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος, τα γενικά λειτουργικά έξοδα και τον κίνδυνο. Το Κόστος Εξυπηρέτησης διαμορφώνεται στο 0,5% σε ετήσια βάση και χρεώνεται ανά τρίμηνο. Σωρεύεται σε ημερήσια βάση και υπολογίζεται σύμφωνα με το υπόλοιπο του επενδυτικού σας λογαριασμού, στο κλείσιμο της ημέρας.

Πώς υπολογίζεται η Προμήθεια Απόδοσης;

Η Saxo Bank A/S παρακρατεί το 20% των πραγματοποιηθέντων και μη πραγματοποιηθέντων καθαρών κερδών του επενδυτικού σας λογαριασμού. Η Προμήθεια Απόδοσης έχει συγκεκριμένο ανώτατο όριο High Water Mark (βλ. το ερώτημα "High Water Mark: πώς εφαρμόζεται;"). Δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που η στρατηγική οδηγήσει σε απώλεια κεφαλαίων σε επόμενες περιόδους. Εάν έχετε επενδύσει σε διάφορες Επενδυτικές Στρατηγικές, η προμήθεια απόδοσης θα υπολογιστεί για κάθε ειδικό επενδυτικό λογαριασμό χωριστά.

Παράδειγμα:

Ένας πελάτης επενδύει 20.000 EUR την 1η Απριλίου

Το αρχικό υπόλοιπο του λογαριασμού είναι 20.000 EUR.

Κόστος Εξυπηρέτησης = 0,5% ετησίως, καταβαλλόμενο σε δόσεις ανά τρίμηνο.

Προμήθεια Απόδοσης = 20% των καθαρών κερδών, καταβαλλόμενο σε τριμηνιαία βάση και υπό τον περιορισμό του ανώτατου ορίου High Water Mark.

Αρχικό ανώτατο όριο High Water Mark

High Water Mark = Υπόλοιπο λογαριασμού την 1η Απριλίου = 20.000 EUR

Το Κόστος Εξυπηρέτησης υπολογίζεται σε ημερήσια βάση.

Το καθημερινό ποσό του Κόστους Εξυπηρέτησης υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση:

Υπόλοιπο λογαριασμού στο τέλος της ημέρας * (ποσοστό Κόστους Εξυπηρέτησης / 365)

Το κόστος για την πρώτη ημέρα υπολογίζεται ως εξής: 20.000 * (0,005 / 365) = 0,27 EUR

Για να απλοποιήσουμε το παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η αξία του λογαριασμού παραμένει στα 20.000 EUR καθ' όλη τη διάρκεια του Απριλίου (30 ημέρες) και αυξάνεται στα 21.000 EUR για το υπόλοιπο τρίμηνο (Μάιος και Ιούνιος = 61 ημέρες).

Σύμφωνα με αυτές τις απλές υποθέσεις, το δεδουλευμένο κόστος εξυπηρέτησης για το εν λόγω τρίμηνο υπολογίζεται ως εξής:

(20.000*(0,005*30/365)) + (21.000*(0,005*61/365)) = 25,76 EUR

Επισημαίνεται ότι το πραγματικό ποσό ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς για λόγους στρογγυλοποίησης.

Η στρατηγική απέφερε κέρδη 1.000 EUR στο τέλος του τριμήνου

Στο τέλος της τριμηνιαίας περιόδου, το υπόλοιπο του λογαριασμού ανέρχεται στα 21.000 EUR. Κέρδος = 1.000 EUR

Η Προμήθεια Απόδοσης υπολογίζεται στο τέλος της περιόδου

Δεδομένου ότι το τρέχον υπόλοιπο λογαριασμού είναι πάνω από το τρέχον ανώτατο όριο High Water Mark, η Saxo Bank A/S θα χρεώσει προμήθεια απόδοσης.

Η προμήθεια απόδοσης υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση:

(Καθαρό υπόλοιπο – Δεδουλευμένο Κόστος Εξυπηρέτησης) * Ποσοστό Προμήθειας Απόδοσης

(1.000 – 25,767) * 0,2 = 194,85 EUR

Το καθαρό υπόλοιπο είναι η διαφορά ανάμεσα στην αξία του λογαριασμού στην αρχή της περιόδου και στη λήξη της περιόδου, αφαιρώντας τυχόν εισροές και εκροές κεφαλαίων.

Κατάσταση λογαριασμού στο τέλος του τριμήνου (Λογαριασμός πελάτη*):

Υπόλοιπο λογαριασμού στην αρχή του τριμήνου

20.000

Κέρδη - Ζημίες

1.000

Τελικό υπόλοιπο πριν από χρεώσεις

21.000

Κόστος εξυπηρέτησης

(25,77)

Προμήθεια απόδοσης

(194,85)

Υπόλοιπο λογαριασμού στο τέλος του τριμήνου

20.779,38


*όλα τα ποσά αναγράφονται σε EUR

Το νέο ανώτατο όριο High Water Mark για τον συγκεκριμένο λογαριασμό διαμορφώνεται πλέον στα 21.000 EUR. Αυτή η τιμή αποτελεί την αξία αναφοράς για τον υπολογισμό της προμήθειας απόδοσης την επόμενη περίοδο.

High Water Mark: πώς εφαρμόζεται;

Το ανώτατο όριο High Water Mark είναι η ανώτατη ιστορική αξία της επένδυσής σας σε μια δεδομένη Επενδυτική Στρατηγική στο τέλος της περιόδου (σε αυτή την περίπτωση, στο τέλος του τριμήνου). Η αρχή του ανώτατου ορίου High Water Mark διασφαλίζει ότι δεν θα χρεωθείτε δύο φορές για την ίδια απόδοση.

High Water Mark

Όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω διάγραμμα, η απόδοση για το Α' τρίμηνο (1.500 EUR) όπου εφαρμόζεται η προμήθεια απόδοσης δεν περιλαμβάνει το κόστος εξυπηρέτησης. Επομένως, ο επενδυτής επιβαρύνεται με μια προμήθεια για την απόδοση αφού έχει αφαιρεθεί κάθε άλλο κόστος ή προμήθεια που χρεώνεται στον επενδυτικό λογαριασμό. Τα κόστη εξυπηρέτησης για περιόδους χωρίς υπεραπόδοση αφαιρούνται από την απόδοση σε περιόδους όπου έχουν προκύψει υπεραποδόσεις, πριν από τον υπολογισμό της προμήθειας απόδοσης.

Θα μου επιβληθούν χρεώσεις εάν σταματήσω την επένδυσή μου εντός κάποιου τριμήνου;

Αν σταματήσετε την επένδυσή σας εκτός των συγκεκριμένων ημερομηνιών των προγραμματισμένων χρεώσεων, ο επενδυτικός λογαριασμός σας θα επιβαρυνθεί με τη σωρευμένη αξία των αντίστοιχων χρεώσεων. Για λόγους υπολογισμού, το ανώτατο όριο High Water Mark θα οριστεί την ημέρα που θα κλείσετε την επένδυση.

Πώς υπολογίζεται η απόδοση μιας Επενδυτικής Στρατηγικής;

Οι Επενδυτικές Στρατηγικές παρουσιάζουν μια ποσοστιαία απόδοση, η οποία υπολογίζεται ως χρονικά σταθμισμένη απόδοση. Η μεθοδολογία υπολογισμού είναι η πρότυπη μεθοδολογία για τη σύγκριση διαχειριστών επενδυτικών χαρτοφυλακίων στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων. Οι αποδόσεις βασίζονται τόσο στις πραγματοποιηθείσες όσο και στις μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγές και απαλείφουν την επίπτωση των πράξεων χρηματοδότησης.