Χαρτοφυλάκια Μετοχών - Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το SaxoSelect;

Το SaxoSelect είναι μια πλήρως ψηφιακή και αυτοματοποιημένη υπηρεσία επενδύσεων, η οποία παρέχει στους πελάτες τη δυνατότητα να επενδύουν σε μεγάλο εύρος επενδύσεων και επενδυτικών στρατηγικών απευθείας από την πλατφόρμα συναλλαγών τους.

Κάθε νέα επένδυση SaxoSelect που ξεκινάτε καταχωρείται αυτόματα σε νέο λογαριασμό στο νόμισμα του χαρτοφυλακίου, και το ποσό της επένδυσης μεταφέρεται εκεί από τον προεπιλεγμένο λογαριασμό σας. Το SaxoSelect παρακολουθεί τον λογαριασμό που διαχειρίζεται ένας έμπειρος επενδυτής ή διαχειριστής κεφαλαίων, και αντιγράφει αυτόματα τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτόν, μεταφέροντάς τις στον λογαριασμό σας SaxoSelect, με ελάχιστη χρονική διαφορά.

Το SaxoSelect προσφέρει τρία είδη στρατηγικών:


Επενδυτικές Στρατηγικές SaxoSelect Trading Strategies

Οι Επενδυτικές Στρατηγικές SaxoSelect Trading Strategies παρακολουθούν τους λογαριασμούς επενδυτών που έχουν διακριθεί για το επιτυχημένο ιστορικό συναλλαγών τους και υιοθετούν επιθετικές επενδυτικές στρατηγικές με υψηλό κίνδυνο, αλλά και υψηλή απόδοση. Οι στρατηγικές αυτές συνήθως ακολουθούν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, όπως την επικέντρωση στα εμπορεύματα ή την παρακολούθηση της πορείας διαγραμμάτων ή μοτίβων – ακολουθούν, δηλαδή, τεχνικές συναλλαγών, αλλά παράλληλα επηρεάζονται από τις εκτιμήσεις και την εμπειρία του ίδιου του επενδυτή.

Χαρτοφυλάκια Μετοχών SaxoSelect Equity Portfolios
Τα Χαρτοφυλάκια Μετοχών SaxoSelect Equity Portfolios περιλαμβάνουν μετοχές τις οποίες διαχειρίζονται διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Το χαρτοφυλάκιο Saxo Morningstar MOAT® στηρίζεται στη μεθοδολογία Morningstar MOAT® και βρίσκεται υπό τη διαχείριση και τον έλεγχο της Saxo Bank.

Ισορροπημένα Χαρτοφυλάκια SaxoSelect Balanced Portfolios

Τα Ισορροπημένα Χαρτοφυλάκια SaxoSelect Balanced Portfolios απευθύνονται σε μακροπρόθεσμους επενδυτές και περιλαμβάνουν χαρτοφυλάκιο Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETF) Μετοχών και Ομολόγων, το οποίο στηρίζεται στην έρευνα της εταιρείας BlackRock. Αυτά τα χαρτοφυλάκια προσφέρουν ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες και είναι επίσης ιδανικά ως αποθετήρια κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές περιθωρίου ασφάλισης, κατά τις οποίες ένα ποσοστό της αξίας των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενέχυρο για συναλλαγές προϊόντων με περιθώριο ασφάλισης, όπως συνάλλαγμα (Forex), συμβόλαια επί της διαφοράς (CFD) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Future).

Πώς επιλέγονται οι μετοχές του χαρτοφυλακίου;

Η Morningstar Investment Management Europe παρέχει ένα πρότυπο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο 30 μετοχών, τις οποίες η Saxo Bank διαχειρίζεται μέσω του χαρτοφυλακίου Saxo Morningstar MOAT®.

Οι μετοχές του χαρτοφυλακίου επιλέγονται από 33 χρηματιστήρια και πληρούν τα κριτήρια συμπερίληψης σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Economic Moat® (οικονομική τάφρος) της Morningstar. Στο χαρτοφυλάκιο συμμετέχουν μόνο οι εταιρείες που, σύμφωνα με τη Morningstar, διαθέτουν κάποιο βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  Οι εταιρείες αυτές μπορούν να υπερνικήσουν τον ανταγωνισμό και ενδεχομένως να επιτύχουν υψηλές αποδόσεις κεφαλαίου τουλάχιστον για τα επόμενα 20 χρόνια (κατηγορία Wide Moat) ή 10 χρόνια (κατηγορία Narrow Moat).  Στη συνέχεια, οι μετοχές αξιολογούνται βάσει θεμελιώδους ανάλυσης ώστε να εκτιμηθεί η εύλογη αξία τους, ενώ στο χαρτοφυλάκιο συμπεριλαμβάνονται μόνο εκείνες των οποίων η διαπραγμάτευση κινείται σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές από την εκτίμηση αυτή.


Πώς γίνεται η εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου;
Στο τέλος κάθε τριμήνου, το χαρτοφυλάκιο ελέγχεται από τη Morningstar Investment Management Europe και αν κριθεί απαραίτητο, εξισορροπείται από τη Saxo Bank. Για να μειωθεί ο αριθμός των μετοχών προς αντικατάσταση και τα συνδεόμενα κόστη συναλλαγών, το χαρτοφυλάκιο αντικαθιστά μετοχές μόνο αν παρουσιαστεί κάποια εναλλακτική με τιμή καλύτερη κατά 25% ως προς την εύλογη αξία της. Η διαδικασία εξισορρόπησης προς τη στάθμιση-στόχο ενέχει επίσης αυτόματη ρύθμιση, για την ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγών.

Όλες οι κινήσεις εξισορρόπησης εμφανίζονται αυτόματα στο χαρτοφυλάκιό σας.

Τι είναι το Economic Moat® της Morningstar;

Οι "οικονομικές τάφροι" (economic moat) αντιπροσωπεύουν βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία επιτρέπουν στις εταιρείες να προστατεύουν την αξία τους και να δημιουργούν υπεραποδόσεις σε μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Οι μετοχές που κρίνονται κατάλληλες για το χαρτοφυλάκιο αξιολογούνται περαιτέρω σύμφωνα με τη μεθοδολογία Economic Moat® της Morningstar προκειμένου να εκτιμηθεί το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα βάσει 5 αρχών:

Κόστος μεταγωγής: εταιρείες των οποίων οι πελάτες είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν σε αυτές, εξαιτίας του υψηλού κόστους μετακίνησης σε κάποιον ανταγωνιστή
Φαινόμενο δικτύου: εταιρείες με αγαθά ή υπηρεσίες των οποίων η αξία αυξάνεται με τον αριθμό των χρηστών που τα χρησιμοποιούν
Άυλα περιουσιακά στοιχεία: πατέντες, κρατικές άδειες και αναγνωρισμένα επώνυμα προϊόντα, που σχετίζονται με μια εταιρεία και της εξασφαλίζουν πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της
Πλεονέκτημα κόστους: εταιρείες που μπορούν να παράγουν αγαθά ή υπηρεσίες πιο φθηνά από τον ανταγωνισμό, γεγονός που τους επιτρέπει να εξοβελίσουν τον ανταγωνισμό ή να επιτύχουν μεγαλύτερη κερδοφορία
Αποδοτική κλίμακα: επωφελής για εταιρείες σε αγορές που υποστηρίζουν την ύπαρξη λίγων μόνο ανταγωνιστών

Οι μετοχές που συμμετέχουν στο Χαρτοφυλάκιο Saxo Morningstar MOAT® πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία Wide Moat ή Narrow Moat, δηλαδή να διαθέτουν βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο θα είναι ικανό να υπερνικήσει τον ανταγωνισμό και να αποφέρει υψηλές αποδόσεις κεφαλαίου τουλάχιστον για τα επόμενα 20 χρόνια (κατηγορία Wide Moat) ή 10 χρόνια (κατηγορία Narrow Moat).

Ποια είναι τα σχετικά κόστη;

Χαμηλή προμήθεια συναλλαγών

Η Saxo επιβάλλει χαμηλή προμήθεια συναλλαγών, της τάξης του 0,06 % στην αξία κάθε συναλλαγής, με ελάχιστη χρέωση 2 EUR ή το ανάλογο ισοδύναμο σε άλλο νόμισμα, ενώ δεν χρεώνει κόστος θεματοφυλακής.

Χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης

Η Saxo χρεώνει κόστος εξυπηρέτησης της τάξης του 0,75% ετησίως (συμπ. ΦΠΑ), το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας κλεισίματος του χαρτοφυλακίου σας στο τέλος της κάθε ημέρας και χρεώνεται στο τέλος κάθε τριμήνου.  

Κόστη μετατροπής

Το Χαρτοφυλάκιο Saxo Morningstar MOAT® υπόκειται σε μια ειδική, χαμηλή χρέωση μετατροπής, της τάξης του 0,2%, η οποία εφαρμόζεται στην αξία των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό του χαρτοφυλακίου (EUR).

Για τις μεταφορές ποσών από και προς τον επενδυτικό λογαριασμό του Χαρτοφυλακίου Saxo Morningstar MOAT® , σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό του χαρτοφυλακίου (EUR), ισχύει η καθιερωμένη χρέωση μετατροπής 0,5% της Saxo Bank.

Ποιος διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο;

Η Saxo Bank διαχειρίζεται το Χαρτοφυλάκιο Saxo Morningstar MOAT® ως ένα χαρτοφυλάκιο 30 παγκόσμιων μετοχών, επιλεγμένων από τη Morningstar Investment Management Europe Ltd. Η επιλογή γίνεται από μια τεράστια ομάδα μετοχών, οι οποίες, σύμφωνα με την αξιολόγηση των αναλυτών μετοχών της Morningstar, ανήκουν στις κατηγορίες Wide Moat ή Narrow Moat.

Πώς επενδύω στο Χαρτοφυλάκιο Saxo Morningstar MOAT®;

Μπορείτε να επενδύσετε άμεσα σε οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο SaxoSelect μέσω της πλατφόρμας SaxoTraderGO ή μέσα από τις πλατφόρμες συναλλαγών SaxoTrader. Τα διαθέσιμα χαρτοφυλάκια SaxoSelect παρουσιάζονται στην καρτέλα SaxoSelect εντός της πλατφόρμας. Εκεί θα βρείτε αναλυτική περιγραφή, την απόδοση και στατιστικά στοιχεία, καθώς και μια επισκόπηση των επενδύσεων στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.

Για να ξεκινήσετε μια επένδυση στην πλατφόρμα συναλλαγών:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί "INVEST" (Επένδυση) στη στρατηγική στην οποία θέλετε να επενδύσετε. 
  2. Αν χρειάζεται, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα σύντομο τεστ καταλληλότητας. (Σημείωση: επιτρέπεται να επενδύσετε μόνο σε χαρτοφυλάκια για τα οποία κρίνεται ότι διαθέτετε τις απαραίτητες γνώσεις, κεφάλαια, εμπειρία και επίγνωση του κινδύνου.)
  3. Ο οδηγός επένδυσης θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το μέγεθος της επένδυσής σας.

Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία επένδυσης, το SaxoSelect δημιουργεί έναν ειδικό λογαριασμό για το χαρτοφυλάκιο, όπου καταχωρεί κάθε μεμονωμένη επένδυση εντός λίγων δευτερολέπτων (εφόσον η αγορά είναι ανοιχτή), ανοίγοντας το χαρτοφυλάκιό σας άμεσα.

Πώς παρακολουθώ και διαχειρίζομαι το χαρτοφυλάκιό μου;

Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Τα ενεργά χαρτοφυλάκια περιλαμβάνονται στη Λίστα Χαρτοφυλακίων, μέσα από την οποία μπορείτε να παρακολουθείτε τις αποδόσεις, να προσαρμόζετε το μέγεθος της επένδυσής σας ή να κλείσετε ένα χαρτοφυλάκιο.

Πώς μπορώ να σταματήσω την επένδυσή μου;

Για να κλείσετε ένα χαρτοφυλάκιο, κάντε κλικ στο κουμπί "Stop" (Κλείσιμο) στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο της Λίστας Χαρτοφυλακίων, από την πλατφόρμα SaxoTraderGO ή SaxoTrader.
Θα σας δοθεί η επιλογή να κλείσετε τις θέσεις σας (όπως ορίζεται από προεπιλογή) ή να κρατήσετε τις υφιστάμενες θέσεις σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εάν αποφασίσετε να διατηρήσετε τις θέσεις σας, η διαχείριση και το κλείσιμό τους παύουν να γίνονται αυτόματα και αποτελούν αποκλειστική δική σας ευθύνη.

Μπορώ να επανεκκινήσω την επένδυσή μου αφού την έχω σταματήσει;

Ναι, μπορείτε να επανεκκινήσετε την επένδυσή σας στις πλατφόρμες συναλλαγών, από τη Λίστα Χαρτοφυλακίων, πατώντας το κουμπί "Restart" (Επανεκκίνηση). Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι η οικονομική σας κατάσταση δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά από την τελευταία σας επένδυση, ενώ θα χρειαστεί να έχετε επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια ώστε να καλύψετε την ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση.

Μπορώ να επενδύσω περισσότερα κεφάλαια σε κάποιο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο;

Μπορείτε να επενδύσετε επιπλέον κεφάλαια σε ένα χαρτοφυλάκιο επιλέγοντας Manage > Deposit Funds (Διαχείριση > Κατάθεση κεφαλαίων) στη συγκεκριμένη στρατηγική της Λίστας Χαρτοφυλακίων, από την πλατφόρμα SaxoTraderGO ή SaxoTrader.

Μπορείτε να προσθέσετε κατ' ελάχιστο 5.000 στο νόμισμα βάσης της στρατηγικής. Η στρατηγική θα κατανείμει τα επιπλέον κεφάλαια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η κατανομή ενδέχεται να μην είναι απόλυτα ακριβής αν το ποσό δεν διαιρείται επακριβώς μεταξύ των επιμέρους επενδύσεων.

Πώς μπορώ να αποσύρω κεφάλαια;

Για να αποσύρετε κεφάλαια από το χαρτοφυλάκιο, πρέπει πρώτα να επιλέξετε "Stop" (Κλείσιμο) στο χαρτοφυλάκιο. Δεν είναι δυνατόν να αποσύρετε κεφάλαια που αποτελούν μέρος ενός ενεργού χαρτοφυλακίου.

Μπορείτε να αποσύρετε ελεύθερα κεφάλαια από τον λογαριασμό SaxoSelect και να τα μεταφέρετε σε κάποιον άλλον λογαριασμό συναλλαγών σας επιλέγοντας Manage > Withdraw Funds (Διαχείριση > Απόσυρση κεφαλαίων).