Γλωσσάριο οικονομικών όρων - Φ έως Ω

Το Γλωσσάριο οικονομικών όρων παρέχει μια γρήγορη επεξήγηση όρων και εννοιών που χρησιμοποιούνται στις αγορές συναλλάγματος, κεφαλαίων, μετοχών, εμπορευμάτων και ομολόγων.

Υποκείμενος τίτλος/Υποκείμενο προϊόν

Το προϊόν στο οποίο βασίζεται ένα Future ή ένα Option.

Μη πραγματοποιηθέν περιθώριο Κ-Ζ

Το μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ζημία από τις θέσεις σας σε προϊόντα με περιθώριο ασφάλισης.

Μη πραγματοποιηθείσα αξία θέσεων

Το άθροισμα των θέσεων χωρίς περιθώριο ασφάλισης (αξία εγγύησης), του μη πραγματοποιηθέντος περιθωρίου κέρδους/ζημίας (η μη πραγματοποιηθείσα αξία όλων των ανοιχτών θέσεων) και του κόστους κλεισίματος (προμήθειες και έξοδα).

Σε χρήση για απαιτήσεις περιθωρίου ασφάλισης

Το ποσό που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των θέσεών σας συνδυάζοντας το ταμειακό υπόλοιπο και την τιμή μη καταχωρηθέντων θέσεων spot και προθεσμιακών συναλλαγών στο συνάλλαγμα, καθώς και την προβλεπόμενη αξία μη καταχωρηθέντων θέσεων σε Forex Option.

Ημερομηνία αξίας

Η ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει ανάληψη ή κατάθεση των κεφαλαίων για τον διακανονισμό της συναλλαγής σας.

Vanilla Option (Γνήσιο δικαίωμα προαίρεσης)

Ένα συνηθισμένο Option χωρίς ειδικές λειτουργίες.

Μεταβλητό νόμισμα

Στη διαπραγμάτευση συναλλάγματος, το νόμισμα στο οποίο πληρώνει ή πληρώνεται ο επενδυτής κατά τη συναλλαγή.

Για παράδειγμα, στο ζεύγος EURUSD το μεταβλητό νόμισμα είναι το USD: αυτό σημαίνει ότι μία μονάδα EUR ισοδυναμεί με ένα κυμαινόμενο/μεταβλητό ποσό USD.

Όταν αγοράζετε EUR πληρώνετε με USD, και όταν πουλάτε EUR λαμβάνετε USD.

Το άλλο νόμισμα (το EUR στο παραπάνω παράδειγμα) ονομάζεται νόμισμα βάσης.

Περιθώριο διαφορών αποτίμησης

Στο τέλος κάθε ημέρας συναλλαγών, οι θέσεις του επενδυτή αξιολογούνται με βάση την ημερήσια τιμή εκκαθάρισης και οδηγούν στη διαμόρφωση μιας πιθανής ζημίας ή κέρδους, που καταβάλλεται στον λογαριασμό ή αφαιρείται από αυτόν.

Vega

Ένα μέτρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη μεταβολή μιας τιμής ενός Option όταν αλλάζει η μεταβλητότητα του υποκείμενου προϊόντος.

Προβολή

Προβολή είναι όρος της Saxo Bank για μια επιμέρους καρτέλα στο περιβάλλον εργασίας της οθόνης σας, η οποία περιέχει λειτουργίες παροχής πληροφοριών και πραγματοποίησης συναλλαγών.

Μπορείτε να προσθέσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε Προβολές, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να διαμορφώσετε μια Προβολή για συναλλαγές σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπως δολάριο-γιεν, και σε αυτήν να συμπεριλάβετε τις λειτουργίες διαγραμμάτων, συναλλαγών και αναλύσεων ειδικά για το ζεύγος δολαρίου-γιεν.

Επίσης, συνήθως είναι απαραίτητη μια Προβολή ειδικά για τη συνολική κατάσταση του λογαριασμού σας. Για διευκόλυνσή σας, στην πλατφόρμα θα βρείτε ορισμένες προεπιλεγμένες προβολές.

Μεταβλητότητα

Υπάρχουν δύο είδη μεταβλητότητας:

  • Η ιστορική μεταβλητότητα, δηλαδή η πραγματική μεταβλητότητα όπως προκύπτει από τη μεταβλητότητα των τιμών βάσει των προηγούμενων κινήσεων της αγοράς.
  • Η τεκμαρτή μεταβλητότητα, δηλαδή η μεταβλητότητα όπως προκύπτει από την τιμή των Option. Έτσι, η τεκμαρτή μεταβλητότητα είναι το αναμενόμενο spread της κίνησης της τιμής ενός υποκείμενου προϊόντος, όπως αυτή προβλέπεται με βάση τα Option και απορρέει από τις ήδη γνωστές τιμές των Option και άλλες παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των τιμών αυτών.

Περιβάλλον εργασίας

Το περιβάλλον εργασίας περιλαμβάνει ολόκληρη τη διάταξη της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων και των Προβολών της Saxo Bank, των εργαλείων συναλλαγών μέσα στις Προβολές και όλων των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων. Η πλατφόρμα σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε κάθε περιβάλλον εργασίας ως ξεχωριστό αρχείο (αρχείο .cs2).

Εκτός από την τρέχουσα διάταξη του περιβάλλοντος εργασίας, μπορείτε να αποθηκεύσετε και τα πρότυπα του περιβάλλοντος εργασίας (αρχεία .cst), δηλαδή βασικές διατάξεις που μπορείτε να επαναφέρετε αν μετανιώσετε για μετέπειτα αλλαγές που κάνατε στο περιβάλλον εργασίας σας.

Απόδοση

Η αύξηση στην τιμή μετοχής μιας εταιρείας συν το μέρισμα ανά μετοχή του τελευταίου έτους.